„Santaka“ / Gyventojus stebina bet kaip ir bet kur įrengti šaligatviai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-12 23:10

Dalinkitės:  


Spren­di­mas sunk­me­čiu Vil­ka­viš­kio mies­to pa­kraš­ty­je, po se­nais me­džiais, pa­klo­ti nau­ją trin­ke­lių ša­li­gat­vį, ku­riuo mažai kas ­vaikš­to, su­kė­lė abe­jo­nių.

Autorės nuotr.


Gyventojus stebina bet kaip ir bet kur įrengti šaligatviai

Kristina VAITKEVIČIENĖDvi­ra­čiams ne­pritaikyti

Ra­jo­no gy­ven­to­ja Jū­ra­tė B. re­dak­ci­jai pa­ra­šė apie Bart­nin­kų gy­ven­vie­tė­je įreng­tus ša­li­gat­vius. At­ro­do, rei­kia tik džiaug­tis, kad gy­ven­vie­tė­je at­lik­ti to­kie dar­bai. Ir Bart­nin­kai pa­gra­žė­jo, ir žmo­nėms sau­giau. Bet ne vis­kas taip gra­žu, kaip no­rė­tų­si.

Jū­ra­tė ra­šo: „Tu­riu tė­vus, gy­ve­nan­čius Bart­nin­kų mies­te­ly­je. Čia vi­sai ne­se­niai ke­lių dar­bus bai­gė UAB „Al­kes­ta“ iš Aly­taus (tie­sė pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kus). Ta­čiau dar­bai at­lik­ti la­bai ne­ko­ky­biš­kai, nes dvi­ra­čiu va­žiuo­ti ta­ku neį­ma­no­ma, o ei­nant pės­čio­mis ko­jos nuo­lat kliū­va už vi­so­kių pa­ki­li­mų. Mies­te­lio gy­ven­to­jai la­bai pa­si­pik­ti­nę to­kiu neap­gal­vo­tu ke­li­nin­kų dar­bu ir siū­ly­tų prieš ati­duo­dant vertinti at­lik­tus dar­bus pa­tiems vis­ką iš­ban­dy­ti ir ta­da ap­svars­ty­ti, ar vis­ką tin­ka­mai at­li­ko. Se­nos mo­čiu­tės, ei­da­mos į baž­ny­čią, ne­ga­li nau­do­tis mi­nė­tu ta­ku, nes kliū­va ko­jos, o dvi­ra­čiu va­žiuo­ti taip pat nepatogu, nes pa­rie­dė­jus ke­lis met­rus ten­ka nuo jo nulip­ti ir nu­si­kel­ti šį nuo aukš­to­ko bor­diū­ro. Ir taip – per vi­są gy­ven­vie­tę.“Da­rė pa­gal pro­jek­tą

Nau­jai įreng­tus pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kus ap­žiū­rė­jo­me ir mes. Įsi­ti­ki­no­me, jog dvi­ra­čiu jais iš tik­rų­jų neįmanoma ­va­žiuoti, o rie­dant kelk­raš­čiu ga­li nu­baus­ti po­li­ci­ja. Kur ma­ty­ta, kad ta­kas įreng­tas, o dvi­ra­ti­nin­kai juo nau­do­tis ne­ga­li?!

Vie­ti­niai gy­ven­to­jai taip pat būgš­tau­ja, kad bus bau­džia­mi. Be to, pra­dė­jus anks­ti tem­ti kelk­raš­čiu va­žiuo­ti bus pa­vo­jin­ga.

Pa­kal­bin­tas Bart­nin­kų se­niū­nas Pet­ras Čir­vins­kas taip pat gūž­čio­jo pe­čiais: „Ne mū­sų čia bu­vo už­sa­ky­mas, vis­ką tvar­kė Au­to­mo­bi­lių ir ke­lių di­rek­ci­ja. Ša­li­gat­viai da­ry­ti pa­gal pro­jek­tą, o pro­jek­ta­vo kaž­ko­kia fir­ma iš Kau­no. Ma­čiau, kad dir­ba­ma ne taip, kaip rei­kia, pra­šiau nu­leis­ti bor­diū­rus. Bet man bu­vo at­sa­ky­ta, kad taip yra pro­jek­te ir ki­taip bū­ti ne­ga­li. Nie­kaip neįs­ten­giau su­si­tar­ti, nors ir vie­ti­niai ei­da­mi pro ša­lį reiš­kė prie­kaiš­tus. Pa­si­ro­do, pro­jek­tas – „šven­ta kar­vė“, o žmo­nių pa­to­gu­mas – pa­sku­ti­nėje vie­toje. Teks tai­sy­ti jų klai­das, bet šį­met pi­ni­gų tai tik­rai nė­ra. Be to, ir lie­taus nu­te­kė­ji­mo an­gos sker­sai ša­li­gat­vių įreng­tos ne­tin­ka­mai. Jos pa­da­ry­tos ne pa­čio­je že­miau­sio­je ke­lio vie­to­je, kur su­te­ka van­duo, o vos ne kal­niu­kuo­se. O iš­ves­tas vamz­dis ve­da į nie­kur, yra tie­siog ak­li­nas, nes gre­ta nė­ra jo­kių van­dens su­te­kė­ji­mo grio­vių. Tai kam iš vi­so jų rei­kia?..“

Pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko priė­mi­me da­ly­va­vęs ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis bu­vo konk­re­tus: „Priimamt objektą, kaip pasiūlymą padėčiai kiek pataisyti mes įtrau­kė­me punk­tą šį­met nuim­ti ženk­lus, žy­min­čius dvi­ra­čių ta­ką, nes dėl pro­jek­tuo­to­jų klai­dos – per aukš­tų bor­diū­rų – jais nau­do­tis ne­pa­to­gu. Ki­tais me­tais iš ke­lių di­rek­ci­jos lė­šų skir­si­me da­lį pinigų jiems nu­leis­ti, kad ta­kais bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai nau­do­tis. Ta­da su­dė­si­me ir bu­vu­sius ženk­lus.“

Tai­gi šį­met bart­nin­kie­čiai nau­ju dvi­ra­čių ta­ku ne­si­nau­dos, nes jis, nors ir nau­jas, pra­šo­si tai­so­mas. O taisyti pro­jek­tuo­to­jų klai­doms šiuo me­tu nė­ra lė­šų...Keisti fak­to­riai

Ta­čiau už­tek­ti­nai lė­šų, ma­tyt, tu­ri Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­ja, nes ne­se­niai pra­dė­jo dar­bus pa­čia­me mies­to pa­kraš­ty­je, Vil­niaus gat­vės ga­le, kur per die­ną praei­na vos vie­nas ki­tas žmo­gus. Keis­čiau­sia, kad kai ku­rio­se vie­to­se ša­li­gat­vis tar­nau­ja tik kaip gat­vės pa­kraš­čiuo­se au­gan­čių di­džiu­lių me­džių „rė­me­lis“. Praei­ti itin siau­ra da­li­mi tarp na­mo ir me­džio ga­lė­tų ne kiek­vie­nas – ver­čiau apei­ti.

Toks keis­tas spren­di­mas tie­siog ne­sup­ran­ta­mas ir ke­lia di­džiu­lę nuo­sta­bą, juo­lab kad ar­čiau mies­to cent­ro esan­ti šio ša­li­gat­vio at­kar­pa, ku­ria vaikš­to kur kas dau­giau žmo­nių, ypač pra­sta – as­fal­tuo­ta dan­ga iš­tru­pė­ju­si, iš­si­klai­piu­si, iš­va­go­ta se­nų me­džių šak­nų, ja ei­nant ga­lima ir ko­jas iš­si­su­ki­nė­ti...

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis šio įvy­kio su­švel­nin­ti ne­ban­dė: „To­kį spren­di­mą priė­mė Vil­ka­viš­kio se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas. Jis sa­kė, kad gau­da­vo skun­dų iš tos gat­vės da­lies gy­ven­to­jų, tad iš se­niū­ni­jos lė­šų nu­spren­dė ten pa­klo­ti ša­li­gat­vį. Man taip pat at­ro­do, kad mies­te yra svar­bes­nių vie­tų, kur rei­ka­lin­gas nau­jas ša­li­gat­vis. Ta­čiau ši­tuos da­ly­kus esa­me pa­li­kę spręs­ti pa­tiems se­niū­nams.“

Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kie gi fak­to­riai vei­kė to­kį keis­tą mies­to val­džios spren­di­mą, ku­ris vi­suo­ti­nio tau­py­mo lai­ko­tar­piu kai­na­vo 30 tūks­tan­čių li­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

– Ma­tot, pa­klo­jus ka­na­li­za­ci­jos tink­lus Vil­niaus gat­vė­je blo­ka­vo­si van­dens nutekėjimas į lie­taus ka­na­li­za­ci­ją, – aiš­ki­no pa­dė­tį se­niū­nas A. Ki­se­liū­nas. – Pra­dė­jo sem­ti kie­mus, na­mus. Ga­vo­me gy­ven­to­jų pra­šy­mus pa­dė­ti, tad gel­bė­jo­me iš su­si­da­riu­sios pa­dė­ties. Jei bū­tu­me tu­rė­ję dau­giau pi­ni­gų, bū­tu­me pa­klo­ję ir vi­są Vil­niaus gat­vės ša­li­gat­vį. Pi­ni­gų už­te­ko tik 130 kv. met­rų, tad pra­dė­jo­me nuo ten, kur bu­vo di­džiau­sia pro­ble­ma.

Pak­laus­tas, ko­dėl nuo­ša­lio­je mies­to da­ly­je klo­ja­mos ne pa­pras­tos ply­te­lės, o trin­ke­lės, A. Ki­se­liū­nas sa­kė, kad šiuo me­tu ir ply­te­lės, ir trin­ke­lės kai­nuo­ja vie­no­dai. Be to, rei­kia su­pras­ti, jog tai – Vil­ka­viš­kio se­na­mies­tis, to­dėl ply­te­lės čia ne­la­bai tin­ka.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas