„Santaka“ / Tiesioginės išmokos ūkininkams atitolino žlugimą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-12 23:07

Dalinkitės:  


Ūkininkas Albinas Šneideris (dešinėje) sako, jog šiuo metu daug darbininkų ūkyje nereikia ir jis pasilikęs tik geriausius. Vienas iš jų – seniai čia triūsiantis Romas Navickas.

Autorės nuotr.


Tiesioginės išmokos ūkininkams atitolino žlugimą

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ne­se­niai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad iš­te­sė­tas Prem­je­ro A. Ku­bi­liaus pa­ža­das: pie­no ga­min­to­jams anks­čiau lai­ko iš­mo­kė­ta 90 pro­c. pa­pil­do­mų na­cio­na­li­nių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų.Paanks­ti­no ter­mi­nus

Iš vi­so iš vals­ty­bės biu­dže­to iš­mo­koms nu­ma­ty­ta skir­ti apie 121 mln. Lt. Ši su­ma ga­ran­tuos pie­no sek­to­riui di­džiau­sias Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos leis­ti­nas pa­pil­do­mas na­cio­na­li­nes tie­sio­gi­nes iš­mo­kas – 87 Lt už to­ną kvo­ti­nio pie­no.

Pa­pil­do­mos na­cio­na­li­nės tie­sio­gi­nės iš­mo­kos už pie­ną mo­ka­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, skir­tų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai. Šiuo me­tu jų mo­kė­ji­mas jau tu­rė­tų ei­ti į pa­bai­gą. Per­nai tie­sio­gi­nės iš­mo­kos bu­vo mo­ka­mos spa­lio mė­ne­sį.

Pa­sak stam­baus ūki­nin­ko, Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­ko Al­bi­no Šnei­de­rio, šių iš­mo­kų ūki­nin­kai lau­kė kaip saus­ros iš­ka­muo­ti au­ga­lai lie­taus.

Kai ku­rie Bart­nin­kų kraš­to ūki­nin­kai, su­lau­kę pa­ra­mos, ga­lės pa­si­ruoš­ti pa­ša­rų, nors ra­jo­ne šie­nap­jū­tės dar­bai jau pa­si­bai­gę. Taip at­si­ti­ko to­dėl, kad sunk­me­čiu ne vie­nam žem­dir­biui tie­siog „ne­suei­na ga­lai“, ir pa­spar­tin­tas pi­ni­gų mo­kė­ji­mas ne vie­ną iš­gel­bė­jo nuo žlu­gi­mo. Bent jau šį­syk...Ra­gi­na vie­ny­tis

A. Šnei­de­ris sa­kė nie­kaip ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl šie pi­ni­gai va­di­na­mi pa­pil­do­mais, mat šias tie­sio­gi­nes iš­mo­kas iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to pie­no ga­min­to­jai gau­da­vo kas­met. Mo­der­naus ūkio, įsi­kū­ru­sio Bart­nin­kuo­se, sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, jei žem­dir­biai ne­bū­tų ko­vo­ję, va­žia­vę prie Sei­mo, rin­kę­si į su­va­žia­vi­mus, tos iš­mo­kos šian­dien ne­bū­tų mak­si­ma­laus leis­ti­no dy­džio ir ka­žin ar mo­ka­mos taip anks­ti. Ir iš­vis ar bū­tų mo­ka­mos, nes šių me­tų vals­ty­bės biu­dže­te jos net ne­bu­vo nu­ma­ty­tos.

Ūki­nin­kas ypač ap­gai­les­tau­ja, kad vos ga­vę nuo­lai­dų į aso­cia­ci­ją įsto­ję ūki­nin­kai iš­kart už­mi­go ant sa­vo pa­sie­ki­mų: ėmė van­giai rink­tis į su­si­rin­ki­mus, ne­no­ri da­ly­vau­ti sky­riaus veik­lo­je. Beliko tik keletas žmonių, kurie tempia visą veiklos „vežimą“.

– Ne­ži­nau, gal žmo­nėms gai­la pi­ni­gų na­rio mo­kes­čiui? At­ro­do, ne tiek daug jau ir kai­nuo­ja – 2 li­tai už lai­ko­mą kar­vę, – gar­siai svars­tė A. Šnei­de­ris. – Tad stam­bes­nis ūki­nin­kas per me­tus su­mo­ka apie 100 li­tų, smul­kes­nis – ke­lias­de­šimt. Tau­py­da­mas ke­lis li­tus, ki­tą­syk pie­ni­nin­kas ga­li pra­ras­ti ne vie­ną tūks­tan­tį.

A. Šnei­de­rio nuo­mo­ne, net ir da­bar, iš­si­ko­vo­jus šio­kių to­kių nuo­lai­dų, si­tua­ci­ja la­bai ne­pa­si­tai­sė. Iš­lie­ka ne­tik­ru­mas dėl ry­to­jaus, ne­ri­mą ke­lia ma­žos su­pir­ki­mo kai­nos. Tai­gi, pie­no ga­min­to­jams ver­tė­tų sek­ti si­tua­ci­ją ir bū­ti pa­si­ruo­šu­siems nau­joms de­ry­boms bei po­ky­čiams sa­vo gy­ve­ni­me. Ir ne tik pie­ni­nin­kams. Ūki­nin­kas lin­kęs pa­ra­gin­ti vie­ny­tis ir grū­dų au­gin­to­jus, ku­rių esa­mos su­pir­ki­mo kai­nos taip pat ne­tu­rė­tų ten­kin­ti.Nau­do­ja­si pa­ra­ma

Pak­laus­tas apie si­tua­ci­ją pa­ties ūky­je, pie­no ga­min­to­jas ne­slė­pė, jog bu­vę ir ge­res­nių lai­kų: „Tū­no­me kaip vėž­liai smė­ly­je ir ne­ki­ša­me iš po kiau­to nei ko­jos, nei no­sies. Ne­ži­nia, kas bus to­liau, nors kol kas dar lai­ko­mės.“

Nors ir pri­vers­tas tau­py­ti, A. Šnei­de­ris šį­met vėl pa­si­nau­do­jo Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Mat jei kar­tą įklim­pęs, kaip pa­ts sa­ko, „į ši­tą rei­ka­lą“, tai rei­kia ir kaps­ty­tis. Šį­met ūki­nin­kas pra­dė­jo įgy­ven­din­ti prie­mo­nės „Ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mas“ pir­mą­jį eta­pą. Pa­teik­ta pa­raiš­ka ir ant­ra­jam.Pir­ki­niais džiau­gia­si

Bart­nin­kie­tis aiš­ki­no, jog tech­ni­kos ūky­je tik­rai nė­ra per daug. Rei­kia mėš­lo kra­ty­tu­vo, ku­ris su­tau­py­tų daug dar­bo jė­gos. Pa­si­nau­do­jus pa­ra­ma, jau įsi­gy­ti du trak­to­riai, mėš­lo krau­tu­vas, šie­no-šiau­dų ri­ti­ni­nis pre­sas – vy­nio­tu­vas. Tad da­bar tiek dar­bo ran­kų ne­pri­rei­kia. Anks­čiau su­rink­ti ir su­vež­ti iš lau­kų va­di­na­mą­sias „kit­kas“ pri­reik­da­vo bū­rio tal­ki­nin­kų. O da­bar vis­ką ga­li­ma pa­da­ry­ti iš kar­to.

– Ne­rei­kia nei žmo­nių ieš­ko­ti, nei į dan­gų dai­ry­tis. Be to, pen­kias­de­šimt dviem kar­vėms jau rei­kia ir dau­giau pa­ša­rų, – sakė A. Šneideris.Še­ria ra­cio­na­liai

Prieš ke­le­rius me­tus iš pa­ra­mos įsi­gi­jęs au­to­ma­ti­zuo­tas kon­cent­ra­tų da­li­ji­mo sto­te­les, ūki­nin­kas da­bar ypač džiau­gia­si šiuo pir­ki­niu. Mat kai rei­kia vis­ką tau­py­ti, tai ra­cio­na­liai šer­ti sa­vo ra­guo­čius ypač svar­bu. Į kom­piu­te­rį su­ves­ti kiek­vie­nos kar­vės duo­me­nys ne­lei­džia pri­siės­ti tiek, kiek ku­ri no­ri, – at­sei­kė­ja­ma „pa­gal nuo­pel­nus“. Ant kar­vių kak­lo pa­ka­bin­ti da­vik­liai lei­džia nu­ske­nuo­ti kiek­vie­nos duo­me­nis ir su­skai­čiuo­ti, kiek kon­cent­ra­tų ji jau suė­dė ir kiek dar jai pri­klau­so. Vi­sa po­rci­ja at­sei­kė­ja­ma šim­to gra­mų tiks­lu­mu. Mel­žia­moms kar­vėms, aiš­ku, ten­ka dau­giau pa­ša­ro.

Lais­vai lai­ko­mos kar­vės ka­da no­ri išei­na į lau­ką pa­rupš­no­ti žo­lės gre­ta na­mų esan­čio­se ga­nyk­lo­se ir grįž­ta, kai atei­na lai­kas melž­ti. Net žie­mą ūki­nin­ko gal­vi­jai lais­vai vaikš­to po lau­ką, tuo ste­bi­ndami ap­lin­ki­nius gy­ven­to­jus.Ne pir­ma pa­ra­ma

A. Šnei­de­ris ša­ly­je bu­vo vie­nas iš pir­mų­jų ūki­nin­kų, ga­vu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą pa­gal Kai­mo plėt­ros pla­no prie­mo­nę „Stan­dar­tų lai­ky­ma­sis“, skir­tą įgy­ven­din­ti pie­no ir nit­ra­tų di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus. Pa­raiš­kas ūki­nin­kas pa­tei­kė 2004-ai­sias, kai Lie­tu­va tik įsto­jo į ES. Prieš ge­rą de­šim­tį me­tų jis yra nau­do­ję­sis Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­ra­ma. Ta­da bu­vo den­gia­ma 40 pro­c. in­ves­tuo­tų į ūkį lė­šų.

Bart­nin­kie­tis sa­vo ūky­je die­gė ir ap­lin­kos ap­sau­gos prie­mo­nes. A. Šnei­de­ris mėš­li­dę įren­gė lau­kuo­se, ji ap­skai­čiuo­ta lai­ky­ti 600 to­nų mėš­lo.Prog­no­zės neaiš­kios

Net ir ši­taip mo­der­ni­za­vęs sa­vo ūkį bei tau­py­da­mas kiek­vie­ną li­tą ūki­nin­kas, kas­dien pa­ga­mi­nan­tis po to­ną pie­no, ne­ži­no, ką at­neš ry­to­jus.

Vis­ką le­mia kri­tu­sios pie­no kai­nos ir dvi­gu­bos pa­lū­ka­nų nor­mos ban­kuo­se, ku­rios lyg uo­de­ga vel­ka­si iš­ti­sus pen­ke­rius me­tus, kol bai­gia­si pa­sku­ti­nis pa­ra­mos eta­pas. Tad il­gai­niui ga­li ne­pa­dė­ti ir kri­ti­nio tau­py­mo pro­gra­ma...

Praei­tais me­tais pra­si­dė­ju­si pa­sau­li­nė fi­nan­sų kri­zė pa­da­rė di­de­lę nei­gia­mą įta­ką Lie­tu­vos pie­no ūkiui. Per 2008 me­tus pie­no su­pir­ki­mo kai­na su­ma­žė­jo 35,5 pro­c. Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ES ša­li­mis, pie­no su­pir­ki­mo kai­na su­ma­žė­jo dau­giau­siai. Pvz., Bel­gi­jo­je ji su­ma­žė­jo 35,4 pro­c., Len­ki­jo­je – 34,6 pro­c., Vo­kie­ti­jo­je – 31,9 pro­c., Lat­vi­jo­je – 30,4 pro­c. 2009 m. pie­no su­pir­ki­mo kai­na ir to­liau ne­pa­liau­ja­mai krin­ta. Šį bir­že­lį, re­mian­tis sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, pie­no kai­na bu­vo 540,3 Lt už to­ną. Pa­ly­gin­ti su 2008 m. tuo pa­čiu mė­ne­siu, kai­na su­ma­žė­jo 32,5 pro­c., t. y. nuo 799,9 Lt iki 540,3 Lt už to­ną.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas