„Santaka“ / Reorganizacija mokyklai suteikė papildomų rūpesčių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-12 23:05

Dalinkitės:  


Mokyklos darbininkės Laima Urnevičienė ir Klementina Žiemelienė rūpestingai dažė sporto salės grindis.

Autorės nuotr.


Reorganizacija mokyklai suteikė papildomų rūpesčių

Birutė NENĖNIENĖ

Praeis sa­vai­tė, ki­ta ir į mo­kyk­las po va­sa­ros ato­sto­gų su­grįš mo­ky­to­jai. Ta­čiau šių švie­ti­mo įstai­gų du­rys – neuž­ra­kin­tos, dau­gu­ma mo­kyk­lų ruo­šia­si nau­jie­siems moks­lo me­tams.Kve­pia da­žais

Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją ug­dy­mui An­ge­lę Ba­ro­nie­nę ne­ti­kė­tai su­ra­do­me dar­bo ka­bi­ne­te. Nors ji, kaip ir vi­si mo­kyk­lų va­do­vai, nuo lie­pos ant­ros pu­sės ato­sto­gau­ja, pe­da­go­gė tei­gė už­su­ku­si su­si­tvar­ky­ti kai ku­rių do­ku­men­tų, pa­si­žval­gy­ti po mo­kyk­lą.

Pa­va­duo­to­ja sa­kė, jog per va­sa­rą mo­kyk­la tik­rai ne­bu­vo tuš­čia, ir da­bar ji neuž­ra­ki­na­ma iki 16 va­lan­dos. Vai­kai už­su­ka pas bu­din­čius mo­ky­to­jus kon­sul­tuo­tis, atei­na į sta­dio­ną pa­žais­ti.

Pe­da­go­gų ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­ty­tas rugp­jū­čio 28 die­ną – ta­da vi­si su­si­rinks, bus ap­tar­ti ug­dy­mo rei­ka­lai, pa­si­skirs­ty­ta dar­bo krū­viais.

O kol kas mo­kyk­la kve­pia da­žais. Dar­bi­nin­kai jau per­da­žė kai ku­rių kla­sių grin­dis, ko­ri­do­rius, mo­te­rys bai­gia da­žy­ti spor­to sa­lės grin­dis. Kie­mo dar­bi­nin­kė Ona Ba­ro­nie­nė rū­pes­tin­gai gran­dė tarp ša­li­gat­vio ply­te­lių iš­lin­du­sias pikt­žo­les, lais­tė gė­les – mo­kyk­los kie­mo pa­ra­di­nė­je pu­sė­je vais­kiai žy­dė­jo ryš­kias­pal­vės pe­lar­go­ni­jos.Pa­pil­do­mi dar­bai

Mo­kyk­lo­je su­tik­tas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkio rei­ka­lams Jo­nas Auš­ro­ta jau bu­vo grį­žęs iš ato­sto­gų. Jį sle­gia dar daug neišsp­ręs­tų pro­ble­mų.

Vi­sų pir­ma, la­bai rei­kė­tų ir no­rė­tų­si at­nau­jin­ti mo­kyk­los vi­daus ir išo­rės sie­nas. De­ja, to­kiam re­mon­tui nė­ra lė­šų. Kla­sės per­da­žo­mos tė­vams pa­rė­mus. Dar šiek tiek da­žų mo­kyk­la ga­vo kaip lab­da­rą iš Vo­kie­ti­jos Ahau­so mies­to.

Be to, už­da­rius tris mo­kyk­los sky­rius, iki rug­sė­jo į Bart­nin­kus rei­kia par­ga­ben­ti mo­kyk­los tur­tą, jį kaž­kur su­tal­pin­ti.Taip no­rė­jo tė­vai

Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la 2009–2010 moks­lo me­tus pra­dės be Var­tų, Geis­te­riš­kių ir Lakš­tu­čių sky­rių. Ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu šių kai­mų mo­kyk­los dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus už­da­ry­tos.

Praei­tą žie­mą ir pa­va­sa­rį mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Švie­ti­mo sky­riaus ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ne kar­tą bend­ra­vo su tė­vais, lei­du­siais sa­vo vai­kus į šias mo­kyk­las, ir ap­ta­rė sky­rių už­da­ry­mo rei­ka­lus.

Kad Var­tų sky­rius neiš­liks, bu­vo nu­spręs­ta anks­čiau, ta­čiau ti­kė­ta­si, jog Geis­te­riš­kių kai­mo vai­kai, už­da­rius šio kai­mo sky­rių, ga­lės lan­ky­ti mo­kyk­lą Lakš­tu­čiuo­se ir ji to­liau gy­vuos. Ta­čiau iki reor­ga­ni­za­ci­jos į Geis­te­riš­kius sa­vo vai­kus lei­dę tė­vai nu­spren­dė ver­čiau iš kar­to juos iš­leis­ti į vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, tad te­ko už­da­ry­ti ir Lakš­tu­čių sky­rių.Vis­kas ap­gal­vo­ta

Pa­va­duo­to­ja A. Ba­ro­nie­nė sa­kė, jog po tam tik­ros reor­ga­ni­za­ci­jos rei­kė­jo iš­spręs­ti pa­tal­pų klau­si­mą, dar spren­džia­mi mo­ky­to­jų įdar­bi­ni­mo rei­ka­lai.

Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nė­se kla­sė­se mo­ky­sis po 18–20 vai­kų. Per tris­de­šimt mo­ki­nių atei­na į penk­tą­sias kla­ses, ku­rių bus dvi. For­muo­ja­ma ir prieš­mo­kyk­li­nė gru­pė.

Mo­kyk­lai li­kus be sky­rių, spren­džia­mas ir vai­kų pa­vė­žė­ji­mo klau­si­mas. Vi­siems pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams pa­mo­kos bus pra­de­da­mos va­lan­da vė­liau nei vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viams. „Ma­žiu­kai“ į pa­mo­kas bus at­ve­ža­mi ir iš mo­kyk­los par­ve­ža­mi pa­gal at­ski­rą gra­fi­ką. Mo­ki­niams pa­vė­žė­ti mo­kyk­lai pa­skir­tas au­to­bu­sas.Mo­ki­nių už­ten­ka

Nuo šio rug­sė­jo pir­mą­kart mo­kyk­los is­to­ri­jo­je bus su­for­muo­tos dvi vie­nuo­lik­tos kla­sės, nes at­si­ra­do be­veik ke­tu­rias­de­šimt vie­nuo­lik­to­kų. Ne­ma­ža ir dvy­lik­ta kla­sė – ją tu­rė­tų lan­ky­ti aš­tuo­nio­li­ka abi­tu­rien­tų.

Pa­gal ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­ną, Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nę mo­kyk­lą į pa­grin­di­nę nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti 2012 me­tais.Re­zul­ta­tai ir nau­jo­vės

Tik ge­ru žo­džiu mo­ky­to­jai mi­ni šie­met mo­kyk­lą bai­gu­sių dvy­lik­to­kų lai­dą. Vi­si pen­kio­li­ka abi­tu­rien­tų ge­rai iš­lai­kė eg­za­mi­nus, nie­kam ne­pri­rei­kė pa­pil­do­mos eg­za­mi­nų se­si­jos, nu­spren­du­sie­ji mo­ky­tis to­liau ga­na sėk­min­gai įsto­jo į aukš­tą­sias mo­kyk­las ar ko­le­gi­jas.

Nuo šių moks­lo me­tų Bart­nin­kų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­tys ant­ro­kai jau bus mo­ko­mi ang­lų kal­bos. Vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niai mo­ko­si vo­kie­čių kal­bos, bet da­bar jau su­da­ry­tos są­ly­gos nuo šeš­tos kla­sės pir­mą­ja už­sie­nio kal­ba pa­si­rink­ti ang­lų kal­bą.

Kiek­vie­nais moks­lo me­tais Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la „suskamba“ ko­kiu nors ra­jo­ni­niu ren­gi­niu, tra­di­ciš­kai ruo­šia dak­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gi­mi­mo su­kak­tims pa­mi­nė­ti skir­tas šven­tes.

Per­nai pa­va­duo­to­jos ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja ir ki­toms ra­jo­no mo­kyk­loms pri­sta­ty­tas res­pub­li­ki­nis pro­jek­tas „Drą­sin­ki­me ateitį“. Tai pa­ska­ti­no ir ki­tas mo­kyk­las drą­siau įsi­trauk­ti į šį ju­dė­ji­mą.

Bai­gian­tis moks­lo me­tams Bart­nin­kuo­se bu­vo su­reng­tas ru­sų dai­nos fes­ti­va­lis.

A. Ba­ro­nie­nė sa­kė, jog šie­met, lapk­ri­čio mė­ne­sį, ruo­šia­ma­si dak­ta­ro J. Ba­sa­na­vi­čiaus gar­bei ki­tas mo­kyk­las pa­kvies­ti į liau­dies dai­nų fes­ti­va­lį.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas