„Santaka“ / Javų derlius mažesnis, bet geresnės kokybės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-12 22:52

Dalinkitės:  


Grūdus į UAB „Vilkaviškio agrocentras“ supirkimo punktą Lakštučiuose atvežę ūkininkai nepatenkinti, kad eilėse reikia gaišti brangų darbymečio laiką.

Autoriaus nuotr.


Javų derlius mažesnis, bet geresnės kokybės

Va­sa­ra tur­būt dau­ge­liui aso­ci­juo­ja­si su poil­siu, ato­sto­go­mis, iš­ky­lo­mis gam­to­je. Ta­čiau tik ne ūki­nin­kams. Jiems da­bar – pa­ts dar­by­me­tis, nes pra­si­de­da ja­vap­jū­tė.

Kar­tu su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­te, lai­ki­nai ei­nan­čia sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, Li­na Gal­vy­die­ne lan­kė­mės stam­biau­siuo­se ra­jo­no grū­dų su­pir­ki­mo punk­tuo­se, do­mė­jo­mės, kaip iš žem­dir­bių su­per­ka­mas šie­me­ti­nis der­lius.Kai­nos – ne­di­de­lės

Iš vi­so ra­jo­ne dek­la­ruo­ta šiek tiek per 49 tūkst. hek­ta­rų ja­vų. Iš jų žie­mi­nių – dau­giau nei 27 tūkst., va­sa­ri­nių – be­veik 22 tūkst. hek­ta­rų. Žie­mi­nių ja­vų kū­li­mas pa­ma­žu ar­tė­ja į pa­bai­gą, jau pra­si­dė­ju­si ir va­sa­ri­nių pjo­va.

Kaip tei­gė UAB „Li­nas Ag­ro“ ele­va­to­riaus va­do­vas Da­rius Po­vi­laus­kas, šie­met si­tua­ci­ja šiek tiek neįp­ras­ta. „Dėl lie­tin­go lie­pos mė­ne­sio ja­vap­jū­tės pra­džia su­si­vė­li­no, ir vis­ką ten­ka priim­ti vie­nu me­tu: ir rap­sus, ir mie­žius, ir kvie­čius. Pap­ras­tai taip ne­bū­na“, – sa­kė D. Po­vi­laus­kas.

Jo ko­le­ga va­dy­bi­nin­kas-kon­sul­tan­tas Rai­mun­das Šva­bas pa­sa­ko­jo, kad fir­ma kas­dien su­per­ka ke­lis tūks­tan­čius to­nų grū­dų, ta­čiau pa­klaus­tas apie jų kai­nas ne­ga­lė­jo konk­re­čiai atsakyti. „Kai­nos – toks da­ly­kas, kad jų pro­gno­zuo­ti neį­ma­no­ma. Jau nuo lie­pos 16 die­nos jos kei­tė­si dau­giau nei de­šimt kar­tų“, – sa­kė jis.

Šiuo me­tu ūki­nin­kai į su­pir­ki­mo punk­tus dau­giau­siai ve­ža kvie­čius. Jų su­pir­ki­mo kai­nos svy­ruo­ja nuo 300 iki 440 li­tų už to­ną pri­klau­so­mai nuo kla­sės. „Kai­nos ma­žos, ta­čiau dau­giau jau ne­tu­rė­tų kris­ti“, – pro­gno­za­vo AB „Ma­ri­jam­po­lės grū­dai“ Vil­ka­viš­kio grū­dų san­dė­lio ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Žit­kus.

Anot spe­cia­lis­tų, per­nai kū­li­mo se­zo­no pra­džio­je grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos bu­vo la­bai iš­pūs­tos, ta­čiau pa­ma­žu jos su­ma­žė­jo iki to­kių, ko­kios lai­ko­si ir šiais me­tais.Ge­res­nė grū­dų ko­ky­bė

„Aiš­ku, kiek­vie­nas no­rė­tų kuo bran­giau par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją, bet ne mes re­gu­liuo­ja­me rin­ką. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šie­met ne tik grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ma­žes­nės, ta­čiau ir trą­šos šiek tiek at­pi­go“, – kal­bė­jo UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­cent­ras“ di­rek­to­rius Jus­ti­nas Ma­tu­lio­nis. Pa­sak Lakš­tu­čiuo­se įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės va­do­vo, ūki­nin­kams me­tai ne­blo­gi – nors ja­vų pri­ku­lia­ma ma­žiau, ta­čiau, paly­gi­nti su pernai, jų ko­ky­bė ge­res­nė.

Kal­bin­ti ūki­nin­kai tai tik pa­tvir­ti­no. „Šie­met grū­dai ir sau­ses­ni, ir ge­res­nės kla­sės“, – džiau­gė­si Ke­tur­va­la­kiuo­se ūki­nin­kau­jan­tis Ei­mu­tis Žie­mys. Anot jo, vie­nin­te­lė bė­da, kad ja­vai by­ra daug pra­sčiau nei per­nai. „Per­nai iš hek­ta­ro pri­kul­da­vau apie 8 to­nas, o šie­met – tik pen­kias“, – liūd­nai kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­na­šios nuo­tai­kos bu­vo ir ki­ti kal­bin­ti ūki­nin­kai. De­šimt me­tų šiuo vers­lu už­sii­man­tis Vo­kiš­kė­lių kai­me gy­ve­nan­tis Dai­nius Onu­sai­tis tvir­ti­no šie­met pri­ku­lian­tis taip pat daug ma­žiau nei per­nai, ta­čiau pa­si­džiau­gė grū­dų ko­ky­be. „Per­nai be­veik vi­sus grū­dus par­da­viau kaip pa­ša­ri­nius, šie­met jie – pir­mos ar­ba ant­ros kla­sės“, – sa­kė ūki­nin­kas. 30 hek­ta­rų ja­vų au­gi­nan­tis vy­riš­kis ne­ža­da at­si­sa­ky­ti ūki­nin­ka­vi­mo, nes, pa­sak jo, „dar­bo ki­tur nie­kas ne­duos, to­dėl ten­ka iš čia duo­ną val­gy­ti“.Bu­vo šal­ta ir sau­sa

Prie­žas­čių, ko­dėl šie­met grū­dai by­ra pra­sčiau, ban­dė ieš­ko­ti R. Šva­bas: „Dau­giau­siai tam įta­kos tu­rė­jo šal­tas pa­va­sa­ris, ypač ba­lan­dis. Bū­tent šį mė­ne­sį for­muo­ja­si ja­vai, o ka­dan­gi oras bu­vo ir šal­tas, ir sau­sas, der­lius už­de­rė­jo pra­stes­nis.“

Ta­čiau ne vi­sų au­gi­na­mų kul­tū­rų šiais me­tais pri­ku­lia­ma ma­žiau nei per­nai. Gau­siu der­liu­mi džiau­gia­si rap­sų au­gin­to­jai. Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jas Val­das An­ta­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad rap­sų pri­ku­lia apie ke­tu­rias to­nas iš hek­ta­ro, kai tuo pat metu pernai prikuldavo daug ma­žiau. Į Vil­ka­viš­kį at­ve­žęs grū­dus, pa­šne­ko­vas tei­gė, kad be­veik vi­si jo kraš­to žmo­nės ve­ža ja­vus par­duo­ti ar­ba į Vil­ka­viš­kio, ar­ba į Pil­viš­kių su­pir­ki­mo punk­tus. Taip yra to­dėl, kad pa­čiuo­se Ša­kiuo­se grūdų be­veik nie­kas ne­su­per­ka.Ne­gau­na va­go­nų

Šie­met ruo­šia­ma­si di­džiu­liam ja­vų ant­plū­džiui.

UAB „Li­nas Ag­ro“ ele­va­to­riaus va­do­vas D. Po­vi­laus­kas, pa­klaus­tas, kiek įmo­nė ga­li su­pirk­ti grū­dų, tei­gė, kad ele­va­to­riaus pa­jė­gu­mai per me­tus lei­džia priim­ti apie 100 tūkst. to­nų grū­dų ir rap­sų

Lakš­tu­čiuo­se įreng­tas su­pir­ki­mo punk­tas vie­nu me­tu ga­li priim­ti apie 11 tūkst. to­nų. „Šian­dien tu­ri­me priė­mę be­veik 8000 to­nų grū­dų, ku­riuos vė­liau eks­por­tuo­ja­me įvai­riais ke­liais. Per­nai per vi­są se­zo­ną du kar­tus už­pil­dė­me san­dė­lius, tai­gi iš vi­so su­pir­ko­me be­veik 22 tūkst. to­nų ja­vų. Šie­met ti­ki­mės vir­šy­ti per­nykš­tį re­zul­ta­tą ir su­pirk­ti dar dau­giau“, – in­for­ma­vo J. Ma­tu­lio­nis. Di­džiau­sia pro­ble­ma, anot di­rek­to­riaus, yra ta, kad no­rint eks­por­tuo­ti grū­dus jie į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą trans­por­tuo­ja­mi va­go­nais, ku­riais AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­pa­jė­gūs ap­rū­pin­ti. Vi­są sa­vai­tę neįmanoma gau­ti va­go­nų, ir ja­vai te­bes­to­vi bend­ro­vės san­dė­liuo­se. Apie blo­giau­sią variantą, kad ga­li tek­ti nu­sto­ti su­pirk­ti grū­dus, pa­šne­ko­vas sa­kė ne­gal­vo­jan­tis.

Tuo tar­pu „Li­nas Ag­ro“ bend­ro­vės ele­va­to­riaus va­do­vas D. Po­vi­laus­kas ti­ki, kad si­tua­ci­ja pa­si­tai­sys, ta­čiau neat­me­ta ir blo­giau­sio sce­na­ri­jaus.Tei­kia ir ja­vų san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gas

Dau­gu­ma punk­tų ne tik su­per­ka grū­dus, bet ir juos san­dė­liuo­ja, va­lo, džio­vi­na. Šias pa­slau­gas dau­giau­siai at­lie­ka bend­ro­vė „Ma­ri­jam­po­lės grū­dai“. Anot G. Žit­kaus, į Vil­ka­viš­kio grū­dų san­dė­lius kas­dien at­ve­ža­ma apie 2500 t ja­vų. Bend­ro­vė su­da­riu­si su­tar­tis su 14 grū­dų su­pir­ki­mo įmo­nių, ku­rios sa­vo pro­duk­ci­ją ve­ža į jų san­dė­lius. „Aiš­ku, prii­ma­ma­me ir pa­vie­nių ūki­nin­kų grū­dus, ta­čiau to­kių ma­žai ­pa­si­tai­ko“, – sa­kė G. Žit­kus.

San­dė­lia­vi­mo pa­slau­gas tei­kia ir UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­cent­ras“, ta­čiau, pa­sak jos di­rek­to­riaus, ūki­nin­kus ši pa­slau­ga ma­žai vi­lio­ja. Ko­dėl taip yra, at­sa­ky­mo ban­dė ieš­ko­ti Klau­su­čių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Leo­nas Gal­gi­nai­tis. Jis tei­gė, kad jau pa­si­mo­kė iš praei­tų me­tų: „Per­nai sau­go­jau grū­dus nuo­sa­va­me san­dė­ly­je, ta­čiau te­ko pa­tir­ti ne­ma­žai nuo­sto­lių, nes kai­nos nuo­lat kri­to. Ne­ti­kiu, kad ir šie­met kai­nos vė­liau pa­kils tiek, kad pa­deng­tų san­dė­lia­vi­mo kaš­tus.“Su­pir­kė­jai sten­gia­si at­si­skai­ty­ti lai­ku

At­sis­kai­ty­mas su ūki­nin­kais vyks­ta pa­gal su­da­ry­tas in­di­vi­dua­lias su­tar­tis. Pa­sak R. Šva­bo, bend­ro­vė „Li­nas Ag­ro“ jau šian­die­ną už su­pirk­tus ja­vus yra iš­mo­kė­ju­si šim­ta­tūks­tan­ti­nes su­mas. Prob­le­mų, anot jo, ne­tu­rė­tų kil­ti ir vė­liau.

Kad pa­sau­lį sting­dan­tis sunk­me­tis ne­sut­ruk­dys at­si­skai­ty­ti su žem­dir­biais, tei­gė ir J. Ma­tu­lio­nis. Anot jo, „Vil­ka­viš­kio ag­ro­cent­ras“ įsi­pa­rei­go­ja klien­tams iš­mo­kė­ti pi­ni­gus per 30 dar­bo die­nų. „Aiš­ku, sten­gia­mės su ūki­nin­kais at­si­skai­ty­ti kuo grei­čiau, bet bū­tų daug leng­viau, jei­gu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­kan­ka­mai pa­rū­pin­tų va­go­nų, ku­riais bū­tų ga­li­ma eks­por­tuo­ti priim­tus grū­dus. Da­bar ir mes pa­tys ne­gau­na­me pa­kan­ka­mai pa­ja­mų, bet su­tar­ties są­ly­gų lai­ko­mės. Dau­ge­lis ūki­nin­kų at­ly­gį už ja­vus ima ne pi­ni­gais, o mū­sų tei­kia­ma pro­duk­ci­ja“, – pa­sa­ko­jo J. Ma­tu­lio­nis.Ei­lės – ne vi­sur

Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas žmo­nėms ky­la ne tik dėl ma­žų su­pir­ki­mo kai­nų, bet ir dėl lai­ko, pra­lei­džia­mo ei­lė­se, ku­rio­se neiš­ven­gia­ma ir ne­su­sip­ra­ti­mų.

Kai ku­rie ne­są­ži­nin­gi ūki­nin­kai, at­ve­žę sa­vo ja­vus, vi­so­kiais bū­dais sten­gia­si „už­lįs­ti“ pir­miau tų, ku­rie lau­kia jau ne vie­ną va­lan­dą. „Čia bū­na vis­ko, net su­si­stum­dy­mų“, – pa­sa­ko­jo vie­nas iš ūki­nin­kų, lau­kian­tis ei­lė­je, nu­tį­su­sio­je prie UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­cent­ras“ su­pir­ki­mo punk­to Lakš­tu­čiuo­se. „Leng­viau grū­dą užau­gin­ti, nei jį par­duo­ti“, – tei­gė ki­tas ūki­nin­kas L. Gal­gi­nai­tis. Anot pa­šne­ko­vo, kai ku­rie žmo­nės ei­lė­se pra­lei­džia net iki 12 va­lan­dų per pa­rą.

„Pas mus ele­va­to­rius nė­ra pri­tai­ky­tas su­pirk­ti grū­dus, to­dėl ir dar­bas ei­na­si šiek tiek lė­čiau. Bet, ne­pai­sant to, vie­ti­niai la­bai džiau­gia­si at­si­ra­du­sio­mis pa­tal­po­mis. Dir­ba­me jau ant­rus me­tus, tu­ri­me ne tik pa­sto­vių, bet ir nau­jų klien­tų“, – džiau­gė­si J. Ma­tu­lio­nis ir tvir­ti­no, kad su ūki­nin­kais, suir­zu­siais dėl lau­ki­mo ei­lė­se, sten­gia­si pa­si­kal­bėi, ras­ti nuo­šir­dų kon­tak­tą.

Tie­sa, ne prie vi­sų su­pir­ki­mo punk­tų ei­lės to­kios mil­ži­niš­kos. „Šie­met sten­gia­mės, kad žmo­nėms ne­rei­kė­tų il­gai lauk­ti. Bū­na, kad at­va­žiuo­ja ir du kar­tus per die­ną tas pa­ts žmo­gus ir džiau­gia­si, kad ne­rei­kia gaiš­ti daug lai­ko“, – tei­gė bend­ro­vės „Ma­ri­jam­po­lės grū­dai“ Vil­ka­viš­kio san­dė­lio va­do­vas G. Žit­kus.

Su ei­lių pro­ble­mo­mis sėk­min­gai tvar­ko­si ir bend­ro­vė „Li­nas Ag­ro“. „Gal pra­džio­je ei­lės bu­vo kiek di­des­nės, bet da­bar jų be­veik nė­ra. Žmo­nės net skam­bi­na ir klau­sia, ar dar ap­skri­tai prii­ma­me grū­dus, nes ne­ma­to ei­lių. Gal­vo­ja, kad gal jau ne­be­dir­ba­me“, – nu­si­juo­kė R. Šva­bas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas