„Santaka“ / Lietuvoje jaunavedžiai galės susituokti širdžiai mielesnėje vietoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 22:26

Dalinkitės:  


Lietuvoje jaunavedžiai galės susituokti širdžiai mielesnėje vietoje

Birutė NENĖNIENĖ

Vie­tas siū­lo se­niū­nai

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras siū­lo nuo šio rug­sė­jo jau­na­ve­džiams leis­ti lais­viau rink­tis san­tuo­kos vie­tą. Ci­vi­li­nė san­tuo­ka da­bar re­gist­ruo­ja­ma Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riuo­se, ypa­tin­gais at­ve­jais – gy­dy­mo ar įka­li­ni­mo įstai­go­se, na­muo­se.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ku­riais li­be­ra­li­zuo­ja­ma san­tuo­kų su­da­ry­mo tvar­ka. San­tuo­kos re­gist­ra­vi­mo ce­re­mo­ni­ja atei­ty­je ga­lės vyk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­se rep­re­zen­ta­ci­nė­se vie­to­se.

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ge­no­vai­tė Til­vi­kie­nė sa­kė, jog pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis se­niū­nai at­ne­šė raš­tu nu­ro­dę, ko­kias iš­skir­ti­nes vie­tas sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų pa­siū­ly­ti san­tuo­koms re­gist­ruo­ti. Šei­me­nos se­niū­no G. Ba­kū­no nuo­mo­ne, šioms funk­ci­joms la­biau­siai tik­tų Pae­že­rių dva­ro rū­mai. Viš­ty­čio se­niū­nas Bro­nis­la­vas Po­li­ta siū­lo ko­ne per­kel­ti met­ri­ka­ci­jos sky­rių į Viš­ty­tį. Pa­sak jo, esan­čios trys la­bai gra­žios ir ce­re­mo­ni­jai tin­kan­čios vie­tos. Tai Pet­ro­nė­lės Ar­ba­taus­kie­nės kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba Viš­ty­ty­je, poil­sia­vie­tė „Vik­to­ri­ja“ Či­žiš­kių kai­me ir kem­pin­gas „Pu­še­lė“ Žir­gė­nų kai­me.

Taip pat gal­vo­ja­ma, jog Bart­nin­kų se­niū­ni­ja siū­lys dak­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kę.

Ki­tos se­niū­ni­jos nu­ro­dė, kad ci­vi­li­nėms san­tuo­koms už­re­gist­ruo­ti tin­ka­mų vie­tų sa­vo te­ri­to­ri­jo­se ne­tu­ri.Spręs po­li­ti­kai

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius dėl siū­lo­mų tuok­tu­vėms vie­tų pa­rengs pro­jek­tą, ku­rį rugp­jū­čio pa­bai­go­je įvyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ti ir pa­tvir­tin­ti ar ko­re­guo­ti tu­rės vie­tos po­li­ti­kai. Mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­ta­me pro­jek­te sa­ko­ma, kad jei to­kių vie­tų sa­vi­val­dy­bė ne­nus­ta­tys, san­tuo­kos ga­lės bū­ti su­da­ro­mos pa­čių jau­nų­jų pa­si­rink­to­je vie­to­je.

„Mes ne­sa­me nu­si­tei­kę prieš nau­jus pro­jek­tus, bet ti­ki­mės, kad ne­bus mes­ta­si į kraš­tu­ti­nu­mus. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­joms, tuo­kian­čioms po­ras, gal ne­rei­kės ner­ti po van­de­niu ar pa­na­šiai, kaip kar­tais pa­ro­do­ma per te­le­vi­zi­ją. Be to, tu­rės bū­ti iš­spręs­tas fi­nan­si­nis klau­si­mas, kas ap­mo­kės už dar­buo­to­jų nu­vy­ki­mą į nu­ma­ty­tą tuok­tu­vių vie­tą, kaip su­de­rin­ti lai­ką, kad ke­lios po­ros tuo pa­čiu me­tu neuž­si­no­rė­tų tuok­tis skir­tin­go­se vietovėse“, – svars­tė G. Til­vi­kie­nė.Pri­va­lo­mi at­ri­bu­tai

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras R. Ši­ma­šius yra pa­tiks­li­nęs, kad jau­nų­jų no­rai ne­bus pri­va­lo­mi ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jams. Kiek­vie­nu at­ve­ju šie spręs sa­va­ran­kiš­kai, įver­ti­nę pa­gei­dau­ja­mos vie­tos ati­ti­ki­mą ke­lia­miems kri­te­ri­jams.

Iš­gir­dę apie ga­li­my­bę pa­si­rink­ti san­tuo­kos vie­tą, jau­nuo­liai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je jau tei­ra­vo­si, ar ga­lės tuok­tis prie Viš­ty­čio eže­ro.

„San­tuo­kos re­gist­ra­vi­mo vie­to­je bū­ti­ni vals­ty­bės sim­bo­liai – vė­lia­va ir her­bas, to­dėl sun­kiai įsi­vaiz­duo­čiau, kaip pae­že­rė­je ga­li­ma bū­tų juos įtvirtinti“, – svars­tė G. Til­vi­kie­nė.Tik nuo rug­sė­jo

„Pa­si­rink­ti san­tuo­kos vie­tą ga­lės tik tie jau­nuo­liai, ku­rie pra­šy­mus tuok­tis į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių at­neš nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos. Tos po­ros, ku­rios jau pa­li­ku­sios pra­šy­mus tuok­tis, tar­ki­me, spa­lio ar lapk­ri­čio mė­ne­siais, bus tuo­kia­mos įpras­to­je vie­to­je. Jei jie pa­gei­dau­tų vie­tą pa­keis­ti, tu­rė­tų po rug­sė­jo vėl kreip­tis į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių ir per­ra­šy­ti anks­čiau pa­lik­tą pra­šy­mą“, – aiš­ki­no G. Til­vi­kie­nė.

Vil­ka­viš­kio ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pa­lie­kan­tie­ji pra­šy­mus dėl san­tuo­kos re­gist­ra­vi­mo ne­ga­lės pa­si­rink­ti vie­tos tuok­tis ki­ta­me ra­jo­ne.Tri­gu­bai bran­giau

Ce­re­mo­ni­ja no­rin­tie­siems su­si­tuok­ti ne san­tuo­kos rū­muo­se kai­nuos 210 li­tų – tris­kart bran­giau nei da­bar. Šiuo me­tu už šį ci­vi­li­nį ak­tą, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar jis re­gist­ruo­ja­mas dar­bo die­ną, ar sa­vait­ga­lį, rei­kia su­mo­kė­ti 70 li­tų. Pa­di­din­tas mo­kes­tis ne­bus tai­ko­mas tiems, pas ku­riuos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos dar­buo­to­jai pri­va­lės vyk­ti bū­ti­ny­bės at­ve­ju (į li­go­ni­nę, į na­mus ar kt.).Praš­mat­nu­mas ir kul­tū­ra

Ra­jo­no ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jos yra pa­ste­bė­ju­sios, kad va­sa­ro­mis ypač daug jau­nuo­lių su­grįž­ta iš už­sie­nio, no­rė­da­mi su­si­tuok­ti sa­vo mies­te. Jau yra pa­li­ku­sių­jų pra­šy­mus tuok­tis ki­tą va­sa­rą.

Trum­pam su­grįž­tan­tys žmo­nės no­ri kaip nors įsi­min­ti­niau su­reng­ti sa­vo šven­tę.

„Dažniausiai at­ro­do, kad jie de­monst­ruo­ja tai, jog daug už­si­dir­bo. Ves­tu­vi­nin­kai iš­si­ski­ria sa­vo dra­bu­žių puoš­nu­mu. Pa­mer­gių su­kne­lės – vie­no­dos spal­vos, prie jų pri­de­rin­tos puokš­tės, pa­bro­lių kak­la­raiš­čiai“, – sa­kė vyr. spe­cia­lis­tė G. Til­vi­kie­nė.

Bet prie šio jų puoš­nu­mo la­bai ne­si­de­ri­na ne­kul­tū­rin­gu­mas. Ne vie­nas vil­ka­viš­kie­tis ar mies­to sve­čias pa­ste­bi, kaip ves­tu­vių pa­ly­da su li­mu­zi­nu ar ki­to­kiais au­to­mo­bi­liais pri­va­žiuo­ja be­veik prie pat Sa­vi­val­dy­bės du­rų, prie V. Ku­dir­kos pa­mink­lo. Iš au­to­mo­bi­lių čia pat iš­sii­ma­mos vai­šės, lie­ja­si šam­pa­nas.

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tės sa­kė, jog jas jau pa­sie­kė žmo­nių sig­na­lai ir nei­gia­mi to­kio „lais­vu­mo“ ver­ti­ni­mai. Ta­čiau neat­si­ran­da, kas drįs­tų to­kius ves­tu­vi­nin­kus su­draus­min­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas