„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 22:22

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Siūlysime dar kartą

Straipsnyje „Savivaldybės Tarybos nariai daugiausiai išmokų išleidžia degalams“ („Santaka“, Nr. 83) aptarti su Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009-06-26 sprendimu Nr. B-TS-876 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-669 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 214 punkto pakeitimo“ susiję klausimai.

Skaitytojams priminsiu, kad minėtu sprendimu Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba sumažino Tarybos nariams mokamas kompensacijas už išlaidas, susijusias su Tarybos nario veikla, nuo 400 iki 300 litų.

Norėčiau papildyti straipsnyje dėstomus faktus. Galbūt to nereikėtų daryti, jei rinkėjai turėtų galimybę stebėti, kaip jų išrinkti rajono Tarybos nariai svarsto klausimus tiesioginių posėdžių transliacijų internetu metu arba bent jau parsisiųsti vaizdo įrašą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinio puslapio ir pasižiūrėti jiems tinkamu metu. Deja, nors brangiai kainavusi įranga Tarybos posėdžius įrašo, rinkėjui iš to kol kas nėra jokios naudos. Taip pat nėra ir galimybės pasižiūrėti, kurie Tarybos nariai posėdžiuose nedalyvavo.

Kaip kiekvieną klausimą, taip ir minėtą (dėl kompensacijų sumažinimo) Opozicinių frakcijų koalicija aptarė dar prieš posėdį. Valstiečių frakcijos vardu šios frakcijos seniūnas Valdas Kamaitis pasiūlė, kad kol tęsis krizė, Vilkaviškio rajono savivaldybės labui reikėtų išmokų Tarybos nariams atsisakyti. Tuo metu Opozicinių frakcijų koalicijos pasitarime dalyvavę koalicijos nariai pritarė šiam siūlymui. Į birželio 26 d. įvykusį posėdį dėl įvairių priežasčių negalėjo atvykti V. Kamaitis, G. Gudaitis, A. Pilipavičius ir G. Plečkaitis, tad Opozicinių frakcijų koalicijos vardu mano pateiktą pasiūlymą krizės metu atsisakyti išmokų palaikančiųjų skaičius nebuvo didelis.

Tuos, kas apsisprendė ir sunkmečiu išmokų neima, „Santaka“ straipsnyje įvardijo, galimybę neimti išmokų turi ir likusieji politikai.

Nuskambėjo keleto Opozicinių frakcijų koalicijos atstovų mintis, kad reikėtų dar kartą pasiūlyti sumažinti minėtas išmokas. Tad po aptarimo galbūt toks Opozicinių frakcijų koalicijos pasiūlymas gims dar kartą.Rimvydas ŽIEMYS

Rajono Savivaldybės tarybos Opozicinių

frakcijų koalicijos seniūnas

Dar­bo li­ko ne­daug – pa­gal pro­jek­tą at­sta­ty­ti šil­dy­mo sis­te­masVi­sų pro­ble­ma

Praei­tiems me­tams bai­gian­tis bu­vo iš­spaus­din­tas ma­no straips­nis „Mo­kė­ki­me kiek­vie­nas už sa­ve, bet ne už kai­my­ną“ („San­ta­ka“, Nr. 124), ku­ria­me iš­kė­liau sa­va­va­liš­ko mū­sų dau­gia­bu­čio na­mo šil­dy­mo prie­tai­sų ga­lių pa­di­di­ni­mo pro­ble­mą.

Mū­sų na­mas nė­ra iš­skir­ti­nis, pro­ble­mų, apie ku­rias ra­šiau, be jo­kios abe­jo­nės, tu­ri kiek­vie­nas dau­gia­bu­tis. O Būs­to prie­žiū­ros ir val­dy­mo rū­mų pre­zi­den­tas J. An­ta­nai­tis man ad­re­suo­ta­me laiš­ke ra­šo, kad „dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se pa­pil­do­mų ra­dia­to­rių sek­ci­jų pri­mon­ta­vi­mas yra ta­pęs Lie­tu­vos pro­ble­ma“.

Spręs­ti šią pro­ble­mą ar ne – kiek­vie­no na­mo gy­ven­to­jų rei­ka­las. Mes pa­si­ry­žo­me vis­ką su­sta­ty­ti į rei­kia­mas vė­žes. Tai­gi šį­kart ap­ra­šy­siu, kas per dau­giau nei pu­sę me­tų nu­veik­ta mū­sų S. Nė­ries g. 31b na­me, kaip se­ka­si spręs­ti mi­nė­tą pro­ble­mą.Pa­kei­tė nuo­mo­nę

O nu­veik­ti mums li­ko la­bai ne­daug – at­sta­ty­ti na­mo šil­dy­mo sis­te­mą į to­kį lyg­me­nį, ko­kia­me ji bu­vo pa­gal pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją. Ki­taip ta­riant, kai ku­rie gy­ven­to­jai sa­vo bu­tuo­se tu­ri nuim­ti pa­pil­do­mas ra­dia­to­rių sek­ci­jas. Nea­teis nei Vy­riau­sy­bės, nei Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir ne­pa­ra­gins tai pa­da­ry­ti. Tai pa­da­ry­ti pri­va­lo­me mes pa­tys, na­mo gy­ven­to­jai, – su­tar­ti­nai, be pyk­čio, be pa­gie­žos, ska­ti­na­mi ge­ra­no­riš­ko su­pra­ti­mo. Kiek­vie­nas už sa­vo bu­to šil­dy­mą tu­ri­me mo­kė­ti tiek, kiek pri­klau­so, t. y. pa­gal gy­ve­na­mo­jo būs­to plo­tą, o šil­dy­mo sis­te­ma tu­ri ati­tik­ti pro­jek­tą.

Džiau­giuo­si, kad į pa­sku­ti­nį­jį su­si­rin­ki­mą, ku­ris įvy­ko lie­pos 20 d., na­mo gy­ven­to­jai su­si­rin­ko la­bai gau­siai, da­ly­va­vo ak­ty­viai, o kai ku­rie atė­jo jau tei­gia­ma link­me pa­kei­tę sa­vo lig tol bu­vu­sią prie­šiš­ką nuo­mo­nę dėl bend­ros tvar­kos įve­di­mo.Rei­ka­la­vi­mų rei­kia vi­siems lai­ky­tis

Mes, gy­ven­to­jai, pri­va­lo­me rei­ka­lau­ti, kad ši­lu­mos tie­kė­jas šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mas pri­žiū­rė­tų pa­gal šių sis­te­mų prie­žiū­ros tai­syk­les.

Tai­gi mes ir rei­ka­lau­si­me, kad kas­met, prieš šil­dy­mo se­zo­no pra­džią, bū­tų at­lie­ka­ma pa­tik­ra ir bu­tuo­se. Juk, pa­vyz­džiui, mū­sų na­mo gy­ven­to­jai už tink­lų prie­žiū­rą UAB „Li­tes­ko“ per me­tus su­mo­kė­jo net 7739,40 Lt.

Ne­kal­ti­nu šio na­mo tink­lų pri­žiū­rė­to­jo K. Pik­ši­lin­gai­čio, su ku­riuo vi­suo­met ran­da­me bend­rą kal­bą ir ku­riam na­mo gy­ven­to­jų var­du ga­liu tik pa­dė­ko­ti. Ne šio spe­cia­lis­to kal­tė, kad jis tu­ri ap­tar­nau­ti per 30 na­mų ne tik Vil­ka­viš­ky­je, bet ir Pil­viš­kiuo­se bei Pae­že­riuo­se. Tai UAB „Li­tes­ko“ va­do­vy­bės rei­ka­las. Ta­čiau vie­na­me iš Ši­lu­mos tink­lų ir ši­lu­mos var­to­ji­mo tai­syk­lių punk­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad drau­džia­ma eksp­loa­tuo­ti ši­lu­mos tink­lus ir ši­lu­mos įren­gi­nius be pro­jek­to, ir šio rei­ka­la­vi­mo rei­kia lai­ky­tis.Pi­ni­gų pro­jek­tui sky­rė rajono Sa­vi­val­dy­bė

Kaip ir ra­šiau anks­tes­nia­me sa­vo straips­ny­je, mū­sų na­me, kaip ir ki­tur, yra bu­tų, ku­riuo­se pri­mon­tuo­ta pa­pil­do­mų ra­dia­to­rių. Vie­ni gy­ven­to­jai to­kiu bū­du sa­va­va­liš­kai pa­si­ge­ri­no gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ki­ti bu­tus su pa­pil­do­mais ra­dia­to­riais jau nu­si­pir­ko. Ta­čiau kad ir kaip ten bū­tų, li­ku­sie­ji gy­ven­to­jai to­liau taip gy­ven­ti ir iš da­lies mo­kė­ti už ki­tus ne­ga­li. Tai­gi ėmė­mės ini­cia­ty­vos.

No­rint su­žiū­rė­ti, ku­rių bu­tų šil­dy­mo sis­te­ma pa­ge­rin­ta, t. y. su pa­pil­do­mais ra­dia­to­riais, o ku­rių iš­li­ku­si nuo pat pa­sta­ty­mo, pir­miau­siai rei­kia na­mo pro­jek­to. Mes jo ne­tu­rė­jo­me – pro­jek­tas bu­vo din­gęs na­mo, ku­ris bu­vo ži­ny­bi­nis, per­da­vi­mo Bu­tų ūkio ir eksp­loa­ta­vi­mo tar­ny­bai me­tu. Žo­džiu, mū­sų na­mas prieš dau­ge­lį me­tų bu­vo pe­rim­tas „ak­lai“. Gy­ven­to­jų kal­tės čia nė­ra, to­dėl dau­ge­lis ir ne­su­ti­ko nau­ją pro­jek­tą pa­ruoš­ti sa­vo lė­šo­mis.

Po il­gų dis­ku­si­jų, su­si­ra­ši­nė­ji­mų ir at­si­ra­ši­nė­ji­mų tarp Vil­niaus ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės, ka­bi­ne­tų du­rų vars­ty­mo pa­ga­liau Sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų mū­sų na­mo tink­lų pro­jek­tui pa­reng­ti (as­me­niš­kai dė­ko­ju me­rui ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui už pa­gal­bą ir no­rą pa­dė­ti).Pri­va­lės nu­siim­ti pa­pil­do­mus ra­dia­to­rius

Ge­gu­žės vi­du­ry­je pro­jek­tas iš­vy­do die­nos švie­są. Tris sa­vai­tes vy­ra­vo ty­la iš na­mo ad­mi­nist­ra­to­riaus – UAB „Vil­ku­va“ ir ši­lu­mos tie­kė­jo – UAB „Li­tes­ko“ pu­sės. Ir tik pa­ra­gi­nus abi įmo­nes bir­že­lio vi­du­ry­je pa­ga­liau bu­vo pra­dė­ta vyk­dy­ti pa­tik­ra bu­tuo­se.

Įdo­miau­sia, kad per tą lai­ką, bir­že­lio 4-ąją, bu­vo at­lik­ti na­mo sis­te­mų hid­rau­li­niai ban­dy­mai, kai tuo tar­pu pro­jek­tas gu­lė­jo UAB „Li­tes­ko“ stal­čiuo­se. Šie ban­dy­mai, ma­no ma­ny­mu, bu­vo at­lik­ti vi­sai be rei­ka­lo, nes „Li­tes­ko“ va­do­vy­bė pui­kiai ži­no­jo, jog pir­miau­sia bū­ti­na at­lik­ti pa­tik­rą bu­tuo­se, šil­dy­mo sis­te­mą su­tvar­ky­ti pa­gal pro­jek­tą ir tik po to vis­ką iš­ban­dy­ti.

Pa­tik­ra bu­tuo­se už­tru­ko apie po­rą sa­vai­čių. Dvi­de­šimt vie­no bu­to sa­vi­nin­kui bu­vo iš­siųs­ti re­gist­ruo­ti pra­ne­ši­mai. Sep­ty­nio­li­ka sa­vi­nin­kų per­spė­ti per mė­ne­sį sa­vo lė­šo­mis šil­dy­mo sis­te­mas su­tvar­ky­ti pa­gal pro­jek­tą – nuim­ti pa­pil­do­mas ra­dia­to­rių sek­ci­jas ir pan. Ke­tu­ri sa­vi­nin­kai in­for­muo­ti, kad jų bu­tuo­se ra­dia­to­rių per ma­žai, nes pa­gal pro­jek­tą jų tu­ri bū­ti dau­giau. Ap­mau­du, kad šie žmo­nės tiek lai­ko ne­si­nau­do­jo jiems pri­klau­san­čia šil­dy­mo prie­tai­sų ga­lia ir dar mo­kė­jo už kai­my­nus, ku­rie šil­dė­si pa­pil­do­mais ra­dia­to­riais. Tai tik­rai nė­ra nor­ma­lu.

Būs­to prie­žiū­ros ir val­dy­mo rū­mų pre­zi­den­to raš­te ra­šo­ma: „Atk­rei­pia­me Jū­sų dė­me­sį, kad nau­jos Ši­lu­mos tie­ki­mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lės (Žin., 2009, Nr. 1-14) nu­ma­to gy­ven­to­jų tei­sę rei­ka­lau­ti tei­sin­go ši­lu­mos pa­da­li­ji­mo, jei­gu kai­my­nai pa­žei­dę tei­ses šiuo as­pek­tu, taip pat rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo iš pa­žei­dė­jų.“

Kaip įspė­ti gy­ven­to­jai vyk­dys jiems pa­teik­tus rei­ka­la­vi­mus, t. y. lik­vi­duos pa­žei­di­mus, pri­klau­sys nuo jų su­pra­ti­mo, tei­sin­gu­mo, są­ži­nin­gu­mo. Rei­kia ti­kė­tis, kad ad­mi­nist­ra­to­riui ne­rei­kės kreip­tis į tam tik­ras ins­ti­tu­ci­jas. Kuo grei­čiau na­mą su­si­tvar­ky­si­me pa­gal pro­jek­tą, tuo grei­čiau bus ga­li­ma at­lik­ti hid­rau­li­nius ban­dy­mus ir lai­ku pa­si­ruoš­ti nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui.Kont­ro­lė bū­ti­na

Ant­ri me­tai, kai mū­sų na­mas tu­ri ad­mi­nist­ra­to­rių – UAB „Vil­ku­va“. Ta­čiau nei šiai bend­ro­vei, nei „Li­tes­ko“ la­bai ne­pa­ran­ku, kad mes nuo­lat kont­ro­liuo­ja­me jų dar­bą. O kont­ro­lė bū­ti­na.

Štai kad ir toks pa­vyz­dys. Vie­nas bu­tas šioms įmo­nėms mo­kė­jo mo­kes­čius už 53 m2, nors to bu­to plo­tas yra 49 m2. Ar­ba du bu­tai mo­ka mo­kes­čius už 45 m2, o jų plo­tai – po 49 m2. Žo­džiu, na­mas bu­vo „pil­vo­tas“, tad tei­sy­bę teks at­sta­ty­ti.

Praei­tais me­tais iš tech­ni­nės prie­žiū­ros mo­kes­čio lė­šų na­me at­lik­ta dar­bų už 666,11 Lt. Iš jų – 454 Lt pri­skai­čiuo­ta dar­bi­nin­kų at­ly­gi­ni­mams ir me­džia­goms, li­ku­si su­ma – 212,11 Lt – įvai­riems mo­kes­čiams, iš ku­rių 56 pro­c. li­ko įmo­nės ka­so­je.

Iša­na­li­zuo­ti ak­tus, są­ma­tas, kont­ro­liuo­ti, ma­nau, rei­kia – ad­mi­nist­ra­to­rius ta­da jaus di­des­nę at­sa­ko­my­bę.

Kai praei­tą ru­de­nį bu­vo at­vy­ku­si ko­mi­si­ja iš Vil­niaus ir Aly­taus, per po­sė­dį pa­teik­ti klau­si­mai bu­vo nu­kreip­ti bū­tent ad­mi­nist­ra­to­riui. Ar su­šauk­tas na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mas? Ar pa­si­rink­tas tink­lų pri­žiū­rė­to­jas? Ar pa­si­rink­ta skai­čia­vi­mo me­to­di­ka? Ar pa­da­ry­tas tink­lų ap­ra­šas? Ad­mi­nist­ra­to­riaus at­sa­ky­mai bu­vo nei­gia­mi. O juk pa­gal Sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus ad­mi­nist­ra­to­rius tai pri­va­lo at­lik­ti kiek­vie­nam na­mui.

Be ki­ta ko, mi­nė­ta­me J. An­ta­nai­čio raš­te tei­gia­ma, kad ren­gia­muo­se nau­juo­se bend­ros nuo­sa­vy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­vyz­di­niuo­se nuo­sta­tuo­se, ku­riuos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ar­ti­miau­siu me­tu, nu­ma­to­ma at­gai­vin­ti gy­ven­to­jų įga­lio­ti­nių sta­tu­są, ap­tar­ti jų tei­ses ir iš­rin­ki­mo tvar­ką. Tai­gi kiek­vie­nas na­mas pri­va­lė­tų tu­rė­ti (dau­gu­ma ir tu­ri) sa­vo at­sto­vą, ku­ris nuo­lat do­mė­tų­si ad­mi­nist­ra­to­riaus dar­bu, jį kont­ro­liuo­tų, rū­pin­tų­si ki­tais rei­ka­lais.Zi­na RU­CE­VI­ČIE­NĖ

Vil­ka­viš­kie­tė, S. Nė­ries g. 31b na­mo įga­lio­ti­nė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trilaukio keistenybė – „šokinėjantys“ arseno rodikliai
* Rajono pienininkų situacija lieka neaiški
* Dailininkas lietuviškus peizažus tapo kelis dešimtmečius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas