„Santaka“ / Gamtosaugos problemomis rūpinasi Savivaldybės ekologas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 09:23

Dalinkitės:  


Apie savo veiklos sritį papasakojo rajono Savivaldybės ekologas D. Bunikis.

Autorės nuotr.


Gamtosaugos problemomis rūpinasi Savivaldybės ekologas

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je eko­lo­gi­nės būk­lės ir gam­to­sau­gos pro­ble­mo­mis rū­pi­na­si eko­lo­gas, vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­rius BU­NI­KIS. Su juo ir kal­bė­jo­mės apie šią svar­bią veik­los sri­tį.

– Jū­sų veik­los sri­tis yra eko­lo­gi­ja ir gam­tos ap­sau­ga. Paaiš­kin­ki­te, ko­kios konk­re­čios Jū­sų funk­ci­jos?

– Ma­no dar­bas – reng­ti Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos me­ti­nių są­ma­tų pro­jek­tus ir juos įgy­ven­din­ti, kont­ro­liuo­ti Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių ar sam­do­mų ins­ti­tu­ci­jų, at­sa­kin­gų už sa­ni­ta­ri­ją, dar­bą, teik­ti siū­ly­mus ap­lin­ko­sau­gos stra­te­gi­jos, prio­ri­te­ti­nių ob­jek­tų sta­ty­bos, at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mo ir ki­tais ap­lin­kos ap­sau­gos klau­si­mais.

Taip pat tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka aš tu­riu skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie ra­jo­no ap­lin­kos būk­lę; da­ly­vau­ti ren­giant gam­tos ap­sau­gos pro­gra­mas, gam­to­sau­gos ir ko­mu­na­li­nių ob­jek­tų eksp­loa­ta­vi­mo, re­mon­to ir sta­ty­bos pla­nus, da­ly­vau­ti ku­riant ir įgy­ven­di­nant at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mas; koor­di­nuo­ti žel­di­nių tvar­ky­mą ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, iš­duo­ti lei­di­mus kirs­ti, ge­nė­ti ar ki­taip per­tvar­ky­ti sau­go­ti­nus žel­di­nius, au­gan­čius ne miš­ko ūkio pa­skir­ties že­mė­je; vyk­dy­ti miš­kų skly­pų, ku­riuo­se me­džiok­lė nė­ra už­draus­ta, sa­vi­nin­kų, val­dy­to­jų ir nau­do­to­jų, įgy­ven­di­nan­čių pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, ku­rio­mis jie sie­kia iš­veng­ti me­džio­ja­mų gy­vū­nų da­ro­mos ža­los miš­kui, fi­nan­si­nio rė­mi­mo tvar­kos kont­ro­lę.

Man pri­klau­so kont­ro­liuo­ti, ar fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, vyk­dan­tys sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ga­my­bi­nę veik­lą, lai­ko­si gam­to­sau­gos rei­ka­la­vi­mų, teik­ti siū­ly­mus van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo įren­gi­nių, at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos eksp­loa­ta­ci­jai to­bu­lin­ti, žel­di­nių ir te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rai ge­rin­ti. Taip pat man ten­ka de­rin­ti pa­raiš­kas tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės (TIPK) lei­di­mams gau­ti. Tai – bū­das už­tik­rin­ti, kad įmo­nių veik­la da­ry­tų kuo ma­žes­nę ža­lą vi­sai ap­lin­kai, o ne at­ski­roms jos da­lims. Tar­šos in­teg­ruo­ta pre­ven­ci­ja ir kont­ro­lė reiš­kia, kad vi­sos ga­li­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai rū­šys tu­ri bū­ti iša­na­li­zuo­tos, o ūki­nės veik­los me­tu jos tu­ri bū­ti val­do­mos ir kont­ro­liuo­ja­mos.

Be to, aš, kaip Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas, pri­klau­sau UAB Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro val­dy­bai. To­kiems cent­rams pa­ves­ta su­kur­ti bend­rą at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą, ku­rios tiks­las – at­lie­kų ma­ži­ni­mas, ra­cio­na­lus tvar­ky­mas ir pa­kar­to­ti­nis nau­do­ji­mas.

Aš taip pat ti­riu gy­ven­to­jų skun­dus, nuo­lat da­ly­vau­ju jų suei­go­se, su­si­rin­ki­muo­se ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, ku­rie su­si­ję su ap­lin­kos ap­sau­gos pro­ble­mo­mis ra­jo­ne.

– Ko­kiais do­ku­men­tais va­do­vau­ja­tės sa­vo dar­be?

– Ma­no ku­ruo­ja­mą sri­tį reg­la­men­tuo­ja Ap­lin­kos ap­sau­gos, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų, Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo, Me­džiok­lės, Mo­kes­čių už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mai, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mai, mi­nist­rų įsa­ky­mai ap­lin­ko­sau­gos, in­ves­ti­ci­jų, dar­bo san­ty­kių po­li­ti­kos klau­si­mais ir kt.

– Kiek ir iš kur į Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lios pro­gra­mos fon­dą su­ren­ka­ma lė­šų?

– Pi­ni­gai su­ren­ka­mi už ap­lin­kos ter­ši­mą, už me­džių at­ku­ria­mą­ją ver­tę, van­dens tel­ki­nių nuo­mą, me­džio­ja­mų gy­vū­nų iš­tek­lių nau­do­ji­mą. Per praei­tus me­tus į šį fon­dą iš vi­so bu­vo su­rink­ta 131,7 tūkst. li­tų mo­kes­čių.

– Kam nau­do­ja­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šos?

– Dvi­de­šimt tūks­tan­čių li­tų bu­vo skir­ta Sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lia­jai pro­gra­mai. Ra­jo­no me­džio­to­jų klu­bams ir Ma­ri­jam­po­lės miš­kų urė­di­jai bu­vo kom­pen­suo­ta 41,3 tūkst. Lt už 2007–2008 me­tais įdieg­tas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, ku­rio­mis sie­kia­ma iš­veng­ti me­džio­ja­mų gy­vū­nų da­ro­mos ža­los miš­kui. Prie­mo­nėms, ku­rio­mis kom­pen­suo­ja­ma ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la, gam­to­sau­gos ob­jek­tams pro­jek­tuo­ti, sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti, ap­lin­kos ter­ši­mo šal­ti­niams pa­ša­lin­ti praė­ju­siais me­tais iš­leis­ta 77,3 tūkst. li­tų.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te, kas konk­re­čiai per praei­tus me­tus nu­veik­ta gam­tos ap­sau­gos sri­ty­je.

– Per­nai lik­vi­duo­tas ne­le­ga­lus są­var­ty­nas Pa­je­vo­nio kai­me ir su­tvar­ky­ta už­terš­ta te­ri­to­ri­ja Šiau­rės gat­vė­je, Vil­ka­viš­ky­je. Šiems dar­bams pa­nau­do­ta 34,5 tūkst. Lt. Taip pat lik­vi­duo­ti ke­tu­ri ne­nau­do­ja­mi van­dens grę­ži­niai – tam pri­rei­kė 14,6 tūkst. Lt. Pa­reng­ta Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos oro mo­ni­to­rin­go pro­gra­ma 2009–2012 me­tams, pa­gal ku­rią Vil­ka­viš­kio ir Ky­bar­tų mies­tuo­se bus ste­bi­ma ap­lin­kos oro ko­ky­bė. Bu­vo suor­ga­ni­zuo­tos tra­di­ci­nės pa­va­sa­ri­nės Viš­ty­čio ir Pae­že­rių eže­rų pa­kran­čių tvar­ky­mo tal­kos, ku­rio­se gau­siai da­ly­va­vo ra­jo­no mo­kyk­lų mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Į AB „Ak­me­nės ce­men­tas“ ga­myk­lą per­dirb­ti iš­vež­ta 34,8 t be­šei­mi­nin­kių ne­nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­li­nių pa­dan­gų.

Taip pat iš­duo­ti 73 lei­di­mai sau­go­ti­niems me­džiams ir krū­mams, au­gan­tiems ne miš­ko že­mė­je, kirs­ti ar ge­nė­ti. Ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je esan­čiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se kar­tu su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ins­pek­to­riais suor­ga­ni­zuo­ti pa­tik­ri­ni­mai, ku­rių me­tu tik­rin­ti žve­jų mė­gė­jų bi­lie­tai, ne­tei­sė­ti plau­kio­ji­mo ir žve­jy­bos at­ve­jai.

– Ko­kių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių ima­ma­si sie­kiant ap­sau­go­ti ra­jo­no gam­tą?

– Praė­ju­siais me­tais ir to­liau bu­vo tę­sia­mi tai­ko­mo­sios ap­lin­ko­ty­ros bei eko­lo­gi­nio švie­ti­mo pro­jek­tai, ku­rių me­tu tiek mo­ki­niai, tiek ir mo­ky­to­jai gau­na ži­nių apie bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, įtvir­ti­na­mos jų jau tu­ri­mos ži­nios, vai­kai ska­ti­na­mi sau­go­ti ir my­lė­ti gam­tą, tvar­ky­ti sa­vo ap­lin­ką, jie taip pat da­ly­vau­ja at­lie­kant ty­ri­mus.

Pro­jek­to „Še­šu­pės ba­sei­no upių ir upe­lių van­dens ko­ky­bės sa­va­no­riš­kais mo­ni­to­rin­gas“ me­tu van­dens ko­ky­bės ir bo­ta­ni­nis mo­ni­to­rin­gas bu­vo vyk­do­mas sep­ty­niuo­se ra­jo­no taš­kuo­se: Raus­vė­je ties Gi­žais, Vi­du­py­je ties Viš­ty­čiu, Vi­ša­ky­je ties Bal­tu­šiais, Ais­to­je ties Bart­nin­kais, Gul­bi­ne ties Pae­že­riais, Šir­vin­to­je ties Al­vi­tu ir Šei­me­nos upė­je, te­kan­čio­je per Vil­ka­viš­kį.

Vyk­dant pro­jek­tą „Šach­ti­nių šu­li­nių van­dens ko­ky­bės sa­va­no­riš­kas mo­ni­to­rin­gas“, bu­vo ti­ria­ma šach­ti­nių šu­li­nių van­dens ko­ky­bė Pil­viš­kiuo­se, Sū­du­vos ir Gi­žų gy­ven­vie­tė­se, iš­tir­ta 186 šach­ti­nių šu­li­nių van­dens ko­ky­bė.

Praei­tais me­tais taip pat bu­vo tę­sia­mas ir Ky­bar­tų mies­to bui­ti­nių at­lie­kų są­var­ty­no po­že­mi­nio van­dens mo­ni­to­rin­gas.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas