„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-07 07:40

Dalinkitės:  


Atodangos

Kei­čiant so­cia­li­nės ap­sau­gos dug­ną į grin­dis

Vož­tis ant so­cia­li­nės pa­ra­mos grin­dų ga­li bū­ti pa­trauk­liau nei grimz­ti į mis­ti­nį eko­no­mi­kos dug­ną. Nau­ja re­to­ri­nė for­mu­luo­tė pra­si­ver­žė į vie­šu­mą po šią sa­vai­tę įvy­ku­sio Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mo su nau­jau­siu Vy­riau­sy­bės na­riu – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ru Do­na­tu Jan­kaus­ku. Idė­jos, ku­rios au­to­rys­tę vė­liau su­reng­ta­me bri­fin­ge Pre­zi­den­tū­ro­je abu su­si­ti­ki­mo da­ly­viai so­li­da­riai pa­si­da­li­jo (tie­sa, Pre­zi­den­tė – tik at­sto­vo Li­no Bal­sio lū­po­mis), es­mė tuo tar­pu li­ko iki ga­lo neaiš­ki.

Iš L. Bal­sio pa­reiš­ki­mo ga­li­ma bu­vo su­pras­ti, jog „so­cia­li­nių iš­mo­kų grindys“ – tai ta­sai ma­žiau­sias dy­dis, ku­rį sunk­me­čiu vals­ty­bė įsi­pa­rei­gos už­tik­rin­ti kiek­vie­nam sa­vo pi­lie­čiui, kad šis, gru­biai ta­riant, ne­nu­gaiš­tų iš ba­do. Ne­pai­sant nuo­smu­kio, ES tei­sy­no, Mast­rich­to kri­te­ri­jų ar bū­si­mų­jų Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do rei­ka­la­vi­mų. Mi­nist­ras pri­tar­da­mas, ro­dos, dau­giau kal­bė­jo apie „Sodros“ sky­les bei ap­ta­kiau pri­mi­nė, jog „stip­res­niam (vi­suo­me­nės na­riui – R. S.) sun­kes­nė naš­ta sunk­me­čiu tu­ri bū­ti“.

Rei­ka­las tas, kad že­miau „so­cia­li­nių iš­mo­kų grin­dų“ vals­ty­bės kaip ir ne­bė­ra. Fai­led Sta­te – są­vo­ka, ku­rią iš ang­lų kal­bos ga­li­ma iš­vers­ti „žlu­gu­si vals­ty­bė“. Apib­rė­ži­mas, ku­ris vis dar re­tai var­to­ja­mas lie­tu­vių kal­bo­je ir ži­niask­lai­do­je, ta­čiau jį vis daž­niau pa­ste­bės aky­les­nis lat­viš­kos spau­dos var­ty­to­jas. Ten, be­je, ga­li­ma su­ras­ti ir dar eg­zo­tiš­kes­nių są­vo­kų, ku­rias iki šiol bu­vo įpras­ta tai­ky­ti ne­bent ko­kioms bu­vu­sioms ko­lo­ni­ji­nėms Af­ri­kos ša­lims, – tar­ki­me, „Jung­ti­nių Tau­tų ar­ba ES pro­tek­to­ra­tas“. Įky­riai pri­min­siu, jog kai ku­rie lat­vių in­te­lek­tua­lai, dės­ty­da­mi sunk­me­čio sce­na­ri­jus, vi­sai tik­ro­viš­kai ma­to ir to­kį sa­vo ša­lies li­ki­mo va­rian­tą.

Jei­gu to­kia bū­si­mo­sios so­cia­li­nės rū­py­bos kon­cep­ci­jos in­terp­re­ta­ci­ja – bent jau „į tą pu­sę“, ta­tai reiš­kia, jog Pre­zi­den­tė ir gal­būt ap­ta­kiau kal­ban­tis D. Jan­kaus­kas kvie­čia vi­sus be išim­ties vi­suo­me­nės sluoks­nius pa­ga­liau at­si­sa­ky­ti iliu­zi­jos, jog sunk­me­tis tė­ra šiaip „lai­ki­nas“ gar­mė­ji­mas že­myn dėl to, kad „ban­kai ne­bes­ko­li­na vers­lui“ ar­ba „kol ne­pra­dės kil­ti Va­ka­rų eko­no­mi­ka“. Toks pat lai­ki­nas, kaip Par­la­men­to priim­tas spren­di­mas iki šių me­tų pa­bai­gos su­ma­žin­ti sa­vo bei ki­tų val­di­nin­kų al­gų koe­fi­cien­tus. Kal­ba­ma apie daug gi­les­nes per veik du de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je at­si­ra­du­sias pro­ble­mas, ku­rios ka­da nors (spren­džiant iš par­la­men­ta­rų spren­di­mo – jau po Nau­jų­jų me­tų) tu­rė­tų iš­si­spręs­ti sa­vai­me.

To­kiu at­ve­ju D. Gry­baus­kai­tės ir vi­sų prii­man­čių ki­to­kį po­žiū­rį nea­be­jo­ti­nai lau­kia ke­le­tas mil­ži­niš­kų pro­ble­mų. Vie­na ver­tus, ne­pai­sant nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio gir­dė­tos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos „kri­zi­nės re­to­ri­kos“ (dėl ku­rios iki šiol dis­ku­tuo­ja­ma, ar ji ne­bu­vu­si per­dėm, o gal net vi­sai ne­rei­ka­lin­gai gąs­di­nan­ti), nė vie­nas po­li­ti­kas dar ne­drį­so iš­rėž­ti, jog lig­šio­li­nis šios vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo bū­das – be­sai­kis var­to­ji­mas, sko­li­ni­ma­sis, že­mas dar­bo na­šu­mas, mo­no­po­li­zuo­tas ūkis, ko­rup­ci­ja, etc. – su­kė­lė grės­mę Lie­tu­vos vals­ty­bės bu­vi­mui. To­dėl, su­pran­ta­ma, nau­ją po­žiū­rį kaž­kam teks il­gai ir kant­riai aiš­kin­ti (kar­tu įta­riant, jog kon­cep­ci­ja su­si­lauks itin gau­sios po­pu­lis­tų opo­zi­ci­jos). Ki­ta ver­tus, var­gu ar ga­li­ma su­gal­vo­ti ką nors blo­ges­nio už il­gas po­li­ti­nes dis­ku­si­jas, ko­kia­me aukš­ty­je tu­rė­tų tos „grin­dys“ ras­tis: ko­kią mi­ni­ma­lią so­cia­li­nę pa­ra­mą vals­ty­bė, at­si­žvel­giant į pa­čius nuo­žmiau­sius sce­na­ri­jus, ke­ti­na už­tik­rin­ti kiek­vie­nam sa­vo pi­lie­čiui – da­bar­ti­nio mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio, vi­du­ti­nio gy­ve­ni­mo ly­gio, o gal ba­zi­nės al­gos vals­ty­bės tar­ny­bo­je dy­džio.

Be to, mi­ni­ma­lis­ti­nė so­cia­li­nės ap­sau­gos po­li­ti­ka bus pa­smerk­ta, jei­gu net bu­kiau­siam po­li­ci­nin­kui ne­bus įkal­ta į gal­vą, jog gry­bus ir uo­gas be val­džios lei­di­mo par­da­vi­nė­jan­ti bo­by­tė šiais lai­kais yra di­džiau­sias gė­ris. Nes to­kia ant „so­cia­li­nių grin­dų“ sė­din­ti bo­by­tė vis dar te­be­ma­no, jog pra­smin­giau leis­ti lai­ką ren­kant gry­bus ir uo­gas, ski­nant lau­kų gė­ly­tes, nei ei­ti ieš­ko­ti tei­sy­bės į „Sod­rą“ ar lai­dy­ti ak­me­nis į er­zi­nan­čias val­džios įstai­gų lan­gų vit­ri­nas. „So­cia­li­nių iš­mo­kų grin­dų“ po­li­ti­ka ne­vei­kia be ki­to lo­zun­go: tur­tė­ki­te ir vers­ki­tės, kaip tik iš­ga­li­te. Ži­no­ma, prieš tai ap­kar­pius val­džios funk­ci­jas, val­di­nin­kų ape­ti­tus, po­li­ti­ne va­lia nu­grio­vus bar­je­rus vers­lui.

Pri­si­mi­nus šią sa­vai­tę „Vers­lo ži­nio­se“ skelb­tus nau­jau­sius so­cio­lo­gi­nius ty­ri­mus aki­vaiz­du, kad jei­gu tik trys pro­cen­tai lie­tu­vių per ar­ti­miau­sius mė­ne­sius ke­ti­na im­tis sa­va­ran­kiš­ko vers­lo ir bent pu­sė sva­jo­ja apie vals­ty­bės tar­ny­bą, ga­li­ma įtar­ti, jog šios vi­suo­me­nės di­du­ma vis dar mig­lo­tai įsi­vaiz­duo­ja, iš kur ran­da­si vals­ty­bės biu­dže­tas, vie­šie­ji fi­nan­sai ir val­di­nin­kų ge­ro­vė. Kol įsi­vaiz­da­vi­mas, kad vals­ty­bės ge­ro­vė yra tie­siog pro­por­cin­ga val­di­nin­ko ge­ro­vei, ne­pa­si­keis, ri­si­mės že­myn. Grin­dų nė ne­pa­ju­tę.Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas