„Santaka“ / Lietuvos radijo mėgėjų sąskrydis sutraukė daug dalyvių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-07 07:38

Dalinkitės:  


Šie­met ra­di­jo mė­gė­jų są­skry­dis vy­ko Su­val­ki­jo­je, o ki­tą­met bus ren­gia­mas Šiau­lių kraš­te.

„Var­po“ klu­bo nuo­trau­kos


Lietuvos radijo mėgėjų sąskrydis sutraukė daug dalyvių

Jur­ge­že­riuo­se, „Gin­ta­ro“ poil­sia­vie­tė­je, vy­ko kas­me­ti­nis ren­gi­nys – Lie­tu­vos ra­di­jo mė­gė­jų są­skry­dis, ku­rį šie­met or­ga­ni­za­vo Vil­ka­viš­kio ra­di­jo mė­gė­jų klu­bas „Var­pas“. To­kie su­si­ti­ki­mai kiek­vie­nais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mi vis ki­to­se mū­sų ša­lies vie­to­vė­se ir yra be­ne vie­nin­te­lė pro­ga da­ly­viams gy­vai pa­bend­rau­ti su ke­liais šim­tais ete­rio ko­le­gų iš vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio.Ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se

Nors ofi­cia­lus ren­gi­nio ati­da­ry­mas įvy­ko šeš­ta­die­nį, ta­čiau dau­giau nei pu­sė są­skry­džio da­ly­vių su­si­rin­ko jau penk­ta­die­nio po­pie­tę. Kad sto­vyk­la­vie­tė bū­tų lai­ku pa­ruoš­ta priim­ti at­vyks­tan­čius sve­čius, or­ga­ni­za­to­riams te­ko ge­rai pa­plu­šė­ti: įreng­ti da­ly­vių re­gist­ra­vi­mo po­stus, šta­bą, kel­ro­džius ženk­lus, iš­kel­ti trum­pų­jų (TB) ir ult­rat­rum­pų­jų (UTB) ban­gų an­te­nas, „Stop“ juos­to­mis pa­žy­mė­ti te­ri­to­ri­ją au­to­mo­bi­liams ir pa­la­pi­nėms sta­ty­ti, pa­dė­ti sto­vyk­lau­to­jams įsi­kur­ti ir at­lik­ti daug ki­tų dar­bų.

Or­ga­ni­za­ci­nius dar­bus ap­sun­ki­no pro­tar­piais mer­kęs lie­tus.

Vi­sa penk­ta­die­nio po­pie­tė bu­vo skir­ta da­ly­vių įsi­kū­ri­mui ir tar­pu­sa­vio bend­ra­vi­mui, ku­rį pa­gy­vi­no vie­no iš šven­tės rė­mė­jų – ka­vi­nės „Auk­so ra­gas“ alus bei už­kan­džiai. Va­ka­re da­ly­viai pri­sta­tė fil­mus mė­gė­jų ra­di­jo te­ma. Jų bu­vo tiek daug, kad vi­sų per­žiū­ra už­tru­ko iki vi­dur­nak­čio. Vė­lai va­ka­re dan­gų nu­švie­tė trum­pa sve­čių iš Pa­ne­vė­žio pa­ruoš­ta fe­jer­ver­kų sal­vė, ta­pu­si kaip ir re­pe­ti­ci­ja prieš di­dį­jį šeš­ta­die­nio va­ka­ro sa­liu­tą.Kas yra ra­di­jo mė­gė­jas?

Toks klau­si­mas bu­vo už­duo­tas ne vie­nam šven­tės da­ly­viui, ta­čiau kiek­vie­no jų at­sa­ky­mai skam­bė­jo vis ki­taip.

„Mes esa­me ge­le­žų fa­na­ti­kai, konst­ruo­ja­me, ar­do­me, gau­do­me ra­di­jo ban­gas, – nu­si­juo­kė Vil­ka­viš­kio ra­di­jo mė­gė­jų klu­bo „Var­pas“ pre­zi­den­tas Da­lius Mak­si­ma­vi­čius. – Kaip ki­tas žmo­gus do­mi­si mo­to­cik­lais ar krep­ši­niu, taip mes do­mi­mės vis­kuo, kas su­si­ję su ra­di­ju.“

Daug konk­re­tes­nis bu­vo Aly­taus ra­di­jo mė­gė­jų klu­bo „Al­fa“ pre­zi­den­tas Jus­ti­nas Lu­ko­še­vi­čius. Jis tei­gė, kad tai yra li­ga, ku­ria kar­tą su­si­rgęs nie­ka­da ne­pas­veik­si. Bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis, da­bar Aly­tu­je gy­ve­nan­tis J. Lu­ko­še­vi­čius sa­kė, jog „ra­di­jo mė­gė­jo“ są­vo­ka yra la­bai pla­ti – tai ir ho­bis, ir dar­bas ete­ry­je, ir var­žy­bos, ir apa­ra­tų konst­ra­vi­mas, ir eks­pe­ri­men­tai su an­te­no­mis... Pats dau­giau nei ke­tu­rias de­šim­tis me­tų dir­ban­tis su ra­di­jo tech­ni­ka vy­riš­kis ne­bu­vo op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs kal­bė­da­mas apie jau­nuo­sius ra­di­jo mė­gė­jus. Jo nuo­mo­ne, anks­čiau žmo­gus pa­ts tu­rė­da­vo mo­kė­ti su­konst­ruo­ti kuo ge­res­nį apa­ra­tą, jį nuo­lat to­bu­lin­ti, siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Toks ir tu­rė­tų bū­ti tik­ras ra­di­jo mė­gė­jas. Da­bar to be­veik nė­ra. Šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas vi­są rei­ka­lin­gą įran­gą ran­da in­ter­ne­te, ją nu­si­per­ka ir nau­do­ja­si. „Pa­tys jau­nuo­liai ra­di­jo ry­šio prie­mo­nių ne­konst­ruo­ja“, – liūd­nai kal­bė­jo bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis.

Vi­si, no­rin­tys tap­ti ofi­cia­liais ra­di­jo mė­gė­jais, pri­va­lo iš­lai­ky­ti spe­cia­lius eg­za­mi­nus ir įgy­ti šau­ki­nį – tam tik­rą uni­ka­lų ko­dą, ku­ris su­tei­kia­mas tik ofi­cia­liu ra­di­jo mė­gė­ju ta­pu­siam as­me­niui. Tu­rė­da­mi spe­cia­lius įren­gi­nius, jie sten­gia­si už­megz­ti ry­šius tar­pu­sa­vy­je su to­kiais pa­čiais ra­di­jo mė­gė­jais vi­sa­me pa­sau­ly­je. Kaip sa­kė vie­nas iš ren­gi­nio da­ly­vių, vi­sa tai ga­li­ma pa­va­din­ti „me­džiok­le“. Juk įsi­jun­gus ra­di­jo ry­šio prie­mo­nę iš anks­to ne­ga­li­ma ži­no­ti, iš ku­rio pa­sau­lio kraš­to pa­vyks „su­me­džio­ti“ ki­tą ra­di­jo mė­gė­ją.Bu­vo ir eks­kur­si­ja

Ofi­cia­lus są­skry­džio ati­da­ry­mas įvy­ko šeš­ta­die­nį, lie­pos 25 die­ną. Lie­tu­vos ra­di­jo mė­gė­jų drau­gi­jos (LRMD) pre­zi­den­tas Ta­das Vyš­niaus­kas pa­svei­ki­no są­skry­džio da­ly­vius. Skam­bant Lie­tu­vos him­nui, bu­vo pa­kel­ta mū­sų ša­lies tris­pal­vė.

Į šven­tę at­vy­ko apie 500 sve­čių, iš ku­rių dau­giau nei pu­sė tu­rė­jo šau­ki­nius. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio ša­lių ra­di­jo mė­gė­jai. Sve­čių su­lauk­ta iš JAV, Iz­rae­lio, Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos bei kai­my­ni­nių vals­ty­bių – Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos.

Vi­są šeš­ta­die­nį ren­gi­niai vy­ko pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą die­not­var­kę. Ža­lios spal­vos marš­ki­nė­liais vil­kin­tys ir spe­cia­liais ženk­lais iš­si­ski­rian­tys or­ga­ni­za­to­riai – vil­ka­viš­kie­čiai – griež­tai lai­kė­si gra­fi­ko, per gar­sia­kal­bius ke­lio­mis kal­bo­mis nuo­lat skel­bė rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.

Kad tai „ra­dis­tų“ ren­gi­nys, ro­dė dau­ge­lis ženk­lų: tar­pu­sa­vy­je nuo­lat tarš­kė­jo ne­šio­ja­mos pa­lai­ko­mo ry­šio UTB ra­di­jo sto­te­lės, bu­vo iš­kel­tos TB ry­šio an­te­nos, iš apa­ra­tų skli­do da­ly­vių bal­sai. Tarp įvai­riau­sių rung­čių bu­vo iš­skir­ti­nai „ra­dis­tiš­kų“ var­žy­bų. Prie dau­ge­lio pa­la­pi­nių ir au­to­mo­bi­lių vy­ko tur­ge­liai, ku­riuo­se akys rai­bo nuo ra­di­jo apa­ra­tų bei jų de­ta­lių, įvai­riau­sių tuo neuž­sii­man­čiam žmo­gui ne­pa­žįs­ta­mų daik­tų. Auk­cio­no me­tu už juos siūlomų pi­ni­gų su­mos ki­lo iki de­šim­čių ar net šim­tų li­tų.

Taip pat bu­vo or­ga­ni­zuo­ta eks­kur­si­ja į dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­ti­nę, ku­rią pa­no­ro ap­lan­ky­ti ne­ma­žai da­ly­vių. Eks­kur­san­tus ly­dė­jo iš Bart­nin­kų ki­lęs Vy­tau­tas Šnei­de­ris, ku­ris lie­tu­viš­kai ir vo­kiš­kai pa­sa­ko­jo apie gim­tą­jį kraš­tą, pa­ro­dė sa­vo tė­viš­kę, la­kū­nų Vi­dū­no ir Vil­kai­čio žu­vi­mo vie­tą, ka­ro me­tu su­griau­tą ir at­sta­ty­mo te­be­lau­kian­čią ak­me­ni­nę baž­ny­čią. Ba­sa­na­vi­čy­nė­je vi­si įdė­miai klau­sė­si mu­zie­jaus dar­buo­to­jo Si­gi­to Pleč­kai­čio pa­sa­ko­ji­mo, ra­ga­vo gi­lių ka­vos.„Lapių medžioklė“

Vie­no­se są­skry­džio me­tu vy­ku­sio­se var­žy­bo­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti tik na­riai su šau­ki­niais, ki­to­se – ir jų šei­mos.

Tarp įvai­rių rung­čių bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir tra­di­ci­nių, to­kių kaip krep­ši­nio bau­dų mė­ty­mas, va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu per „lai­mės“ liep­tą, vir­vės trau­ki­mas, lo­bių puo­dy­nės dau­žy­mas ar štan­gos kil­no­ji­mas.

Ma­žie­siems da­ly­viams or­ga­ni­zuo­tos kvad­ra­to var­žy­bos.

Ta­čiau di­džiau­sio žiū­ro­vų dė­me­sio su­lau­kė pa­pras­tam, ma­žai ra­di­ju be­si­do­min­čiam žmo­gui neįp­ras­tos var­žy­bos.

Vie­na iš įdo­miau­sių ta­po „La­pių me­džiok­lės“ rung­tis. Įvai­rio­se te­ri­to­ri­jos vie­to­se bu­vo pa­slėp­ti ra­di­jo siųs­tu­vai, per­duo­dan­tys tam tik­rus ko­dus. Šie siųs­tu­vai yra va­di­na­mi „la­pė­mis“. Var­žy­bų da­ly­vis, „me­džio­to­jas“, ga­vęs spe­cia­lų im­tu­vą tu­rė­jo kuo grei­čiau su­ras­ti vi­sas „la­pes“, rea­guo­da­mas į jų sklei­džia­mus sig­na­lus.

Grei­čiau­siai už­duo­tį įvyk­dę da­ly­viai bu­vo pa­skelb­ti nu­ga­lė­to­jais.Įtraukė žiūrovus

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir te­leg­ra­fo var­žy­bos. Jų me­tu da­ly­vis, ga­vęs at­si­tik­ti­nį šim­to sim­bo­lių teks­tą, tu­rė­jo jį kuo grei­čiau ir tiks­liau per­duo­ti te­leg­ra­fo rak­tu.

Be­ne dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė akus­ti­nio ry­šio var­žy­bos. Kaip sa­kė ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, to­kių var­žy­bų nie­kur ki­tur pa­sau­ly­je iš­vys­ti neį­ma­no­ma.

Jų me­tu vie­nas prie­šais ki­tą su­sė­dę da­ly­viai bal­su, o ne per ra­di­jo sto­tis ban­dė už­megz­ti ry­šius vie­ni su ki­tais. Kiek­vie­nas da­ly­vau­jan­ty­sis tu­rė­jo per­duo­ti sa­vo ko­dą opo­nen­tui ir ly­giai to­kiu pa­čiu bū­du priim­ti jo ko­dą bei jį už­ra­šy­ti. Bu­vo ga­li­ma už­megz­ti tik po vie­ną ry­šį su vi­sais skir­tin­gais da­ly­viais.

Ro­dy­ti su­tar­ti­nių ženk­lų vie­nas ki­tam ne­bu­vo leis­ta. Už kiek­vie­ną nu­si­žen­gi­mą tei­sė­jas tai­kė griež­tas nuo­bau­das, o nu­si­žen­gu­siuo­sius ne­tgi pa­ša­li­no iš var­žy­bų.

Kad da­ly­viams bū­tų sun­kiau su­si­kal­bė­ti, var­žy­bas ste­bin­tys žiū­ro­vai, imi­tuo­da­mi tik­rą ete­rį, sten­gė­si su­kel­ti di­džiu­lį triukš­mą, ku­ris truk­dė megz­ti tar­pu­sa­vio ry­šius.Vil­tin­gas at­si­svei­ki­ni­mas

Va­ka­rop vi­si var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai bei pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo pri­zais, dip­lo­mais, me­da­liais, rė­mė­jų įsteig­to­mis do­va­no­mis.

Vė­liau šven­tės da­ly­viai bei sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti pa­si­klau­sy­ti Sas­na­vos est­ra­di­nio an­samb­lio su­reng­to kon­cer­to, po ku­rio lau­kė dis­ko­te­ka, šven­ti­nis lau­žas bei įspū­din­gi fe­jer­ver­kai.

Šven­tės už­da­ry­mas įvy­ko ki­tą die­ną – sek­ma­die­nį. Ry­te Vil­ka­viš­kio „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas są­skry­džio da­ly­vius ir sve­čius vai­ši­no žu­vie­ne, o po pie­tų įvy­ko ofi­cia­lus ren­gi­nio už­da­ry­mas. Da­ly­viai at­si­svei­kin­da­mi dė­ko­jo or­ga­ni­za­to­riams už nuo­sta­bų ren­gi­nį bei iš­reiš­kė vil­tį ki­tais me­tais vėl pa­si­ma­ty­ti.Kitąmet – Šiauliuose

Kad šis pui­kus ren­gi­nys įvyk­tų ir tap­tų tik­ra šven­te, rei­kė­jo ne tik daug or­ga­ni­za­to­rių pa­stan­gų, bet ir lė­šų. Nors ra­di­jo mė­gė­jai pa­tys su­ge­bė­jo pa­ruoš­ti vi­sas rung­tis, įstei­gė pri­zus, pa­si­rū­pi­no fe­jer­ver­kais, vis dėl­to te­ko ieš­ko­ti rė­mė­jų, ku­riems or­ga­ni­za­to­riai nuo­šir­džiai dė­ko­ja.

Pag­rin­di­nė vi­sų to­kio po­bū­džio su­si­bū­ri­mų or­ga­ni­za­to­rė LRMD džiau­gia­si pa­vy­ku­sia šven­te ir ki­tais me­tais ti­ki­si vėl vi­sus pa­kvies­ti į są­skry­dį, ku­rį pa­si­ža­dė­jo su­reng­ti Šiau­lių kraš­to ra­di­jo mė­gė­jai.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas