„Santaka“ / Šventė būna tikresnė, jeigu jai ruošiasi visi kartu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-07 07:30

Dalinkitės:  


Liepos paskutinį sekmadienį išdegė senosios medinės Mažučių koplytėlės vidus, apdegė viena siena.

Autorės nuotr.


Šventė būna tikresnė, jeigu jai ruošiasi visi kartu

Birutė NENĖNIENĖ

Po sa­vai­tės bus šven­čia­ma Žo­li­nė. Tai nau­jau­sia Sei­mo spren­di­mu įtei­sin­ta vals­ty­bi­nė šven­tė. Šie­met rugp­jū­čio 15-oji su­tam­pa su šeš­ta­die­niu, to­dėl pa­sku­ti­nią­ją di­des­nę va­sa­ros šven­tę, dė­ko­da­mi už lau­kų, dar­žų, so­dų gė­ry­bes, ga­lė­si­me mi­nė­ti tik įpras­tas dvi sa­vait­ga­lio die­nas.At­lai­dų iš­kil­mės

Žo­li­nė – Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų šven­tė – Lie­tu­vo­je neat­sie­ja­ma nuo iš­kil­mių baž­ny­čio­je, ka­ta­li­kiš­kų apei­gų, žo­ly­nų šven­ti­ni­mų.

Mū­sų ra­jo­ne Žo­li­nės at­lai­dai bū­na Bart­nin­kų pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je, bet nuo se­no pla­čiau­siai ži­no­mi vyks­tan­tie­ji Alks­nė­nuo­se. Šios pa­ra­pi­jos baž­ny­čia ti­tu­luo­ta Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų var­du. Pag­rin­di­nį šven­to­vės al­to­rių puo­šia Die­vo Mo­ti­nos su kū­di­kiu skulp­tū­ra.

Alks­nė­nuo­se pa­grin­di­nė at­lai­dų die­na bus šeš­ta­die­nis, rugp­jū­čio 15-oji. Šv. Mi­šios Alks­nė­nų baž­ny­čio­je pra­si­dės 12.30 val. Ry­te, 10 val., šv. Mi­šios bus au­ko­ja­mos Ma­žu­čių kop­ly­čio­je. Ši vie­to­vė taip pat su­si­ju­si su Ma­ri­jos var­du. Jos už­ta­ri­mo dė­ka žmo­nės sa­ko­si pa­ty­rę ste­buk­lų. Ste­buk­lin­gu lai­ko­mas šal­ti­nė­lio van­duo – iš­ti­sus me­tus žmo­nės iš įvai­rių vie­tų at­vyks­ta jo par­si­vež­ti į na­mus.

Sek­ma­die­nį, rugp­jū­čio 16 d., Alks­nė­nų pa­ra­pi­jo­je bus šven­čia­mas ei­li­nis sek­ma­die­nis, jei kas no­ri – ir at­lai­dų tą­sa. Mat kaip ir dau­ge­ly­je pa­ra­pi­jų, čia įpras­ta su­va­žiuo­ti, su­si­tik­ti gi­mi­nėms, ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų, kai­my­nų ka­pus. Sek­ma­die­nį šv. Mi­šios 10 val. bus au­ko­ja­mos Ma­žu­čių kop­ly­tė­lė­je, o 12.30 val. – Alks­nė­nų baž­ny­čio­je.Šven­tė vi­siems

Rugp­jū­čio 15 die­ną, šeš­ta­die­nį, ra­mūs Alks­nė­nai ža­da pa­virs­ti di­džiu­le sce­na. Šv. Mi­šių metu bus šven­ti­na­mi žo­ly­nai, gie­dos kai­my­ni­nės Pil­viš­kių pa­ra­pi­jos baž­ny­čios cho­ras. Po pa­mal­dų šven­tė per­si­kels prie bend­ruo­me­nės na­mų. Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mins kai­mo ka­pe­la „Giminės“ iš Kal­va­ri­jos, folk­lo­ri­nis an­samb­lis „Nova“ iš Griš­ka­bū­džio (Ša­kių r.).

Šiuos ko­lek­ty­vus į Alks­nė­nų at­lai­dus dar žie­mą už­kvie­tė ku­ni­gas An­ta­nas Ke­rei­šis, kaip pa­ra­pi­jos kle­bo­nas čia švę­sian­tis pir­mą­ją Žo­li­nę. Kai­mo bend­ruo­me­nė ža­da pro­gra­mą paį­vai­rin­ti at­rak­cio­nais, ne­ti­kė­to­mis aki­mir­ko­mis.Bend­ro­mis jė­go­mis

Į kiek­vie­ną šven­tę la­biau įsi­jau­čia­me jai ruoš­da­mie­si. Ir ne kiek­vie­nas at­ski­rai, o su­tar­ti­nai, tu­rė­da­mi bend­rą tiks­lą, kad sau ir sve­čiams bū­tų gra­žiau, o dėl to – ir sma­giau.

Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ju­rai­tie­nė jau praei­tą sa­vai­tę pra­dė­jo kvies­ti vie­tos jau­ni­mą į tal­ką su­tvar­ky­ti ap­lin­ką. Nors tal­ki­nin­kų žo­džiais iš­sa­ky­tam en­tu­ziaz­mui ir pri­trū­ko pa­siau­ko­ji­mo dirb­ti, ta­čiau da­lis ve­šė­ju­sių pikt­žo­lių, brūz­gy­nų jau įveik­ta.

Ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ja Te­re­sė Va­lai­tie­nė jau šią sa­vai­tę su žo­liap­jo­ve nu­rė­žė su­me­dė­ju­sias žo­les prie re­čiau lan­ko­mų ar vi­sai ne­pri­žiū­ri­mų ka­pų.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Ke­rei­šis kvie­čia žmo­nes šį ant­ra­die­nį, rugp­jū­čio 11 d., 10 val., su­si­rink­ti prie baž­ny­čios, kad tal­ki­nin­kai drau­ge pa­šva­rin­tų baž­ny­čios vi­dų, šven­to­rių, vi­są ap­lin­ką.

Atos­to­gau­jan­tį Pil­viš­kių se­niū­ną Vy­tau­tą Ju­dic­ką pa­va­duo­jan­ti Ni­jo­lė Ju­rai­tie­nė sa­kė, jog se­niū­ni­ja tik­rai pa­dės, jei­gu Alks­nė­nų bend­ruo­me­nei pri­reiks dau­giau tal­kos, – su­ras tal­ki­nin­kų ir tech­ni­kos. Svar­bu, kad žmo­nės pa­tys no­rė­tų gy­ven­ti ir švęs­ti gra­žio­je ap­lin­ko­je.

Iš tie­sų, Alks­nė­nuo­se en­tu­zias­tų gru­pe­lės ima­si ir pa­da­ro reikš­min­gų dar­bų. Pa­vyz­džiui, per­nai ūki­nin­kai nu­sau­si­no, iš­ly­gi­no ir že­mė­mis už­py­lė vi­sais lai­kais dėl klam­paus mo­lin­go dir­vo­že­mio neišb­ren­da­mą, neiš­va­žiuo­ja­mą te­ri­to­ri­ją prie ka­pi­nių.Nug­riau­ti ar re­mon­tuo­ti

Pas­ku­ti­nio lie­pos sek­ma­die­nio po­pie­tę tik­riau­siai nuo mal­di­nin­kų pa­lik­tos de­gan­čios žva­kės ki­lo gais­ras se­no­je me­di­nė­je Ma­žu­čių kop­ly­tė­lė­je. Iš­de­gė jos vi­dus, ug­nis su­nai­ki­no ten bu­vu­sius pa­veiks­lus. Ži­nia apie gais­rą pla­čiai pa­skli­do, da­lis žmo­nių pa­ma­nė, jog de­gė kop­ly­čia, ku­rio­je au­ko­ja­mos šv. Mi­šios, kur se­mia­ma­si šal­ti­nio van­dens.

Gais­re nu­ken­tė­ju­si me­di­nė kop­ly­tė­lė, nau­do­ta dau­ge­lį me­tų, kol bu­vo pa­sta­ty­ta da­bar­ti­nė mū­ri­nė, ir va­di­no­si Ma­žu­čių kop­ly­tė­le. Jos vi­du­je bu­vo įreng­tas šu­li­nė­lis, į ku­rį nuo­la­tos kil­da­vo gy­vas šal­ti­nio van­duo. Pas­ta­čius nau­ją kop­ly­čią, bu­vo įvai­rių nuo­mo­nių, kur rei­kė­tų dė­ti me­di­nę se­ną­ją. Ga­liau­siai ji taip ir li­ko pie­vos pa­kraš­ty­je, prie au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas po gais­ro pra­šė žmo­nių pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, ką to­liau da­ry­ti su šia is­to­ri­nės ver­tės šiaip jau ne­tu­rin­čia kop­ly­tė­le: ar at­sta­ty­ti, ar su­nai­kin­ti. Pa­si­gir­do įvai­rių svars­ty­mų. Kai ku­rie vy­rai siū­lė­si ir pa­tys pa­tal­kin­ti, jei tik at­si­ras­tų at­sta­ty­mo dar­bams va­do­vau­jan­tis žmo­gus.

Pil­viš­kių se­niū­ni­jo­je iš­gir­do­me at­sa­ky­mą, jog dėl kop­ly­tė­lės at­sta­ty­mo ar su­nai­ki­ni­mo dar nie­kas ne­si­krei­pė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas