„Santaka“ / Užterštą kanalą įmonei nurodyta išvalyti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-07 06:22

Dalinkitės:  


Bend­ro­vės tech­no­lo­gas Ra­mū­nas Ja­kim­či­kas (kai­rė­je) ap­lin­ko­sau­gi­nin­kui Vai­do­tui Venc­kui tei­gė, kad va­lo­mas ne tik už­terš­tas grio­vys, bet ir vi­sa bend­ro­vės nuo­tekų sis­te­ma.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Užterštą kanalą įmonei nurodyta išvalyti

Eglė MIČIULIENĖ

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­tik­ri­nus už Vil­ka­viš­kio ge­le­žin­ke­lio sto­ties, Ma­žų­jų Šel­vių kai­me, te­kan­tį ka­na­lą paaiš­kė­jo, kad jį ga­my­bi­nė­mis at­lie­ko­mis už­ter­šė gre­ta esan­ti įmo­nė – UAB „AR­VI cuk­rus“ Vil­ka­viš­kio pa­da­li­nys. Kai ku­rių ter­ša­lų kie­kis leis­ti­ną nor­mą vir­ši­jo net 23 kar­tus.

Šį tre­čia­die­nį bend­ro­vės pa­sam­dy­ta UAB „Me­vils­ta“ tech­ni­ka va­lė ka­na­le su­si­kau­pu­sius ter­ša­lus.Už­kim­šo įren­gi­nius

Dėl dvo­kian­čio me­lio­ra­ci­jos grio­vio Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vyr. spe­cia­lis­tui eko­lo­gui Da­riui Bu­ni­kiui pa­si­skun­dė ne­to­li ka­na­lo gy­ve­nan­tys žmo­nės. Eko­lo­gas kar­tu su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais nu­va­žia­vo pa­tik­rin­ti ka­na­lą. Nus­ta­ty­ta, kad ne­šva­rios nuo­te­kos į ka­na­lą ati­te­ka iš UAB „AR­VI cuk­rus“ Vil­ka­viš­kio pa­da­li­nio.

Pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no įmo­nės do­ku­men­ta­ci­ją. Paaiš­kė­jo, jog bend­ro­vė nuo va­sa­ros pra­džios už­siė­mė veik­la, ku­rios pa­gal tu­ri­mus lei­di­mus vyk­dy­ti ne­ga­lė­jo. Ji iš gy­vu­li­nės kil­mės rie­ba­lų pra­dė­jo ga­min­ti bio­kurą.

– Įmo­nės va­ly­mo įren­gi­niai nė­ra ga­lin­gi. Jie ga­li iš­va­ly­ti iki 4,8 m3 van­dens per pa­rą. Anks­čiau, kai UAB „AR­VI cuk­rus“ tik per­dirb­da­vo rap­sus, va­ly­mo įren­gi­niai pa­jė­gė iš­va­ly­ti su­te­kan­čias nuo­te­kas.

Ta­čiau ge­gu­žės pa­bai­go­je įmo­nė iš UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ ėmė vež­ti gy­vū­ni­nius rie­ba­lus ir iš jų ga­min­ti bio­ku­rą. Rie­ba­lams per­dir­bi per pa­rą bend­ro­vė iš­pum­puo­da­vo net iki 23 m3 van­dens, t. y. be­veik 4,5 kar­to dau­giau nei anks­čiau. Stip­riai pa­di­dė­jus van­dens kie­kiui „su­strei­ka­vo“ va­ly­mo įren­gi­niai ir ne­va­ly­tos nuo­te­kos su­bė­go į ka­na­lą, – paaiš­ki­no Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Vil­ka­viš­kio agen­tū­ros vy­resn. spe­cia­lis­tas Vai­do­tas Venc­kus.Nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai įmo­nės veik­lo­je įžvel­gė ne vie­ną pa­žei­di­mą. Vi­sų pir­ma, pa­gal tu­ri­mą TIPK (Tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės) lei­di­mą įmo­nė ne­ga­lė­jo už­siim­ti rie­ba­lų per­dir­bi­mu. Ant­ra, įvy­kus ava­ri­jai bend­ro­vės at­sto­vai pri­va­lė­jo pra­neš­ti apie tai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Ta­čiau bend­ro­vė ne tik ne­pra­ne­šė, bet ir ku­rį lai­ką dar lei­do nuo­te­kas ne­vei­kiant va­ly­mo įren­gi­niams.

UAB „AR­VI cuk­rus“ pa­da­li­nio di­rek­to­rius Bro­nius Ku­čiaus­kas agen­tū­rai paaiš­ki­no, jog ge­gu­žę, su­de­ri­nus su vi­so­mis rei­kia­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, bu­vo pa­tvir­tin­tas įmo­nės stan­dar­tas skys­to bio­ku­ro ga­my­bai iš gy­vū­ni­nės kil­mės at­lie­kų. Tuo pat me­tu buvo ruo­šia­ma do­ku­men­ta­ci­ja nau­jam TIPK lei­di­mui gau­ti, vy­ko įren­gi­mų pa­lei­di­mo de­ri­ni­mo dar­bai. Di­rek­to­rius tei­gė ne­ži­no­jęs, jog apie tai rei­kia pra­neš­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si.

Įmo­nei agen­tū­ros vy­resn. spe­cia­lis­tas V. Venc­kus su­ra­šė tris pri­va­lo­muo­sius nu­ro­dy­mus. Juo­se rei­ka­lau­ja­ma su­stab­dy­ti ap­lin­kos ter­ši­mą, lik­vi­duo­ti iš iš­leis­tu­vo iš­bė­gu­sius ter­ša­lus, juos su­rink­ti ir ati­duo­ti į nuo­te­kų va­lyk­lą bei už­tik­rin­ti, kad ter­ša­lai iš me­lio­ra­ci­jos grio­vio ne­pa­tek­tų į Šei­me­nos upe­lį.Vir­ši­jo net 23 kar­tus

Už veik­lą be lei­di­mo UAB „AR­VI cuk­rus“ Vil­ka­viš­kio pa­da­li­nio di­rek­to­riui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las ir skir­ta 1500 li­tų nuo­bau­da.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tei­gia, jog bai­gus vi­sus ty­ri­mus įmo­nei ga­li bū­ti pri­skai­čiuo­ta ir ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la.

Iš ka­na­lo bu­vo paim­ti ir ati­duo­ti iš­tir­ti van­dens mė­gi­niai. At­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad kai ku­rių ter­ša­lų kie­kis leis­ti­ną nor­mą vir­ši­jo dau­gy­bę kar­tų. Pa­vyz­džiui, bend­ro fos­fo­ro kie­kis nor­mą 500 met­rų aukš­čiau „AR­VI cuk­raus“ nuo­te­kų iš­leis­tu­vo vir­ši­jo 1,8 kar­to, o 500 met­rų že­miau iš­leis­tu­vo – 16 kar­tų. Fos­fa­tų kie­kis aukš­čiau iš­leis­tu­vo nor­mą vir­ši­jo 2 kar­tus, o že­miau iš­leis­tu­vo – net 23 kar­tus.

Van­de­ny­je ras­tas ir la­bai ma­žas kie­kis de­guo­nies. Aukš­čiau iš­leis­tu­vo jis sie­kė 5,99 mgO2/l, o ten, kur pa­te­kę ter­ša­lų, – tik 1 mgO2/l. Kaip paaiš­ki­no V. Venc­kus, pa­vyz­džiui, kar­pi­nės žu­vys, iš­gy­ve­na tik tuo­met, jei de­guo­nies kie­kis bū­na ne ma­žes­nis nei 4 mgO2/l.

Dar ne­gau­ti at­sa­ky­mai van­dens mė­gi­nio, paim­to iš Šei­me­nos upe­lio, į ku­rį su­te­ka ka­na­lo van­duo.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tei­gė, kad tik po il­gų įti­ki­nė­ji­mų įmo­nės pa­da­li­nio di­rek­to­rius ėmė­si prie­mo­nių ap­lin­kos tar­šai su­stab­dy­ti. Bu­vo nu­trauk­tas ter­ša­lų te­kė­ji­mas į me­lio­ra­ci­jos kanalą, su­si­kau­pęs grio­vy­je ne­šva­rus van­duo nu­siurb­tas ir iš­vež­tas į nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius. Tre­čia­die­nį dirb­ti­nes už­tvan­kas pa­da­rę me­lio­ra­to­riai iš ka­na­lo iš­sė­mė su ter­ša­lais su­mi­šu­sį dumb­lą. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo va­lo­mi ir ne­šva­rūs bend­ro­vės nuo­te­kų su­rin­ki­mo šu­li­niai.

Ta­čiau B. Ku­čiaus­kas pa­reiš­kė, jog me­lio­ra­ci­jos grio­vys ne­pri­žiū­ri­mas ir ne­va­lo­mas dau­gy­bę me­tų, o ja­me esan­tis van­duo ga­li bū­ti ter­šia­mas ir iš ki­tų gre­ta esan­čių pra­mo­nės ob­jek­tų bei ūki­nin­kų so­dy­bų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas