„Santaka“ / Tremtinių sąskrydis sudomina ir jaunus žmones

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-05 23:13

Dalinkitės:  


Sibire užsigrūdinusi garbaus amžiaus kybartietė M. Mačiulienė savo ištverme lenkia ir kur kas jaunesnius.

Rimos EIDUKEVIČIŪTĖS nuotr.


Tremtinių sąskrydis sudomina ir jaunus žmones

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį di­de­lis bū­rys Vil­ka­viš­kio ra­jo­no trem­ti­nių da­ly­va­vo kas­me­ti­nia­me, jau de­vy­nio­lik­ta­ja­me, lais­vės ko­vų ir re­zis­ten­ci­jos da­ly­vių, trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių są­skry­dy­je „Su Lie­tu­va šir­dy“.

Šie­me­ti­nis trem­ti­nių fo­ru­mas iš­si­sky­rė tuo, jog į jį at­vy­ko daug jau­nų žmo­nių. Re­tė­jant trem­ti­nių gre­toms, į jų vie­tą sto­ja vai­kai ir anū­kai. Ir mū­sų de­le­ga­ci­jo­je švie­tė nau­ji vei­dai: šau­liu­kės Ro­ma, Ri­ma ir To­ma Ei­du­ke­vi­čiū­tės, jau­na­sis šau­lys Da­rius Lan­gai­tis, ky­bar­tie­tės trem­ti­nės Mo­ni­kos Ma­čiu­lie­nės vai­kai­tė Vi­li­ja. Me­tęs dar­bus, kaip ir ki­tais me­tais, at­sku­bė­jo ūki­nin­kas Al­gis Ažels­kas su šei­ma. Ma­čiau vil­ka­viš­kie­čių, į sąskrydį at­vy­ku­sių sa­vo trans­por­tu.

Ži­no­ma, liūd­na, kad į Ario­ga­lą jau ne­ga­li at­va­žiuo­ti dau­ge­lis tų, su ku­riais da­ly­va­vo­me ne vie­no­je šven­tė­je. Kai ku­rių jau nė­ra tarp gy­vų­jų, ki­ti ne­pa­si­ti­ki sa­vo svei­ka­ta. Nak­tį prieš šį ren­gi­nį mi­rė mū­sų sky­riaus ta­ry­bos na­rė Joa­na Sa­ka­lie­nė.

Sąsk­ry­džiuo­se mes vi­sa­da at­ro­do­me šau­niai. Nors esa­me są­ra­šo ga­le, ta­čiau daž­nai su­lau­kia­me fil­muo­jan­čių­jų ir fo­tog­ra­fuo­jan­čių­jų dė­me­sio. Var­ty­da­ma rugp­jū­čio 3 d. „Res­pub­li­kos“ laik­raš­tį, ra­dau nuo­trau­ką, ku­rios cent­re pui­ka­vo­si mū­sų her­bas – dvi­žie­dė le­li­ja.

Ei­se­ną nuo Ario­ga­los baž­ny­čios į Du­by­sos slė­nį šie­met ly­dė­jo ka­riuo­me­nės pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras. Mū­sų ra­jo­no her­bą ne­šė vir­ba­lie­tis trem­ti­nys Al­bi­nas Aku­ce­vi­čius, tau­ti­nė vė­lia­va plaz­dė­jo T. Lan­gai­čio ran­ko­se. Prie LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus vė­lia­vos šie­met te­ko gar­bė sto­vė­ti šau­liams.

Šv. Mi­šias au­ko­jo ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas S. Tam­ke­vi­čius. Gie­do­jo­me ir mel­dė­mės kar­tu su tūks­tan­ti­ne mi­nia. Po mi­šių nuo Kau­no ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je esan­čio Ne­ži­no­mo ka­rio pa­mink­lo at­neš­ta ug­ni­mi bu­vo už­deg­tas lais­vės au­ku­ras. Kaip ir kas­met, ug­nį ne­šė Kau­no svei­kuo­lių klu­bo na­riai, ku­rių gre­to­se yra trem­ti­nių, jų vai­kų ir anū­kų. Tarp bė­gi­kų ma­čiau par­ti­za­no J. Ast­raus­ko duk­rą M. Bi­ku­li­čie­nę, mus fo­tog­ra­fa­vu­sį J. Sa­ke­lį ir ki­tus.

Ren­gi­ny­je ne­trū­ko tra­di­ci­nių ak­cen­tų: vė­lia­vų pa­kė­li­mo, svei­ki­ni­mų. Į sce­ną vos til­po ve­dė­jų V. Ka­mins­ko ir V. Ko­chans­ky­tės pa­kvies­ti Sei­mo bei Vy­riau­sy­bės na­riai, eu­ro­par­la­men­ta­rai, or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­riai, ki­ti sve­čiai. Sąsk­ry­džio da­ly­vius laiš­ku pa­svei­ki­no ša­lies Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė. Ji pa­brė­žė, kad tau­tą tel­kian­čios tra­di­ci­jos kaip nie­kad svar­bios mū­sų ša­liai. Bu­vo per­skai­ty­tas ir Prem­je­ro V. Ku­bi­liaus svei­ki­ni­mas. V. Lands­ber­gis, kal­bė­da­mas apie ša­lį už­griu­vu­sias pro­ble­mas, ne­ven­gė ašt­rių kam­pų. At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas pa­si­džiau­gė jau­nų žmo­nių en­tu­ziaz­mu. „Mi­si­ja Si­bi­ras“ da­ly­viai pri­sta­tė la­bai gra­žią eks­po­zi­ci­ją, kal­bė­jo apie jau­ni­mo pa­rei­gą. Ste­bi­na tai, kad ši eks­pe­di­ci­ja į bu­vu­sių po­li­ti­nių ka­li­nių la­ge­rių vie­tas Ka­zachs­ta­ne bu­vo su­reng­ta sunk­me­čiu, kai vi­si de­juo­ja dėl kri­zės. Ke­lia­vu­sie­ji op­ti­mis­tiš­kai sva­jo­ja dar šie­met ap­lan­ky­ti Bu­ria­ti­jo­je esan­čias trem­ties vie­tas.

Bu­vo įdo­mu pir­mą kar­tą ap­si­lan­ky­ti ka­riuo­me­nės įreng­tuo­se au­ten­tiš­kuo­se bun­ke­riuo­se. Juo­se ga­lė­jo­me ste­bė­ti teat­ra­li­zuo­tą par­ti­za­nų prie­sai­ką ir ki­tas sce­nas iš lais­vės ko­vo­tų­jų gy­ve­ni­mo.

Vi­sur no­rė­jo­si pa­bū­ti, bet svar­biau­sia – su­si­tik­ti su eše­lo­nų bro­liais ir se­sė­mis. Bu­vau ir aš nuė­ju­si prie lie­tu­viš­kų kop­lyts­tul­pių su Si­bi­ro vie­to­ves žy­min­čiais pa­va­di­ni­mais. Ma­no „Ir­kuts­ko sri­tis“ ne­su­tei­kė su­si­ti­ki­mų džiaugs­mo, ta­čiau se­suo Ge­no­vai­tė su­ra­do ke­le­tą jau­nys­tės drau­gų, pa­žįs­ta­mų su­ti­ko ir Van­da Pus­ku­ni­gie­nė.

Sąsk­ry­dy­je bu­vo priim­tos re­zo­liu­ci­jos, ku­rio­se siū­lo­ma Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei su­si­ma­žin­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mus iki 2007 m. ly­gio. Kal­bė­jęs di­mi­si­jos ka­pi­to­nas J. Če­po­nis kvie­tė trem­ti­nius da­lį pen­si­jos paau­ko­ti vals­ty­bei. Man įsi­mi­nė ūkio mi­nist­ro D. Krei­vio iš­sa­ky­ta min­tis: „Tiems žmo­nėms sunk­me­tis jau bu­vo. Jų pa­trio­tiš­ku­mas iš­ban­dy­tas ug­ny­je. Mums iš jų rei­kia mo­ky­tis tvir­ty­bės ir Tė­vy­nės mei­lės.“

Iš tik­rų­jų rei­kia. Tik gai­la, kad ši­to­kius ren­gi­nius ne­lan­ko tie, kam la­biau­siai rei­kė­tų, ne­tgi pri­va­lė­tų. Gal tuo­met ma­žiau vir­kau­tų dėl kri­zės.

Ne­gir­dė­jau pik­tų šūks­nių, niurz­gė­ji­mo. Ma­čiau daug šyp­se­nų, džiaugs­mo aša­rų. Ka­ru su mū­sų an­samb­lio va­do­ve D. Ba­raus­kie­ne pri­ta­rė­me jung­ti­niam cho­rui ir so­lis­tui L. Mi­ka­laus­kui. Kar­tu su E. Ku­čins­ku trau­kė­me pa­trio­ti­nes ir po­pu­lia­rias dai­nas. Skam­bant liau­diš­koms me­lo­di­joms, ku­rias gro­jo kai­mo ka­pe­los, jau­nes­nie­ji try­pė po­l- kas ir val­sus.

Kai iš Du­by­sos slė­nio ki­lo­me į aukš­tą kal­ną, nu­ste­bi­no ky­bar­tie­tė Mo­ni­ka Ma­čiu­lie­nė. Mo­te­ris, per­ko­pu­si 80 me­tų slenks­tį, ro­dė iš­tver­min­gu­mo pa­vyz­dį daug jau­nes­niems. Štai ką reiš­kia Si­bi­ro šal­ty­je už­grū­din­tas cha­rak­te­ris.

Grįž­da­mi na­mo dė­ko­jo­me Die­vui už gra­žų orą, A. Bon­dzins­ko fir­mai – už ge­rą au­to­bu­są ir pui­kų vai­ruo­to­ją V. Ika­sa­lą, o vie­ni ki­tiems – už draus­min­gu­mą ir su­si­klau­sy­mą. Tra­di­ciš­kai su­sto­ję Vei­ve­rių skaus­mo kal­ne­ly­je už­de­gė­me žva­ke­lę gal­vo­da­mi apie tuos, ku­rie il­si­si ne­su­lau­kę lais­vės, bet mi­rę su Lie­tu­va šir­dy.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas