„Santaka“ / Į Pasaulio čempionatą išvykęs dviratininkas tiki sėkme

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-05 23:09

Dalinkitės:  


Sep­ty­nio­lik­me­tis E. Gu­diš­kis šiuo me­tu ge­rai ži­no­mas tarp Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to ger­bė­jų.

Autorės nuotr.


Į Pasaulio čempionatą išvykęs dviratininkas tiki sėkme

Eglė MIČIULIENĖ

Sep­ty­nio­lik­me­tis vil­ka­viš­kie­tis Ei­man­tas Gu­diš­kis – šiuo me­tu vie­nas iš ge­riau­sių dvi­ra­ti­nin­kų Lie­tu­vo­je. Už­va­kar vai­ki­nas iš­vy­ko į Mask­vą var­žy­tis Pa­sau­lio dvi­ra­čių tre­ko čem­pio­na­te.Pa­si­ro­dė pui­kiai

Ei­man­tas Gu­diš­kis ir dar trys Vil­ka­viš­kio „Airos“ dvi­ra­čių sporto klu­bo na­riai – Aud­rius Že­mai­tai­tis, And­rius Pe­čiu­lis ir Po­vi­las Va­si­liaus­kas – pri­klau­so Lie­tu­vos rink­ti­nei. Vi­si ke­tu­ri vil­ka­viš­kie­čiai kar­tu su ki­tais rink­ti­nės na­riais lie­pos pra­džio­je da­ly­va­vo Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 23 me­tų) ir jau­nių (iki 18 m) dvi­ra­čių plen­to čem­pio­na­te Bel­gi­jo­je.

Vie­nas iš ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių Lie­tu­vos jau­nių dvi­ra­ti­nin­kų bu­vo Ei­man­tas – jis užė­mė 33 vie­tą tarp 179 da­ly­vių.

„Airos“ dvi­ra­čių spor­to klu­bo va­do­vas, Vil­ka­viš­kio spor­to mo­kyk­los ir jau­nių rink­ti­nės tre­ne­ris Artūras Že­mai­tai­tis la­bai džiau­gė­si to­kiu aukš­tu sa­vo auk­lė­ti­nio re­zul­ta­tu.

Bel­gi­jos tra­sa, pa­sak tre­ne­rio, bu­vo su­dė­tin­ga. Pla­tus ke­lias vie­to­mis pe­rei­da­vo į siau­rą ūki­nin­ko ke­liu­ką, po to – vėl į pla­tų ke­lią. Tra­so­je bu­vo daug po­sū­kių, va­di­na­mų­jų „gu­lin­čių policininkų“. To­kios tra­sos pa­vo­jin­gos: spor­ti­nin­kų daug, vi­si ver­žia­si į prie­kį, ir stai­ga už po­sū­kio su­siau­rė­jus ke­liui daž­nai įvyks­ta griū­tys. Tre­ne­ris vaiz­džiai paaiš­ki­no, jog kaip van­duo iš pil­no ki­bi­ro ne­spė­ja su­bėg­ti į siau­rą bu­te­lio kak­lą, taip, su­siau­rė­jus ke­liu­kui, tra­so­je ne­be­su­tel­pa ir dvi­ra­ti­nin­kai.Ry­toj var­žy­sis Mask­vo­je

Bel­gi­jos tra­so­je įvy­kus griū­čiai, į ją pa­te­ko dau­gu­ma lie­tu­vių, tarp jų – ir vi­si ke­tu­ri vil­ka­viš­kie­čiai. Ta­čiau Ei­man­tui, ku­ris taip pat griu­vo ir ver­tė­si per gal­vą, pa­si­se­kė tru­pu­tį la­biau. Jo dvi­ra­tis at­si­dū­rė vi­sai gre­ta, o pa­ts vai­ki­nas bu­vo vi­sų į vie­ną krū­vą su­vir­tu­sių dvi­ra­čių ir spor­ti­nin­kų prie­ky­je.

Tai­gi Ei­man­tas čiu­po sa­vo dvi­ra­tį, kiek įma­no­ma ati­tai­sė 45 laips­nių kam­pu per griū­tį pa­si­su­ku­sį bal­ne­lį ir to­kiu tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu dvi­ra­čiu dar su­ge­bė­jo su pa­grin­di­ne gru­pe nu­va­žiuo­ti 80 ki­lo­met­rų.

33 vie­tą užė­męs Ei­man­tas vie­nin­te­lis iš Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų vai­ki­nų įga­vo tei­sę star­tuo­ti Pa­sau­lio čem­pio­na­te Mask­vo­je.

Ry­toj, penk­ta­die­nį, Ei­man­tas da­ly­vaus as­me­ni­nė­se lenk­ty­nė­se lai­kui, o sek­ma­die­nį var­žy­sis gru­pi­nė­se lenk­ty­nė­se Mask­vos gat­vė­mis. Kaip tei­gė tre­ne­ris A. Že­mai­tai­tis, var­žy­bų tra­sa – la­bai sun­ki, spe­cia­liai gru­pi­nėms dvi­ra­čių lenk­ty­nėms pa­sta­ty­ta dar 1980 me­tais, kai vy­ko olim­pia­da.Par­ve­žė ly­de­rio marš­ki­nė­lius

Ne­se­niai „Airos“ klu­bo vai­ki­nai, Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riai, da­ly­va­vo Bal­ti­jos tau­rės dau­gia­die­nė­se lenk­ty­nė­se Len­ki­jo­je. Jo­se taip pat star­ta­vo len­kų, bal­ta­ru­sių ir ru­sų ko­man­dos.

Vil­ka­viš­kie­čiai ta­po lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­jais, o pir­mas jas bai­gė ko­man­dos ly­de­ris E. Gu­diš­kis.

– Lenk­ty­nė­se bu­vo ke­tu­ri eta­pai, o už kiek­vie­ną lai­mė­tą eta­pą ge­riau­siam dvi­ra­ti­nin­kui už­vel­ka­mi gel­to­ni ly­de­rio marš­ki­nė­liai. Tai – di­džiu­lė gar­bė ir di­de­lis įsi­pa­rei­go­ji­mas. Vie­ną eta­pą gau­ti gel­to­nus marš­ki­nė­lius ga­li­ma, bet ly­de­rio po­zi­ci­ją iš­lai­ky­ti iki var­žy­bų ga­lo la­bai sun­ku. Juk tai – ne as­me­ni­nės, o ko­man­di­nės lenk­ty­nės. Be to, mū­sų vai­ki­nai bu­vo tik ke­tu­rie­se, nors iš kiek­vie­nos ko­man­dos leis­ta da­ly­vau­ti po še­šis žmo­nes. At­si­lai­ky­ti prieš 90 žmo­nių, iš ku­rių da­lis bu­vo pro­fe­sio­na­lų vy­rų, bu­vo tik­rai su­dė­tin­ga, – sa­kė A. Že­mai­tai­tis.

Iš Len­ki­jos vil­ka­viš­kie­čiai grį­žo su ly­de­rio marš­ki­nė­liais ir Ei­man­to iš­ko­vo­ta tau­re. Gel­to­nus ly­de­rio marš­ki­nė­lius Ei­man­tas pa­do­va­no­jo „Airos“ dvi­ra­čių klu­bui. Jie, kaip tvir­ti­no tre­ne­ris, ka­bos pa­čio­je pres­ti­žiš­kiau­sio­je klu­bo vie­to­je.Nuė­jo – ir li­ko

Iš va­ka­ro, prieš ke­lio­nę į Pa­sau­lio čem­pio­na­tą, pa­kal­bi­no­me ir pa­tį Ei­man­tą Gu­diš­kį.

– Ei­man­tai, pa­pa­sa­kok, kaip atė­jai į dvi­ra­čių spor­tą. Ir ko­dėl pa­si­rin­kai dvi­ra­čius, o ne po­pu­lia­res­nę spor­to ša­ką – krep­ši­nį ar fut­bo­lą?

– Bu­vo ir krep­ši­nis, jį lan­kiau pen­ke­rius me­tus. Kar­tą aikš­te­lė­je priė­jo mū­sų da­bar­ti­nio tre­ne­rio žmo­na V. Že­mai­tai­tie­nė ir pa­kvie­tė atei­ti pa­žiū­rė­ti į dvi­ra­čių sporto klu­bą – gal pa­tiks. Nuė­jau iš smal­su­mo ir... li­kau. Kiek lai­ko dar lan­kiau ir krep­ši­nio, ir dvi­ra­čių spor­to tre­ni­ruo­tes.

Man pa­ti­ko tre­ne­rio po­žiū­ris. Ki­tas, atė­jęs į tre­ni­ruo­tes, nu­me­ta vai­kams ka­muo­lį ar­ba pa­tiems lie­pia kaž­ką da­ry­ti, o A. Že­mai­tai­tis kar­tu su mu­mis va­žiuo­da­vo tre­ni­ruo­tis, kar­tu žais­da­vo. Ėmiau do­mė­tis dvi­ra­čiais, žiū­rė­ti var­žy­bas – taip ir „užsikabinau“... Ir kuo to­liau, tuo la­biau man tai pa­tin­ka.

– Ar daug lai­ko ten­ka skir­ti dvi­ra­čių spor­tui?

– Lai­ko ati­ma tik­rai daug. Šie­met tre­ni­ruo­tėms per dieną ski­riu nuo 1,5 iki 5 va­lan­dų. Nors da­bar va­sa­ra, bet ga­liu sa­ky­ti, kad dar nea­tos­to­ga­vau. Vyk­ta var­žy­bos, va­ži­nė­ja­me ir po Lie­tu­vą, ir į už­sie­nį.

Šiuo me­tu – dar­bas, in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių mo­no­to­ni­ja, o kai nu­vyks­tu į var­žy­bas – su­si­tin­ku su drau­gais, su­si­pa­žįs­tu su nau­jais žmo­nė­mis. Bū­na įdo­mu.

– Kaip se­ka­si su­de­ri­ni spor­tą su pa­mo­ko­mis?

– Tai įma­no­ma. Tie­siog ei­nu į mo­kyk­lą, grį­žęs pa­val­gau ir – į tre­ni­ruo­tes. Ta­da grįž­tu, vėl pa­val­gau, pa­ruo­šiu pa­mo­kas ir – į lo­vą... Svar­biau­sia lai­ky­tis re­ži­mo ir pai­sy­ti mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mų. Tai vie­ni svar­biau­sių da­ly­kų, ku­rie le­mia ge­rus re­zul­ta­tus.

– O kas sun­kiau­sia var­žy­bų me­tu?

– Ap­si­reng­ti ly­de­rio marš­ki­nė­lius ir juos iš­sau­go­ti, nes ta­da jun­ta­mas di­de­lis spau­di­mas. Gru­pė­je va­žiuo­ja 90 ar dar dau­giau žmo­nių, vi­si no­ri tų marš­ki­nė­lių ir le­kia kaip pa­šė­lę. To­dėl rei­kia bū­ti ati­džiam, gal­vo­ti, įver­tin­ti si­tua­ci­ją, o tai tik­rai sun­ku. Ži­no­ma, la­bai daug pa­de­da ko­man­da, nes vie­nas nie­ko ne­pa­da­ry­si.

– Ko­kie iki šiol di­džiau­si ta­vo pa­sie­ki­mai dvi­ra­čių spor­te?

– Per­nai sa­vo am­žiaus gru­pė­je bu­vau gru­pi­nių lenk­ty­nių čem­pio­nas, po to – as­me­ni­nių lenk­ty­nių čem­pio­nas. Esu lai­mė­jęs daug įvai­rių lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je, ge­rai pa­si­ro­dęs už­sie­ny­je. Šie­met var­žy­tis šiek tiek su­dė­tin­giau, nes esu to­je am­žiaus gru­pė­je, ku­rio­je jau­ni­mas yra ma­no me­tų ar­ba me­tais vy­res­ni. Bet tai le­mia ne­daug: nu­si­tei­kiu, kad vi­si esa­me vie­no­di, ir sten­giuo­si pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau.

– Rugp­jū­čio 7 ir 9 die­no­mis ta­vęs lau­kia Pa­sau­lio čem­pio­na­tas Mask­vo­je. Kaip jau­tie­si?

– Kol kas – nor­ma­liai, bet ma­nau, kad grei­tai pra­dė­siu jau­din­tis, – nu­si­šyp­so­jo Ei­man­tas. – Juk tai bus svar­biau­sias ma­no star­tas. Ti­kiuo­si, ge­rai pa­si­seks ir For­tū­na ma­ne ly­dės. Steng­siuo­si ir to­liau siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų ir už­lip­ti ant aukš­čiau­sios pa­ky­los.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas