„Santaka“ / „Vilties“ bendrijos veiklai blėstant atsisakoma ir patalpų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-05 23:04

Dalinkitės:  


Da­bar­ti­nė „Vilties“ bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Sta­sė Puo­džiū­nie­nė no­rė­tų, kad žmo­nės bū­tų ge­ra­no­riš­ki ir to­liau vyk­tų veik­la.

Autorės nuotr.


„Vilties“ bendrijos veiklai blėstant atsisakoma ir patalpų

Birutė NENĖNIENĖ

Su­ži­no tik apie ki­tus

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog daug kar­tų no­rė­jo užei­ti į „Vilties“ bend­ri­jos pa­tal­pas, esan­čias Mai­ro­nio gat­vė­je, Vil­ka­viš­ky­je, ta­čiau kiek­vie­ną kar­tą ras­da­vo už­ra­kin­tas du­ris. Ne­pa­no­ru­si pa­var­dės skelb­ti mo­te­ris sa­kė, kad pa­ti au­gi­na neį­ga­lią duk­rą ir kal­ban­ti ne tik sa­vo, bet ir ki­tų ma­mų var­du.

Paš­ne­ko­vė mi­nė­jo, jog anks­čiau bend­ri­jo­je vy­ko įvai­ri veik­la. Ma­mos su vai­kais užei­da­vo į pa­tal­pas, pa­bend­rau­da­vo, be to, bū­da­vo pa­kvie­čia­mos į šven­tes. Pas­ta­ruo­ju me­tu ji gau­na ir skai­to Lie­tu­vos su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jos žur­na­lą „Viltis“, ku­ria­me sužino apie įvai­rius ren­gi­nius, vyks­tan­čius ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

„Ge­ra apie tai ži­no­ti, gra­žu, bet la­bai liūd­na, kad pas mus nie­ko pa­na­šaus ne­li­ko. Net ne­ži­no­me, kur kreip­tis, nes ne­šau­kia­mi su­si­rin­ki­mai, ne­ren­ka­mas na­rio mokestis“, – kal­bė­jo mo­te­ris ir pra­šė „Santakoje“ pa­ra­šy­ti, kur ir kaip bū­tų ga­li­ma ras­ti ra­jo­no bend­ri­ją.Du­rys už­ra­kin­tos

Už­su­kę į Mai­ro­nio gat­vės 30-ą na­mą ne kar­tą ra­do­me į laip­ti­nę at­vi­ras du­ris, ta­čiau ne­pa­si­tai­kė, kad bū­tų at­ra­kin­tos du­rys su bend­ri­jos iš­ka­ba. Už­kal­bin­ti vie­tos gy­ven­to­jai tei­gė, jog kar­tais čia įei­na žmo­nės, tik ne­si­do­mi, ko­kie tai as­me­nys. „Jei už­ra­šy­ta, tai tu­rė­tų ir dirb­ti, pa­si­skam­bin­ki­te“, – pa­ta­rė vie­na mo­te­ris.

De­ja, ant „Vilties“ bend­ri­jos iš­ka­bos te­le­fo­nas nė­ra nu­ro­dy­tas, tik ad­re­sas: Mai­ro­nio g. 30-55. Ge­ra­no­riš­ka pa­šne­ko­vė pa­trau­kė pe­čiais: na­me yra 54 bu­tai, tad ji ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, kur esąs tas 55 bu­tas.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Gra­baus­kie­nė paaiš­ki­no, jog prieš ke­le­rius me­tus bend­ri­jos „Viltis“ ra­jo­no sky­rius džiau­gė­si nau­ja­ku­rys­te Sa­vi­val­dy­bės skir­to­se pa­tal­po­se, ku­rias įsi­ren­gė mi­nė­to na­mo pus­rū­sy­je. Vaikš­to­ma pro tas pa­čias du­ris kar­tu su UAB „Re­mon­to ir sta­ty­bos pro­jek­tas“ Vil­ka­viš­kio gru­pės pro­jek­tuo­to­jais.

Su­si­ra­do­me Pil­viš­kiuo­se gy­ve­nan­čią da­bar­ti­nę „Vil­ties“ bend­ri­jos pir­mi­nin­kę Sta­sę Puo­džiū­nie­nę. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, jog to­kių „paieškų“ jau lū­ku­ria­vo, tik nu­ste­bo, ko­dėl žmo­nės krei­pė­si į re­dak­ci­ją, bet ne­skam­bi­no jai. Pir­mi­nin­kė mie­lai pa­si­kal­bė­tų su kiek­vie­nu.

Ji sa­kė pa­si­rū­pi­nu­si, kad kiek­vie­nas re­gist­ruo­tas bend­ri­jos na­rys gau­tų „Vilties“ žur­na­lą. S. Puo­džiū­nie­nė jų ad­re­sus per­da­vė į res­pub­li­ki­nę bend­ri­ją, ku­ri šį žur­na­lą do­va­no­ja kiek­vie­nam na­riui.Pe­rė­mė ir ne­svei­ka­tą

Prieš dvi­de­šimt me­tų su­si­kū­ru­sios Lie­tu­vos su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jos „Viltis“ veik­lo­je Sta­sė Puo­džiū­nie­nė da­ly­vau­ja be­veik vi­sus tuos me­tus, nes šei­mo­je au­ga neį­ga­li jau­niau­sia, da­bar jau de­vy­nio­li­ka­me­tė, duk­ra Ma­ri­ja.

Per tą lai­ką pa­si­kei­tė ke­lios pir­mi­nin­kės. Po Gra­ži­nos Bar­kaus­kie­nės bend­ri­jos sky­riui su­ti­ko va­do­vau­ti Sta­sė Puo­džiū­nie­nė.

„Kai man per­da­vė „Viltį“, tai per­da­vė ir ne­svei­ka­tą. Po­rą me­tų dar kaž­kaip „vežiau“. Ra­šiau pro­jek­tus, gau­da­vo­me fi­nan­sa­vi­mą, sto­vyk­lau­da­vo­me. Kaip mo­kė­jau, taip ban­džiau bur­ti žmo­nes.

Ta­čiau pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus pa­ti tu­rė­jau vi­so­kių pro­ble­mų, nuo­la­tos var­to­ju vais­tus. Taip ir nu­trū­ko „Vilties“ dar­bas. Bet „Vilties“ pa­tal­pos vi­siems na­riams dar­bo die­no­mis, nuo 9 iki 12 va­lan­dos, bu­vo priei­na­mos. Rak­tas bū­da­vo pa­lik­tas su­tar­to­je vie­to­je. Juk pa­tal­pos ne ma­no, o vi­sų“, – ne­slėp­da­ma jau­du­lio kal­bė­jo S. Puo­džiū­nie­nė. Pa­sak mo­ters, dėl sa­vo pra­stos sa­vi­jau­tos ji jau­tė­si kaip ne­rei­ka­lin­ga, vis lau­kė, kad kas nors bent pa­si­tei­raus, kaip sekasi. Ta­da ir po­stū­mis gal bū­tų atsiradęs to­liau dar­buo­tis šioje visuomeninėje organizacijoje.Ver­čia­si iš pro­jek­tų

Va­do­vė sa­kė, jog ir šie­met pa­ra­šė pro­jek­tą „Ke­lias į svei­ka­tą per ži­no­ji­mą, pa­ži­ni­mą ir patyrimą“. Jis gavo finansavimą iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, to­dėl, kaip ir su­pla­nuo­ta, tik­rai su­ruoš ke­lio­nę į Drus­ki­nin­kus, su­rengs svei­ka­tin­gu­mo die­ną. Pir­mi­nin­kė tu­ri sa­vo bend­ri­jos na­rių ad­re­sus, te­le­fo­nus, pa­ban­dys su jais su­si­siek­ti ir in­for­muo­ti.

Mo­te­ris sa­kė, jog praė­ju­siais me­tais už­klu­po ne vie­na bė­da, to­dėl pro­jek­to ji ne­ra­šė ir pi­ni­gų jo­kiems ren­gi­niams ne­tu­rė­jo. Ne­bu­vo kaip or­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­lą, nes žmo­nės sa­vo pi­ni­gų ne­tu­ri. „Anks­tes­niais me­tais į sto­vyk­las iš­va­žiuo­da­vo vis tos pa­čios šei­mos. Kol pa­jė­giau, man sma­gu bu­vo kaž­ką ge­ro pa­da­ry­ti. Lan­kiau kur­sus, tad ir pro­jek­tus pa­si­sek­da­vo parašyti“, – pa­sa­ko­jo S. Puo­džiū­nie­nė.

Ji pa­tiks­li­no, jog yra iš­rink­ta ir bend­ri­jos ta­ry­ba, ta­čiau pir­mi­nin­kė sa­vo kal­tę įžvel­gian­ti dėl to, kad ne­su­tel­kė ko­man­dos. Šis vi­suo­me­ni­nis dar­bas blė­so, kai pa­čiai pri­trū­ko ener­gi­jos. Mo­te­ris sa­kė, jog nie­ka­da ne­si­ver­žė į ly­de­rius, bet neat­si­sa­ky­tų bend­ri­jo­je kaž­ką pa­da­ry­ti dėl vi­sų, jei tik su­si­bur­tų bran­duo­lys.

S. Puo­džiū­nie­nė pri­pa­ži­no, jog iš tik­rų­jų ko­kius dve­jus me­tus ne­rin­ko na­rio mo­kes­čio. „Šio įpa­rei­go­ji­mo vi­si kra­ty­da­vo­si, o pa­ja­mos iš to la­bai ne­di­de­lės, nes na­riais už­si­ra­šo vi­si šei­mos na­riai, o mo­kes­tis ima­mas tik vienas“, – kal­bė­jo pir­mi­nin­kė.Pa­tal­pų at­si­sa­kė

„Pa­tal­pų Mai­ro­nio gat­vė­je, Vil­ka­viš­ky­je, nuo bir­že­lio 1 die­nos at­si­sa­kė­me, nes ne­tu­ri­me lė­šų jas iš­lai­ky­ti. Dėl to ra­jo­no Ta­ry­bai ra­šiau pra­šy­mą, ku­rį ji pa­ten­ki­no. Anks­čiau dar gau­da­vo­me pa­ra­mą iš Vil­niaus, bet da­bar dėl pi­ni­gų sty­giaus pa­re­mia tik die­nos cent­rus, ku­riuo­se veik­la vyks­ta iš­ti­są sa­vai­tę“, – aiš­ki­no S. Puo­džiū­nie­nė.

Anks­tes­niais me­tais gy­va­vo ne­ra­šy­ta tai­syk­lė: į bend­ri­jos pa­tal­pas žmo­nės rink­da­vo­si tre­čia­die­niais. Daik­tai, do­ku­men­tai, bal­dai dar pa­si­li­kę pa­tal­po­se, tad ar­ti­mo­je atei­ty­je rei­kės kaž­kaip juos „susirinkti“. Pir­mi­nin­kė sa­kė vi­sai neuž­si­gau­nan­ti dėl to, kad žmo­nės ne­pa­ten­kin­ti. Ko pyk­ti už tei­sy­bę – veik­los iš tik­rų­jų pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra.Bend­ri­ja rei­ka­lin­ga

„Sma­giau bū­tų, jei žmo­nės tie­siai į ma­ne kreip­tų­si ir iš­reikš­tų vi­sas pre­ten­zi­jas. Ne­si­gai­liu, kad ta­pau „Vilties“ bend­ri­jos na­re. Man bu­vo sma­gu, tu­rė­jau daug pla­nų. Daug ko su­ži­no­jau, lan­kiau kur­sus, va­žiuo­da­vo­me į sto­vyk­las. Bet gy­ve­ni­mas pla­nus pa­ko­re­guo­ja savaip“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Ji sa­kė pui­kiai su­pran­tan­ti, jog ši bend­ri­ja rei­ka­lin­ga ir yra kaip at­gai­va šei­moms, au­gi­nan­čioms neį­ga­lius vai­kus.

Pa­kal­bi­no­me prieš S. Puo­džiū­nie­nę „Vil­ties“ bend­ri­jai va­do­va­vu­sią Gra­ži­ną Bar­kaus­kie­nę. Mo­te­ris sa­kė, jog „sa­vo laikotarpį“ – sep­ty­ne­rius me­tus – bend­ri­jo­je pri­si­me­na la­bai švie­sio­mis spal­vo­mis. Pa­de­dant ir pa­lai­kant dau­ge­liui žmo­nių, Sei­mo na­riui A. But­ke­vi­čiui bei ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei, po „klajokliško“ kraus­ty­mo­si per ke­lias vie­tas džiau­gė­si gau­to­mis pa­tal­po­mis Mai­ro­nio gat­vė­je. Ta­čiau ne­tru­kus su­tri­ku­sia sa­vo svei­ka­ta rei­kė­jo rū­pin­tis dau­giau nei vi­suo­me­ni­niais rei­ka­lais, to­dėl ir pa­si­trau­kė. Dar il­gai žmo­nės skam­bin­da­vo jos te­le­fo­nu, iš­sa­ky­da­vo sa­vo pro­ble­mas. „Ne­ga­lė­da­ma jiems pa­dė­ti, ne­no­rė­da­ma dėl ko nors įsi­pa­rei­go­ti ir ne­pa­da­ry­ti, pa­si­kei­čiau te­le­fo­no numerį“, – pa­sa­ko­jo G. Bar­kaus­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, kai daug ko įgy­ven­din­ti ne­ga­li dėl su­si­klos­čiu­sių as­me­ni­nių pro­ble­mų, gar­bin­giau­sia yra pri­si­pa­žin­ti ir pa­si­trauk­ti.

So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė ža­dė­jo ar­ti­miau­siu me­tu pa­si­do­mė­ti „Vil­ties“ bend­ri­jos pro­ble­mo­mis.

Kaip ži­nia, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos su­si­bu­ria ir lai­ko­si pa­gal žmo­nių po­rei­kius, to­dėl „Vil­ties“ bend­ri­jos rei­ka­lus vi­sų pir­ma tu­rė­tų spręs­ti jos na­riai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas