„Santaka“ / „Danutės“ grožio salone pritaikoma Amerikoje įgyta patirtis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-03 22:20

Dalinkitės:  


D. Lipinienė (centre) dalyvauja seminaruose, kuriuos organizuoja dukra Gabrielė (kairėje), dirbanti Eilyn Lanphier priklausančiame grožio centre.

„Danutės“ grožio salone pritaikoma Amerikoje įgyta patirtis

Birutė PAVLOVIENĖ

Nuo li­ki­mo ne­pa­bėg­si

Vie­no iš pir­mų­jų Vil­ka­viš­ky­je gro­žio sa­lo­no „Da­nu­tė“ sa­vi­nin­kė, kos­me­to­lo­gė Da­nu­tė Li­pi­nie­nė kur­da­ma sa­vo vers­lą ti­kė­jo­si, jog gal­būt tai su­do­mins ir duk­rą, tuo me­tu dar moks­lei­vę Gab­rie­lę. Bet ši į ma­mos dar­bo sri­tį ne­lin­ko. Bai­gu­si vi­du­ri­nę, iš­va­žia­vo į Ta­li­ną stu­di­juo­ti vie­šų­jų ry­šių, o vė­liau pa­gal stu­den­tų pro­gra­mą iš­vy­ko į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas. Kaip ir dau­ge­lis stu­den­tų, šio­je ša­ly­je iš pra­džių dir­bo įvai­rio­se ap­tar­na­vi­mo sri­ty­se.

Tik, kaip sa­ko­ma, nuo li­ki­mo ne­pa­bėg­si. O jis lė­mė taip, jog mer­gi­nai bu­vo pa­siū­ly­ta dirb­ti vie­na­me di­de­lia­me gro­žio cent­re – „Lanp­hier day SPA“, esan­čia­me ne­to­li Niu­jor­ko, Da­rien mies­te. Da­bar vil­ka­viš­kie­tė čia yra vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė, ir ma­mai be­lie­ka va­žiuo­ti pas ją į Ame­ri­ką sem­tis pa­tir­ties.Dir­ba 60 spe­cia­lis­tų

Da­nu­tė Li­pi­nie­nė sa­kė, jog į SPA cent­rą, ku­ria­me duk­ra, be vi­sų ki­tų jai ten­kan­čių dar­bų, or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus bei se­mi­na­rus, vy­ko ir per­nai, ir šie­met. „Lanp­hier day SPA“ cent­ras pri­klau­so Ei­lyn ir Nas­ra­tui Lanp­hie­rams. Ki­tą, ma­žes­nį, gro­žio cent­rą jie tu­ri kiek to­liau nuo Niu­jor­ko esan­čia­me Nord­ha­ve­ne.

Ei­lyn – ai­rė. Į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ji at­vy­ko bū­da­ma aš­tuo­nio­li­kos. Dir­bo kir­pė­ja. Čia iš­te­kė­jo. Kaip pa­ti sa­ko, sa­vo­mis ran­ko­mis sun­kiai už­si­dir­bo tai, ką tu­ri da­bar, – du gro­žio cent­rus.

Da­rien mies­to SPA cent­re Ei­lyn įdar­bi­nu­si 60 žmo­nių: kir­pė­jų, ma­sa­žo spe­cia­lis­tų ir kt. Dau­ge­lis va­ži­nė­ja iš Niu­jor­ko. Ko­lek­ty­vas – dau­gia­na­cio­na­li­nis ir la­bai drau­giš­kas. Be Gab­rie­lės, yra dar vie­na lie­tu­vė. Sa­lo­nui va­do­vau­ja vi­sų la­bai mėgs­ta­mas kip­rie­tis End­rius.Skir­tas pa­si­tu­rin­tiems

Da­rien SPA cent­ro pa­slau­go­mis dau­giau­sia nau­do­ja­si pa­si­tu­rin­tys ame­ri­kie­čiai. D. Li­pi­nie­nė sa­kė, kad ga­li­ma pa­vy­dė­ti jau­ku­mo ir pa­to­gu­mo, ku­ris su­kur­tas klien­tams. Ats­ki­ri lau­kia­mie­ji įreng­ti vy­rams ir mo­te­rims. Klien­tai čia ga­li iš­ger­ti ka­vos ar ar­ba­tos. Vi­sur tvy­ro ra­my­bė. Ne­ky­la pro­ble­mų pa­ren­kant mu­zi­ki­nį fo­ną, nes Ame­ri­ko­je vei­kia spe­cia­li re­lak­sa­ci­nę mu­zi­ką trans­liuo­jan­ti ra­di­jo sto­tis.

SPA cent­ro dar­buo­to­jams ne­lei­džia­ma „iš­si­pus­ty­ti“, kaip kas su­ma­no. Ga­li­ma vil­kė­ti tik bal­tos, smė­lio ar­ba juo­dos spal­vų rū­bais. Duo­me­nys apie klien­tą ir jam su­teik­tas pa­slau­gas su­ve­da­mi į kom­piu­te­rį. Tai la­bai pa­to­gu, kai žmo­gus, atė­jęs po ku­rio lai­ko, bū­na pa­mir­šęs ir ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ko­kias pro­ce­dū­ras jam anks­čiau at­li­ko, ko­kia bu­vo pa­rink­ta kos­me­ti­ka ir t. t. Be­je, čia pat, cent­re, yra ir di­džiu­lė kos­me­ti­kos prie­mo­nių par­duo­tu­vė.

D. Li­pi­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad dau­ge­lis pro­ce­dū­rų, ku­rias Niu­jor­ko pa­šo­nė­je at­lie­ka aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, yra da­ro­mos ir „Da­nu­tės“ gro­žio sa­lo­ne. Aiš­ku, tik čia tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tys yra kur kas kuk­les­nės.

„Lanp­hier day SPA“ cent­ras lei­džia sau neuž­siim­ti tuo, kas per daug ri­zi­kin­ga tiek dar­buo­to­jams, tiek klien­tams. Pa­vyz­džiui, ne­ve­ria aus­ka­rų į bam­bas ir lie­žu­vius, o da­ry­da­mi pe­di­kiū­rą ne­si­nau­do­ja me­cha­ni­nė­mis fre­zo­mis. Dar­buo­ja­si tik ran­ko­mis, kad, gink die­ve, ne­pa­da­ry­tų ko nors to­kio, dėl ko su klien­tu tek­tų by­li­nė­tis teis­me. Ame­ri­ko­je vi­si ži­no sa­vo tei­ses ir dėl jų pa­ko­vo­ja.Nuo se­mi­na­rų iki... liū­to

Tiek per­nykš­tės, tiek šių­me­tės iš­vy­kos me­tu Da­nu­tė Li­pi­nie­nė da­ly­va­vo „Lanp­hier day SPA“ cent­re or­ga­ni­zuo­tuo­se se­mi­na­ruo­se, skir­tuo­se vei­do odos pro­ce­dū­roms, kū­no ma­sa­žams at­lik­ti. Ji at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog net va­lant tik vei­do odą da­ro­mas ne tik ran­kų, bet ir ko­jų komp­lek­si­nis ma­sa­žas.

Ame­ri­kie­tiš­ką sti­lių vil­ka­viš­kie­tė kos­me­to­lo­gė pa­ban­dė pri­tai­ky­ti sa­vo sa­lo­ne, ta­čiau už­jū­rio spe­cia­lis­tų pro­ce­dū­rą „nuo vei­do iki ko­jų“ šiek tiek su­pap­ras­ti­no. Po se­mi­na­rų ji įdie­gė ir ki­to­kių nau­jo­vių.Iš­vy­kų me­tu vil­ka­viš­kie­tę su­do­mi­no vie­no Niu­jor­ko dak­ta­ro nau­do­ja­ma MD gy­do­mo­ji kos­me­ti­ka, ku­ri tai­ko­ma ir Lanp­hie­rų gro­žio cent­ruo­se. D. Li­pi­nie­nė sa­kė, jog se­mi­na­rų me­tu te­ko įsi­ti­kin­ti, kad šios kos­me­ti­kos nau­do­ji­mas at­sto­ja raukš­lių tem­pi­mo pro­ce­dū­rą, de­zink­rus­ta­ci­ją, kai vei­do oda yra gi­liai iš­va­lo­ma, pa­ša­li­na­mos mi­ru­sios ląs­te­lės, ne­su­ke­liant jo­kio pa­rau­di­mo. Jau po pir­mos pro­ce­dū­ros oda tam­pa ly­ges­nė, šva­res­nė, drėg­nes­nė.

„Iki sve­čia­vi­mo­si Ame­ri­ko­je apie MD kos­me­ti­ką ne­bu­vau nie­ko gir­dė­ju­si. Da­bar lau­kiu jos siun­tos, pa­ban­dy­siu su šia kos­me­ti­ka dirb­ti sa­vo sa­lo­ne“, – kal­bė­jo Da­nu­tė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad nau­din­gi bu­vo ir kū­no ma­sa­žo se­mi­na­rai. Mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad už­jū­ry­je po­pu­lia­rios kū­no bron­zi­ni­mo pro­ce­dū­ros. Jai te­ko da­ly­vau­ti to­kia­me se­mi­na­re bei pa­si­džiaug­ti pui­kiu re­zul­ta­tu: po pro­ce­dū­ros kū­nas tar­si švy­ti.

– Vil­ka­viš­ky­je, be abe­jo, neiš­ven­gia­te klau­si­mų apie tai, kas mo­kė­jo už šias ke­lio­nes ir kas la­biau­siai pa­ti­ko Ame­ri­ko­je?

– Skri­dau sa­vo lė­šo­mis. O Ame­ri­ko­je la­biau­siai pa­ti­ko žmo­nių bend­ra­vi­mo kul­tū­ra gat­vė­je, par­duo­tu­vė­je, ke­ly­je – vi­sur. Iš­si­nuo­mo­jo­me au­to­mo­bi­lį, aš jį vai­ra­vau ir ne­pa­ty­riau jo­kio stre­so.

– Ke­lio­nių tiks­las tik­riau­siai ne­bu­vo ap­ri­bo­tas vien da­ly­va­vi­mu se­mi­na­ruo­se?

– Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad šiek tiek pa­ma­čiau, kaip at­ro­do Ame­ri­ka. Bu­vo­me ir Niu­jor­ke. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pa­li­ko Brod­vė­jaus teat­re žiū­rė­ta pje­sė „Liū­tas ka­ra­lius.“ Sun­ku žo­džiais per­teik­ti, ko­kios bu­vo žvė­rių kau­kės. Kaž­kas neį­ti­kė­ti­na, kad iki aša­rų ga­li su­grau­din­ti, at­ro­do, tik vai­kams skir­tas spek­tak­lis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas