„Santaka“ / Svarbiausias rūpestis – pasiruošti ekstremaliems atvejams

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-03 22:14

Dalinkitės:  


Vyriausiasis Civilinės saugos specialistas Juozas Totoraitis pasakojo, kad Žaliosios (Klausučių sen.) miške yra bene daugiausia nuo Antrojo pasaulinio karo išlikusių sprogmenų.

Autorės nuotr.


Svarbiausias rūpestis – pasiruošti ekstremaliems atvejams

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ci­vi­li­ne sau­ga rū­pi­na­si vy­riau­sia­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas Juo­zas TO­TO­RAI­TIS. Pag­rin­di­nis ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo tiks­las – už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą sis­te­mos veik­los funk­cio­na­vi­mą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Su spe­cia­lis­tu ir kal­bė­jo­mės apie šią jo veik­los sri­tį.– Ką vei­kia vy­riau­sia­sis ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas?

– Vy­riau­sio­jo ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­to už­da­vi­nys – pa­ruoš­ti vi­suo­me­nę ekst­re­ma­lioms si­tua­ci­joms ir nu­ma­ty­ti veiks­mus joms su­si­da­rius, už­tik­rin­ti sklan­dų pe­rė­ji­mą nuo kas­die­ni­nės veik­los prie kri­zi­nio lai­ko­tar­pio, pa­dė­ti iš­sau­go­ti žmo­nių gy­vy­bes, svei­ka­tą ir tur­tą bei ap­sau­go­ti ap­lin­ką nuo nei­gia­mo si­tua­ci­jos po­vei­kio. Tai­gi svar­biau­sia yra or­ga­ni­zuo­ti ir koor­di­nuo­ti vi­sos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mą bei dar­bą ekst­re­ma­lių įvy­kių at­ve­jais.– Ko­kios svar­biau­sios Jū­sų funk­ci­jos?

– Mo­de­liuo­ti ga­li­mas ekst­re­ma­lias si­tua­ci­jas, ruoš­ti Sa­vi­val­dy­bės pa­reng­ties ir ekst­re­ma­lių są­ly­gų veiks­mų pla­nus, kar­tu su ki­to­mis tar­ny­bo­mis pla­nuo­ti pa­jė­gų ir tech­ni­kos pa­nau­do­ji­mą ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti, kont­ro­liuo­ti ūkio su­bjek­tų ci­vi­li­nės sau­gos būk­lę, teik­ti jiems me­to­di­nę pa­gal­bą, or­ga­ni­zuo­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ūkio su­bjek­tų, įstai­gų ir gy­ven­to­jų per­spė­ji­mą apie grės­mę, teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jos po­bū­dį, iš­pli­ti­mo ti­ki­my­bę, or­ga­ni­zuo­ti ci­vi­li­nės sau­gos pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, gel­bė­ji­mo ir ki­tus nea­ti­dė­lio­ti­nus dar­bus, pa­dė­ti ša­lin­ti ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų pa­da­ri­nius, rei­ka­lui esant, eva­kuo­ti gy­ven­to­jus, or­ga­ni­zuo­ti ir kont­ro­liuo­ti ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mo pro­ce­są, kar­tu su Prieš­gais­ri­ne gel­bė­ji­mo, ra­jo­no Prieš­gais­ri­ne ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro tar­ny­bo­mis or­ga­ni­zuo­ti ra­dia­ci­nio ly­gio ste­bė­ji­mo sis­te­mą ir kt.– Ką Jums konk­re­čiai per praei­tus me­tus te­ko at­lik­ti?

– Praei­tais me­tais prio­ri­te­ti­nės veik­los kryp­tys bu­vo ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų (ES) pre­ven­ci­jos sis­te­mos veik­los vys­ty­mas, ES val­dy­mo sis­te­mos ren­gi­mo bei ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mos pa­si­ren­gi­mo veiks­mams to­bu­li­ni­mas, bend­ruo­me­nės ren­gi­mas sa­vi­sau­gai ir veiks­mams ES at­ve­jais. Ci­vi­li­nės sau­gos dar­bas ra­jo­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­tas va­do­vau­jan­tis dar­bo pla­nu, ku­ria­me nu­ma­ty­tos 75 prie­mo­nės. Iš jų įvyk­dy­ti pa­vy­ko 70, ke­tu­rios įvyk­dy­tos iš da­lies ir jų įgy­ven­di­ni­mas yra tę­sia­mas, at­lik­tos de­vy­nios pa­pil­do­mos prie­mo­nės. Per me­tus pa­reng­ta tris­de­šimt Sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kių ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mų ci­vi­li­nės sau­gos klau­si­mais.– Jū­s rū­pina­tės ir po ka­ro iš­li­ku­siais sprog­me­ni­mis. Ko­kia si­tua­ci­ja mū­sų ra­jo­ne?

– Perž­vel­gus ekst­re­ma­lių įvy­kių pa­sek­mių ana­li­zę, iš kar­to ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad dau­giau­sia įvy­kių ir yra su­si­ju­sių bū­tent su ras­tais Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų sprog­me­ni­mis bei sau­giu jų su­nai­ki­ni­mu. Per­nai bu­vo vyk­do­mi iš­ti­si­niai te­ri­to­ri­jų va­ly­mo dar­bai, ne­spro­gu­sių ka­ro lai­kų šaud­me­nų paieš­ka. Šie dar­bai vy­ko Klau­su­čių, Šei­me­nos ir Gra­žiš­kių se­niū­ni­jo­se. Juos at­li­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės J. Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no iš­mi­na­vi­mo kuo­pa (ga­li­ma bū­tų pa­ste­bė­ti, kad jau ir šiais me­tais ras­ta bei su­nai­kin­ta be­veik tūks­tan­tis įvai­rios rū­šies sprog­me­nų). Taip pat ke­le­tą kar­tų bu­vo tiks­li­na­ma ga­li­mo už­terš­tu­mo ka­ri­niais ne­spro­gu­siais šaud­me­ni­mis vie­to­vių ap­skai­ta. Nau­jai pa­ren­giau vie­to­vių va­ly­mo prio­ri­te­tų są­ra­šą ir jį pa­tei­kiau Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai.– Ko­kiems ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų dar­bams dė­me­sio bu­vo skir­ta pre­ven­ciš­kai?

– Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys pen­ki po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­niai bu­vo pa­reng­ti pavasario–vasaros se­zo­nui: iš­ka­po­ti le­dai nuo šach­tų gro­te­lių, su­tvar­ky­ti sklen­džių pa­kė­li­mo me­cha­niz­mai, po­tvy­nio me­tu kas­dien ste­bė­ti van­dens ly­giai, vyk­dy­ti sarg­šu­lių įren­gi­mo dar­bai, šie­nau­ta žo­lė, va­ly­tos plokš­tės, da­žy­tos plie­ni­nės konst­ruk­ci­jos, be­to­ni­niai pa­vir­šiai ir kt. Šiems dar­bams bu­vo pa­nau­do­ta 61,8 tūkst. li­tų.

Be to, nuo­lat, kar­tą per mė­ne­sį, bu­vo tik­ri­na­mos dur­pin­gas vie­to­vės, or­ga­ni­zuo­ti tik­ri­ni­mai dėl sau­sos žo­lės de­gi­ni­mo. Praei­tais me­tais ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mai pri­klau­san­ti Vil­ka­viš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bei Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no agen­tū­ros ins­pek­to­riai or­ga­ni­za­vo ke­le­tą rei­dų, nu­bau­dė ke­lis pa­žei­dė­jus.

Vyk­dy­da­ma pa­siut­li­gės pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės nu­ma­ty­tas prie­mo­nes, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­li­ko šiuos dar­bus: per vie­nuo­li­ka mė­ne­sių vak­ci­nuo­ti 2146 šu­nys, 355 ka­tės, 2906 gal­vi­jai, 67 ark­liai, 4 avys, ož­kos. Pa­va­sa­rį bu­vo at­lik­ta lau­ki­nių gy­vū­nų ora­li­nė vak­ci­na­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo už­re­gist­ruo­ti du pa­siut­li­gės at­ve­jai Viš­ty­čio ir Gra­žiš­kių se­niū­ni­jo­se. Pa­vo­jin­gų ob­jek­tų va­do­vams ir jų įga­lio­tiems as­me­nims bu­vo or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tėUžsk. 8801


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas