„Santaka“ / Svarbiausias rūpestis – pasiruošti ekstremaliems atvejams

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-03 22:14

Dalinkitės:  


Vyriausiasis Civilinės saugos specialistas Juozas Totoraitis pasakojo, kad Žaliosios (Klausučių sen.) miške yra bene daugiausia nuo Antrojo pasaulinio karo išlikusių sprogmenų.

Autorės nuotr.


Svarbiausias rūpestis – pasiruošti ekstremaliems atvejams

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ci­vi­li­ne sau­ga rū­pi­na­si vy­riau­sia­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas Juo­zas TO­TO­RAI­TIS. Pag­rin­di­nis ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo tiks­las – už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą sis­te­mos veik­los funk­cio­na­vi­mą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Su spe­cia­lis­tu ir kal­bė­jo­mės apie šią jo veik­los sri­tį.– Ką vei­kia vy­riau­sia­sis ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas?

– Vy­riau­sio­jo ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­to už­da­vi­nys – pa­ruoš­ti vi­suo­me­nę ekst­re­ma­lioms si­tua­ci­joms ir nu­ma­ty­ti veiks­mus joms su­si­da­rius, už­tik­rin­ti sklan­dų pe­rė­ji­mą nuo kas­die­ni­nės veik­los prie kri­zi­nio lai­ko­tar­pio, pa­dė­ti iš­sau­go­ti žmo­nių gy­vy­bes, svei­ka­tą ir tur­tą bei ap­sau­go­ti ap­lin­ką nuo nei­gia­mo si­tua­ci­jos po­vei­kio. Tai­gi svar­biau­sia yra or­ga­ni­zuo­ti ir koor­di­nuo­ti vi­sos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mą bei dar­bą ekst­re­ma­lių įvy­kių at­ve­jais.– Ko­kios svar­biau­sios Jū­sų funk­ci­jos?

– Mo­de­liuo­ti ga­li­mas ekst­re­ma­lias si­tua­ci­jas, ruoš­ti Sa­vi­val­dy­bės pa­reng­ties ir ekst­re­ma­lių są­ly­gų veiks­mų pla­nus, kar­tu su ki­to­mis tar­ny­bo­mis pla­nuo­ti pa­jė­gų ir tech­ni­kos pa­nau­do­ji­mą ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti, kont­ro­liuo­ti ūkio su­bjek­tų ci­vi­li­nės sau­gos būk­lę, teik­ti jiems me­to­di­nę pa­gal­bą, or­ga­ni­zuo­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ūkio su­bjek­tų, įstai­gų ir gy­ven­to­jų per­spė­ji­mą apie grės­mę, teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jos po­bū­dį, iš­pli­ti­mo ti­ki­my­bę, or­ga­ni­zuo­ti ci­vi­li­nės sau­gos pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, gel­bė­ji­mo ir ki­tus nea­ti­dė­lio­ti­nus dar­bus, pa­dė­ti ša­lin­ti ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų pa­da­ri­nius, rei­ka­lui esant, eva­kuo­ti gy­ven­to­jus, or­ga­ni­zuo­ti ir kont­ro­liuo­ti ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mo pro­ce­są, kar­tu su Prieš­gais­ri­ne gel­bė­ji­mo, ra­jo­no Prieš­gais­ri­ne ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro tar­ny­bo­mis or­ga­ni­zuo­ti ra­dia­ci­nio ly­gio ste­bė­ji­mo sis­te­mą ir kt.– Ką Jums konk­re­čiai per praei­tus me­tus te­ko at­lik­ti?

– Praei­tais me­tais prio­ri­te­ti­nės veik­los kryp­tys bu­vo ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų (ES) pre­ven­ci­jos sis­te­mos veik­los vys­ty­mas, ES val­dy­mo sis­te­mos ren­gi­mo bei ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mos pa­si­ren­gi­mo veiks­mams to­bu­li­ni­mas, bend­ruo­me­nės ren­gi­mas sa­vi­sau­gai ir veiks­mams ES at­ve­jais. Ci­vi­li­nės sau­gos dar­bas ra­jo­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­tas va­do­vau­jan­tis dar­bo pla­nu, ku­ria­me nu­ma­ty­tos 75 prie­mo­nės. Iš jų įvyk­dy­ti pa­vy­ko 70, ke­tu­rios įvyk­dy­tos iš da­lies ir jų įgy­ven­di­ni­mas yra tę­sia­mas, at­lik­tos de­vy­nios pa­pil­do­mos prie­mo­nės. Per me­tus pa­reng­ta tris­de­šimt Sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kių ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mų ci­vi­li­nės sau­gos klau­si­mais.– Jū­s rū­pina­tės ir po ka­ro iš­li­ku­siais sprog­me­ni­mis. Ko­kia si­tua­ci­ja mū­sų ra­jo­ne?

– Perž­vel­gus ekst­re­ma­lių įvy­kių pa­sek­mių ana­li­zę, iš kar­to ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad dau­giau­sia įvy­kių ir yra su­si­ju­sių bū­tent su ras­tais Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų sprog­me­ni­mis bei sau­giu jų su­nai­ki­ni­mu. Per­nai bu­vo vyk­do­mi iš­ti­si­niai te­ri­to­ri­jų va­ly­mo dar­bai, ne­spro­gu­sių ka­ro lai­kų šaud­me­nų paieš­ka. Šie dar­bai vy­ko Klau­su­čių, Šei­me­nos ir Gra­žiš­kių se­niū­ni­jo­se. Juos at­li­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės J. Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no iš­mi­na­vi­mo kuo­pa (ga­li­ma bū­tų pa­ste­bė­ti, kad jau ir šiais me­tais ras­ta bei su­nai­kin­ta be­veik tūks­tan­tis įvai­rios rū­šies sprog­me­nų). Taip pat ke­le­tą kar­tų bu­vo tiks­li­na­ma ga­li­mo už­terš­tu­mo ka­ri­niais ne­spro­gu­siais šaud­me­ni­mis vie­to­vių ap­skai­ta. Nau­jai pa­ren­giau vie­to­vių va­ly­mo prio­ri­te­tų są­ra­šą ir jį pa­tei­kiau Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai.– Ko­kiems ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų dar­bams dė­me­sio bu­vo skir­ta pre­ven­ciš­kai?

– Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys pen­ki po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­niai bu­vo pa­reng­ti pavasario–vasaros se­zo­nui: iš­ka­po­ti le­dai nuo šach­tų gro­te­lių, su­tvar­ky­ti sklen­džių pa­kė­li­mo me­cha­niz­mai, po­tvy­nio me­tu kas­dien ste­bė­ti van­dens ly­giai, vyk­dy­ti sarg­šu­lių įren­gi­mo dar­bai, šie­nau­ta žo­lė, va­ly­tos plokš­tės, da­žy­tos plie­ni­nės konst­ruk­ci­jos, be­to­ni­niai pa­vir­šiai ir kt. Šiems dar­bams bu­vo pa­nau­do­ta 61,8 tūkst. li­tų.

Be to, nuo­lat, kar­tą per mė­ne­sį, bu­vo tik­ri­na­mos dur­pin­gas vie­to­vės, or­ga­ni­zuo­ti tik­ri­ni­mai dėl sau­sos žo­lės de­gi­ni­mo. Praei­tais me­tais ci­vi­li­nės sau­gos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mai pri­klau­san­ti Vil­ka­viš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bei Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no agen­tū­ros ins­pek­to­riai or­ga­ni­za­vo ke­le­tą rei­dų, nu­bau­dė ke­lis pa­žei­dė­jus.

Vyk­dy­da­ma pa­siut­li­gės pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės nu­ma­ty­tas prie­mo­nes, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­li­ko šiuos dar­bus: per vie­nuo­li­ka mė­ne­sių vak­ci­nuo­ti 2146 šu­nys, 355 ka­tės, 2906 gal­vi­jai, 67 ark­liai, 4 avys, ož­kos. Pa­va­sa­rį bu­vo at­lik­ta lau­ki­nių gy­vū­nų ora­li­nė vak­ci­na­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo už­re­gist­ruo­ti du pa­siut­li­gės at­ve­jai Viš­ty­čio ir Gra­žiš­kių se­niū­ni­jo­se. Pa­vo­jin­gų ob­jek­tų va­do­vams ir jų įga­lio­tiems as­me­nims bu­vo or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tėUžsk. 8801


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas