„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-07-31 08:40

Dalinkitės:  


Atodangos

Es­mi­nis po­li­ti­kos in­te­re­sas – „go­du­mo pro­cen­tas“

Ži­nią apie ša­lies eko­no­mi­kos griū­tį ant­rą ket­vir­tį išgir­dau bū­da­mas Len­ki­jos lie­tu­vių sos­ti­nė­je – Puns­ko vals­čiu­je. Po ke­lių die­nų jau pa­ke­liui na­mo per ra­di­ją go­džiai klau­siau­si vi­sai ne va­sa­riš­kų dis­ku­si­jų apie tai, ko­dėl Lie­tu­vos ūkis kri­to dau­giau nei pro­gno­za­vo pa­tys drą­siau­si skep­ti­kai. Ir svar­biau­sia – kas atei­ty­je šios ša­lies dar lau­kia.

Iš tik­rų­jų pa­grin­di­nė šios sa­vai­tės ži­nia bu­vo dvi­gu­ba: Lie­tu­va – ša­lis, ku­rios BVP smu­ki­mas antrą ket­vir­tį bu­vo di­džiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o kai­my­ni­nė Len­ki­ja – vie­nin­te­lė ES vals­ty­bė, ku­rios eko­no­mi­ka, ne­pai­sant glo­ba­lios kri­zės šių me­tų pra­džio­je, vis dar ki­lo be­veik vie­nu pro­cen­ti­niu punk­tu.

Ta pro­ga ra­do­si at­sar­gių pro­gno­zių, jog Len­ki­ja gal­būt bus ap­skri­tai vie­nin­te­lė ša­lis Eu­ro­po­je, ku­rios ūkis šiais me­tais nors sim­bo­liš­kai, ta­čiau augs.

Tos dvi­gu­bos per ra­di­ją gir­dė­tos ži­nios pro­ga čia pat au­to­mo­bi­ly­je pri­si­mi­niau tau­tie­čių Len­ki­jo­je pa­sa­ko­tą is­to­ri­ją, ku­ri, ma­no gal­va, jei­gu ne ab­so­liu­čiai, tai jau tik­rai sim­bo­liš­kai paaiš­ki­na da­bar­ti­nius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ūkio di­na­mi­kos skir­tu­mus.

O galbūt net su­fle­ruo­ja tam tik­rą at­sa­ky­mą apie tai, kas lau­kia Lie­tu­vos vi­sai ne­to­li­mo­je atei­ty­je.

Tai­gi to­ji pri­va­čiai pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja – apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lė­šo­mis jau šia­me am­žiu­je Len­ki­jo­je iš­ki­lu­sią mo­kyk­lą vie­tos lie­tu­vių vai­kams. Iš­ki­lu­sią ne­pai­sant čia įpras­tų Len­ki­jos val­džios truk­džių bei Lie­tu­vos val­di­nin­kų, taip pat – vie­šuo­sius fi­nan­sus siurb­ti įpra­tu­sių mū­sų vers­li­nin­kų go­du­mo.

Pra­džia pa­pras­ta: vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės su­reng­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vęs len­kų ar­chi­tek­tas pa­siū­lė mo­kyk­los pro­jek­tą už 90 tūks­tan­čių litų.

Lie­tu­vių val­džios ko­mi­si­ja iš to­kios su­mos at­vi­rai šai­pė­si, nes pri­myg­ti­nai pir­šo į pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tu pa­si­va­di­nu­sį kaž­ku­rio ko­mi­si­jos na­rio sū­nai­tė­lį ar šiaip gi­mi­nai­tį, ku­rio au­to­ri­nis dar­bas bu­vo jau ke­tur­gu­bai bran­ges­nis.

Dar po kiek lai­ko už „ru­be­žiaus“ gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai su­vis nu­ste­bo kaž­ku­rio­je ži­niask­lai­do­je iš­gir­dę Lie­tu­vos val­di­nin­kus be­si­gi­riant, jog bū­da­mi iš­ti­ki­mi šven­tam lie­tu­vy­bės Len­ki­jo­je pa­lai­ky­mo rei­ka­lui jie nau­jo­sios mo­kyk­los sta­ty­bai pa­si­ry­žę skir­ti gal net 8 mi­li­jo­nus. Nuos­ta­ba ki­lo dėl to, jog Len­ki­jos lie­tu­vių su­da­ry­tos są­ma­tos ver­tė bu­vo maž­daug per­pus ma­žes­nė.

Tad įvy­ko kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo dvi lie­tu­viš­kos sta­ty­bos bend­ro­vės. Jų pa­si­ry­ži­mas iš­kel­ti nau­jos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los sto­gus ste­bė­ti­nai ati­ti­ko lie­tu­viš­ko­je ži­niask­lai­do­je anks­čiau pa­skelb­tą dar­bų ver­tės ver­si­ją. To­dėl sta­ty­bos dar­bų kon­kur­są lai­mė­jo len­kiš­ka fir­ma, ku­ri pa­siū­lė dvi­gu­bai ma­žes­nę kai­ną.

Koks nors vi­suo­me­ni­nių pro­jek­tų Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­ties įgi­jęs ir ma­das pa­ty­ręs eks­per­tas bū­tų ge­ro­kai nu­ste­bęs, jog, ky­lant mo­kyk­los sie­no­jams, kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė ne­pri­dū­rė mi­li­jo­ni­nių są­skai­tų už „ne­nu­ma­ty­tas“ ir pa­na­šias iš­lai­das bei iki ga­lo įvyk­dė kon­kur­so pa­raiš­ko­je pa­teik­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Tai, kad to­je mo­kyk­lo­je šian­dien mo­ko­si de­šim­tys Len­ki­jos lie­tu­vių vai­kų, ga­lė­tu­me lai­ky­ti lai­min­ga is­to­ri­jos pa­bai­ga.

Išs­ky­rus vė­liau te­nykš­čių tau­tie­čių pa­tir­tą kar­tė­lį, ka­da per na­gus ga­vę bei mi­li­jo­nų į sa­vo ar par­ti­nę ki­še­nę nu­gvelb­ti ne­su­ge­bė­ję A. Bra­zaus­ko mas­to­don­tai (da­bar jau iš­vai­ky­ti) Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė­je juos veik at­vi­rai ap­kal­ti­no ne­pat­rio­tiš­ku­mu – esą, ko­dėl Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais fi­nan­suo­tą kont­rak­tą įgy­ven­di­no Len­ki­jos sta­ty­bų bend­ro­vė. Ogi dėl to, kad ne­sie­kė taip akip­lė­šiš­kai vog­ti.

Ne­sii­mu idea­li­zuo­ti Len­ki­jo­je įpras­tų vers­lo są­ly­gų, ko­rup­ci­jos ly­gio, pa­si­pel­ny­mo iš vie­šų­jų fi­nan­sų ma­dos. Ta­čiau, grįž­tant į šio teks­to pra­džią, ga­lė­tu­me ap­tar­ti ne tik ko­rum­puo­tų Lie­tu­vos val­di­nin­kų ir vers­li­nin­kų te­mą. Ned­rįs­čiau teig­ti, ar Len­ki­jo­je sta­ty­tos mo­kyk­los pa­vyz­dys tiks­liai ati­tin­ka so­cial­de­mok­ra­tų lai­kais įpras­tus go­du­mo pa­ra­met­rus. Ta­čiau jis vis dėl­to – grei­čiau tra­di­ci­ja, nei uni­ka­lus at­ve­jis.

Vi­suo­ti­nai spė­lio­jant, ka­da Lie­tu­vos ūkis jau vi­sai nu­smigs iki mis­ti­nio dug­no, iš ke­le­tą me­tų aud­rin­gais tem­pais ki­lu­sio ša­lies BVP au­gi­mo pro­cen­tų bū­tų ne­pro­šal iš­skai­čiuo­ti „go­du­mo pro­cen­tą“.

Mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne vie­nin­te­lė, ta­čiau reikš­min­ga bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lis.

Jei­gu so­cial­de­mok­ra­tų val­dy­mo lai­kais sta­tant kiek­vie­ną nau­ją mo­kyk­lą, vai­kų dar­že­lį, val­džios ins­ti­tu­ci­joms įsi­gy­jant kom­piu­te­ri­nę įran­gą ar au­to­mo­bi­lį pu­sė są­ma­tos ver­tės bu­vo vers­li­nin­kų virš­pel­nis ir at­ki­šos val­di­nin­kams – tai bu­vo ne au­gan­tis ūkis, o dar vie­nas di­dė­jęs ir ga­lop di­džiu­lė­mis na­cio­na­li­nio biu­dže­to sky­lė­mis vir­tęs sta­tis­ti­nis bur­bu­las.

O pa­sku­ti­nią­ją Sei­mo dar­bo sa­vai­tę įdė­miai klau­san­tis par­la­men­to dis­ku­si­jų ki­lo ap­skri­tai ere­tiš­ka min­tis.

Ga­li­ma su­si­rie­tus keik­ti da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos blaš­ky­mą­si, ne­ryž­tin­gu­mą, ta­čiau tar­si už­si­kir­tu­sios plokš­te­lės gro­ja­mi ra­gi­ni­mai di­din­ti vie­šuo­sius fi­nan­sus ke­lia įta­ri­mą, kad opo­zi­ci­jo­je esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų ir vi­sų su jais po­draug bu­vu­sių val­džio­je es­mi­nis po­li­ti­kos in­te­re­sas ir to­liau te­bė­ra „go­du­mo pro­cen­tas“.

Ne­pai­sant ideo­lo­gi­jos for­mu­lių, ly­de­rių ar iš­ka­bų kai­tos.Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas