„Santaka“ / Šešiolikmetės pomėgiai – žirgai ir fotografijos menas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-07-29 05:51

Dalinkitės:  


Viktorija – su savo numylėtiniu žirgu Frionu.

Nuotr. iš asmeninio V. Kilikevičiūtės albumo.


Šešiolikmetės pomėgiai – žirgai ir fotografijos menas

Eglė MIČIULIENĖ

Ga­vo du vo­kus

Vil­ka­viš­kie­tė Vik­to­ri­ja Ki­li­ke­vi­čiū­tė ne­se­niai vie­ną po ki­to pa­štu ga­vo du ne­ma­žus vo­kus.

Vie­na­me bu­vo kny­ge­lė „Vil­ko mu­zie­jus. Gam­tos dienos“, ki­ta­me – pa­ro­dos-kon­kur­so, vy­ku­sio per­nai Du­se­tų dai­lės ga­le­ri­jo­je, ka­ta­lo­gas „Žir­gas fotografijoje“. Abie­juo­se lei­di­niuo­se iš­spaus­din­tos Vik­to­ri­jos fo­tog­ra­fi­jos, ku­rio­se moks­lei­vė įam­ži­nu­si žir­gus.

Šie lei­di­niai at­sklei­džia du svar­biau­sius mer­gi­nos po­mė­gius. Tai – fo­tog­ra­fi­jos me­nas ir žir­gai.Pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti

– Mie­liau­si gy­vū­nai man – žir­gai ir šu­nys. Bū­da­mas su gy­vū­nais žmo­gus pail­si, at­si­pa­lai­duo­ja. Ma­nau, kad bu­vi­mą su žir­gais ga­li­ma pri­ly­gin­ti del­fi­nų te­ra­pi­jai, – šyp­so­jo­si še­šio­lik­me­tė Vik­to­ri­ja.

Prieš ke­le­rius me­tus mo­ki­nė pra­dė­jo lan­ky­ti žir­gų veis­ly­ną Ka­ra­liuo­se. Vik­to­ri­ja apie jį su­ži­no­jo iš sa­vo drau­gės Re­na­tos Bal­sy­tės, ku­ri žir­gy­ną lan­ko dar se­niau.

Anks­čiau Ka­ra­lių kai­me bu­vo žir­gy­nas, ku­rį lan­kė ir jo­ti mo­kė­si dau­giau jau­ni­mo. Šiuo me­tu ten li­ko tik žir­gų veis­ly­nas. Ja­me, pa­sak Vik­to­ri­jos, yra ke­le­tas pra­jo­di­nė­tų žir­gų, ku­riuos ji su dviem drau­gė­mis ge­res­niu oru iš­si­ve­da į lau­ką ir jo­di­nė­ja.

– Da­bar į žir­gy­ną nuei­nu pa­ly­gin­ti re­to­kai. Moks­lo me­tais daug lai­ko atė­mė pa­mo­kos, o dar lan­kau fo­to-vi­deo­bū­re­lį. Bet pa­čią pir­mą­ją va­sa­rą, ga­li­ma sa­ky­ti, Ka­ra­liuo­se be­veik gy­ve­nau. Iš­va­žiuo­da­vau ry­te, o grįž­da­vau jau vė­lo­kai va­ka­re, – juo­kė­si moks­lei­vė.

Vik­to­ri­ja ne tik jo­di­nė­ja, bet ir pa­de­da žir­gus pa­šer­ti, juos šu­kuo­ja, kal­bi­na, sa­vo jė­go­mis mė­gi­na dre­suo­ti.Tu­ri sa­vo nu­my­lė­ti­nius

Moks­lei­vė kuk­li­no­si, kad nė­ra la­bai ge­ra jo­ji­kė, nes ne­tu­ri ga­li­my­bių daž­nai tre­ni­ruo­tis. Ta­čiau už tai, ko iš­mo­ko, ji la­bai dė­kin­ga sa­vo tre­ne­riui ir žir­gų sa­vi­nin­kui Bro­niui Sla­vins­kui.

Vik­to­ri­ja pa­sa­ko­jo, jog jos, trys Ka­ra­lių veis­ly­ną lan­kan­čios drau­gės, tu­ri po sa­vo nu­my­lė­ti­nį, ku­riuo rū­pi­na­si la­biau­siai.

Šį pa­va­sa­rį nu­gai­šo žir­gas Ham­le­tas, ku­ris Vik­to­ri­jai „pozavo“ nuo­trau­koms. Vi­soms trims mer­gi­noms jo bu­vo la­bai gai­la.

– Kiek­vie­nas žir­gas tu­ri sa­vo cha­rak­te­rį. Bu­vau la­bai pri­pra­tu­si prie žir­go Frio­no. Daug su juo bend­rau­da­vau, bu­vau iš­mo­kiu­si pa­kel­ti ko­ją. Bet kol jis bu­vo ne­pra­jo­di­nė­tas, ir­gi vis­ko ti­kė­da­vau­si: Frio­nas ga­lė­jo ir nu­mes­ti, ir įspir­ti ar net įkąs­ti. Apsk­ri­tai ark­liai yra drau­giš­ki gy­vū­nai, bet už­pa­ka­li­nių jų ko­jų dar ir da­bar bi­jau, – pa­sa­ko­jo še­šio­lik­me­tė.Ten­ka at­si­svei­kin­ti

Di­des­nių trau­mų Vik­to­ri­ja per tre­ni­ruo­tes ne­pa­ty­rė. Kar­tą Frio­nas bu­vo už­li­pęs jai ant ko­jos, ke­lis kar­tus grybš­te­lė­jęs dan­ti­mis. Te­ko jo­di­nė­jant net ir nu­si­ris­ti nuo žir­go, bet vis­kas vi­suo­met baig­da­vo­si lai­min­gai.

De­ja, Frio­no mer­gai­tė jau ne­be­ma­to – jis par­duo­tas. Vik­to­ri­ja pri­si­pa­žįs­ta – bu­vo „pa­siu­tu­siai gai­la“.

– Man jo trūks­ta, bet nie­ko ne­pa­da­ry­si – ži­no­jau, kad ne­ga­liu per daug pri­si­riš­ti, nes jie juk au­gi­na­mi par­duo­ti. Ki­ta ver­tus, Frio­nui bus ge­riau, nes da­bar jis au­gi­na­mas kaip tik­ras lenk­ty­ni­nis žir­gas, – sa­kė Vik­to­ri­ja.

Pa­ti jo­ji­kė la­bai no­rė­tų įsi­gy­ti žir­gą, bet bent jau šiuo me­tu jam lai­ky­ti ne­tu­ri są­ly­gų.

Vik­to­ri­jai ypač pa­tin­ka kaš­to­ni­nė ark­lio spal­va, o veis­lė – tra­kė­nai. Tai – spor­ti­niai, gra­žaus bliz­gan­čio plau­ko žir­gai.Vyks į kū­ry­bi­nę sto­vyk­lą

Jau apie ket­ve­rius me­tus Vai­kų ir jau­ni­mo cent­re fo­to-vi­deo­bū­re­lį lan­kan­ti Vik­to­ri­ja la­biau­siai mėgs­ta fo­tog­ra­fuo­ti žmo­nes ir gy­vū­nus, ypač – žir­gus. At­ro­do, kad jos nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tas ne tik ark­lių gro­žis, grakš­tu­mas, bet ir jų... emo­ci­jos. Žais­min­gai pa­kreip­ta gal­va, sker­sa­kiuo­jan­tis žvilgs­nis, iš­raiš­kin­gai at­vi­pu­si lū­pa – ne vel­tui vil­ka­viš­kie­tės fo­tog­ra­fi­jos bu­vo įver­tin­tos res­pub­li­ki­nė­se pa­ro­do­se.

Sa­vo nuo­trau­kas mer­gai­tė siun­tė į Drus­ki­nin­kus, Du­se­tų dai­lės ga­le­ri­ją bei į Anykš­čius, Ark­lio mu­zie­jų. Per­nai kon­kur­se „Gam­tos die­nos 2008“ mer­gi­na ta­po lau­rea­te – pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Be­je, kar­tu su ja da­ly­va­vo lau­rea­tu pri­pa­žin­tas ir ki­tas mū­sų ra­jo­no moks­lei­vis Rim­vy­das Gu­de­liaus­kas.

Kaip kon­kur­so lau­rea­tė, moks­lei­vė jau ant­rus me­tus iš ei­lės pa­kvies­ta da­ly­vau­ti sa­vai­tės truk­mės ki­no-fo­to­fo­ru­me „Gam­tos dienos“. Tai In­du­ba­kių kai­me (Ute­nos r.) ren­gia­ma kū­ry­bi­nė sto­vyk­la, skir­ta pa­gerb­ti ki­no ope­ra­to­riaus ir re­ži­sie­riaus P. Abu­ke­vi­čiaus at­mi­ni­mą. Čia su­si­rin­kę vi­sos res­pub­li­kos jau­nuo­liai ku­ria fil­mus ir nuo­trau­kas iš gam­tos gy­ve­ni­mo.

Sto­vyk­la pra­si­dės ki­tą sa­vai­tę ir Vik­to­ri­ja jos ne­kant­rau­da­ma lau­kia. Kar­tu vyks ir ki­tas VJC fo­to-vi­deo-s­tu­di­jos na­rys – vilkaviškietis moksleivis R. Gu­de­liaus­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas