„Santaka“ / Pasaulio kybartiečių draugija sieks, kad miestas gražėtų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-30 08:43

Dalinkitės:  


„Ky­bar­tie­čio 2007“ no­mi­na­ci­ją Vy­tau­tui Mic­ke­vi­čiui (kairėje) įtei­kė PKD pir­mi­nin­kas Ry­man­tas Vai­čai­tis.

Autorės nuotr.


Pasaulio kybartiečių draugija sieks, kad miestas gražėtų

Birutė NENĖNIENĖ

Me­tų no­mi­na­ci­jos

Prieš me­tus įsi­kū­ru­si Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­ja (PKD) rin­ko­si į vi­suo­ti­nį ata­skai­ti­nį su­si­rin­ki­mą, ku­ris vy­ko švie­sio­je pa­ra­pi­jos sa­lė­je. Sus­kai­čia­vus nau­jai įsto­ju­sius na­rius, su­si­rin­ki­mo pra­džio­je bu­vo pra­neš­ta, jog bend­ra­min­čių bū­rys gan ne­ma­žas – sep­ty­nios de­šim­tys po Lie­tu­vą ir pa­sau­lį iš­si­sklai­džiu­sių bei Ky­bar­tuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių. Į su­si­rin­ki­mą at­vy­ko dau­giau nei pu­sė drau­gi­jos na­rių.

Val­dy­bos na­riai po­sė­džiau­ti ren­ka­si kas mė­ne­sį ir spren­džia įvai­rius klau­si­mus.

Su­si­rin­ki­me bu­vo įteik­ta Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos įsteig­ta no­mi­na­ci­ja „Ky­bar­tie­tis 2007“. Ky­bar­tie­čio tau­to­dai­li­nin­ko V.Va­si­liaus­ko iš­drož­tas su­ve­ny­ras, vaiz­duo­jan­tis Ky­bar­tų baž­ny­čios bokš­tą, skir­tas Vy­tau­tui Mic­ke­vi­čiui – kaip tik­ram drau­gi­jos met­raš­ti­nin­kui bei fo­tog­ra­fui – už švie­čia­mą­ją veik­lą.

„Ky­bar­tie­čiu 2008“ iš­rink­tas Ra­mū­nas Va­lio­kas, ku­ris per šiuos me­tus daug rū­pi­no­si is­to­ri­nio Ky­bar­tų pa­sta­to, sto­vin­čio J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, iš­sau­go­ji­mu, pa­dė­jo reng­ti pa­ro­das, pa­rė­mė fi­nan­siš­kai.Kil­nūs tiks­lai

Drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ry­man­tas Vai­čai­tis sa­vo ata­skai­to­je pri­mi­nė pa­grin­di­nius drau­gi­jos veik­los tiks­lus: vie­ny­ti Ky­bar­tuo­se gy­ve­nan­čius ir iš jų ki­lu­sius žmo­nes, ug­dy­ti gy­ven­to­jų bend­ruo­me­niš­ku­mą, stip­rin­ti tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mą, iden­ti­fi­kuo­ti, kaup­ti ir sau­go­ti gim­to­jo kraš­to is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­dą, puo­se­lė­ti Ky­bar­tams ir Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sių žmo­nių at­mi­ni­mą, pro­pa­guo­ti Ky­bar­tų bei Lie­tu­vos uni­ka­lu­mą, spręs­ti Ky­bar­tų mies­to bend­ruo­me­nės jau­ni­mo užim­tu­mo pro­ble­mas ir kt.

Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­ja tel­kia šio kraš­to žmo­nes, ska­ti­na bū­ti at­sa­kin­gus nors ir už ne­di­de­lius, bet svar­bius dar­bus. Ky­bar­tų mies­to vers­li­nin­kams ir val­džios ins­ti­tu­ci­joms pa­de­dant, drau­gi­ja rea­li­za­vo įvai­rius pro­jek­tus ir da­ly­va­vo juo­se kaip par­tne­rė.Pa­ma­lo­ni­no ren­gi­niais

Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­ja vie­tos žmo­nėms apie sa­vo eg­zis­ta­vi­mą pra­ne­šė jau pir­mą­ją įsi­stei­gi­mo die­ną: ka­ta­li­kų baž­ny­čios šven­to­riu­je su­ren­gė poe­zi­jos ir mu­zi­kos va­ka­rą, Ky­bar­tų bib­lio­te­ko­je – gar­si­nių kny­gų ko­lek­ci­jos, do­va­no­ja­mos gim­ta­jam mies­tui, pri­sta­ty­mą. Čia bu­vo pa­reng­ta pa­ro­da „Ky­bar­tai se­nuo­siuo­se atvirukuose“, o baž­ny­čio­je klau­sy­to­jai pa­kvies­ti į pro­fe­sio­na­laus ko­lek­ty­vo – pu­čia­mų­jų kvin­te­to iš Vil­niaus – kon­cer­tą.

Pa­reng­tas ir iš­leis­tas se­nų­jų ir šian­die­ni­nių Ky­bar­tų mies­to at­vi­ru­kų komp­lek­tas. Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos ini­cia­ty­va bu­vo įkur­tas ir vei­kia in­ter­ne­ti­nis po­rta­las www.ky­bar­tai.lt bei ja­me in­teg­ruo­tas ky­bar­tie­čių fo­ru­mas. Kar­tu su Ky­bar­tų mies­to bend­ruo­me­ne, Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ja, mui­ti­nės ir pa­sie­nio tar­nau­to­jais bei ki­to­mis ky­bar­tie­čių įstai­go­mis ba­lan­džio mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­tas sam­brūz­dis „Ky­bar­tai, gel­bė­ki­mės nuo šiukš­lių!“

Drau­gi­ja ini­ci­ja­vo uni­ka­lios mies­to ar­chi­tek­tū­ros ver­ty­bės – šim­ta­me­čio pa­sta­to, esan­čio mies­to cent­re, prieš aš­tuo­ne­rius me­tus nu­ken­tė­ju­sio nuo gais­ro, gel­bė­ji­mo nuo su­nai­ki­ni­mo ak­ci­ją.

Var­di­jant šiuos ir ki­tus dar­bus po ke­le­tą kar­tų bu­vo pa­mi­nė­tos nuo­šir­džiai Ky­bar­tų la­bui be­si­sten­gu­sių ką nors gra­žaus ir ge­ro pa­da­ry­ti Vy­tau­to Mic­ke­vi­čiaus, Vio­le­tos Mic­ke­vi­čiū­tės, Ma­riaus Vi­le­mai­čio, Ra­mū­no Va­lio­ko ir ki­tų pa­var­dės.Iš­leis kny­gą ir ka­len­do­rių

Drau­gi­ja vi­sus me­tus gy­va­vo iš jos stei­gė­jų na­rio mo­kes­čio ir au­kų. Pa­va­sa­rį drau­gi­ja pa­ren­gė pa­raiš­ką „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus stip­ri­ni­mas Lie­tu­vo­je“ pa­ra­mai gau­ti, da­bar lau­kia at­sa­ky­mo. Už gau­tas lė­šas nu­ma­ty­ta pa­lai­ky­ti ir to­bu­lin­ti mies­to in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę, reng­ti mo­ky­mus ir įvai­rius ren­gi­nius bend­ruo­me­nės na­riams, iš­leis­ti lei­di­nu­ką apie po pa­sau­lį iš­si­sklai­džiu­sius ky­bar­tie­čius bei ki­tus žy­mius kraš­tie­čius.

PKD na­riai su­gal­vo­ję ir dau­giau įdo­mių dar­bų, įtrauk­tų į šių ir ki­tų me­tų pla­nus. Drau­gi­jos na­rys Al­bi­nas Vait­ke­vi­čius kau­pia ir sis­te­mi­na me­džia­gą apie Ky­bar­tus – 2009 me­tais no­ri­ma iš­leis­ti kny­gą. Dar šių me­tų pa­bai­go­je ke­ti­na­ma iš­leis­ti ka­len­do­rių. Nusp­ręs­ta ki­tais me­tais su­reng­ti teat­ra­li­zuo­tą šven­tę „Nad­ru­vos se­no­vės dienos“. Įvai­riais bū­dais ir for­mo­mis drau­gi­ja to­liau steng­sis iš­sau­go­ti Ky­bar­tų is­to­ri­ją, stip­rin­ti bend­ra­vi­mą su išei­viais, su­reng­ti įvai­rių su­si­ti­ki­mų, da­ry­ti dau­giau ge­rų dar­bų, nuo ku­rių pa­tiems ir ap­lin­ki­niams su­šil­tų šir­dys, šyp­so­tų­si akys.Na­mas – šir­dies skaus­mas

Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­ja lai­ko­si tvir­tos nuo­sta­tos iš­sau­go­ti, re­no­vuo­ti bei ky­bar­tie­čių reik­mėms pa­nau­do­ti griū­van­tį pa­sta­tą (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 38). Su­si­rin­ki­me bu­vo pri­si­min­ta jo nai­ki­ni­mo is­to­ri­ja ir ko­kie svar­būs žings­niai da­ro­mi da­bar.

Drau­gi­jos ini­cia­ty­va rug­sė­jo vi­du­ry­je pa­sta­tą ap­žiū­rė­jo di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tys ša­lies spe­cia­lis­tai. Ky­bar­tie­čiai vi­lia­si, kad sa­vo pa­ža­do dėl fi­nan­sa­vi­mo ne­bus pa­mir­šęs su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras A.But­ke­vi­čius, kad su­si­ti­ki­me su PKD at­sto­vais duo­tą pa­ža­dą pa­sta­tą už­kon­ser­vuo­ti iki spa­lio 15 die­nos iš­te­sės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.

Neat­si­sa­ko­ma pla­nų, jog re­no­vuo­tas pa­sta­tas tar­nau­tų mies­to bend­ruo­me­nei. Ja­me ga­lė­tų bū­ti įkur­tas ir Ky­bar­tų mu­zie­jų, ku­riam jau da­bar tu­ri­ma su­kaup­tų is­to­ri­nių ver­ty­bių.

Res­tau­ra­vi­mo dar­bams PKD pla­nuo­ja spe­cia­lias pa­ra­mos rin­ki­mo ak­ci­jas tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je, bus ku­ria­mos pa­raiš­kos lė­šoms gau­ti per įvai­rias bend­ruo­me­nių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mas.Priėmė deklaraciją

Aukš­čiau­sias drau­gi­jos or­ga­nas – vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas priė­mė dek­la­ra­ci­ją dėl is­to­ri­nės ir ar­chi­tek­tū­ri­nės ver­ty­bės – pa­sta­to J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 38 at­kū­ri­mo. Po il­gų kal­bų ir dis­ku­si­jų apie tai, jog ne vien šis na­mas griū­va – ky­bar­tie­čiams ten­ka prieš už­sie­nie­čius rau­do­nuo­ti ir dėl ap­še­pu­sių ki­tų na­mų fa­sa­dų, ne­ly­gių gat­vių, ap­skri­tai ne­tvar­kin­gos ap­lin­kos, – dis­ku­si­jų dek­la­ra­ci­ja bu­vo pra­plės­ta at­sa­kin­gai su­for­mu­luo­tu tei­gi­niu, kad PKD jau­čia pa­rei­gą siek­ti, jog Ky­bar­tai ati­tik­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­sie­nio mies­to įvaiz­dį.

Dau­gu­ma kal­bė­ju­sių­jų jaut­riai šnekėjo apie tai, kaip jiems svar­bu, kad bū­tų iš­sau­go­ta is­to­ri­nė praei­tis, kad gra­žė­tų jų gim­ta­sis mies­tas.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys J.Ieš­man­ta­vi­čius su­si­rin­ki­me pa­si­ža­dė­jo, jog PKD išdėstytas pro­ble­mas dėl bend­ros mies­to tvar­kos iš­sa­kys ra­jo­no Ta­ry­bo­je.Pa­žin­tis iš ar­čiau

Ky­bar­tie­tė, ži­no­ma ra­di­jo dik­to­rė Vio­le­ta Mic­ke­vi­čiū­tė pa­siū­lė ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su pa­žįs­ta­mais ir ma­žiau ži­no­mais PKD na­riais.

Sa­vo pri­si­mi­ni­mais apie Ky­bar­tus, sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią bei min­ti­mis apie mei­lę tė­viš­kei pa­si­da­li­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas Leo­nas Nar­bu­tas.

Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos me­tais bu­vu­sio mies­to bur­mist­ro sū­nus Čes­lo­vas Bud­re­vi­čius sa­vo, ta­da vai­ko, at­min­ty­je pa­si­li­ku­siais vaiz­dais nu­kė­lė į prieš­ka­rio lai­kus, da­li­jo­si as­me­ni­niais įspū­džiais, pa­tir­tais ma­tant, kaip per Ky­bar­tus trau­kė­si Lie­tu­vos Pre­zi­den­tas A.Sme­to­na. Gar­baus am­žiaus žmo­gus at­ve­žė vi­są šūs­nį ver­tin­gų is­to­ri­nių lei­di­nių, ku­rie, kaip juo­ka­vo su­si­rin­ku­sie­ji, jau ir bus eks­po­na­tai Ky­bar­tų mu­zie­jui.

Sa­vo kū­ry­bos džiaugs­mais ir at­ra­di­mais, bend­ra­dar­bia­vi­mo patirtimi su ki­tur gy­ve­nan­čiais ky­bar­tie­čiais da­li­jo­si I.Ba­ce­vi­čie­nė, V.Bu­ra­gas.

Akor­deo­nu nuo­sta­biai pa­gro­jo sa­vas mu­zi­kan­tas – Ro­ber­tas Ra­ma­naus­kas, pa­dai­na­vo nau­jai su­si­bū­ręs mo­te­rų an­samb­lis, ku­riam plo­da­mi su­si­rin­ki­mo da­ly­viai lin­kė­jo nuo šio kar­to tap­ti Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos me­no ko­lek­ty­vu.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas