„Santaka“ / Norėjo dovanoti sodą, bet sužinojo, kad jo niekada neturėjo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-30 08:40

Dalinkitės:  


Norėjo dovanoti sodą, bet sužinojo, kad jo niekada neturėjo

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vil­ka­viš­kie­tė Ire­na Do­mi­nai­tie­nė. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo apie kry­žiaus ke­lius, ku­riuos nuo praei­to ru­dens jai ten­ka ei­ti po to, kai ji su vy­ru su­ma­nė pa­žįs­ta­mai pa­do­va­no­ti so­dų bend­ri­jo­je esan­tį sa­vo skly­pą. Pra­dė­jus tvar­ky­ti do­ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad sklypas tei­siš­kai Do­mi­nai­čiams ne­prik­lau­so ir kaip jų nuo­sa­vy­bė į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­rą neįt­rauk­ta...Pa­si­ry­žo do­va­no­ti

– Mes su vy­ru jau la­bai se­niai tu­ri­me du so­dus, – aiš­ki­no vil­ka­viš­kie­tė. – Anks­čiau pri­žiū­rė­jo­me abu. Vė­liau pa­si­li­ko­me tik vie­ną, ma­žes­nį, ku­ria­me yra tik 4 arai že­mės. Tiek pri­žiū­rė­ti ga­liu aš vie­na, mat ma­no su­tuok­ti­nis jau ne­ga­li man pa­dė­ti, yra ant­ros gru­pės in­va­li­das. Tad ki­tas so­das „Aguo­nos“ bend­ri­jo­je jau se­no­kai ne­dir­ba­mas. Mums ir pa­tiems ne­sma­gu prieš kai­my­nus, kad jis ne­pri­žiū­rė­tas.

I.Do­mi­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad vie­ną kar­tą jai be­si­kui­čiant so­de atė­jo pa­žįs­ta­ma mo­te­ris, ku­ri sa­kė ieš­kan­ti skly­po, nes no­rin­ti už­siau­gin­ti dar­žo­vių. Du so­dus tu­rin­ti vil­ka­viš­kie­tė pa­ta­rė jai per­vers­ti skel­bi­mus laik­raš­ty­je, mat ir pa­ti bu­vo pa­si­skel­bu­si, jog no­rin­ti kam nors per­leis­ti vieną sa­vo skly­pą. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad jo nie­kas ne­no­rė­jo, tad ir sto­vin­tis žo­lė­tas.

Pa­žįs­ta­ma pa­pra­šė pa­ro­dy­ti jai tą skly­pe­lį ir pa­ža­dė­jo po ke­lių die­nų atė­ju­si pa­sa­ky­ti apie sa­vo ap­si­spren­di­mą. Pa­si­ta­rę Do­mi­nai­čiai sa­vo nuo­sa­vy­bę su­ma­nė mo­te­riai tie­siog pa­do­va­no­ti. Tik su­ly­go, kad ji pa­ti su­mo­kės už vi­sų do­ku­men­tų tvar­ky­mą.Krei­pė­si į teis­mą

Nuė­ję pas no­ta­rą ir nu­si­ne­šę tu­ri­mus do­ku­men­tus žmo­nės su­ži­no­jo, kad tas skly­pas neįt­rauk­tas į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­rą. Mo­te­rys iš­kart nuė­jo į Že­mėt­var­kos sky­rių, iš kur jas nu­siun­tė į Re­gist­rų cent­rą, esan­tį Vil­ka­viš­ky­je. Šios įstai­gos dar­buo­to­jas lie­pė Do­mi­nai­čiams kreip­tis į teis­mą ir pri­si­teis­ti skly­pą. Nors do­ku­men­tai esą ir jų var­du, bet pra­leis­ti ter­mi­nai už­re­gist­ruo­ti tur­tą kaip sa­vo nuo­sa­vy­bę.

Šei­ma jau bu­vo nu­lei­du­si ran­kas ir pa­ta­rė mo­te­riai ieš­ko­tis ki­to so­do skly­po, nes ne­no­rė­jo vel­tis į teis­mo pro­ce­sus. Ta­čiau krei­pę­si į ad­vo­ka­tę su­ži­no­jo, kad tur­tas vis tiek jiems „ka­bės“, rei­kės su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tus, o jei bus ne­pri­žiū­rė­tas, už tai gre­sia bau­dos. Taip pa­gąs­din­ti Do­mi­nai­čiai vis dėl­to krei­pė­si į teis­mą, ku­ris po kiek lai­ko jų pra­šy­mą pa­ten­ki­no ir nu­sta­tė tri­jų mė­ne­sių ter­mi­ną už­re­gist­ruo­ti so­do skly­pą VĮ Re­gist­rų cent­re.Pra­lei­do ter­mi­nus

Kai įsi­ga­lio­jo teis­mo spren­di­mas, bu­vo jau gruo­džio mė­nuo. Vėl nuė­ję į Re­gist­rų cent­rą Do­mi­nai­čiai bu­vo nu­ra­min­ti, kad vis­kas bus ge­rai. Jiems liep­ta atei­ti to pa­ties mė­ne­sio 28 die­ną, nes rei­kia vi­sus duo­me­nis nu­siųs­ti į VĮ Re­gist­rų cent­ro Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lą. Atė­ję su­tar­tą die­ną žmo­nės su­ži­no­jo, kad so­do skly­po dar ne­ga­li­ma įtrauk­ti į Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­rą, nes jis ne­pa­žy­mė­tas Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro že­mė­la­py­je.

Su­si­sie­kę su ma­ti­nin­kais so­do šei­mi­nin­kai su­ži­no­jo, jog šie ga­li skir­ti lai­ko tik... lie­pos mė­ne­sį, ka­da jau bus praė­ję vi­si teis­mo skir­ti ter­mi­nai. Pa­ban­dę pra­šy­ti pa­sku­bin­ti ma­ta­vi­mus vil­ka­viš­kie­čiai iš­siaiš­ki­no, kad ga­li­ma tai pa­da­ry­ti sku­bos tvar­ka ir per sa­vai­tę, bet jau rei­kė­tų su­mo­kė­ti ne 700, o 1700 li­tų. Tiek pi­ni­gų nei so­do šei­mi­nin­kai, nei no­rin­ti jį įsi­gy­ti mo­te­ris ne­tu­rė­jo. Be­lauk­da­mi ma­ti­nin­kų jie pra­lei­do teis­mo nu­sta­ty­tus ter­mi­nus...Įs­ta­ty­mai vi­siems vie­no­di

I.Do­mi­nai­tie­nė tik skės­čio­jo ran­ko­mis su­ži­no­ju­si, kad vėl teks kreip­tis į teis­mą ir skly­pą pri­si­teis­ti iš nau­jo. Vėl tek­sią mo­kė­ti už pro­ce­dū­rą 300 li­tų, nors no­rė­jo žmo­gui pa­da­ry­ti ge­ra – pa­do­va­no­ti skly­pą, o kar­tu iš­lais­vin­ti kai­my­nus nuo pikt­žo­lių.

Vil­ka­viš­kie­tė klau­sė, ar ne­ga­lė­jo re­gist­ro dar­buo­to­jai re­gist­ruo­ti tą skly­pe­lį, juo­lab kad jo nie­kur nie­kas neiš­si­neš, jis vi­sa­da bus to­je pa­čio­je vie­to­je, juk ma­ta­vi­mai jau bu­vo už­sa­ky­ti...

VĮ Re­gist­rų cent­ro Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo laikinai einančios pareigas Ka­dast­ro sky­riaus ve­dė­jos Ir­mos Pet­raus­kie­nės nuo­mo­ne, to­kie veiks­mai neį­ma­no­mi. Mat va­do­vau­jan­tis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 12 straips­niu su pra­šy­mu ir ka­dast­ro duo­me­nų by­la tu­ri bū­ti pa­teik­ti do­ku­men­tai, ku­rių pa­grin­du tur­tas ga­li bū­ti įra­šy­tas į ka­dast­rą. Į jį drau­džia­ma įtrauk­ti daik­tą, ku­rio ri­bų nė­ra ka­dast­ro že­mė­la­py­je.

Spe­cia­lis­tai sa­kė, kad ži­no­da­mi, jog so­dą no­rės par­duo­ti ar do­va­no­ti, pir­miau­sia žmo­nės tu­rė­jo už­si­sa­ky­ti ma­ti­nin­kus, o pa­skui kreip­tis į teis­mą. Mat pas mus įpras­ta, kad ma­ti­nin­kų pa­slau­gų kar­tais rei­kia lauk­ti il­gai.

Tik kiek ir kur žmo­nės beė­jo, nie­kas jiems ne­pa­ta­rė, kaip tei­sin­giau elg­tis. Prit­rū­ko pa­pras­čiau­sio ge­ra­no­riš­ku­mo. Juk ne kiek­vie­nas ir ne kas­dien su­si­du­ria­me su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mu ar par­da­vi­mu ir to­li gra­žu ne kiek­vie­nas esa­me tei­si­nin­kas.Rei­kia domėtis

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ina Blauz­džiū­nie­nė sa­kė, kad to­kių neį­re­gist­ruo­tų so­dų ra­jo­ne tu­rė­tų bū­ti ne­ma­žai. Žmo­nės kaž­ko­dėl ne­sup­ra­to ar ne­no­rė­jo su­pras­ti, jog sa­vo nuo­sa­vy­bę rei­kė­jo įre­gist­ruo­ti, kai tik ji bu­vo įsi­gy­ta.

Net ir so­viet­me­čiu iš­da­ly­tus so­dus bu­vo ga­li­ma pa­pras­tai įre­gist­ruo­ti, kai mū­sų ša­lis pa­skel­bė ne­prik­lau­so­my­bę. Ta­da bu­vo vi­sur skel­bia­ma, kad be­si­ku­rian­čių bend­ri­jų na­riai tu­rė­tų at­si­neš­ti tu­ri­mus do­ku­men­tus ir už­re­gist­ruo­ti nuo­sa­vy­bės fak­tą bei gau­ti pa­žy­mė­ji­mus. Kai ku­rie žmo­nės gal pa­tin­gė­jo no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­ti pirkimo–pardavimo fak­tą. O dabar ir ky­la pro­ble­mų, ku­rias iš­spręs­ti ga­li­ma, bet tai kai­nuo­ja pa­pil­do­mus pi­ni­gus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas