„Santaka“ / Derliaus dienos šventė šurmuliuos Utenoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:47

Dalinkitės:  


Derliaus šventėje pristatomi tradiciniai amatai bei papročiai.

Derliaus dienos šventė šurmuliuos Utenoje

Vi­si vi­si – di­de­li ir ma­ži, ap­sia­vę ir ba­si, va­žiuo­ti ir pės­ti, iš­troš­kę ir al­ka­ni – rug­sė­jo 27 d. lau­kia­mi Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Ute­nos ap­skri­ties bei Sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mo­je res­pub­li­ki­nė­je der­liaus die­nos šven­tė­je „Jie­va­ro til­tas“ Ute­no­je. Tą­dien čia bus šven­čia­mas ir 747-asis Ute­nos mies­to gim­ta­die­nis.Tie­sia­mas sim­bo­li­nis laik­me­čių til­tas

Der­liaus die­na skir­ta pri­si­min­ti se­ną­ją lie­tu­vių mi­to­lo­gi­ją, pa­dė­ko­ti žem­dir­biams ir kai­mo žmo­nėms už gau­sias gė­ry­bes, tau­ti­nių tra­di­ci­jų ir kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą. Pir­mą­kart šis gra­žus ren­gi­nys vy­ko Vil­niu­je, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, vė­liau dve­jus me­tus bu­vo ren­gia­mas Kau­ne, o nuo 2004 m. or­ga­ni­zuo­ja­mas kas­met vis ki­ta­me Lie­tu­vos re­gio­ne.

Vi­sų pa­sta­rų­jų der­liaus šven­čių pa­va­di­ni­muo­se mi­ni­mas Jie­va­ras (jo­va­ras, tuo­pa) – tai ne tik mi­to­lo­gi­nis sim­bo­lis, žy­min­tis Sau­lės jė­gą ir švie­są, bet ir svar­bus lie­tu­vių apei­gų ak­cen­tas.

Se­no­liai ti­kė­jo, kad pa­sku­ti­nis pjau­na­mų ru­gių plo­te­lis yra ypa­tin­gas, ma­giš­kas – bū­tent į jį pjau­nant ru­gius pa­si­trauk­da­vo der­liaus die­vy­bė, ku­riai pa­gerb­ti iš pa­sku­ti­nių­jų ke­tu­rias­de­šim­ties var­pų bu­vo pi­na­mas Jie­va­ro vai­ni­kas.

O til­tas – am­žių virs­mo, skir­tin­gų laik­me­čių sim­bo­lis. Tai­gi „Jie­va­ro til­tu“ pa­va­din­to­je Ute­nos der­liaus šven­tė­je bus pa­ro­dy­tas svar­biau­sių lie­tu­vių mais­to pro­duk­tų – duo­nos, mė­sos, pie­no – ke­lias nuo pir­mykš­tės bend­ruo­me­nės iki šių die­nų.Šim­ta­me­tės tra­di­ci­jos puo­se­lė­ja­mos ir šian­dien

Ka­len­do­ri­nės gam­tos šven­tės, ypač žy­min­čios svar­bių že­mės dar­bų pra­džią ar pa­baig­tu­ves, lie­tu­viams svar­bios nuo se­no. Kai­mo žmo­nėms jos tar­si pa­dė­da­vo įsi­lie­ti į grei­tą gam­tos rit­mą, su­teik­da­vo pro­gų pa­dė­ko­ti už ge­rą der­lių, pa­pra­šy­ti gam­tos pa­lai­mi­ni­mo ir ki­tais me­tais.

To­kios šim­ta­me­tės der­liaus pa­baig­tu­vių tra­di­ci­jos puo­se­lė­ja­mos ir šian­dien – ru­de­nė­jant žmo­nės sku­ba su­si­bur­ti ir pa­si­džiaug­ti per il­gus dar­bo me­tus gau­to­mis gam­tos do­va­no­mis.

Tie­sa, įdo­mu ir pa­smal­sau­ti, ko­kie gi bus atei­nan­tie­ji me­tai, įvai­rio­mis apei­go­mis pa­si­ruoš­ti bū­si­mam dar­by­me­čiui ir taip pri­si­šauk­ti sėk­mę.

Ute­nos ap­skri­ties vir­ši­nin­kė, der­liaus die­nos or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­ja An­ge­lė Kau­šy­lie­nė pa­tvir­ti­no, jog la­bai steng­ta­si su­kur­ti šil­tą, šur­mu­lin­gą šven­tę, kad ir tra­di­ci­jo­mis be­si­do­min­tie­ji, ir tie­siog links­my­bių ieš­kan­tie­ji įdo­miai pra­leis­tų lai­ką.

Nors pa­pras­tai der­liaus die­na mi­ni­ma ant­rą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį, šie­met jai skir­tas pa­sku­ti­nis rug­sė­jo sa­vait­ga­lis – tą­dien ke­ti­na­ma ne tik pa­gerb­ti kai­mo žmo­nių triū­są, pa­si­džiaug­ti gau­siu der­liu­mi, bet ir pa­mi­nė­ti gra­žią Ute­nos mies­to su­kak­tį.Kiek­vie­nas ras ką veik­ti

Šie­met Der­liaus die­nos šven­tė at­skleis re­gio­nų au­ten­tiš­ku­mą, jų sa­vi­tu­mus ir pa­sie­ki­mus. Tad rug­sė­jo 27-ąją Ute­no­je vyk­sian­ti šven­tė pri­sta­tys Aukš­tai­ti­jos re­gio­no – Ute­nos, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus ap­skri­čių sa­vi­val­dy­bių eks­po­zi­ci­jas, tra­di­ci­nius sa­vi­val­dy­bių „kie­me­lius“. Ta­čiau šven­tė­je, be abe­jo, da­ly­vaus vi­sos ša­lies žem­dir­biai, kai­mo vers­li­nin­kai, vi­sų ap­skri­čių ir sa­vi­val­dy­bių žem­dir­biai bei ama­ti­nin­kai, ku­rie pri­sta­tys la­biau­siai sa­vo kraš­tą at­spin­din­čias že­mės ūkio sri­tis, tra­di­ci­nius ama­tus bei pa­pro­čius.

Bus tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti šau­niau­si ūki­nin­kai, liau­dies meist­rai, ama­ti­nin­kai, me­ni­nin­kai ir res­pub­li­ki­nio gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai.

Ute­nos gat­vė­mis žy­giuos teat­ra­li­zuo­ta ei­se­na, šur­mu­liuos liau­diš­ki at­rak­cio­nai ir žai­di­mai, kon­cer­tuos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai, po­pu­lia­rios mu­zi­kos at­li­kė­jai ir gru­pės. O šven­tės kul­mi­na­ci­ja taps efek­tin­gas ug­nies šo­kis prie Dau­niš­kio eže­ro ir šven­ti­niai fe­jer­ver­kai.

„Ši šven­tė – tin­ka­ma pro­ga nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti žem­dir­biams ir kai­mo žmo­nėms, ne­leng­vo­je kas­die­ny­bė­je ge­ban­tiems ne tik rū­pin­tis der­liu­mi, bet ir sau­go­ti gra­žiau­sias lie­tu­vy­bės tra­di­ci­jas. Darbš­čios mū­sų žem­dir­bių ir vi­sų kai­mo žmo­nių ran­kos ne tik au­gi­na duo­ną, bet ir puo­se­lė­ja ap­lin­ką, sau­go re­gio­nų gy­vą­ją kul­tū­rą ir pa­pro­čius, ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, plė­to­ja vers­lus ir ama­tus“, – der­liaus die­nos šven­te džiau­gia­si že­mės ūkio mi­nist­rė pro­f. Ka­zi­mie­ra Da­nu­tė Pruns­kie­nė.Že­mės ūkio

mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ja

Užsk.7894


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas