„Santaka“ / Napoleono išgarsintą Vilkaviškio dvarą būtina išsaugoti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:43

Dalinkitės:  


Napoleono išgarsintą Vilkaviškio dvarą būtina išsaugoti

M.K.Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­das tre­čius me­tus vyk­do edu­ka­ci­nių, me­ni­nių ren­gi­nių cik­lą „Na­cio­na­li­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui – ak­ty­vi pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va“.

Fon­das kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne UNES­CO ko­mi­si­ja, Sū­du­vos kraš­to­vaiz­džio iš­sau­go­ji­mo ir tu­riz­mo aso­cia­ci­ja bei Vil­ka­viš­kio mies­to bend­ruo­me­ne rug­sė­jo 26 d., 17 val., or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mą prie Vil­ka­viš­kio (Na­po­leo­no) dva­ro (Vys­ku­po A. Ka­ro­so g. 11, Vil­ka­viš­kis).

17.30 val. Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos sa­lė­je pra­si­dės dis­ku­si­ja „Vil­ka­viš­kio dva­ro šian­die­na ir atei­tis“, ku­rio­je da­ly­vaus aso­cia­ci­jos ir bend­ruo­me­nės at­sto­vai, par­kų ty­ri­nė­to­jas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas, VKP ko­mi­si­jos eks­per­tas Al­gi­man­tas Gra­žu­lis ir kt., o 19.30 val. pra­si­dės spek­tak­lis „Il­gė­ji­mo­si so­na­ta“.

Įvai­rio­je li­te­ra­tū­ro­je dva­rų ir stam­bes­nių pa­li­var­kų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ri­bo­se nu­ro­do­ma per 30. De­ja, vos ke­le­tas jų, kaip ir ne­dau­ge­lis se­nų­jų kai­mų so­dy­bų, yra iš­li­kę au­ten­tiš­ki. Mat praei­ties ka­rai, su­ki­li­mai bei po jų vy­ku­sios stai­gios re­for­mos, o ypač – abu pa­sau­li­niai ka­rai bei po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro vy­ku­sios so­vie­ti­nės rep­re­si­jos prieš at­kak­lią re­zis­ten­ci­ją šia­me kraš­te ir ūki­nin­kų „iš­buo­ži­ni­mas“, smar­kiai de­for­ma­vo šio kraš­to vei­dą.

La­bai per­tvar­ky­ta ir bu­vu­sio Vil­ka­viš­kio dva­ro so­dy­ba. Šal­ti­nių tei­gi­mu, ji trans­for­muo­ta ne­tai­syk­lin­gu geo­met­ri­niu pla­nu, uži­ma 4 ha plo­tą. Gai­la, jog kny­go­je „Lie­tu­vos gam­tos pa­mink­lai“ (367 p.) nu­ro­do­mas tik 1,5 ha plo­tas – gal su­pai­nio­ta su ki­tu mies­to par­ku? Par­kas klai­din­gai pri­sta­to­mas kaip nau­jas, be sa­vo praei­ties, o Šei­me­nos upė va­di­na­ma Žei­me­na.

Vil­ka­viš­kio dva­ro par­kas pa­gal komp­lek­si­nį ver­ti­ni­mą yra 493-ias Lie­tu­vo­je ir 25-as Sū­du­vos re­gio­ne. 1989 m. lie­pos 26 d. dva­ras įtrauk­tas į lai­ki­nos ap­skai­tos są­ra­šą. At­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę jam su­teik­tas išaiš­ki­na­mo pa­mink­lo IP878At sta­tu­sas.

Be­ne la­biau­siai bu­vu­sį Vil­ka­viš­kio dva­rą iš­gar­si­no ka­ri­nės ap­lin­ky­bės. Ta­čiau skir­tin­gai nuo ki­tų dau­ge­lio ka­rų nai­kin­tų ar ža­lo­tų ra­jo­no dva­rų, šia­me vy­ko ka­ri­nis or­ga­ni­za­ci­nis ren­gi­nys. Ir ne bet koks – is­to­ri­kų nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je tai di­džiau­sias ka­da nors bu­vęs ka­riuo­me­nės su­si­tel­ki­mas vie­no­je vie­to­je. Kaip ap­ra­šy­ta B.Kvik­lio („Mū­sų Lie­tu­va“, t. 3, 364 p.) bei 1938 m. „Va­do­ve po Lie­tu­vą“ (131 p.), dva­ro rū­muo­se 1812 m., prieš pra­dė­da­mas lem­tin­gą­jį ka­rą su Ru­si­ja, bu­vo ap­si­sto­jęs Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­rius Na­po­leo­nas I. Jis lei­do prie Vil­ka­viš­kio sa­vo Di­džia­jai ar­mi­jai pail­sė­ti 4 die­nas, o prieš pat žy­gį su­ren­gė pa­ra­dą.

Par­ke bu­vo ži­no­mas ak­me­ni­nis sta­las, prie ku­rio po­sė­džia­vo Na­po­leo­nas ir jo kar­ve­džiai ga­lu­ti­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu. Iš čia Di­džio­ji ar­mi­ja pa­trau­kė į Ru­si­ją tri­mis kryp­ti­mis: pa­grin­di­nė da­lis – pro Kau­ną, kur per­si­kė­lė per Ne­mu­ną ties da­bar Na­po­leo­no kal­nu va­di­na­mu Pa­jie­sio pi­lia­kal­niu, ant­ro­ji da­lis – į šiau­rę, Ry­gos link, o tre­čio­ji – į pie­tus, kad Gar­di­ne su­si­jung­tų su Na­po­leo­no bro­lio – Vest­fa­li­jos ka­ra­liaus ve­da­mu kor­pu­su. Iš­li­kę pa­sa­ko­ji­mai apie di­de­lius vil­ka­viš­kie­čių pa­tir­tus nuo­sto­lius to­kiai mil­ži­niš­kai ar­mi­jai ap­si­sto­jus, nes rei­kė­ję ją mai­tin­ti ir žir­gus šer­ti…

1988 m. Vil­ka­viš­kio par­kų lanks­ti­nu­ke „Par­kai – gam­tos pa­mink­lai“ ra­šo­ma, kad par­ką se­nie­ji vil­ka­viš­kie­čiai va­di­no mies­to so­du, nu­ro­dy­ti ja­me esan­tys vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai: va­sa­ros est­ra­da, ka­vi­nė. Mi­ni­ma ir tin­ka­ma par­ko prie­žiū­ra: <...> „iš­kirs­ti sau­suo­liai, ve­ja šie­nau­ja­ma, neužk­rū­mi­ju­si. Par­kas ne­di­de­lis, ta­čiau jau­kus. Ge­ras jo su­pla­na­vi­mas, ne­blo­gai pa­rink­ti me­džiai“. Trum­pų ži­nių pa­tei­kia­ma A.Tau­ro kny­go­je „Mū­sų par­kai“ (137 p.). Iš au­ga­li­jos, be sa­vai­mi­nių dre­bu­lių, kle­vų, lie­pų, ber­žų, ąžuo­lų, uo­sių, pa­žy­mi­mi par­ke au­gan­tys sve­tim­že­miai kaš­to­nai, ro­bi­ni­jos, di­džia­la­pės lie­pos, ka­zo­ki­niai ka­da­giai, gru­pės eu­ro­pi­nių mau­me­džių, dy­gių­jų si­dab­ri­nės for­mos eg­lių, iš re­tes­nių – di­džio­ji po­cū­gė ir po­pier­žie­vis ber­žas. Be­je, B.Kvik­lio lei­di­ny­je bu­vo pa­skelb­ta se­nos tuo­pos, kaip tei­gia­ma, dar me­nan­čios Na­po­leo­no lai­kus, iliust­ra­ci­ja.

Vil­ka­viš­kio par­kas taip pat bu­vo įtrauk­tas į dva­rų pa­vel­do pro­gra­mą. Pa­pil­džius ty­ri­mus, rei­kė­tų tęs­ti jo tvar­ky­mą. Ma­žiau­siai miš­kin­gos, nu­skur­din­tos gam­tos ra­jo­nui tu­ri bū­ti itin ak­tua­lu iš­sau­go­ti dar iš­li­ku­sį gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­dą. Tai bū­tų gra­žus tę­si­nys to iš­ties pa­si­gė­rė­ti­no žyg­dar­bio, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas prieš 10 me­tų, at­sta­čius Vil­ka­viš­kio ka­ted­rą. Reik­tų, jog šis pui­kus ryž­tin­gas žings­nis ne­lik­tų vie­nin­te­lis ir bū­tų gar­bin­gai tę­sia­mas dar­bas, pa­ger­biant žy­mių kraš­tie­čių, Lie­tu­vos švie­suo­lių at­mi­ni­mą: Tau­tos pa­triar­chu pel­ny­tai įvar­dy­to auš­ri­nin­ko Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, ku­rio so­dy­ba Ož­ka­ba­liuo­se bai­gia­ma at­sta­ty­ti ir puo­se­lė­ja­mas Lie­tu­vos tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­nas, pa­siau­ko­ju­sio tau­tos ža­di­ni­mui var­pi­nin­ko Vin­co Ku­dir­kos su pa­mink­lais ir mu­zie­ju­mi Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je bei Pae­že­rių so­dy­bos me­mo­ria­li­ne klė­ti­mi, lie­tu­vių kal­bos gai­vin­to­jo Jo­no Jab­lons­kio, at­gi­mi­mo so­dy­bos eta­lo­ną ir me­no tur­tus pa­li­ku­sių bro­lių Pet­ro ir Juo­zo Rim­šų, vie­no pir­mų­jų pikt­žo­lė­tus is­to­ri­jos dir­vo­nus pra­plė­šu­sio Vin­co Pie­ta­rio bei de­šim­čių ki­tų. Pa­ga­liau tiems, ku­rie ap­gai­les­ta­vo dėl skve­ro iš­nie­kin­tos ka­ted­ros vie­to­je, ar ne lai­kas pra­si­plau­ti akis, su­vok­ti, jog klai­dos tai­so­mos dar­bu. Ir vie­nas to­kių bus – kaip de­šim­te­rio­pa kom­pen­sa­ci­ja – gra­žiai su­tvar­ky­tas Vil­ka­viš­kio dva­ras su par­ku, o to­liau – ir ki­tos ver­tin­gos so­dy­bos bei is­to­ri­nės vie­tos.

Tra­di­ci­ja Lie­tu­vo­je tam­pan­tis gra­žus Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų pa­mi­nė­ji­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je – ge­ra pro­ga nu­si­teik­ti šiems kil­niems dar­bams. Jų su įkvė­pi­mu iman­tis, kaip ro­do gra­žūs pa­vyz­džiai, su­si­telk­tų ir vi­sa Lie­tu­va, kar­tais Eu­ro­pa, o gal ir žmo­ni­ja…Kęs­tu­tis LA­BA­NAUS­KAS

Par­kų ty­ri­nė­to­jas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas