„Santaka“ / Napoleono išgarsintą Vilkaviškio dvarą būtina išsaugoti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:43

Dalinkitės:  


Napoleono išgarsintą Vilkaviškio dvarą būtina išsaugoti

M.K.Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­das tre­čius me­tus vyk­do edu­ka­ci­nių, me­ni­nių ren­gi­nių cik­lą „Na­cio­na­li­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui – ak­ty­vi pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va“.

Fon­das kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne UNES­CO ko­mi­si­ja, Sū­du­vos kraš­to­vaiz­džio iš­sau­go­ji­mo ir tu­riz­mo aso­cia­ci­ja bei Vil­ka­viš­kio mies­to bend­ruo­me­ne rug­sė­jo 26 d., 17 val., or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mą prie Vil­ka­viš­kio (Na­po­leo­no) dva­ro (Vys­ku­po A. Ka­ro­so g. 11, Vil­ka­viš­kis).

17.30 val. Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos sa­lė­je pra­si­dės dis­ku­si­ja „Vil­ka­viš­kio dva­ro šian­die­na ir atei­tis“, ku­rio­je da­ly­vaus aso­cia­ci­jos ir bend­ruo­me­nės at­sto­vai, par­kų ty­ri­nė­to­jas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas, VKP ko­mi­si­jos eks­per­tas Al­gi­man­tas Gra­žu­lis ir kt., o 19.30 val. pra­si­dės spek­tak­lis „Il­gė­ji­mo­si so­na­ta“.

Įvai­rio­je li­te­ra­tū­ro­je dva­rų ir stam­bes­nių pa­li­var­kų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ri­bo­se nu­ro­do­ma per 30. De­ja, vos ke­le­tas jų, kaip ir ne­dau­ge­lis se­nų­jų kai­mų so­dy­bų, yra iš­li­kę au­ten­tiš­ki. Mat praei­ties ka­rai, su­ki­li­mai bei po jų vy­ku­sios stai­gios re­for­mos, o ypač – abu pa­sau­li­niai ka­rai bei po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro vy­ku­sios so­vie­ti­nės rep­re­si­jos prieš at­kak­lią re­zis­ten­ci­ją šia­me kraš­te ir ūki­nin­kų „iš­buo­ži­ni­mas“, smar­kiai de­for­ma­vo šio kraš­to vei­dą.

La­bai per­tvar­ky­ta ir bu­vu­sio Vil­ka­viš­kio dva­ro so­dy­ba. Šal­ti­nių tei­gi­mu, ji trans­for­muo­ta ne­tai­syk­lin­gu geo­met­ri­niu pla­nu, uži­ma 4 ha plo­tą. Gai­la, jog kny­go­je „Lie­tu­vos gam­tos pa­mink­lai“ (367 p.) nu­ro­do­mas tik 1,5 ha plo­tas – gal su­pai­nio­ta su ki­tu mies­to par­ku? Par­kas klai­din­gai pri­sta­to­mas kaip nau­jas, be sa­vo praei­ties, o Šei­me­nos upė va­di­na­ma Žei­me­na.

Vil­ka­viš­kio dva­ro par­kas pa­gal komp­lek­si­nį ver­ti­ni­mą yra 493-ias Lie­tu­vo­je ir 25-as Sū­du­vos re­gio­ne. 1989 m. lie­pos 26 d. dva­ras įtrauk­tas į lai­ki­nos ap­skai­tos są­ra­šą. At­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę jam su­teik­tas išaiš­ki­na­mo pa­mink­lo IP878At sta­tu­sas.

Be­ne la­biau­siai bu­vu­sį Vil­ka­viš­kio dva­rą iš­gar­si­no ka­ri­nės ap­lin­ky­bės. Ta­čiau skir­tin­gai nuo ki­tų dau­ge­lio ka­rų nai­kin­tų ar ža­lo­tų ra­jo­no dva­rų, šia­me vy­ko ka­ri­nis or­ga­ni­za­ci­nis ren­gi­nys. Ir ne bet koks – is­to­ri­kų nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je tai di­džiau­sias ka­da nors bu­vęs ka­riuo­me­nės su­si­tel­ki­mas vie­no­je vie­to­je. Kaip ap­ra­šy­ta B.Kvik­lio („Mū­sų Lie­tu­va“, t. 3, 364 p.) bei 1938 m. „Va­do­ve po Lie­tu­vą“ (131 p.), dva­ro rū­muo­se 1812 m., prieš pra­dė­da­mas lem­tin­gą­jį ka­rą su Ru­si­ja, bu­vo ap­si­sto­jęs Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­rius Na­po­leo­nas I. Jis lei­do prie Vil­ka­viš­kio sa­vo Di­džia­jai ar­mi­jai pail­sė­ti 4 die­nas, o prieš pat žy­gį su­ren­gė pa­ra­dą.

Par­ke bu­vo ži­no­mas ak­me­ni­nis sta­las, prie ku­rio po­sė­džia­vo Na­po­leo­nas ir jo kar­ve­džiai ga­lu­ti­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu. Iš čia Di­džio­ji ar­mi­ja pa­trau­kė į Ru­si­ją tri­mis kryp­ti­mis: pa­grin­di­nė da­lis – pro Kau­ną, kur per­si­kė­lė per Ne­mu­ną ties da­bar Na­po­leo­no kal­nu va­di­na­mu Pa­jie­sio pi­lia­kal­niu, ant­ro­ji da­lis – į šiau­rę, Ry­gos link, o tre­čio­ji – į pie­tus, kad Gar­di­ne su­si­jung­tų su Na­po­leo­no bro­lio – Vest­fa­li­jos ka­ra­liaus ve­da­mu kor­pu­su. Iš­li­kę pa­sa­ko­ji­mai apie di­de­lius vil­ka­viš­kie­čių pa­tir­tus nuo­sto­lius to­kiai mil­ži­niš­kai ar­mi­jai ap­si­sto­jus, nes rei­kė­ję ją mai­tin­ti ir žir­gus šer­ti…

1988 m. Vil­ka­viš­kio par­kų lanks­ti­nu­ke „Par­kai – gam­tos pa­mink­lai“ ra­šo­ma, kad par­ką se­nie­ji vil­ka­viš­kie­čiai va­di­no mies­to so­du, nu­ro­dy­ti ja­me esan­tys vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai: va­sa­ros est­ra­da, ka­vi­nė. Mi­ni­ma ir tin­ka­ma par­ko prie­žiū­ra: <...> „iš­kirs­ti sau­suo­liai, ve­ja šie­nau­ja­ma, neužk­rū­mi­ju­si. Par­kas ne­di­de­lis, ta­čiau jau­kus. Ge­ras jo su­pla­na­vi­mas, ne­blo­gai pa­rink­ti me­džiai“. Trum­pų ži­nių pa­tei­kia­ma A.Tau­ro kny­go­je „Mū­sų par­kai“ (137 p.). Iš au­ga­li­jos, be sa­vai­mi­nių dre­bu­lių, kle­vų, lie­pų, ber­žų, ąžuo­lų, uo­sių, pa­žy­mi­mi par­ke au­gan­tys sve­tim­že­miai kaš­to­nai, ro­bi­ni­jos, di­džia­la­pės lie­pos, ka­zo­ki­niai ka­da­giai, gru­pės eu­ro­pi­nių mau­me­džių, dy­gių­jų si­dab­ri­nės for­mos eg­lių, iš re­tes­nių – di­džio­ji po­cū­gė ir po­pier­žie­vis ber­žas. Be­je, B.Kvik­lio lei­di­ny­je bu­vo pa­skelb­ta se­nos tuo­pos, kaip tei­gia­ma, dar me­nan­čios Na­po­leo­no lai­kus, iliust­ra­ci­ja.

Vil­ka­viš­kio par­kas taip pat bu­vo įtrauk­tas į dva­rų pa­vel­do pro­gra­mą. Pa­pil­džius ty­ri­mus, rei­kė­tų tęs­ti jo tvar­ky­mą. Ma­žiau­siai miš­kin­gos, nu­skur­din­tos gam­tos ra­jo­nui tu­ri bū­ti itin ak­tua­lu iš­sau­go­ti dar iš­li­ku­sį gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­dą. Tai bū­tų gra­žus tę­si­nys to iš­ties pa­si­gė­rė­ti­no žyg­dar­bio, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas prieš 10 me­tų, at­sta­čius Vil­ka­viš­kio ka­ted­rą. Reik­tų, jog šis pui­kus ryž­tin­gas žings­nis ne­lik­tų vie­nin­te­lis ir bū­tų gar­bin­gai tę­sia­mas dar­bas, pa­ger­biant žy­mių kraš­tie­čių, Lie­tu­vos švie­suo­lių at­mi­ni­mą: Tau­tos pa­triar­chu pel­ny­tai įvar­dy­to auš­ri­nin­ko Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, ku­rio so­dy­ba Ož­ka­ba­liuo­se bai­gia­ma at­sta­ty­ti ir puo­se­lė­ja­mas Lie­tu­vos tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­nas, pa­siau­ko­ju­sio tau­tos ža­di­ni­mui var­pi­nin­ko Vin­co Ku­dir­kos su pa­mink­lais ir mu­zie­ju­mi Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je bei Pae­že­rių so­dy­bos me­mo­ria­li­ne klė­ti­mi, lie­tu­vių kal­bos gai­vin­to­jo Jo­no Jab­lons­kio, at­gi­mi­mo so­dy­bos eta­lo­ną ir me­no tur­tus pa­li­ku­sių bro­lių Pet­ro ir Juo­zo Rim­šų, vie­no pir­mų­jų pikt­žo­lė­tus is­to­ri­jos dir­vo­nus pra­plė­šu­sio Vin­co Pie­ta­rio bei de­šim­čių ki­tų. Pa­ga­liau tiems, ku­rie ap­gai­les­ta­vo dėl skve­ro iš­nie­kin­tos ka­ted­ros vie­to­je, ar ne lai­kas pra­si­plau­ti akis, su­vok­ti, jog klai­dos tai­so­mos dar­bu. Ir vie­nas to­kių bus – kaip de­šim­te­rio­pa kom­pen­sa­ci­ja – gra­žiai su­tvar­ky­tas Vil­ka­viš­kio dva­ras su par­ku, o to­liau – ir ki­tos ver­tin­gos so­dy­bos bei is­to­ri­nės vie­tos.

Tra­di­ci­ja Lie­tu­vo­je tam­pan­tis gra­žus Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų pa­mi­nė­ji­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je – ge­ra pro­ga nu­si­teik­ti šiems kil­niems dar­bams. Jų su įkvė­pi­mu iman­tis, kaip ro­do gra­žūs pa­vyz­džiai, su­si­telk­tų ir vi­sa Lie­tu­va, kar­tais Eu­ro­pa, o gal ir žmo­ni­ja…Kęs­tu­tis LA­BA­NAUS­KAS

Par­kų ty­ri­nė­to­jas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas