„Santaka“ / Mokytis groti gitara ateina įvairių stilių mėgėjai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:39

Dalinkitės:  


Sva­jū­nė (de­ši­nė­je) jau nuo praei­tų moks­lo me­tų dir­ba su sa­vo mo­ki­ne Ka­ro­li­na ir šio­mis pa­mo­ko­mis jos abi pa­ten­kin­tos.

Autorės nuotr.


Mokytis groti gitara ateina įvairių stilių mėgėjai

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Užė­jęs į Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­re vei­kian­tį gi­ta­ris­tų bū­re­lį iš pra­džių ne­sup­ras­tum, kas čia mo­ki­nys, o kas – mo­ky­to­jas. Smul­ku­tė jau­na šio bū­re­lio va­do­vė Sva­jū­nė Vens­kū­nai­tė ne­la­bai ski­ria­si nuo sa­vo ug­dy­ti­nių. Tik kiek il­giau pa­bu­vus ga­li­ma su­pras­ti, kas iš tik­rų­jų čia va­do­vau­ja: tvir­tu bal­su ir įgu­du­siais ju­de­siais mer­gi­na nu­ro­do tei­sin­gą pirš­tų po­zi­ci­ją, rie­šo lai­ky­se­ną, pa­sa­ko klai­das ir pa­ti pa­ro­do, kaip vis­kas da­ro­ma.Va­ži­nė­ja iš Ma­ri­jam­po­lės

Sva­jū­nė nuo šių me­tų sau­sio yra se­no­vi­nės mu­zi­kos bū­re­lio va­do­vė, o gi­ta­ris­tus „auk­lė­ti“ ji pra­dė­jo tik nuo praei­to pa­va­sa­rio. Lan­ky­ti šiuos už­siė­mi­mus no­rin­čių­jų ne­trūks­ta. Mo­ky­tis gro­ti gi­ta­ra per sa­vai­tę atei­na tris­de­šimt pen­ki mo­ki­niai, se­no­vi­nės mu­zi­kos mė­gė­jų yra pen­kiais ma­žiau.

Sva­jū­nė VJC dir­ba ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę, nuo pie­tų iki va­ka­ro. Jos dar­bas kar­tais bai­gia­si ge­ro­kai po 19 val. Ka­dan­gi mer­gi­nai dar rei­kia grįž­ti į Ma­ri­jam­po­lę, tai na­mo ji par­si­ran­da ir vi­sai vė­lai va­ka­re. Pa­sak jau­no­sios va­do­vės, ji jau dai­ro­si ne­di­de­lio kam­ba­rė­lio Vil­ka­viš­ky­je, kad ne­rei­kė­tų va­ka­rais klai­džio­ti po au­to­bu­sų sto­tis.De­biu­ta­s su „Dry­žuo­to­mis ko­ji­nė­mis“

Va­do­vė Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jo­je yra bai­gu­si kul­tū­ri­nės veik­los va­dy­bą. Jos spe­cia­ly­bė – mu­zi­ki­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mas, mer­gi­na tu­ri ir mu­zi­ka­vi­mo gi­ta­ra įgū­džių.

Vil­ka­viš­kio VJC Sva­jū­nė at­li­ko pra­kti­ką. Pir­ma­sis jos ren­gi­nys bu­vo „Dry­žuo­tų ko­ji­nių“ ap­do­va­no­ji­mai, ku­riuos ga­vo la­biau­siai nu­si­pel­nę ir įvai­rio­je veik­lo­je pa­si­žy­mė­ję VJC darbuotojai. Tre­jus me­tus iš ei­lės mer­gi­na dir­bo vai­kų sto­vyk­lo­je Viš­ty­ty­je, tad veikla su jau­ni­mu jai ne nau­jie­na.

Pak­laus­ta, kaip pa­vyks­ta su­si­tar­ti ir ko nors iš­mo­ky­ti kar­tais už ją aukš­tes­nius paaug­lius, va­do­vė sa­kė, kad per daug steng­tis net ir ne­rei­kia. Mat kiek­vie­nas atei­na į Vai­kų ir jau­ni­mo cent­rą no­rė­da­mas kaž­ko iš­mok­ti.Iki pa­si­ro­dy­mų – ne­to­li

Dau­giau­sia moks­lei­viai atei­na tu­rė­da­mi sva­jo­nę iš­mok­ti skam­bin­ti ko­kią nors dai­ną, o pa­skui gro­ji­mas juos įtrau­kia ir jau ne­be­pa­lei­džia. To­kių, ku­rie bū­tų į bū­re­lį atė­ję tik ke­le­tą kar­tų, pra­ktiš­kai nė­ra. Nuo pat Sva­jū­nės mo­ky­to­ja­vi­mo pra­džios vi­si mo­ki­niai be­veik tie pa­tys, yra tik ke­le­tas nau­jo­kų.

Su kai ku­riais „sen­bu­viais“ jau kon­cer­tuo­ta įvai­riuo­se VJC ir mies­to ren­gi­niuo­se. Yra bū­re­lis mer­gi­nų, su ku­rio­mis Sva­jū­nė jau po ket­urių mė­ne­sių ren­gė pa­si­ro­dy­mus.Su nau­jo­kais leng­viau

Vi­siš­kai ne­ži­nan­čius, iš ku­rio ga­lo paim­ti gi­ta­rą, mer­gi­na mo­ko kant­riai, kar­tais pa­si­li­ku­si po vie­ną.

– Vi­sų ne­ga­lė­čiau taip mo­ky­ti ir skir­ti kiek­vie­nam at­ski­rą lai­ką, – at­vi­ra­vo va­do­vė, – tie­siog jo neuž­tek­tų. Daž­niau­siai į bū­re­lį atei­na gru­pe­lės drau­gų, bend­ra­min­čiai, ta­da juos su­so­di­nu ir ro­dau, kaip vis­kas tu­ri vyk­ti.

Sva­jū­nė sa­kė, kad su tais, ku­rie atei­na „tuš­ti“ kaip šva­rus la­pas, dirb­ti tur­būt leng­viau ne­gu su tais, ku­rie pa­tys pra­mo­kę gro­ti ir no­ri kaž­ko, kas dar ne jų jė­goms.Le­mia re­pe­ti­ci­jos na­muo­se

Ma­žiau­si va­do­vės ug­dy­ti­niai – še­ši ber­niu­kai, ku­rie mo­kyk­lo­je lan­ko tre­čią­ją kla­sę. Bu­vo no­rin­čių­jų at­ves­ti ir pir­mo­kus vai­kus, bet Sva­jū­nė ne­su­ti­ko, mat to­kio jau­no am­žiaus vai­kui skam­bi­ni­mas gi­ta­ra bū­tų per sun­kus dar­bas.

Mer­gi­na pri­si­pa­ži­no, kad ir jai dir­bant bū­na sun­kių aki­mir­kų. Blo­giau­sia, kai ke­le­tą kar­tų ap­si­lan­kęs vai­kas no­ri grei­to re­zul­ta­to. Juk grei­tai nie­kas ne­si­da­ro.

Va­do­vės nuo­mo­ne, daug kas pri­klau­so nuo pa­ties mo­ki­nio: kiek jis pa­ts dir­ba na­muo­se, kiek no­ri iš­mok­ti. Mo­kyk­lo­je per pa­mo­kas vis­ko ir­gi neiš­moks­ta­ma, tam ski­ria­mi na­mų dar­bai.

Pa­sak Sva­jū­nės, no­rint iš­mok­ti nor­ma­liai gro­ti gi­ta­ra, rei­kė­tų bent 10 mi­nu­čių skir­ti kas­die­ni­nėms re­pe­ti­ci­joms na­muo­se. Aiš­ku, ne­pa­kenk­tų ir dau­giau. Svar­bu, kad bū­tų no­ro ir ga­li­my­bių.Sko­li­na sa­vo inst­ru­men­tą

Dėl sa­vo vai­kų pa­si­ry­ži­mo ir kant­ry­bės iš­mok­ti gro­ti kar­tais sua­be­jo­ja tė­vai. Sva­jū­nei į bū­re­lį te­ko priim­ti ne vie­ną mo­ki­nį, ku­riam iš pra­džių tė­vai ne­pir­ko inst­ru­men­to – vai­kas gi­ta­rą ga­vo ta­da, kai pa­ro­dė, jog tik­rai no­ri mo­ky­tis gro­ti. Mat tė­vams bū­tų di­de­lė pra­ban­ga iš­mes­ti pi­ni­gus ne­pi­giam inst­ru­men­tui, jei jis po ke­lių mė­ne­sių ar sa­vai­čių bū­tų tik dul­kių kau­pyk­la kur nors ant spin­tos... To­kiu at­ve­ju va­do­vei be­lie­ka sko­lin­ti sa­vą­ją gi­ta­rą.

Ta­čiau koks džiaugs­mas, kai su bū­re­liu vai­kų pa­vyks­ta gra­žiai pa­si­ro­dy­ti kon­cer­te, in­tar­puo­se tarp poe­zi­jos skai­ty­mų, sa­vo cent­ro va­ka­rė­liuo­se. Ta­da at­si­per­ka va­lan­dos, kai pa­lin­kus prie nau­jo­ko te­ko aiš­kin­ti, at­ro­do, sa­vai­me su­pran­ta­mus da­ly­kus ir ban­dy­ti išmokyti ne­lanks­čiais pirš­čiu­kais „iš­lauž­ti“ nors vie­ną tei­sin­gą na­tą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas