„Santaka“ / Didvyžių pensionate lankėsi specialistai iš Olandijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:36

Dalinkitės:  


Pensionato direktorės pavaduotoja Ona Budrienė (kairėje), vedžiodama specialistes iš Olandijos po užimtumo grupes, sulaukė daug klausimų.

Autorės nuotr.


Didvyžių pensionate lankėsi specialistai iš Olandijos

Birutė NENĖNIENĖ

Praei­tą sa­vai­tę dvi die­nas Did­vy­žių pen­sio­na­te vie­šė­jo sve­čiai iš Olan­di­jos, Ult­rech­to pro­vin­ci­jo­je gy­vuo­jan­čios Rei­naer­de or­ga­ni­za­ci­jos.

Drau­giš­ki ry­šiai tarp olan­dų ir pen­sio­na­to už­si­mez­gė mo­ky­mų me­tu, ku­riuos pen­sio­na­tas 2005–2006 me­tais or­ga­ni­za­vo sa­vo so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­dė­jė­jams. Pas­kai­tas skai­tė Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja ir ne­prik­lau­so­ma (pri­va­ti) so­cia­li­nio dar­bo kon­sul­tan­tė iš Olan­di­jos Lies Gualt­hie­re van Wee­zel. Ši lek­to­rė tar­pi­nin­ka­vo, kad pen­sio­na­to dar­buo­to­jai ga­lė­tų Olan­di­jo­je pra­ktiš­kai su­si­pa­žin­ti su tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis įvai­raus am­žiaus žmo­nėms, tu­rin­tiems pro­to, psi­chi­nę ir komp­lek­si­nę ne­ga­lią.

Prieš dve­jus me­tus dvi­de­šim­ties žmo­nių gru­pė iš Did­vy­žių vie­šė­jo Olan­di­jo­je ir su­si­pa­ži­no su šios ša­lies so­cia­li­nio dar­bo struk­tū­ra, tai­ko­mais me­to­dais, fi­nan­sa­vi­mu ir kt. Šie­me­ti­nė olan­dų vieš­na­gė – kaip at­sa­ko­ma­sis vi­zi­tas, ta­čiau jie ne­skai­tė pa­skai­tų, o bend­ra­vo su žmo­nė­mis, iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus.

Olan­dai į Did­vy­žius at­ve­žė ir do­va­nų – in­ten­sy­vios slau­gos sky­riui pa­do­va­no­jo aš­tuo­nis kel­tu­vus, ap­mo­kė, kaip jais nau­do­tis. To­kie kel­tu­vai Olan­di­jo­je nau­do­ja­mi se­niai, o Did­vy­žių pen­sio­na­te tai – di­de­lė nau­jie­na. Įren­gi­niai la­bai pa­leng­vins per­so­na­lo dar­bą iš­ke­liant sun­kius li­go­nius iš lo­vos į vo­nią ir t. t.

Į Did­vy­žius at­va­žia­vo še­šių spe­cia­lis­tų gru­pė su dviem ly­din­čio­mis ver­tė­jo­mis. Pir­mą die­ną juos šil­tai su­ti­ko di­rek­to­rė Gra­ži­na Gri­gie­nė ir įstai­gos pa­da­li­nių va­do­vės, su­pa­žin­di­no su pen­sio­na­to struk­tū­ra, tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis.

Olan­dai pri­si­sta­tė esą įvai­rių profesijų: psi­cho­lo­gas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, mo­to­ri­kos, kal­bos ir ki­ti spe­cia­lis­tai. Jie, be ki­ta ko, mo­ko dirb­ti ir pa­gal­bą tei­kia pen­sio­na­tų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams. Apie ga­li­my­bę tu­rė­ti kai ku­riuos spe­cia­lis­tus pa­na­šio­se mū­sų ša­lies įstai­go­se, pvz., Did­vy­žių pen­sio­na­te, be­lie­ka pa­sva­jo­ti, nes trūks­ta ir fi­nan­sa­vo, ir spe­cia­lis­tų.

Sve­čiai ap­lan­kė gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, sa­va­ran­kiš­kai bu­tuo­se gy­ve­nan­čius žmo­nes, ma­tė, kaip gy­ven­to­jai ug­do­mi įvai­riuo­se bū­re­liuo­se, kal­bė­jo­si su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ir pa­čiais neį­ga­liai­siais.

Pa­bend­ra­vę ir su­si­pa­ži­nę su ap­lin­ka bei žmo­nė­mis, olan­dai ypač pa­si­džiau­gė tuo, kad tai, ką pa­ma­tė, pra­no­ko jų lū­kes­čius, nes įsi­vaiz­da­vo ra­sią pra­stes­nę pa­dė­tį. Jiems pa­ti­ko vi­sur ma­to­ma aki­vaiz­di šva­ra ir tvar­ka, tai, kad gy­ven­to­jai dė­vi tvar­kin­gus, jiems tin­kan­čius rū­bus. Sve­čiai at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad klien­tai (taip olan­dai va­di­no pen­sio­na­to gy­ven­to­jus) di­džiuo­ja­si sa­vi­mi, ga­lė­da­mi šio­je ap­lin­ko­je sa­ve rea­li­zuo­ti. Ypač nuo­šir­dūs po­kal­biai tarp sve­čių ir pen­sio­na­to gy­ven­to­jų už­si­mez­gė py­ni­mo, ta­py­bos, mez­gi­mo, ke­ra­mi­kos bū­re­liuo­se, bib­lio­te­ko­je. Vieš­nios bu­vo pra­džiu­gin­tos pa­čių pen­sio­na­to gy­ven­to­jų joms pa­do­va­no­tais rank­dar­biais.

Bet už­sie­nie­čiai vis tiek pa­ste­bė­jo, jog tarp dar­buo­to­jų ir klien­tų trūks­ta šil­tes­nio bend­ra­vi­mo. Pa­sak jų, Olan­di­jo­je dar­buo­to­jai su­si­ti­kę sa­vo klien­tą pa­my­luo­ja, iš­bu­čiuo­ja, to­dėl jų ne­ste­bi­no, kai vie­na ki­ta pen­sio­na­to gy­ven­to­ja prie vieš­nių glau­dė­si ir glė­bes­čia­vo ar se­kio­jo, no­rė­da­mos pa­si­kal­bė­ti. Sve­čiai įver­ti­no tai, kad bu­tuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­ri sa­vo pri­va­čią erd­vę, sa­vo bal­dų, dar­žą, vir­tu­vė­je ga­li pa­si­ga­min­ti mais­to ir at­sar­gų žie­mai. Bet kaip ša­lies so­cia­li­nės po­li­ti­kos mi­nu­są įver­ti­no tai, jog pen­sio­na­te gy­ve­na pa­ly­gin­ti stip­rūs žmo­nės, ku­rie, pa­de­dant so­cia­li­niam dar­buo­to­jui, ga­lė­tų sėk­min­gai to­bu­lė­ti, in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką.

De­ri­nant vieš­na­gės pro­gra­mą, olan­dai sa­kė, jog no­ri sa­vo lai­ką mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti pa­žin­čiai su pen­sio­na­to dar­bu ir jį įver­tin­ti. Did­vy­žių pen­sio­na­to va­do­vai jau tu­rė­jo pa­tir­ties, kaip jų vieš­na­gės me­tu Olan­di­jo­je ra­cio­na­liai ir nau­din­gai bu­vo iš­nau­do­ja­ma kiek­vie­na mi­nu­tė. Ta­čiau sve­čiai li­ko la­bai pa­ten­kin­ti iš­vy­ka į Ož­ka­ba­lius, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kę, kur su­si­pa­ži­no su mū­sų ša­lies is­to­ri­jos ir kul­tū­ros da­li­mi, bu­vo pa­vai­šin­ti gi­lių ka­va ir lie­tu­viš­ku sū­riu.

At­sis­vei­ki­ni­mo va­lan­dė­lę paį­vai­ri­no pen­sio­na­to gy­ven­to­jų me­ni­nė pro­gra­ma. Iš­sis­ki­riant olan­dams bu­vo pa­dė­ko­ta už kel­tu­vus ir pa­ra­mą, už bend­ra­dar­bia­vi­mą pa­dė­ko­jo ir ap­si­lan­kęs ap­skri­ties at­sto­vas.

„Jie tei­kia daug aukš­tes­nio ly­gio pa­slau­gas, tu­ri dau­giau įvai­rių spe­cia­lis­tų. Psi­cho­lo­gai, ki­ti dar­buo­to­jai bend­rau­da­mi su pen­sio­na­tų gy­ven­to­jais nu­ra­mi­na jų ag­re­si­ją, psi­cho­zę. Olan­dus ste­bi­no, kad mū­sų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams pri­skir­ta la­bai daug darbų“, – kal­bė­jo di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ona Bud­rie­nė apie skir­tu­mus, ta­čiau kar­tu ir pa­si­džiau­gė, jog bend­ra­dar­bia­vi­mas duo­da abi­pu­sės nau­dos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas