„Santaka“ / Atmestinai dirbančioms virėjoms tenka išeiti iš darbo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:35

Dalinkitės:  


Pie­tau­ja Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai.

Autorės nuotr.


Atmestinai dirbančioms virėjoms tenka išeiti iš darbo

Dangyra APANAVIČIENĖ

Pa­tik­ri­no ant­rą kar­tą

Ko jau ko, bet tik­rin­to­jų vi­zi­to praei­tą tre­čia­die­nį Klam­pu­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los vi­rė­ja Lai­ma Au­gus­tai­tie­nė aiš­kiai ne­si­ti­kė­jo. Mat prieš sa­vai­tę ją jau bu­vo ap­lan­kiu­si Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vyr. ins­pek­to­rė Ra­mu­tė Bi­čiū­nie­nė ir dėl ne­tin­ka­mo dar­bo iš­sa­kiu­si ne­ma­žai pa­sta­bų.

Per pa­čius pie­tus vir­tu­vės tarp­du­ry­je vėl pa­ma­čiu­si ins­pek­to­rę, taip pat ir UAB „Kre­tin­gos mais­tas“ bei spau­dos at­sto­vus, vai­kų „mai­tin­to­ja“ tik­rai ne­nu­džiu­go.

Džiaug­tis, ži­no­ma, ne­bu­vo ko: nors po pa­tik­ri­ni­mo bu­vo praė­ju­si sa­vai­tė, ta­čiau ko­kiais nors po­slin­kiais į tei­gia­mą pu­sę vir­tu­vės šei­mi­nin­kė pa­si­gir­ti ne­ga­lė­jo.

Ins­pek­to­rei ir vėl te­ko var­dy­ti vi­rė­jai tuos pa­čius trū­ku­mus: in­dai ir sta­lo įran­kiai šla­pi, vir­tu­vė­je ir pa­gal­bi­nė­se pa­tal­po­se ne­šva­ru, ap­leis­ta, in­dų plo­vyk­lo­je grin­dys šla­pios, rie­ba­luo­tos, kad ga­li pa­slys­ti ir par­pul­ti, net ir vi­rė­jos dar­bo ap­ran­ga šva­ra ne­pa­si­žy­mė­jo...Šil­dė ne mais­tą, o vi­rė­ją

Pie­tūs Klam­pu­čių vai­kams at­ve­ža­mi iš Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Ke­lias ne toks jau to­li­mas, ta­čiau jei­gu ve­ža­mas mais­tas kiek ir pra­vės­ta, mo­kyk­los vir­tu­vė­je yra vi­sos ga­li­my­bės jį pa­šil­dy­ti ar­ba pa­lai­ky­ti rei­kia­mą pa­tie­ka­lų tem­pe­ra­tū­rą, iki kol mo­ki­niai su­si­rinks val­gy­ti.

De­ja, po­rci­jas da­li­jan­čiai L.Au­gus­tai­tie­nei tai – nė mo­tais. Per pir­mą­jį pa­tik­ri­ni­mą ter­mo­sus su mais­tu ins­pek­to­rė ra­do pa­dė­tus tie­siog ant grin­dų, o pa­tie­ka­lų tem­pe­ra­tū­ra juo­se bu­vo ma­žes­nė ne­gu tu­rė­tų bū­ti.

Ant­ro­jo ap­si­lan­ky­mo me­tu ter­mo­sus bent jau ra­do­me ant kė­džių, ta­čiau pa­tie­ka­lai juo­se bu­vo dar la­biau at­vė­sę. Nors vi­ryk­lė tvos­kė karš­čiu, ta­čiau ją vir­tu­vės šei­mi­nin­kė bu­vo įsi­jun­gu­si ne pa­tie­ka­lams pa­kai­tin­ti, o kad pa­čiai vė­sio­je vir­tu­vė­je bū­tų šil­čiau.Duo­ną slė­pė stal­čiu­je

Vis dėl­to pra­vė­su­sius ir ne itin iš­vaiz­džius mė­sos ku­ku­lius vai­kai val­gė ga­na no­riai. Į at­lie­kų ki­bi­rą „ke­lia­vo“ tik ap­de­gu­sios ku­ku­lių „nu­ga­rė­lės“ ir bu­ro­kė­lių sa­lo­tos, ku­rios tą die­ną bu­vo keis­tai kar­čios.

Sriu­bos vai­kai ne­val­gė, nes nie­kas jiems jos ne­siū­lė ir į lėkš­tes neį­py­lė. „Kam pil­ti, jei­gu vis tiek jie tos sriu­bos ne­val­go“, – ne­pa­ten­kin­ta at­rė­žė vi­rė­ja, kai pa­si­tei­ra­vo­me, ko­dėl vai­kams ne­duo­da sriu­bos.

Pa­na­šaus at­sa­ky­mo su­lau­kė­me ir pa­si­tei­ra­vę, ko­dėl ne­pa­dė­ta vai­kams duo­nos, ku­rios ne­si­ma­tė nei val­gyk­lo­je ant sta­lų, nei vir­tu­vė­je. At­kir­tu­si, kad ir duo­nos vai­kai ne­val­go, L.Au­gus­tai­tie­nė pa­ro­dė „slėp­tu­vę“ – gi­lų stal­čių, ku­ria­me ra­do­me ke­le­tą ke­pa­lė­lių (be­veik 4 kg) net ne­pra­riek­tos duo­nos.

Koks to­li­mes­nis už­slėp­tos duo­ne­lės ke­lias, ga­li­me tik spė­lio­ti. Aiš­ku tik vie­na, kad ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­čio vai­ko, ku­ris ne tik su sriu­ba ją bū­tų val­gęs, bet gal­būt ir į ki­še­nę rie­ke­lę ki­tą įsi­dė­jęs, duo­na tik­rai ne­pa­sie­kė.Tė­vų pa­rei­ga

Val­gyk­lo­je su­tik­tas mo­kyk­los di­rek­to­rius Do­na­tas Damb­raus­kas pa­tvir­ti­no, kad yra vai­kų, ku­rie iš tie­sų bran­gi­na kiek­vie­ną ne­mo­ka­mai gau­na­mo mais­to kąs­nį. Ta­čiau sa­kė esą ir to­kių, ku­rie atei­na į val­gyk­lą tik dėl to, kad jiems pie­tūs pri­klau­so, ir pa­knai­sio­ję pa­tie­ka­lus su­ver­čia į at­lie­kų ki­bi­rą.

– Sup­ra­ti­mas apie mais­to bran­gi­ni­mą atei­na tik iš šei­mos. Ar ne tė­vų pa­rei­ga paaiš­kin­ti sa­vo vai­kui, kad rei­kia val­gy­ti mo­kyk­lo­je, nes šei­ma tiek pi­ni­gų neuž­dir­ba? Val­gyk­lo­je vi­sa­da bu­di mo­ky­to­jas, ku­ris ne­lei­džia vai­kams mė­ty­tis mais­tu, bet val­gy­ti juk jų ne­pri­vers. Aiš­ki­na­me mo­ki­niams, kad jei­gu mo­kyk­lo­je ne­ska­nu ir ne­no­ri val­gy­ti, ra­šy­tų pra­šy­mus ir ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo at­si­sa­ky­tų. Kai ku­rie taip ir pa­da­ro, – kal­bė­jo D.Damb­raus­kas.

Pa­tie­ka­lų mo­kyk­los va­do­vas nei gy­rė, nei pei­kė. Pats sa­kė val­gyk­lo­je ne­val­gan­tis, ta­čiau nuo­la­tos do­mi­si, kaip mai­ti­na­mi mo­ki­niai. Pa­sak di­rek­to­riaus, moks­lo me­tų pra­džio­je kas­dien ėjo į val­gyk­lą ir svė­rė pa­tie­ka­lus.

„Per po­rą sa­vai­čių „iš­mo­kė­me“ ir Al­vi­to vi­rė­jas sver­ti pa­tie­ka­lus“, – bu­vu­sią si­tua­ci­ją iro­ni­za­vo D.Damb­raus­kas.Rū­pi ir mo­ky­to­joms

La­bai ma­lo­niai nu­tei­kė Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mas ir ap­lin­ka.

Mie­la užei­ti į neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sią šios mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių val­gyk­lą Mai­ro­nio gat­vė­je. Va­sa­rą ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis šios pa­tal­pos bu­vo su­re­mon­tuo­tos ir per­tvar­ky­tos.

Šian­dien čia vis­kas tvis­ka švie­sio­mis spal­vo­mis. Išp­lės­ta val­gy­mo sa­lė, o vir­tu­vė­lė įreng­ta vie­toj bu­vu­sio ko­ri­do­riaus. Ši pa­tal­pa kiek ankš­to­ka, bet jau­ki ir pa­ly­gin­ti pa­to­gi.

Su­tar­ti­nai su vir­tu­vės vi­rė­jo­mis ma­žai­siais val­gy­to­jais rū­pi­no­si ir juos į val­gyk­lą at­si­ve­du­sios mo­ky­to­jos. Jos pri­žiū­rė­jo, kad vai­kai pir­miau­siai su­val­gy­tų sriu­bą, pa­dė­jo jiems at­si­neš­ti pa­tie­ka­lus.

To mo­ti­niš­ko rū­pes­čio ki­to­se ap­lan­ky­to­se mo­kyk­lo­se ne­ma­tė­me.

Pe­da­go­gai, su­pran­ta­ma, pa­sa­kys, kad jų dar­bas yra vai­kus mo­ky­ti, o ne mai­tin­ti. Ir jie, ži­no­ma, bus tei­sūs. Bet ki­ta ver­tus, juk žo­dis nie­ko ne­kai­nuo­ja, ir pa­ra­gi­ni­mas prieš val­gį nu­si­plau­ti ran­kas, su­val­gy­ti lėkš­tę sriu­bos di­de­lių pa­stan­gų iš val­gyk­lo­je bu­din­čio mo­ky­to­jo tik­rai ne­pa­rei­ka­lau­ja, o tai vi­siems išei­na tik į ge­ra.

Šio­je val­gyk­lo­je ant vi­sų sta­liu­kų vai­kams bu­vo pa­dė­ta ser­ve­tė­lių, o ma­to­mo­se vie­to­se pui­ka­vo­si at­spaus­din­tos Mo­ki­nių el­ge­sio val­gyk­lo­je tai­syk­lės.Val­gy­to­jų pa­dvi­gu­bė­jo

Mais­tas į ma­žą­ją pra­di­nių kla­sių mo­kyk­lė­lę at­ve­ža­mas iš ne­to­lie­se esan­čios Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los vir­tu­vės. Tą­dien puo­duo­se ga­ra­vo per­li­nių kruo­pų sriu­ba su mė­sos ku­ku­liu­kais ir varš­kės ku­ku­liai. Pa­tie­ka­lai bu­vo karš­ti ir ska­nūs. Be sriu­bos, ant­ro­jo pa­tie­ka­lo ir kom­po­to, vai­kai per pie­tus dar gau­na po ban­de­lę, py­ra­gai­tį ar ko­kį vai­sių.

Pa­tiems ma­žiau­siems pra­di­nu­kams sun­ko­ka įveik­ti to­kias po­rci­jas. Ir tai su­pran­ta­ma: prie pie­tų sta­lo mo­kyk­lo­je jie so­di­na­mi apie 10 val. – to­kiu lai­ku vai­kai, na­muo­se pa­val­giu­sie­ji pus­ry­čius, pa­pras­čiau­siai dar ne­bū­na praal­kę.

Mo­ki­niai mai­ti­na­mi per ke­lias per­trau­kas. Nuo šių moks­lo me­tų įve­dus pri­va­lo­mą ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą vi­siems pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams, mo­kyk­lo­je val­gan­čių­jų skai­čius išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai. Per­nai vi­rė­jos mai­ti­no apie 100 mo­ki­nių, o šie­met – be­veik pust­re­čio šim­to.Ran­kų ne­si­plau­na

Ki­to­je pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, iki šių moks­lo me­tų pri­klau­siu­sio­je „Auš­ros“, o da­bar – taip pat Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai, val­go per pu­sant­ro šim­to vai­kų. Į šią val­gyk­lą mais­tas, kaip ir anks­čiau, ve­ža­mas iš „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los vir­tu­vės. Prie­kaiš­tų dėl pa­tie­ka­lų tik­rin­to­jos vi­rė­joms ne­tu­rė­jo. Ta­čiau val­gyk­lo­je pa­si­ge­do dau­giau tvar­kos: ne­bu­vo pa­dė­ta vai­kams mui­lo ran­koms nu­si­plau­ti, prie praus­tu­vo, ku­ris jau ke­le­tą me­tų at­jung­tas, ran­kų džio­vin­tu­vas vei­kė, o prie tvar­kin­go praus­tu­vo ka­ban­tis džio­vin­tu­vas – su­ge­dęs. Kol „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­riai pri­klau­sė pra­di­nės kla­sės, ir UAB „Kre­tin­gos mais­tas“ at­sto­vai gin­či­jo­si ir aiš­ki­no­si, kam pri­va­lu rū­pin­tis val­gyk­lų praus­tu­vais, vai­kų įpro­tis prieš val­gį plau­tis ran­kas čia, ko ge­ro, ug­do­mas ne­bu­vo.At­lei­do iš dar­bo

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne moks­lei­vių mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios UAB „Kre­tin­gos mais­tas“ di­rek­to­rius Ir­man­tas Nor­kus pa­pras­tai sten­gia­si at­si­žvelg­ti į tik­rin­to­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir tai­sy­ti trū­ku­mus. Tik­ri­ni­mo die­no­mis jis kaip tik lan­kė­si Vil­ka­viš­ky­je. Iš­gir­dęs apie si­tua­ci­ją Klam­pu­čiuo­se, I.Nor­kus tuo­jau pat sė­do į au­to­mo­bi­lį ir nu­vy­ko į mi­nė­tą mo­kyk­los val­gyk­lą. Sa­vo aki­mis įsi­ti­ki­nęs fak­tų tik­ru­mu, įmo­nės va­do­vas pa­pra­šė val­gyk­los dar­buo­to­jos L.Au­gus­tai­tie­nės išei­ti iš dar­bo.

Taip pat L.Au­gus­tai­tie­nė nu­baus­ta Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pi­ni­gi­ne bau­da.

„Kre­tin­gos mais­tas“ ne kar­tą laik­raš­ty­je bu­vo kri­ti­kuo­tas ir už tai, kad mo­kyk­lų val­gyk­lo­se stin­ga in­dų, sta­lo pei­lių, vien­kar­ti­nių ser­ve­tė­lių ir kt. Da­bar šiais da­ly­kais val­gyk­los ap­rū­pin­tos pa­kan­ka­mai, tik vi­rė­jos dar ne vi­sa­da pa­si­rū­pi­na, kad jų bū­tų pa­dė­ta. Ta­čiau ant­ra­rū­šių deš­re­lių iš moks­lei­viams skir­tų pa­tie­ka­lų asor­ti­men­to iš­gy­ven­din­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta.

Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viams pie­tums bu­vo pa­teik­tos UAB „Sas­ne­lė“ ga­my­bos 2-os rū­šies deš­re­lės, ku­rių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja tik per 6 li­tus. Iš pa­žiū­ros šios deš­re­lės ne­si­sky­rė nuo bran­gių, ta­čiau eti­ke­tė­je nu­ro­dy­ta šio ga­mi­nio su­dė­tis ape­ti­to tik­rai ne­ža­di­no.

I.Nor­kus prieš ku­rį lai­ką bu­vo ža­dė­jęs iš­brauk­ti iš mo­kyk­lų val­gia­raš­čių pi­gias, pa­čios pra­sčiau­sios ko­ky­bės deš­re­les, ta­čiau pa­ža­do kol kas neiš­te­sė­jo.

Sko­nio deš­re­lėms lan­ky­mo­si die­ną Viš­ty­ty­je, be abe­jo, ne­pri­dė­jo ir prie jų pa­tiek­ta ne itin vai­kų mėgs­ta­ma gri­kių ko­šė. Nors pa­gal val­gia­raš­tį tą­dien prie ant­ro­jo pa­tie­ka­lo pri­klau­sė bul­vės, ta­čiau vi­rė­jos bu­vo pri­vers­tos vie­toj jų vir­ti gri­kius, nes bul­ves tie­kian­tis ūki­nin­kas Rai­mun­das Bak­šins­kas ža­dė­tą die­ną ne­si­tei­kė jų pri­sta­ty­ti.

To­je pa­čio­je Viš­ty­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los val­gyk­lo­je ap­ti­ko­me ir pra­stos ko­ky­bės svo­gū­nų, ku­riuos pri­sta­tė ūki­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ku­dir­ka. Vi­rė­jos skun­dė­si, kad ne­ma­žai svo­gū­nų te­ko iš­mes­ti, nes di­de­lė jų da­lis bu­vo žy­duo­liai, pu­vo.

„Kre­tin­gos mais­to“ va­do­vai vis dėl­to griež­čiau tu­rė­tų pa­rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės iš tie­kė­jų, ku­rie lau­žo su­tar­ties są­ly­gas ar­ba į mo­kyk­las tie­kia ne­ko­ky­biš­ką pro­duk­ci­ją, o val­gyk­lų vi­rė­jos ne­tin­ka­mų pro­duk­tų tu­rė­tų ne­priim­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepavykęs jėgainių verslas atskleidė užkastas paslaptis
* Gedulo ir vilties dieną – gyvi tremtinių liudijimai
* Bitės neša ne tik medų, bet ir... sielos ramybę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „špokas“?
Špokas – nevartotina svetimybė. Taigi uogas lesa ne špokai, o varnėnai.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas