„Santaka“ / Žmogui nuotaiką sugadino metalo sukelta alergija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-23 08:18

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­tis Juo­zas Do­mi­nai­tis, pir­mą kar­tą su­si­dū­ręs su jo odą aler­gi­zuo­jan­čiu me­ta­lu, bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad nu­si­pir­ko ne­ko­ky­biš­ką laik­ro­dį.

Autorės nuotr.


Žmogui nuotaiką sugadino metalo sukelta alergija

Birutė NENĖNIENĖ

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si su­sier­zi­nęs vil­ka­viš­kie­tis Juo­zas Do­mi­nai­tis. „Santakos“ skai­ty­to­jo su­ga­din­tos nuo­tai­kos prie­žas­tis bu­vo prieš ku­rį lai­ką nu­si­pirk­tas ran­ki­nis laik­ro­dis su me­ta­li­ne apy­ran­ke.Nu­si­vy­lė pre­ke

Žmo­gus neil­gai džiau­gė­si nau­juo­ju, 39 li­tus kai­na­vu­siu, pir­ki­niu, nes odą iš­bė­rė, nie­žė­jo, at­si­vė­rė žaiz­de­lės. J.Do­mi­nai­tis, su­pra­tęs, jog laik­ro­dis yra kenks­min­gas jo svei­ka­tai, pre­ten­zi­jas pa­reiš­kė par­duo­tu­vės pre­ky­bi­nin­kėms. Vil­ka­viš­kie­tis nu­ste­bo, kad dėl to­kios prie­žas­ties par­da­vė­jos ne­no­rė­jo laik­ro­džio keis­ti ar priim­ti ir grą­žin­ti pi­ni­gus.

Ta­čiau vė­liau žmo­gus li­ko pa­ten­kin­tas par­da­vė­jų su­pra­tin­gu­mu ir ge­ra­no­riš­ku­mu, nes jos pre­kę vis dėl­to priė­mė ir grą­ži­no pi­ni­gus. Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, jog pirk­da­mas pa­ti­ku­sį laik­ro­dį ne­bu­vo gir­dė­jęs apie me­ta­lų su­ke­lia­mą aler­gi­ją.Ne vi­si tai ži­no

Vil­ka­viš­ky­je di­džiau­sią laik­ro­džių asor­ti­men­tą siū­lan­čio­je „Kotrynos“ par­duo­tu­vė­je do­mė­jo­mės, ar jie su­si­du­ria su to­kiais pir­kė­jų nu­si­skun­di­mais bei ki­to­kio­mis pro­ble­mo­mis. Be­veik de­šimt me­tų vei­kian­čio­je par­duo­tu­vė­je pre­kiau­ja­ma įvai­raus mo­de­lio, skir­tin­gų fir­mų mo­te­riš­kais ir vy­riš­kais ran­ki­niais laik­ro­džiais su me­ta­li­nė­mis apy­ran­kė­mis, ta­čiau par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ma­la­daus­kas sa­kė, jog pa­na­šaus ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ne­te­ko su­lauk­ti. Nes­var­bu, pi­gus ar bran­gus laik­ro­dis, bet jei­gu jo kor­pu­so ar apy­ran­kės su­dė­ty­je yra me­ta­lo (ni­ke­lio, ko­bal­to), ku­riam žmo­gus ga­li bū­ti aler­giš­kas, to­kio laik­ro­džio jis ne­ga­lės ne­šio­ti. Ran­kos oda pa­raus, per­štės ir nie­žės.

Vie­nin­te­lis me­ta­las, ku­ris ne­su­ke­lia aler­gi­jos, yra ti­ta­nas. Ti­ta­ni­niai laik­ro­džiai pa­žy­mė­ti atitinkama eti­ke­te, jie leng­vi, bet yra bran­gūs – kai­nuo­ja nuo dvie­jų iki še­šių šim­tų li­tų.Ga­ran­ti­ja ne­tai­ko­ma

Pa­sak R.Ma­la­daus­ko, ko­kiais laik­ro­džiais pre­kiau­ja­ma tur­guo­se ar kur nors ki­tur, jie ne­ga­li at­sa­ky­ti, ta­čiau dėl sa­vo pre­kių ko­ky­bės esą ra­mūs, nes laik­ro­džius ve­ža­si iš fir­mų, ap­tar­nau­jan­čių vi­sas Bal­ti­jos vals­ty­bes. Ga­min­to­jai su­tei­kia ga­ran­ti­jas, ati­tin­kan­čias Eu­ro­pos Są­jun­gos stan­dar­tus ir rei­ka­la­vi­mus.

Ga­ran­ti­ja su­tei­kia­ma tik me­cha­niz­mui, kad jis, tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas, veiks ne­prie­kaiš­tin­gai. Ga­ran­ti­ja ne­tai­ko­ma, jei laik­ro­dis su­ge­do dėl ne­tin­ka­mo, gru­baus ar nea­ti­daus nau­do­ji­mo, dėl gais­ro ar ki­tos gam­ti­nės ne­lai­mės, jei laik­ro­dis bu­vo re­mon­tuo­tas ne jį par­da­vu­sio­je par­duo­tu­vė­je ar fir­mo­je, jei bu­vo ki­tur ati­da­ry­tas, pa­keis­ta ba­te­ri­ja. Ga­ran­ti­ja ne­tai­ko­ma laik­ro­džio kor­pu­sui, apy­ran­kei ir stik­lui.

„Par­duo­da­mi laik­ro­dį, žmo­nes per­spė­ja­me ir pa­ta­ria­me, kad pri­rei­kus pa­keis­ti ba­te­ri­ją vėl už­suk­tų pas mus – pa­siū­ly­si­me to­kias pa­čias fir­mi­nes ba­te­ri­jas. Yra pa­si­tai­kę, kai laik­ro­džių tai­syk­lo­je sau­lės ba­te­ri­ją pa­kei­tė į pa­pras­tą, o žmo­gus mums prie­kaiš­ta­vo, jog laik­ro­dis nei­na.

Jei pa­si­tai­ko ne­ko­ky­biš­kas laik­ro­dis, mes tar­pi­nin­kau­ja­me, nu­ve­ža­me į fir­mą, nors tuo pa­si­rū­pin­ti pri­klau­sy­tų pa­čiam žmo­gui. Mes to­kiais at­ve­jais tik ge­ra­no­riš­kai pa­de­da­me, bet už pre­kės ko­ky­bę neat­sa­ko­me, nes ga­ran­tuo­ja­me, jog par­da­vi­nė­ja­me ko­ky­biš­kas prekes“, – R.Ma­la­daus­kas da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, kaip sten­gia­ma­si pa­dė­ti sa­vo klien­tams.

Ta­čiau va­do­vau­jan­tis 2001 me­tais ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­to­mis Ne mais­to pre­kių grą­ži­ni­mo ir kei­ti­mo tai­syk­lė­mis, kai ku­rios pre­kės ne­ga­li bū­ti pa­kei­čia­mos ana­lo­giš­ko­mis ar su­grą­ži­na­ma su­mo­kė­ta su­ma. Tarp dau­gu­mos iš­var­dy­tų pre­kių yra laik­ro­džiai. „Kotrynos“ par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas aiš­ki­no, jog da­bar pir­kė­jai pa­kan­ka­mai iš­pru­sę: vie­ną kar­tą „nu­de­gę su me­ta­lais“, ki­tą kar­tą ži­no, jog laik­ro­dį ga­li ne­šio­ti tik su odi­ne apy­ran­ke.Pa­ken­kia ne tik pa­puo­ša­lai

Ka­dan­gi „Kot­ry­nos“ par­duo­tu­vė­je pre­kiau­ja­ma ir pa­puo­ša­lais, iš­gir­do­me, jog da­lis žmo­nių ne­ga­li ne­šio­ti auk­si­nių ar si­dab­ri­nių gran­di­nė­lių, žie­dų, aus­ka­rų, nes šie me­ta­lai jiems su­ke­lia aler­gi­ją.

Nors, kai ku­rių spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, auk­sas to­ni­zuo­ja or­ga­niz­mą ir lė­ti­na jo se­nė­ji­mo pro­ce­są, ant kak­lo pa­ka­bin­ta auk­si­nė gran­di­nė­lė pa­lan­kiai vei­kia šir­dį, pa­de­da nor­ma­li­zuo­ti jos rit­mą, ta­čiau kiek­vie­ną žmo­gų vei­kia in­di­vi­dua­liai.

Pap­ras­tai pa­puo­ša­lai ga­mi­na­mi ne iš gry­no auk­so, o iš jo ly­di­nių su ki­tais me­ta­lais. Ni­ke­liu pa­veik­ti pa­puo­ša­lai at­ro­do tar­si paauk­suo­ti. Ni­ke­lis yra ne­la­bai pa­tva­rus, to­dėl ak­ty­viai rea­guo­ja su odos iš­sky­ro­mis – ir pa­ts pa­tam­sė­ja, ir ant odos pa­lie­ka tam­sių dė­mių. Ni­ke­liuo­tus pa­puo­ša­lus ge­riau­siai ne­šio­ti ant dra­bu­žių. Be­je, yra tei­gia­ma, kad kas de­šim­ta Eu­ro­pos mo­te­ris aler­giš­ka ni­ke­liui. Ta­čiau ni­ke­lio yra ne tik pa­puo­ša­luo­se, bet ir puo­duo­se, sta­lo, dar­bo ir bui­ties įran­kiuo­se.

R.Ma­la­daus­kas pa­ste­bė­jo, jog kai ku­rie ga­mi­niai bū­na pa­ženk­lin­ti ženk­lu „Ni­kel free“ – tai reiš­kia, jog jų su­dė­ty­je šio me­ta­lo nė­ra.

Be­je, aler­gi­ją ga­li su­kel­ti ir pro­te­zuo­ti dan­tys, aki­nių rė­me­liai, net me­ta­li­niai pi­ni­gai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas