„Santaka“ / Kūrenimo sezoną galime pradėti senomis kainomis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-23 08:05

Dalinkitės:  


„Vil­ka­viš­kio ši­lu­mos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius G.Ta­mu­lis ne­ri­mau­ja, kad pa­di­dė­jus kai­noms ga­li vėl pa­dau­gė­ti sko­li­nin­kų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kūrenimo sezoną galime pradėti senomis kainomis

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ne­daug trū­ko, kad dėl ne­ti­kė­tai stai­ga at­vė­su­sio oro bū­tu­me fik­sa­vę sa­vo­tiš­ką re­kor­dą. Praė­ju­sią sa­vai­tę vi­du­ti­nė pa­ros oro tem­pe­ra­tū­ra tris die­nas iš ei­lės lai­kė­si ne­vir­šy­da­ma 10o C. Tai reiš­kia, kad pa­gal įsta­ty­mą tu­rė­jo pra­si­dė­ti kū­re­ni­mo se­zo­nas.Rug­sė­jis – ne­tra­di­ci­nis

UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Vil­ka­viš­kio ši­lu­ma“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Ta­mu­lis pa­tvir­ti­no, kad šie­met rug­sė­jis tik­rai ne­ti­piš­kas. Tem­pe­ra­tū­ra nuo 30 laips­nių karš­čio stai­giai kri­to iki vos ke­lių pa­da­lų virš nu­lio. Praė­ju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį, tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra ne­vir­ši­jo 10o C ir tik iš­lin­du­si sau­lu­tė kiek pa­tai­sė si­tua­ci­ją – pa­kė­lė vi­du­ti­nę ket­vir­ta­die­nio pa­ros tem­pe­ra­tū­rą ke­lio­mis de­šim­to­sio­mis laips­nio. Jei ne šios da­le­lės, pagal įstatymą penk­ta­die­nį galėjo būti pa­skelb­ta kū­re­ni­mo se­zo­no pra­džia.

Tai bū­tų pir­mas at­ve­jis per pa­sta­ruo­sius tris de­šimt­me­čius, kai kū­re­ni­mo se­zo­nas bū­tų pra­dė­tas rug­sė­jį. Tra­di­ciš­kai jis pra­si­de­da apie spa­lio vi­du­rį – 15–25 d. Bu­vę at­ve­jų, kai šil­dy­ti pra­dė­ta ir lapk­ri­čio pir­mo­sio­mis die­no­mis. Anks­čiau­siai kū­re­ni­mo se­zo­nas bu­vo pra­dė­tas spa­lio 10 die­ną.

G.Ta­mu­lis, nuo­lat sekan­tis orų pro­gno­zes, ma­no, kad „rug­sė­jiš­ko“ re­kor­do šie­met pa­vyks iš­veng­ti. Mat si­nop­ti­kai pra­ne­šė at­ši­li­mą. Tad orai, ti­kė­ki­mės, dar leis gy­ven­to­jams pa­tau­py­ti pi­ni­gė­lius, nes ši­lu­mos tie­kė­jai kiek­vie­ną se­zo­ną gra­si­na vis di­des­nė­mis kai­no­mis.Kai­nai ne­pri­ta­rė

Šie­met ši­lu­mos tie­kė­jai nau­jam kū­re­ni­mo se­zo­nui vėl pa­ren­gė „staig­me­ną“ – su­ma­nė dras­tiš­kai pa­di­din­ti kai­nas. „San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kad rugp­jū­čio pa­bai­go­je UAB „Li­tes­ko“ krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, pra­šy­da­ma pa­di­din­ti cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­ną ra­jo­ne iki 27,66 cen­to už kWh (be PVM). Lig šiol vil­ka­viš­kie­čiai mo­kė­jo 21,72 ct už kWh.

Ži­no­ma, vil­ka­viš­kie­čiai ga­li pa­si­guos­ti, kad ki­tuo­se mies­tuo­se kai­na di­dė­ja dar dras­tiš­kiau – net po 40–59 pro­c. Ta­čiau ver­tė­tų pri­si­min­ti dar praė­ju­sio kū­re­ni­mo se­zo­no pa­bai­go­je UAB „Li­tes­ko“ bars­ty­tus pa­ža­dus, jog mū­sų ra­jo­ne kai­na to­kių dras­tiš­kų ri­bų tik­rai ne­sieks, mat bu­vo lai­ku pa­di­din­ta jau anks­čiau. Ta­da ši­lu­mos tie­kė­jai ža­dė­jo, kad kai­na kils tik iki 15 pro­cen­tų.

Tie­sa, ra­jo­no Ta­ry­ba UAB „Li­tes­ko“ pra­šy­mui ne­pri­ta­rė ir pa­siū­lė tvir­tin­ti ma­žes­nę – 24,88 ct už kWh – kai­ną. Ko­kiu re­zul­ta­tu baig­sis ra­jo­no Ta­ry­bos ir ši­lu­mos tie­kė­jų ka­ras, su­ži­no­si­me ne­tru­kus, mat pa­sku­ti­nį žo­dį šia­me gin­če tars Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja, ku­rios pa­tvir­tin­ta kai­na bus ga­lu­ti­nė. Jei ko­mi­si­ja dels priim­ti spren­di­mą, ga­li­me ti­kė­tis kū­re­ni­mo se­zo­ną pra­dė­ti dar se­no­mis ši­lu­mos kai­no­mis.

„Vil­ka­viš­kio ši­lu­mos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius G.Ta­mu­lis aiš­ki­no, kad ši­lu­mos kai­noms tie­sio­gi­nę įta­ką da­ro naf­tos pro­duk­tų bei du­jų pa­sau­li­nės kai­nos. Be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad 40 pro­c. vi­so su­nau­do­ja­mo mū­sų ra­jo­ne ku­ro su­da­ro me­džio at­lie­kos. Tai pa­de­da bent kiek „amor­ti­zuo­ti“ kai­nų šuo­lį.Ne­su­lau­kia du­jų

Pae­že­rių kai­mo gy­ven­to­jai, ko ge­ro, jau pra­ra­do vil­tį su­lauk­ti ge­res­nių lai­kų, kai jų gy­ven­vie­tė ne­bes­mir­dės ska­lū­nų aly­va. Mat il­gai kei­tę ku­rą „kvap­nes­niu“, praė­ju­sio kū­re­ni­mo se­zo­no pra­džio­je ši­lu­mos tie­kė­jai pa­ža­dė­jo, kad Pae­že­riuo­se bus pa­sta­ty­ta du­ji­nė ka­ti­li­nė. Tie­sa, jos ati­da­ry­mo da­ta vis bu­vo nu­ke­lia­ma tai nau­jie­siems me­tams, tai ki­tam kū­re­ni­mo se­zo­nui. Jam ar­tė­jant aiš­kė­ja, kad du­jų Pae­že­riuo­se ne­bus ir šie­met.

– Sut­ruk­dė in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų de­ri­ni­mo po­li­ti­ka, – trum­pai paaiš­ki­no G.Ta­mu­lis.

UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo komercijos direktorius ne­slė­pė, kad bet ko­kios bend­ro­vės in­ves­ti­ci­jos vė­liau gu­la ant var­to­to­jų pe­čių. Tai reiš­kia, kad in­ves­ta­vę di­de­lius pi­ni­gus į nau­ją ka­ti­li­nę ši­lu­mos tie­kė­jai vėl bus pri­vers­ti di­din­ti ši­lu­mos kai­ną. To­dėl pro­jek­tai dar vis de­ri­na­mi, svars­to­mi.Sko­li­nin­kų ma­žė­ja

G.Ta­mu­lis pa­si­džiau­gė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis ma­žė­ja sko­li­nin­kų gre­tos. At­si­ga­vus eko­no­mi­kai, žmo­nės ne­bek­limps­ta gi­liai į sko­las, o sten­gia­si su­si­mo­kė­ti. Ši­lu­mos tie­kė­jams pa­vyks­ta bend­ra­dar­biau­ti ir su Sa­vi­val­dy­be, ku­ri iš jai pri­klau­san­čių bu­tų sten­gia­si iš­kel­din­ti už paslaugas ne­mo­kan­čius nuo­mi­nin­kus. Ži­no­ma, yra ke­le­tas žmo­nių, ypač iš Sa­vi­val­dy­bės su­teik­tų būs­tų, ku­rie už ši­lu­mą vis dėl­to ne­mo­ka.

Vie­na mo­te­ris, tu­rė­ju­si ne­pil­na­me­čių vai­kų, už šil­dy­mą ne­mo­kė­jo me­tų me­tus. Šie­met jau­niau­sio­ji jos at­ža­la su­lau­kė pil­na­me­tys­tės, o šei­mos įsi­sko­li­ni­mas sie­kia per 35 tūkst. li­tų. Sup­ran­ta­ma, jog būs­tą jai teks ap­leis­ti. Tik ne­ži­nia, kas su­mo­kės tūks­tan­ti­nes sko­las. Teis­mo ke­liu ši­lu­mos tie­kė­jams gan leng­vai pa­vyks­ta at­gau­ti pi­ni­gus. 16 bu­tų ant­sto­liai par­da­vė iš var­žy­ty­nių, tad sko­los pa­deng­tos.

Ši­lu­mos tie­kė­jai ne­ra­miai lau­kia šio kū­re­ni­mo se­zo­no, kai kai­nos au­ga, o eko­no­mi­ka smun­ka. Nea­be­jo­ti­na, kad sko­li­nin­kų vėl pa­dau­gės.Var­to­to­jai pa­si­ren­gę

Šie­met truk­džių pra­dė­ti kū­re­ni­mo se­zo­ną be­veik ne­be­li­kę – 80 pro­c. klien­tų jau pa­ren­gę ši­lu­mos maz­gus ir pa­tei­kę su­tvar­ky­tus do­ku­men­tus. Ki­ti taip pat sku­ba tai pa­da­ry­ti.

Kiek dau­giau pro­ble­mų ky­la su in­di­vi­dua­lių na­mų, nau­do­jan­čių cent­ra­li­zuo­tą šil­dy­mą, sa­vi­nin­kais. Mat iši­rus koo­pe­ra­ty­vams ir li­kus pa­vie­niams var­to­to­jams, ne­bė­ra kam rū­pin­tis do­ku­men­ta­ci­ja. Per il­gą lai­ką su­dū­la ir se­niai ties­tos ši­lu­mi­nės tra­sos, pri­klau­san­čios koo­pe­ra­ty­vams. Jas re­mon­tuo­ti in­di­vi­dua­lūs var­to­to­jai tu­ri už sa­vo pi­ni­gus, tad su­si­dū­rus su sun­ku­mais to­kių var­to­to­jų vis ma­žė­ja.

G.Ta­mu­lis pri­mi­nė, kad UAB „Li­tes­ko“ ga­li ir anks­čiau, ofi­cia­liai ne­pas­kel­bus kū­re­ni­mo se­zo­no pra­džios, teik­ti pa­slau­gą. Tam te­rei­kia pa­ra­šy­ti pra­šy­mą. Kol kas fi­lia­las „Vil­ka­viš­kio ši­lu­ma“ tė­ra ga­vęs vie­nin­te­lį pra­šy­mą pra­dė­ti šil­dy­mą iš Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas