„Santaka“ / Problema, apie kurią ligoniai nenori sakyti net gydytojui

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-19 19:40

Dalinkitės:  


Problema, apie kurią ligoniai nenori sakyti net gydytojui

Eglė KVIESULAITIENĖ

„San­ta­kos“ pus­la­piuo­se va­sa­ros pra­džio­je pri­sta­tė­me jau­ną spe­cia­lis­tę – gy­dy­to­ją rea­bi­li­to­lo­gę Si­gi­tą SA­MU­ŠIE­NĘ. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tą bai­gu­si aly­tiš­kė su­si­ža­vė­jo vy­ro gim­ti­ne ir pra­dė­jo dirb­ti Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je. Daug idė­jų bei en­tu­ziaz­mo tu­rin­ti gy­dy­to­ja iš­kart pa­si­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti mū­sų laik­raš­ty­je ir „Svei­ka­tos“ pus­la­py­je ra­jo­no gy­ven­to­jus švies­ti svei­ka­tos te­mo­mis – apie daž­niau­siai ka­muo­jan­čias li­gas, jų gy­dy­mą, pro­fi­lak­ti­ką.

Šiame „Sveikatos“ puslapyje – gydytojos S.Samušienės parengtas straipsnis apie šlapimo nelaikymą.Skirs­to­ma į ti­pus

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mas – tai vie­na daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių vy­res­nio am­žiaus žmo­nių svei­ka­tos pro­ble­mų. Tarp su­lau­ku­siųjų 80-ies me­tų šla­pi­mo ne­lai­ky­mas nu­sta­to­mas be­veik 80 pro­c. žmo­nių. Mo­te­rys šia li­ga ser­ga du kar­tus daž­niau ne­gu vy­rai. Be­veik kas ant­rą pen­kias­de­šimt­me­tę ir kas penk­tą šeš­tą tris­de­šimt­me­tę var­gi­na ši pro­ble­ma.

Mo­te­rų šla­pi­mo ne­lai­ky­mas skirs­to­mas į tris ti­pus: šla­pi­mo ne­lai­ky­mas fi­zi­nio krū­vio me­tu, dirg­li šla­pi­mo pūs­lė ir miš­rus šla­pi­mo ne­lai­ky­mas.

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mą fi­zi­nio krū­vio me­tu su­ke­lia su­si­lpnė­ję du­bens dug­no rau­me­nys (po gim­dy­mų, me­no­pau­zės pe­rio­du), ana­to­miš­kai pa­ki­tu­si šla­pi­mo ta­kų pa­dė­tis. To­kiais at­ve­jais mo­te­ris ne­su­lai­ko šla­pi­mo ko­sė­da­ma, čiau­dė­da­ma, bėg­da­ma, spor­tuo­da­ma, juok­da­ma­si.

Dirg­li šla­pi­mo pūs­lė nu­sta­to­ma toms mo­te­rims, ku­rios ne­su­ge­ba su­lai­ky­ti šla­pi­mo at­si­ra­dus stai­giam no­rui šla­pin­tis. To­kiais at­ve­jais pūs­lė su­si­trau­ki­nė­ja ne­va­lin­gai, ir žmo­gus jau­čia nuo­la­ti­nį ne­va­lin­gą no­rą šla­pin­tis (gir­dė­da­mas te­kan­tį van­de­nį, priė­jęs prie na­mų du­rų ir kt.). Taip pat dirg­liai šla­pi­mo pūs­lei bū­din­gas pa­daž­nė­jęs šla­pi­ni­ma­sis die­ną ir nak­tį.

Miš­rus šla­pi­mo ne­lai­ky­mas nu­sta­to­mas, kai kar­tu pa­si­reiš­kia šla­pi­mo ne­lai­ky­mo fi­zi­nio krū­vio me­tu ir dirg­lios šla­pi­mo pūs­lės simp­to­mai.Rea­bi­li­ta­ci­nės prie­mo­nės

Esant pra­di­nėms šios li­gos sta­di­joms (I laips­nio šla­pi­mo ne­lai­ky­mui), pa­cien­tams ga­na veiks­min­gai pa­de­da fi­zio­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ros (šla­pi­mo pūs­lės elekt­ros­ti­mu­lia­ci­ja). Rea­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo pa­grin­das – spe­cia­lūs mankš­tos komp­lek­sai, taip pat Kė­ge­lio pra­ti­mai. Pas­ta­rie­ji stip­ri­na du­bens rau­me­nis. Kuo stip­res­ni du­bens rau­me­nys, tuo ge­riau jie at­lie­ka sa­vo funk­ci­ją, t. y. pa­de­da su­lai­ky­ti šla­pi­mą. Stip­rin­ti tarp­vie­tės rau­me­nis pa­ta­ria­ma ne tik pa­gy­ve­nu­sioms, bet ir jau­noms mo­te­rims, ypač po gim­dy­mo. Kė­ge­lio pra­ti­mai pa­de­da grei­čiau su­grą­žin­ti per nėš­tu­mą ir gim­dy­mą nu­si­lpu­sius rau­me­nis į jų anks­tes­nę būk­lę.

Tarp­vie­tės rau­me­nys stip­riai įtem­pia­mi, neį­tem­piant pil­vo rau­me­nų, 5–8 se­kun­des ir po to at­pa­lai­duo­ja­mi. Pra­ti­mą rei­kia kar­to­ti 10–15 kar­tų. Pra­ti­mo cik­lus re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti bent 3–4 kar­tus per die­ną (ge­riau­siai – 10). Šiuos pra­ti­mus ga­li­ma at­lik­ti ne tik ra­dus lai­ko spor­tui, bet ir sė­dint prie kom­piu­te­rio, skai­tant kny­gą ar žiū­rint te­le­vi­zo­rių.Me­di­ka­men­ti­nis ir chi­rur­gi­nis gy­dy­mas

Vais­tais, ku­rių pa­si­rin­ki­mas di­de­lis, daž­niau­siai gy­do­ma dirg­lio­ji šla­pi­mo pūs­lė. Li­gai pro­gre­sa­vus iki II ar III sta­di­jos, šla­pi­mo ne­lai­ky­mas fi­zi­nio krū­vio me­tu pa­gy­do­mas tik at­li­kus ope­ra­ci­ją.

Veiks­min­giau­sios yra ope­ra­ci­jos be pjū­vių – TVT (angl. Ten­sion free va­gi­nal ta­pe). Jos me­tu šlap­lė pa­ke­lia­ma į fi­zio­lo­gi­nį ly­gį imp­lan­tuo­jant ap­link ją pro­le­no juos­te­lę. Tai­kant TVT rin­ki­nį, šla­pi­mo pūs­lės pa­žeis­ti neį­ma­no­ma (tuo ši ope­ra­ci­ja ski­ria­si nuo ki­tų me­to­di­kų).

Ope­ra­ci­jos efek­ty­vu­mas – 95 pro­c. Šios ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­ko­se.Šla­pi­mą su­ge­rian­tys ga­mi­niai

Kont­ro­liuo­jant šla­pi­mo ne­lai­ky­mą, svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mus šla­pi­mą su­ge­rian­čius pro­duk­tus (įklo­tus ar saus­kel­nes). Šla­pi­mą su­ge­rian­tys ga­mi­niai pa­ren­ka­mi pa­gal šla­pi­mo ne­lai­ky­mo laips­nį ir kū­no pro­por­ci­jas, pa­to­gu­mą nau­do­ti, kai­ną.

Šių prie­mo­nių pa­si­rin­ki­mas gau­sus: įklo­tai, įdėk­lai, saus­kel­nės, saus­kel­nės-kel­nai­tės, už­tie­sa­lai.

Jie pa­ti­ki­mai ir ne­pas­te­bi­mai su­ge­ria šla­pi­mą, tau­so­ja odą ir ap­sau­go nuo ne­ma­lo­naus šla­pi­mo kva­po. Įk­lo­tai tin­ka, kai yra leng­vas (šla­pi­mas iš­si­ski­ria pa­vie­niais la­še­liais) ar vi­du­ti­nis šla­pi­mo ne­lai­ky­mas (ne vi­suo­met spė­ja­ma nuei­ti į tua­le­tą). Esant sun­kaus laips­nio šla­pi­mo ne­lai­ky­mui, kai šla­pi­mo pūs­lės veik­la vi­siš­kai ne­kont­ro­liuo­ja­ma, pa­to­giau nau­do­ti saus­kel­nes.Odos prie­žiū­ra

Ne­lai­kant šla­pi­mo, itin svar­bus dė­me­sys ski­ria­mas odos prie­žiū­rai. Pag­rin­di­niai odos prie­žiū­ros eta­pai – va­ly­mas, drė­ki­ni­mas bei ap­sau­ga.

Oda plau­na­ma nau­do­jant plau­na­mą­sias prie­mo­nes (pu­tas, los­jo­nus, prau­sik­lius), bet jo­kiu bū­du ne įpras­tą mui­lą, ku­ris ga­li pa­žeis­ti na­tū­ra­lų odos bar­je­rą.

Oda te­pa­ma minkš­ti­nan­čio­mis ir drė­ki­nan­čio­mis prie­mo­nė­mis su ali­jo­šiu­mi, mig­do­lų alie­ju­mi, gli­ce­ri­nu, pan­te­no­liu.

Ap­sisau­go­ti nuo dir­gi­nan­čio šla­pi­mo po­vei­kio var­to­ja­mi te­pa­lai ar kre­mai su cin­ko ok­si­du, di­me­ti­ko­nu.

Esant šla­pi­mo ne­lai­ky­mui ar no­rint jo iš­veng­ti, re­ko­men­duo­ja­ma at­si­kra­ty­ti ant­svo­rio, mes­ti rū­ky­ti, ri­bo­ti ko­fei­ną bei alkoholį, at­si­sa­ky­ti dirb­ti­nių sal­dik­lių, su­re­gu­liuo­ti skys­čių var­to­ji­mą, di­din­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, tai­ky­ti vi­du­rių už­kie­tė­ji­mo pro­fi­lak­ti­ką.

Vy­res­nia­me am­žiu­je svar­bu gy­dy­ti lė­ti­nes li­gas, vais­tus var­to­ti tik pa­si­ta­rus su gy­dy­to­ju.

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mas bet ku­ria­me am­žiu­je nė­ra nor­ma­lus reiš­ki­nys ir daž­niau­siai ga­li bū­ti sėk­min­gai iš­gy­dy­tas. Pa­cien­tai ne­tu­ri bi­jo­ti pa­sa­ky­ti apie sa­vo pro­ble­mą gy­dy­to­jui.

At­si­ra­dus nau­jiems ir efek­ty­viems vais­tams, nau­joms ope­ra­ci­jų me­to­di­koms, me­di­kai ga­li pa­dė­ti iš­spręs­ti šią ne vien tik me­di­ci­ni­nę, bet ir so­cia­li­nę pro­ble­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas