„Santaka“ / Problema, apie kurią ligoniai nenori sakyti net gydytojui

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-19 19:40

Dalinkitės:  


Problema, apie kurią ligoniai nenori sakyti net gydytojui

Eglė KVIESULAITIENĖ

„San­ta­kos“ pus­la­piuo­se va­sa­ros pra­džio­je pri­sta­tė­me jau­ną spe­cia­lis­tę – gy­dy­to­ją rea­bi­li­to­lo­gę Si­gi­tą SA­MU­ŠIE­NĘ. Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tą bai­gu­si aly­tiš­kė su­si­ža­vė­jo vy­ro gim­ti­ne ir pra­dė­jo dirb­ti Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je. Daug idė­jų bei en­tu­ziaz­mo tu­rin­ti gy­dy­to­ja iš­kart pa­si­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti mū­sų laik­raš­ty­je ir „Svei­ka­tos“ pus­la­py­je ra­jo­no gy­ven­to­jus švies­ti svei­ka­tos te­mo­mis – apie daž­niau­siai ka­muo­jan­čias li­gas, jų gy­dy­mą, pro­fi­lak­ti­ką.

Šiame „Sveikatos“ puslapyje – gydytojos S.Samušienės parengtas straipsnis apie šlapimo nelaikymą.Skirs­to­ma į ti­pus

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mas – tai vie­na daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių vy­res­nio am­žiaus žmo­nių svei­ka­tos pro­ble­mų. Tarp su­lau­ku­siųjų 80-ies me­tų šla­pi­mo ne­lai­ky­mas nu­sta­to­mas be­veik 80 pro­c. žmo­nių. Mo­te­rys šia li­ga ser­ga du kar­tus daž­niau ne­gu vy­rai. Be­veik kas ant­rą pen­kias­de­šimt­me­tę ir kas penk­tą šeš­tą tris­de­šimt­me­tę var­gi­na ši pro­ble­ma.

Mo­te­rų šla­pi­mo ne­lai­ky­mas skirs­to­mas į tris ti­pus: šla­pi­mo ne­lai­ky­mas fi­zi­nio krū­vio me­tu, dirg­li šla­pi­mo pūs­lė ir miš­rus šla­pi­mo ne­lai­ky­mas.

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mą fi­zi­nio krū­vio me­tu su­ke­lia su­si­lpnė­ję du­bens dug­no rau­me­nys (po gim­dy­mų, me­no­pau­zės pe­rio­du), ana­to­miš­kai pa­ki­tu­si šla­pi­mo ta­kų pa­dė­tis. To­kiais at­ve­jais mo­te­ris ne­su­lai­ko šla­pi­mo ko­sė­da­ma, čiau­dė­da­ma, bėg­da­ma, spor­tuo­da­ma, juok­da­ma­si.

Dirg­li šla­pi­mo pūs­lė nu­sta­to­ma toms mo­te­rims, ku­rios ne­su­ge­ba su­lai­ky­ti šla­pi­mo at­si­ra­dus stai­giam no­rui šla­pin­tis. To­kiais at­ve­jais pūs­lė su­si­trau­ki­nė­ja ne­va­lin­gai, ir žmo­gus jau­čia nuo­la­ti­nį ne­va­lin­gą no­rą šla­pin­tis (gir­dė­da­mas te­kan­tį van­de­nį, priė­jęs prie na­mų du­rų ir kt.). Taip pat dirg­liai šla­pi­mo pūs­lei bū­din­gas pa­daž­nė­jęs šla­pi­ni­ma­sis die­ną ir nak­tį.

Miš­rus šla­pi­mo ne­lai­ky­mas nu­sta­to­mas, kai kar­tu pa­si­reiš­kia šla­pi­mo ne­lai­ky­mo fi­zi­nio krū­vio me­tu ir dirg­lios šla­pi­mo pūs­lės simp­to­mai.Rea­bi­li­ta­ci­nės prie­mo­nės

Esant pra­di­nėms šios li­gos sta­di­joms (I laips­nio šla­pi­mo ne­lai­ky­mui), pa­cien­tams ga­na veiks­min­gai pa­de­da fi­zio­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ros (šla­pi­mo pūs­lės elekt­ros­ti­mu­lia­ci­ja). Rea­bi­li­ta­ci­nio gy­dy­mo pa­grin­das – spe­cia­lūs mankš­tos komp­lek­sai, taip pat Kė­ge­lio pra­ti­mai. Pas­ta­rie­ji stip­ri­na du­bens rau­me­nis. Kuo stip­res­ni du­bens rau­me­nys, tuo ge­riau jie at­lie­ka sa­vo funk­ci­ją, t. y. pa­de­da su­lai­ky­ti šla­pi­mą. Stip­rin­ti tarp­vie­tės rau­me­nis pa­ta­ria­ma ne tik pa­gy­ve­nu­sioms, bet ir jau­noms mo­te­rims, ypač po gim­dy­mo. Kė­ge­lio pra­ti­mai pa­de­da grei­čiau su­grą­žin­ti per nėš­tu­mą ir gim­dy­mą nu­si­lpu­sius rau­me­nis į jų anks­tes­nę būk­lę.

Tarp­vie­tės rau­me­nys stip­riai įtem­pia­mi, neį­tem­piant pil­vo rau­me­nų, 5–8 se­kun­des ir po to at­pa­lai­duo­ja­mi. Pra­ti­mą rei­kia kar­to­ti 10–15 kar­tų. Pra­ti­mo cik­lus re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti bent 3–4 kar­tus per die­ną (ge­riau­siai – 10). Šiuos pra­ti­mus ga­li­ma at­lik­ti ne tik ra­dus lai­ko spor­tui, bet ir sė­dint prie kom­piu­te­rio, skai­tant kny­gą ar žiū­rint te­le­vi­zo­rių.Me­di­ka­men­ti­nis ir chi­rur­gi­nis gy­dy­mas

Vais­tais, ku­rių pa­si­rin­ki­mas di­de­lis, daž­niau­siai gy­do­ma dirg­lio­ji šla­pi­mo pūs­lė. Li­gai pro­gre­sa­vus iki II ar III sta­di­jos, šla­pi­mo ne­lai­ky­mas fi­zi­nio krū­vio me­tu pa­gy­do­mas tik at­li­kus ope­ra­ci­ją.

Veiks­min­giau­sios yra ope­ra­ci­jos be pjū­vių – TVT (angl. Ten­sion free va­gi­nal ta­pe). Jos me­tu šlap­lė pa­ke­lia­ma į fi­zio­lo­gi­nį ly­gį imp­lan­tuo­jant ap­link ją pro­le­no juos­te­lę. Tai­kant TVT rin­ki­nį, šla­pi­mo pūs­lės pa­žeis­ti neį­ma­no­ma (tuo ši ope­ra­ci­ja ski­ria­si nuo ki­tų me­to­di­kų).

Ope­ra­ci­jos efek­ty­vu­mas – 95 pro­c. Šios ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­ko­se.Šla­pi­mą su­ge­rian­tys ga­mi­niai

Kont­ro­liuo­jant šla­pi­mo ne­lai­ky­mą, svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mus šla­pi­mą su­ge­rian­čius pro­duk­tus (įklo­tus ar saus­kel­nes). Šla­pi­mą su­ge­rian­tys ga­mi­niai pa­ren­ka­mi pa­gal šla­pi­mo ne­lai­ky­mo laips­nį ir kū­no pro­por­ci­jas, pa­to­gu­mą nau­do­ti, kai­ną.

Šių prie­mo­nių pa­si­rin­ki­mas gau­sus: įklo­tai, įdėk­lai, saus­kel­nės, saus­kel­nės-kel­nai­tės, už­tie­sa­lai.

Jie pa­ti­ki­mai ir ne­pas­te­bi­mai su­ge­ria šla­pi­mą, tau­so­ja odą ir ap­sau­go nuo ne­ma­lo­naus šla­pi­mo kva­po. Įk­lo­tai tin­ka, kai yra leng­vas (šla­pi­mas iš­si­ski­ria pa­vie­niais la­še­liais) ar vi­du­ti­nis šla­pi­mo ne­lai­ky­mas (ne vi­suo­met spė­ja­ma nuei­ti į tua­le­tą). Esant sun­kaus laips­nio šla­pi­mo ne­lai­ky­mui, kai šla­pi­mo pūs­lės veik­la vi­siš­kai ne­kont­ro­liuo­ja­ma, pa­to­giau nau­do­ti saus­kel­nes.Odos prie­žiū­ra

Ne­lai­kant šla­pi­mo, itin svar­bus dė­me­sys ski­ria­mas odos prie­žiū­rai. Pag­rin­di­niai odos prie­žiū­ros eta­pai – va­ly­mas, drė­ki­ni­mas bei ap­sau­ga.

Oda plau­na­ma nau­do­jant plau­na­mą­sias prie­mo­nes (pu­tas, los­jo­nus, prau­sik­lius), bet jo­kiu bū­du ne įpras­tą mui­lą, ku­ris ga­li pa­žeis­ti na­tū­ra­lų odos bar­je­rą.

Oda te­pa­ma minkš­ti­nan­čio­mis ir drė­ki­nan­čio­mis prie­mo­nė­mis su ali­jo­šiu­mi, mig­do­lų alie­ju­mi, gli­ce­ri­nu, pan­te­no­liu.

Ap­sisau­go­ti nuo dir­gi­nan­čio šla­pi­mo po­vei­kio var­to­ja­mi te­pa­lai ar kre­mai su cin­ko ok­si­du, di­me­ti­ko­nu.

Esant šla­pi­mo ne­lai­ky­mui ar no­rint jo iš­veng­ti, re­ko­men­duo­ja­ma at­si­kra­ty­ti ant­svo­rio, mes­ti rū­ky­ti, ri­bo­ti ko­fei­ną bei alkoholį, at­si­sa­ky­ti dirb­ti­nių sal­dik­lių, su­re­gu­liuo­ti skys­čių var­to­ji­mą, di­din­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, tai­ky­ti vi­du­rių už­kie­tė­ji­mo pro­fi­lak­ti­ką.

Vy­res­nia­me am­žiu­je svar­bu gy­dy­ti lė­ti­nes li­gas, vais­tus var­to­ti tik pa­si­ta­rus su gy­dy­to­ju.

Šla­pi­mo ne­lai­ky­mas bet ku­ria­me am­žiu­je nė­ra nor­ma­lus reiš­ki­nys ir daž­niau­siai ga­li bū­ti sėk­min­gai iš­gy­dy­tas. Pa­cien­tai ne­tu­ri bi­jo­ti pa­sa­ky­ti apie sa­vo pro­ble­mą gy­dy­to­jui.

At­si­ra­dus nau­jiems ir efek­ty­viems vais­tams, nau­joms ope­ra­ci­jų me­to­di­koms, me­di­kai ga­li pa­dė­ti iš­spręs­ti šią ne vien tik me­di­ci­ni­nę, bet ir so­cia­li­nę pro­ble­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas