„Santaka“ / Bibliotekų likimas – nuo skaitytojų antplūdžio iki nepagarbos knygai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-19 19:34

Dalinkitės:  


Ky­bar­tų bib­lio­te­kos ve­dė­ja Auš­ra Ko­kans­kie­nė sa­kė, kad len­ty­no­se kny­gos su­dė­tos dviem ei­lė­mis, o tar­pai tarp len­ty­nų – la­bai siau­ri, tad skai­ty­to­jams čia vaikš­čio­ti ne­lei­džia­ma.

Autorės nuotr.


Bibliotekų likimas – nuo skaitytojų antplūdžio iki nepagarbos knygai

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Kaž­ka­da kles­tė­jęs, bran­gia sce­nos įran­ga „gink­luo­tas“ bu­vu­sio „Ši­lu­pės“ ko­lū­kio kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas, esan­tis Mat­lau­kio kai­me, da­bar ge­riau­siu at­ve­ju tik­tų tik da­žas­vy­džiui žais­ti. Pro kiau­rus, vie­ti­nių chu­li­ga­nų iš­dau­žy­tus lan­gus švil­pau­ja vė­jai ir, nors sie­nos dar ga­na tvir­tos, pro sto­gą vie­to­mis var­va po kiek­vie­no lie­taus.

Pa­si­ro­do, jog tarp šių sie­nų vis dar tu­ri veik­ti kai­mo bib­lio­te­ka – vie­nas iš tris­de­šimt dvie­jų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no savivaldybės viešosios bib­lio­te­kos fi­lia­lų.Bib­lio­te­ka – ant laip­tų

Kad čia bū­ta bib­lio­te­kos, užė­jus pro ne­ra­kin­tas, be stik­lų likusias pa­ra­di­nes du­ris liu­di­ja kny­gos. Jų pil­na vi­sur: fo­jė, ant laip­tų, bu­vu­sia­me tua­le­te ir ant pa­lan­gių. Ne­pa­na­šu, kad jas taip „sau­go­tų“ bib­lio­te­ki­nin­kai.

Grei­čiau­siai tai – vie­ti­nių van­da­lų dar­bas. Jų čia pa­si­dar­buo­ta vi­sur, nė­ra to­kio kam­pe­lio, ku­rio ne­bū­tų su­nio­ko­ju­si ne­do­rė­lio ran­ka. Apie pa­sta­te vyks­tan­čias links­my­bes ga­li­ma numanyti iš tuš­čių bu­te­lių, ku­rie vo­lio­ja­si ant že­mės, nuo­rū­kų ir ug­nies kū­ri­mo žy­mių.

Du­rys, ant ku­rių už­ra­šy­ta „Bib­lio­te­ka“, čia vie­nin­te­lės už­ra­kin­tos, o iš­muš­ti stik­lai už­kal­ti. Bet ir tai, ma­tyt, neap­sau­go pa­tal­pos nuo įsi­lau­žė­lių...Ge­ros kny­gos – sau­gios

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vi­li­ja Gi­lie­nė pa­tvir­ti­no, kad šio­se pa­tal­po­se tu­rė­tų veik­ti bib­lio­te­ka. Tik jau ku­ris lai­kas ji už­da­ry­ta, nors ofi­cia­liai ne­pa­nai­kin­ta. Tam rei­kė­tų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo.

– Čia pu­se eta­to dir­bu­si il­ga­me­tė bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ele­na Jakš­tie­nė per­kel­ta į Ky­bar­tus, – sa­kė di­rek­to­rė. – O šio­se pa­tal­po­se ge­rų kny­gų jau ne­be­li­kę. Ne vie­nus me­tus jas ga­di­no pro sto­gą var­van­tis van­duo, pa­tal­pos bu­vo ne­šil­do­mos, tad ir spau­di­nių būk­lė bu­vo ne­ko­kia. Ge­ras ir tin­ka­mas skai­ty­ti kny­gas bib­lio­te­ki­nin­kė iš­rin­ko, su­pa­ka­vo ir pa­dė­jo bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­po­se. Nu­nio­ko­ta­me pa­sta­te li­ko tik ne­ver­tin­gos kny­gos. Bet ir jos ne­tu­rė­tų mė­ty­tis po ko­ri­do­rius.Kreip­sis dėl už­da­ry­mo

Di­rek­to­rė tvir­ti­no, kad už­ra­kin­ta bib­lio­te­ka jau bu­vu­si iš­plėš­ta ir anks­čiau. Apie tai pra­neš­ta po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­nams pa­skam­bin­ta ir šį­kart.

– Pa­tys mat­lau­kiš­kiai mums pa­skam­bi­na ir sa­ko, kad kny­gos vėl iš­mė­ty­tos, – dės­tė V.Gi­lie­nė. – Bet ką mes ga­li­me pa­da­ry­ti? Sar­go per nak­tį ne­pas­ta­ty­si­me, o bib­lio­te­ki­nin­kė tu­ri tik pu­sę eta­to.

Kad bū­tų už­da­ry­ta ši bib­lio­te­ka, di­rek­to­rės tei­gi­mu, iš pra­džių prie­ši­no­si Mat­lau­kio kai­mo bend­ruo­me­nė. Žmo­nės sa­kė, jog to­kios įstai­gos jiems rei­kia.

Šiuo me­tu vie­ti­niai jau su­tin­ka, kad dirb­ti­nai lai­ky­ti bib­lio­te­ką – be­pras­miš­kas da­ly­kas. Į bu­vu­sį mo­kyk­los pa­sta­tą no­rin­ti įsi­kraus­ty­ti bend­ruo­me­nė ga­lė­tų ko­kį kam­ba­rė­lį skir­ti ir bib­lio­te­kos kny­goms, čia ga­lė­tų bū­ti kny­gų iš­da­vi­mo punk­tas.

Di­rek­to­rė sa­kė, kad bus kreip­ta­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir pra­šo­ma pa­nai­kin­ti ne tik Mat­lau­kio, bet ir Bač­kiš­kių bib­lio­te­ką. Mat pa­sta­ro­ji ir­gi gy­ve­na ne ge­riau­sius lai­kus. Kai­me nė­ra Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų, tad ten­ka pri­klau­sy­ti nuo pri­va­taus as­mens ma­lo­nės. Be to, bib­lio­te­ki­nin­kė čia dir­ba ir­gi tik pu­se eta­to, o skai­ty­to­jų yra ne­daug.Tvy­ro įtam­pa

Kaip sa­kė V.Gi­lie­nė, Mat­lau­kio bib­lio­te­ki­nin­kė per­kel­ta į Ky­bar­tus. Pak­laus­ta, kaip ne­di­de­lė­je Ky­bar­tų bib­lio­te­ko­je tel­pa ke­tu­rios dar­buo­to­jos, di­rek­to­rė sa­kė, jog di­de­lės tra­ge­di­jos dėl to nė­ra. Vie­tos bib­lio­te­ki­nin­kėms už­ten­ka, tik kny­goms jos tik­rai yra per ma­žai.

Už­su­kus į Ky­bar­tų bib­lio­te­ką, jau ne pir­mą kar­tą te­ko įsi­ti­kin­ti, kad lan­ky­to­jų čia ne­trūks­ta. Pa­tal­po­se vei­kia ir įvai­rūs bū­re­liai, vyks­ta ky­bar­tie­čių mėgs­ta­mi ren­gi­niai, kny­gų pri­sta­ty­mai. Tik ve­dė­ja Auš­ra Ko­kans­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad tarp Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų ir bib­lio­te­ki­nin­kių – nuo­la­ti­nė įtam­pa. Mat ten­ka da­ly­tis cent­ro pa­tal­po­mis, ku­rios ir vie­niems, ir ki­tiems – ankš­tos.

Mo­te­rys len­ty­no­se kny­gas su­dė­ju­sios dviem ei­lė­mis, tad skai­ty­to­jams ne­duo­da jų rink­tis pa­tiems. Žmo­nės, pa­skai­tę są­ra­šus, pa­sa­ko, ko­kio lei­di­nio no­rė­tų, o bib­lio­te­ki­nin­kės jį suieš­ko. Tad dau­ge­lis ge­rų kny­gų už­si­gu­li len­ty­no­se, nes vie­noks jaus­mas skai­ty­ti są­ra­šus, o ki­toks – lies­ti kny­gą, ma­ty­ti vir­še­lį, pa­sklai­dy­ti la­pus.Sa­vi­nin­ko ape­ti­tas au­ga

Dėl dar­be tvy­ran­čios įtam­pos V.Gi­lie­nė sa­kė va­žiuo­sian­ti kal­bė­tis su Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Čer­ne­vi­čiu­mi. Juk ne dėl bib­lio­te­ki­nin­kių kal­tės ir jų no­ro vi­siems ten­ka gy­ven­ti ankš­tai.

– Yra nu­ma­ty­tos pa­tal­pos prie pat Kul­tū­ros cent­ro, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 36, – sa­kė V.Gi­lie­nė. – Ten esa­ma apie 88 kv. m lais­vų bu­vu­sio kny­gy­no pa­tal­pų. Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se gre­ta įsi­kū­rę me­to­dis­tai, ku­rie pa­ža­dė­jo rei­ka­lui esant iš­si­kraus­ty­ti. Tik nie­kaip ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti su pri­va­taus bu­to sa­vi­nin­ku, ku­rio tur­tą Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ruo­šu­si nu­pirk­ti, – ta­da bib­lio­te­kai pri­klau­sy­tų vi­sas pir­ma­sis aukš­tas. Jau ant­rus me­tus ta­ria­mės su tuo žmo­gu­mi – yra Ta­ry­bos nu­ma­ty­tos lė­šos, bet jis ap­si­gal­vo­jo ir kai­ną pa­dvi­gu­bi­no. Šį­met vėl bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl lė­šų ki­tų me­tų biu­dže­te, bet žmo­gus vėl ban­do kel­ti kai­ną. Pro­jek­ti­niams do­ku­men­tams reng­ti nu­ma­ty­tos lė­šos ir šiaip sau jų nie­kas ne­ski­ria, tad su­gal­vo­jus su­mų kai­ta­lio­ti ne­ga­li­ma. Taip ši is­to­ri­ja ir tę­sia­si.

Pa­sak di­rek­to­rės, su­tvar­kius vi­sus do­ku­men­tus, pa­kei­tus pa­tal­pų pa­skir­tį, jų re­mon­tui bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis lė­šų iš vals­ty­bės.

Tik neaišku, kokios sumos dar užsimanys kybartietis. Keista, kad žmogus nesupranta, jog kenkia ne Savivaldybei ar valdžiai, bet visų Kybartų skaitytojams.

Di­rek­to­rė sa­kė, kad mies­tų bib­lio­te­kos (tarp jų – ir Ky­bar­tų) tu­ri gau­ti nau­jų kom­piu­te­rių, tik aiš­ku, jog sta­ty­ti jų ne­bus kur...


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas