„Santaka“ / Diskutuota apie seksualinį smurtą prieš vaikus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-19 19:20

Dalinkitės:  


Susitikimą nuotaikingai pradėjo Lietuvos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė (viduryje), savo nuomonę išsakė apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja Nijolė Popierienė.

Autorės nuotr.


Diskutuota apie seksualinį smurtą prieš vaikus

Birutė NENĖNIENĖ

Į Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­reng­tą ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ją „Sek­sua­li­nis smur­tas prieš vai­kus, pro­ble­mos ir jų spren­di­mo bū­dai“ bu­vo pa­kvies­ti ap­skri­ties po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros, vai­ko tei­sių ap­sau­gos, psi­cho­lo­gi­nių-pe­da­go­gi­nių tar­ny­bų, me­di­ci­nos įstai­gų, vai­kų glo­bos įstai­gų at­sto­vai.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė pri­sta­tė ty­ri­mo „Sek­sua­li­nio smur­to prieš vai­kus pa­pli­ti­mo mas­tas ir prie­žas­čių ana­li­zė“ re­zul­ta­tus, at­sa­kė į įvai­rių ži­ny­bų at­sto­vų pa­teik­tus klau­si­mus.

2007 me­tų gruo­džio – 2008 me­tų ba­lan­džio mė­ne­siais at­lik­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rės įstai­gos ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mas. Api­bend­ri­nus jo re­zul­ta­tus, įvar­di­jus pro­ble­mas, joms spręs­ti bu­vo su­for­mu­luo­ti siū­ly­mai Vy­riau­sy­bei, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tams, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai, ra­jo­nų vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­boms.

Pa­na­šūs su­si­ti­ki­mai bus su­reng­ti ir ki­to­se ap­skri­tyse. Ma­ri­jam­po­lė­je suor­ga­ni­zuo­tas su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja bu­vo ket­vir­tas iš ei­lės ša­ly­je, tu­rint tiks­lą pa­ge­rin­ti tarp­ži­ny­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, siek­ti kal­bė­ji­mo­si ir su­si­kal­bė­ji­mo, spren­džiant šią skau­džią pro­ble­mą.

Dis­ku­si­jo­se kal­bė­jo Ma­ri­jam­po­lės pro­ku­ro­rė O.Dir­sie­nė, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos mies­to po­li­ci­jos nuo­va­dos ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų spe­cia­lis­tas J.Kar­ta­vi­čius, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tarnybos ve­dė­ja N.Po­pie­rie­nė ir ki­ti. VšĮ Pa­ra­mos vai­kams cent­ro psi­cho­lo­gė I.Da­niū­nai­tė kal­bė­jo apie pa­tir­tį dir­bant su sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­ru­siais vai­kais ir šei­mo­mis, tai­ko­mos pro­gra­mos eta­pus, in­for­ma­vo apie ren­gia­mą so­cia­li­nę kam­pa­ni­ją „Pa­ma­tyk, iš­girsk, pa­sa­kyk“ bei mo­ky­mų pro­gra­mą dar­že­lių auk­lė­to­joms.

Bu­vo kal­ba­ma apie vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cent­rų stei­gi­mą. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je toks cent­ras nu­ma­to­mas įkur­ti Gel­gau­diš­ky­je (Ša­kių r.).

Kaip sa­kė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė, ty­ri­mo ini­cia­to­riai pir­miau­sia su­lau­kė pa­si­prie­ši­ni­mo iš vai­kų glo­bos na­mų, kai ku­rių Sei­mo na­rių, nes anks­čiau ne­bu­vo priim­ta kal­bė­ti apie sek­sua­li­nį vai­kų iš­nau­do­ji­mą ir bū­dus, kaip vai­kui pa­dė­ti. To­kio ty­ri­mo im­tis pa­ska­ti­no di­dė­jan­tis skun­dų dėl vai­kų pa­ti­ria­mo sek­sua­li­nio smur­to skai­čius Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­riaus įstai­go­je. Kreip­da­vo­si se­ne­liai, ma­mos, gau­ta pra­ne­ši­mų apie sek­sua­li­nę prie­var­tą vai­kų glo­bos na­muo­se. Pa­teik­ti fak­tai lei­do kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir iš­tir­ti rea­lią si­tua­ci­ją.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis tarp ki­tų ap­skri­čių pa­gal vai­kų sek­sua­li­nį iš­nau­do­ji­mą yra sep­tin­to­je vie­to­je: yra už­fik­suo­ta, jog sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­rė 12 vai­kų (9 – vai­kų glo­bos įstai­go­se, trys – spe­cia­lio­jo ug­dy­mo įstai­go­se).

Ty­ri­mui an­ke­tų klau­si­mus pa­dė­jo pa­reng­ti psi­cho­lo­gai, spe­cia­lis­tai, jie tal­ki­no ap­klau­siant vai­kus. Ty­ri­mai at­lik­ti 120 ša­lies vai­kų glo­bos ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų. Ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti kai ku­rių ak­lų­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų, spe­cia­lių­jų po­rei­kių įstai­gų vai­kų, to­dėl šis dar­bas atei­ty­je dar bus tę­sia­mas.

Ano­ni­miš­kai an­ke­tas už­pil­dė 3674 vai­kai ir 2187 dar­buo­to­jai. 158 vai­kai nu­ro­dė, jog pa­ty­rė sek­sua­li­nę prie­var­tą ir tai įvy­ko šei­mo­je, glo­bos na­muo­se ar spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je mo­ko­si. Vai­kai nu­ro­dė, jog prie­var­tą pa­ty­rė iš bend­raam­žių, vy­res­nių ber­niu­kų, tė­vų, pa­tė­vių ir ne­pa­žįs­ta­mų vy­rų. Bet at­sa­ky­mai į ki­taip su­for­mu­luo­tus klau­si­mus lei­do su­pras­ti, jog ne vi­si vai­kai bu­vo at­vi­ri, to­dėl sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­ru­sių vai­kų skai­čius yra aiš­kiai di­des­nis.

Išaiš­kė­jo, jog iš sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­rusių vaikų du treč­da­liai yra ber­niu­kų ir treč­da­lis mer­gai­čių. Dau­giau nei še­ši šim­tai vai­kų žiū­rė­jo po­rnog­ra­fi­nes nuo­trau­kas, žur­na­lus ir fil­mus, pa­na­šiai to­kiam skai­čiui siū­ly­ta žiū­rė­ti. Per pen­kias­de­šimt vai­kų bu­vo ver­čia­mi, įkal­bi­nė­ja­mi, pra­šo­mi fil­muo­tis ar fo­tog­ra­fuo­tis nuo­gi.

Ta­čiau ty­ri­mo me­tu ne­bu­vo aiš­kin­ta­si, kur to­ji li­te­ra­tū­ra bu­vo priei­na­ma, kur bu­vo fo­tog­ra­fuo­ja­ma ar fil­muo­ja­ma.

Ne­ri­mą ke­lia ir ki­ti skai­čiai: 90 vai­kų nu­ro­dė, jog sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­rė vie­ną kar­tą, 68 tei­gė, jog to­kią prie­var­tą pa­ty­rė ne kar­tą. Net 313 vai­kų nu­ro­dė, jog ži­no, kad drau­gai ar­ba pa­žįs­ta­mi vai­kai pa­ti­ria ar bu­vo pa­ty­rę sek­sua­li­nę prie­var­tą, 224 nu­ro­dė ži­nan­tys as­me­nis, ku­rie prieš ki­tus nau­do­ja sek­sua­li­nę prie­var­tą.

Ge­ro­kai nu­ste­bi­no vai­kų at­sa­ky­mai į klau­si­mą, kur jie, jei pa­tir­tų sek­sua­li­nę prie­var­tą, pir­miausia kreip­tų­si. Glo­bos įstai­gų auk­lė­ti­niai ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų vai­kai vi­sų pir­ma nu­ro­dė auk­lė­to­jus bei tė­vus, o pa­sku­ti­nė­je vie­to­je – drau­gus ir glo­bė­jus. Pa­sak R.Ša­la­še­vi­čiū­tės, tas pa­si­ti­kė­ji­mas auk­lė­to­jus tu­rė­tų įpa­rei­go­ti daž­niau kal­bė­tis su vai­ku, skir­ti jam dau­giau dė­me­sio.

Liū­di­na tai, kad 369 dar­buo­to­jai sa­kė, jog ži­no­jo apie vai­kų pa­ti­ria­mą iš­nau­do­ji­mą, o 71 iš jų at­sa­kė, jog tai ži­no­da­mi ne­siė­mė jo­kių veiks­mų. Ko­dėl? To­dėl, kad ne­ti­kė­jo, jog jų įsi­ki­ši­mas ga­li bū­ti efek­ty­vus, ar­ba ma­nė, kad įsi­kiš­da­mi dar la­biau pa­kenks vai­kui.

„Toks po­žiū­ris ir yra pro­ble­ma, kad mes no­ri­me gy­ven­ti už­si­da­rę, ne­kal­bė­ti apie tai, kas blo­gai, ir ne­no­ri­me ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – sa­kė kont­ro­lie­rė. Pa­sak jos, ne­tei­kia­ma ir ne­gar­si­na­ma tik ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri ga­li pa­kenk­ti vai­ko in­te­re­sams.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rė bir­že­lio mė­ne­sį krei­pė­si į vi­sas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bas, vai­kų glo­bos įstai­gas, kad vi­so­se glo­bos įstai­go­se bū­tų pa­vie­šin­ti te­le­fo­nai, ad­re­sai, ku­riais vai­kai ga­lė­tų ir drįs­tų pra­neš­ti apie tai, kas jiems ne­ge­rai, ar­ba ži­no, jog ša­lia jų yra nu­skriaus­tų ar skriau­džia­mų bend­raam­žių.

Ati­tin­ka­mi nu­ro­dy­mai dėl nu­ken­tė­ju­sių, sek­sua­li­nį smur­tą pa­ty­ru­sių vai­kų ap­klau­sų bu­vo per­duo­ti pro­ku­ro­rams, įren­gia­mi ap­klau­sų kam­ba­riai, ap­mo­ko­mi ty­rė­jai.

Api­bend­ri­nus mi­nė­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus priei­ta prie iš­va­dos, jog ne vi­so­se glo­bos įstai­go­se vai­kams už­tik­ri­na­ma pa­kan­ka­ma ap­sau­ga nuo smur­to ir iš­nau­do­ji­mo, ne­pa­kan­ka­mas dar­buo­to­jų skai­čius. Be to, yra per ma­žai psi­cho­lo­gų eta­tų. Šių spe­cia­lis­tų trūks­ta ne tik glo­bos na­muo­se, bet ir pe­da­go­gi­nė­se-psi­cho­lo­gi­nė­se tar­ny­bo­se. Jų at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, to­dėl yra siū­lo­mi šių spe­cia­lis­tų pri­trau­ki­mo bū­dai.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė sa­kė ne­pyks­tan­ti ant pe­da­go­gų, strei­kais ko­vo­ju­sių dėl at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo, ta­čiau neat­sis­te­bi, ko­kie yra kant­rūs psi­cho­lo­gai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Jie dir­ba vi­są dar­bo die­ną ir dar sun­kes­nį dar­bą nei mo­ky­to­jai, ta­čiau ne­si­skun­džia, at­ly­gi­ni­mo te­gau­da­mi apie tūks­tan­tį li­tų.

Pa­rei­gū­nė ne­ga­lė­jo nu­ty­lė­ti ir pa­ste­bė­to skau­daus fak­to, jog treč­da­lis glo­bos na­mų dar­buo­to­jų ne­mo­ka dirb­ti su vai­kais – ar dėl lai­ko sto­kos, ar dėl ne­no­ro jų neišk­lau­so. Nuo ki­tų me­tų nu­ma­to­ma pra­dė­ti šių dar­buo­to­jų ates­ta­ci­ją, ku­ri tu­rė­tų pri­vers­ti pa­si­temp­ti, pa­keis­ti dar­bo sti­lių, pa­kel­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas