„Santaka“ / Du laiškai iš Neįgaliųjų sąjungos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50

Tvarkinga šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje ar netoli jo. Tel. 8 636 47 641 .
Galioja iki: 2019-05-06 13:36:34

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14, beveik naują dvigulę lovą su patalynės dėže, 5 durų didelę medinę spintą. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-05-06 13:40:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-18 09:02

Dalinkitės:  


Du laiškai iš Neįgaliųjų sąjungos

Su­si­rin­ki­muo­se pa­si­ge­do­me daugiau de­mok­ra­ti­josNe­se­niai Vilkaviškio rajono neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­go­je įvy­ko rin­ki­mai. Tik iš tre­čio kar­to pa­vy­ko iš­rink­ti pir­mi­nin­kę.

Są­jun­go­je vyks­ta ne­ge­ri da­ly­kai. Ini­cia­ty­vūs žmo­nės už ak­ty­vią veik­lą ša­li­na­mi, ap­kal­ti­nus juos są­jun­gos pa­slap­čių vie­ši­ni­mu (ko­kios pa­slap­tys pel­no ne­sie­kian­čio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je?), aso­cia­ci­jos var­do men­ki­ni­mu. Ta­čiau tą var­dą la­biau­siai su­men­ki­no ne ei­li­niai na­riai, o tie, ku­rie rin­ki­muo­se pir­mi­nin­ka­vo ir sek­re­to­ria­vo.

Aukš­čiau­sias or­ga­nas yra vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas. Bet į žmo­nių pa­reikš­tą nuo­mo­nę ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Li­kus ke­lioms die­noms iki su­si­rin­ki­mo, iš są­jun­gos bu­vo pa­ša­lin­ta jos na­rė – rea­li kan­di­da­tė į pir­mi­nin­kės po­stą.

Su­si­rin­ki­mo me­tu ji pa­tei­kė pra­šy­mą su­grą­žin­ti į są­jun­gą. Dau­gu­ma nu­bal­sa­vo įtrauk­ti pra­šy­mą į dar­bot­var­kę ir at­sta­ty­ti na­rys­tę. Pra­šy­mas bu­vo priim­tas, bet pro­to­ko­le šis klau­si­mas ne­bu­vo už­fik­suo­tas.

Ne­pa­kęs­da­ma lai­ki­nai pir­mi­nin­kės pa­rei­gas ėju­sios J.Ur­ban­tie­nės ir val­dy­bos na­rių sa­vi­va­lia­vi­mo, ne­si­skai­ty­mo su są­jun­gos na­rių nuo­mo­ne, ne­pa­liau­ja­mų il­ga­lai­kių int­ri­gų, su­si­kū­rė ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, ku­ri raš­tu pa­rei­ka­la­vo pa­teik­ti me­tų ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tą ir šių me­tų bir­že­lio 9 die­nos su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lą, ku­ris su­ra­šy­tas fik­ty­viai. Į tai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Bu­vu­si pir­mi­nin­kė A.Šni­pai­tie­nė ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tos ne­pa­tei­kė, ne­da­vė jos ir val­dy­ba.

Bir­že­lio 30 d. su­si­rin­ki­mo me­tu ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys J.Ga­lec­kas pa­pra­šė ant­rą kar­tą į dar­bot­var­kę įtrauk­ti me­tų ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tą, per­skai­ty­ti bir­že­lio 9 die­nos su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lą ir įtrauk­ti į dar­bot­var­kę ne­tei­sė­tai pa­ša­lin­tos na­rės klau­si­mą. Jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad čia vyks­ta tik pir­mi­nin­ko rin­ki­mai ir jo­kie ki­ti klau­si­mai ne­bus spren­džia­mi.

Tuo­met ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai pa­siū­lė nu­ša­lin­ti su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­ką ir sek­re­to­res. Sa­lė­je ki­lo di­džiu­lis triukš­mas. Vie­ni rei­ka­la­vo nu­ša­lin­ti, ki­ti sto­jo iš sa­vo vie­tų ir pra­dė­jo skirs­ty­tis. Ta­da į sce­ną išė­jo Da­li­ja Ago­ta Kar­kie­nė ir ma­lo­niai, ape­liuo­da­ma į ka­ta­li­kiš­kus jaus­mus, pa­pra­šė leis­ti žmo­nėms iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Dėl ko ta­da ruo­šia­mi su­si­rin­ki­mai? Ne­jau­gi žmo­nės rei­ka­lin­gi tik bal­suo­ti, pa­reikš­ti vie­ną, iš anks­to ap­spręs­tą, ga­lu­ti­nę nuo­mo­nę?

De­ja, su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­kas ir sek­re­to­rė tę­sė jį pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tus pla­nus, ne­pai­sy­da­mi ki­tų są­jun­gos na­rių nuo­mo­nės. Dar prieš rin­ki­mus bu­vo aiš­ku, kad, pa­sak J.Ur­ban­tie­nės, „nie­ko ne­pa­da­ry­sit, pir­mi­nin­kė nu­ma­ty­ta, ir ji bus pra­stum­ta“.

Taip „pra­stū­mė“ ir V.Zmit­re­vi­čie­nę. Te­gul Die­vas jai pa­de­da. Tik ar to­kiu bū­du ta­pu­si pir­mi­nin­ke ji ne­bus įran­kis ki­tų ran­ko­se? Už su­si­rin­ki­mo na­rių nuo­mo­nės ne­ger­bi­mą, ne­tei­sė­tą na­rių ša­li­ni­mą, už tai, kad su­si­rin­ki­muo­se ne­bu­vo nė la­šo de­mok­ra­ti­jos, gė­da tu­rė­tų bū­ti są­jun­gos val­dy­bai ir jos pir­mi­nin­kui.Vil­ka­viš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­gos

ini­cia­ty­vi­nė gru­pėKal­ti­ni­mus sklei­dęs „mui­lo bur­bu­las“ su­spro­goJau pu­sant­rų me­tų tę­sia­si pa­tir­tas skaus­mas, skriau­da, ap­kal­bos, kal­ti­ni­mai dėl to, ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta, o ge­ri dar­bai pa­mirš­ti ir tik­ro­vė iš­krai­py­ta. No­ri­me su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę ir pri­min­ti Neį­ga­lių­jų są­jun­gos na­riams, kaip mes gy­ve­no­me va­do­vau­ja­mi pir­mi­nin­kės Al­do­nos Ab­ra­ma­vi­čie­nės.

Tai žmo­gus, gi­męs va­do­vau­ti neį­ga­lie­siems. Ji įkū­rė kon­cer­ti­nę gru­pę „Pa­guo­da“. Į kon­cer­tus, re­pe­ti­ci­jas ei­da­vo­me kaip į šven­tę. Pir­mi­nin­kės dė­ka bu­vo ne­pa­mirš­ti šven­čian­tys ju­bi­lie­jus ir išė­ju­sie­ji Ana­pi­lin.

O kiek ke­lia­vo­me! Va­sa­rą po du ar tris kar­tus prie Bal­ti­jos, į Kry­žių kal­ną, Ši­lu­vą, Vil­nių, Viš­ty­tį... Bend­ra­dar­biau­da­mi su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be, Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je ga­vo­me pa­tal­pas. Jos bu­vo ap­verk­ti­nos būk­lės, bet ir to­kio­mis są­ly­go­mis vy­ko dar­bas. Pa­gal pro­gra­mas iš Res­pub­li­ki­nės neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­gos ir Sa­vi­val­dy­bės ga­vo­me lė­šų. Apie jų pa­nau­do­ji­mą pe­rio­diš­kai bu­vo da­ro­mos ata­skai­tos. Su ko­kia mei­le bu­vo ku­ria­mas Die­nos cent­ras! Bet at­si­ra­do pik­tų, pa­vy­džių, va­do­vo po­sto no­rin­čių žmo­nių. Na, ir už­vi­rė „sma­los ka­ti­las“. Vis­kas bu­vo nu­da­žy­ta juo­dai: pir­mi­nin­kė – va­gis, mu­ša ir skriau­džia neį­ga­liuo­sius. Keis­ta, bet dau­giau­sia rė­kė tie, ku­rie pa­to­giai są­jun­gos dė­ka il­sė­jo­si prie Viš­ty­čio eže­ro „Vik­to­ri­jo­je“, pra­mo­ga­vo van­dens at­rak­cio­nų par­ke Drus­ki­nin­kuo­se ir kt.

Kai jau bu­vo įkur­tas Die­nos cent­ras ir trū­ko tik bal­dų, at­gi­jo są­jun­gos val­dy­bos na­riai, ku­rie iki tol bu­vo užė­mę ste­bė­to­jų po­zi­ci­ją. Pa­si­py­lė skun­dų ir ap­kal­bų la­vi­na. A.Ab­ra­ma­vi­čie­nė bu­vo ap­kal­tin­ta val­diš­kų pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mu. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad „pi­ni­gė­liai by­rė­jo ne į tą ki­še­nę“. Ma­ty­da­ma, kad to­kio­mis są­ly­go­mis dirb­ti ne­ga­lės, A.Ab­ra­ma­vi­čie­nė pa­ra­šė at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą.

Su­si­rin­ki­me vie­šai ir la­bai neat­sa­kin­gai ji bu­vo ap­kal­tin­ta val­diš­kų pi­ni­gų grobs­ty­mu.

Bet per­skai­čius re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ak­tą ma­ty­ti, jog pa­tik­ri­ni­mas bu­vo at­lik­tas ne­tei­sin­gai. Neaiš­ku, kaip ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad pro­gra­mai „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių mo­ky­mas“ bu­vo skir­ta 1718,86 Lt, kai fak­tiš­kai bu­vo skir­ta 1100 Lt. Vi­si pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti žmo­nėms ap­gy­ven­din­ti ir mai­tin­ti poil­sia­vie­tė­je „Vik­to­ri­ja“. Ap­mo­kė­ta pa­gal pa­teik­tą są­skai­tą pa­ve­di­mu, to­dėl kal­ti­ni­mas, kad skir­tu­mą – 618,86 Lt – pir­mi­nin­kė pa­si­sa­vi­no, yra ab­sur­diš­kas. Prog­ra­mi­nių lė­šų bu­vo skir­ta 1100 Lt, tiek jų ir pa­nau­do­ta. Tai ro­do ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tai bei ata­skai­tos, pa­teik­tos Res­pub­li­ki­nei neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­gai.

Skun­do apie ra­jo­no Neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­go­je ap­gau­lin­gai tvar­ko­mą ap­skai­tą su­lau­kė ir Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ne­bu­vo at­lik­ta tur­to in­ven­to­ri­za­ci­ja, 2005 me­tais ne­ve­da­mi nau­do­ja­mų są­skai­tų re­gist­rai. Ka­dan­gi už ap­skai­tos or­ga­ni­za­vi­mą at­sa­ko va­do­vas, A.Ab­ra­ma­vi­čie­nei bu­vo pa­skir­ta 150 li­tų bau­da. Ką gi, klai­dų ne­da­ro tas, kas ne­dir­ba. O dėl ta­ria­mai ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir ki­tų „nu­si­kal­ti­mų“ Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra 2008 07 15 priė­mė nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 3 str. 1 d. 1 p. ir 212 str. 1 d., ne­sant nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 222 str. 1 d., po­žy­mių.

Tai­gi „mui­lo bur­bu­las“ apie ta­ria­mą A.Ab­ra­ma­vi­čie­nės val­diš­kų pi­ni­gų grobs­ty­mą pa­ga­liau spro­go. Pas­ku­ti­nio vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo me­tu su kai ku­rių žmo­nių pa­ra­šais pa­tei­kė­me pir­mi­nin­kei ir val­dy­bai pra­šy­mą grą­žin­ti A.Ab­ra­ma­vi­čie­nę į Neį­ga­lių­jų są­jun­gos na­rius. Ti­ki­mės, kad tai bus pa­da­ry­ta, at­ly­gi­nant nors da­lį skriau­dos. O kas jai at­ly­gins už pa­šli­ju­sią svei­ka­tą, įžeis­tą oru­mą?Ge­nė RA­MA­NAUS­KIE­NĖ,

Ge­mu­tė DO­MAN­TIE­NĖ,

Li­li­ja KLIUČ­NI­KIE­NĖ,

Va­le­ri­ja VA­SI­LIAUS­KIE­NĖ,

Ane­lė BAG­DO­NA­VI­ČIE­NĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepatogumai gatvėse – dėl būsimos gerovės
* Profesionalaus teatro scenoje vilkaviškietis debiutavo pagrindiniu vaidmeniu
* Ūkininko dienoje – dėmesys pasėlių deklaravimo naujovėms
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Ar vartotinas pavadinimas „kajeno pipirai“?
Tai ne pipirai, o paprikos. Vartotinas pavadinimas yra Kajeno paprikos. Ši prieskoninė daržovė pavadinimą gavo pagal Kajeno vietovę ( Cayenne ), esančią Prancūzijos Gvianoje.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas