„Santaka“ / Medikai profesionalumą pasitikrino tarptautinėse varžybose

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-18 08:33

Dalinkitės:  


Grei­to­sios pa­gal­bos fel­če­rės (iš kai­rės) V.Balt­ru­šie­nė, D.Sa­ba­šins­kie­nė ir vai­ruo­to­jas V.Ši­mai­tis kar­tu su juos var­žy­bo­se pa­lai­kiu­sio­mis O.Ani­si­ma­vi­čie­ne ir L.Je­li­se­je­va džiau­gė­si žaidynėse pasiektais pui­kiais ko­man­dos re­zul­ta­tais, o šiuo­lai­kiš­kai įreng­tu au­to­mo­bi­liu ga­lė­jo di­džiuo­tis net prieš už­sie­nie­čių ko­man­das.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Medikai profesionalumą pasitikrino tarptautinėse varžybose

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vait­ga­lį Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro me­di­kų ko­man­da da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nė­se grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos žai­dy­nė­se. Vil­ka­viš­kie­čiai pa­si­ro­dė la­bai ge­rai – pa­gal su­rink­tus taš­kus jie pui­ka­vo­si pir­mo­jo de­šim­tu­ko vi­du­ry­je.Ruo­šė­si net per ato­sto­gas

Du­bin­giuo­se (Mo­lė­tų r.) vy­ku­sio­se jau ant­ro­sio­se Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) žai­dy­nė­se da­ly­va­vo 33 me­di­kų eki­pa­žai iš vi­sos Lie­tu­vos bei 8 už­sie­nie­čių ko­man­dos – iš vi­so 186 me­di­kai. Sve­čių ka­te­go­ri­jo­je var­žė­si lat­vių, ru­sų, nor­ve­gų, tur­kų ir ke­tu­rios len­kų ko­man­dos bei Lie­tu­vos pa­ra­me­di­kų bri­ga­da. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Kė­dai­nių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bri­ga­da, sve­čių ka­te­go­ri­jo­je pir­ma­vo len­kai.

Per­nai vy­ku­sio­se pir­mo­sio­se žai­dy­nė­se vil­ka­viš­kie­čiai ne­da­ly­va­vo, ta­čiau nu­spren­dę iš­ban­dy­ti jė­gas grei­to­sios pa­gal­bos fel­če­rės Vil­ma Balt­ru­šie­nė, Dže­ni­ta Sa­ba­šins­kie­nė ir vai­ruo­to­jas Vai­das Ši­mai­tis šie­met ruo­šė­si iš anks­to. Nors į to­kias si­tua­ci­jas, ko­kios bu­vo su­kur­tos var­žy­bų me­tu, grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­da pa­ten­ka nuo­lat, vis dėl­to prieš kon­kur­są me­di­kai ne­ri­ma­vo. Vai­ruo­to­jas V.Ši­mai­tis kas­dien atei­da­vo į dar­bą net ato­sto­gų me­tu ir su ko­le­gė­mis ren­gė­si var­žy­boms – teo­riš­kai ir pra­ktiš­kai stu­di­ja­vo ga­li­mas si­tua­ci­jas.Nu­me­ris bu­vo lai­min­gas

Į var­žy­bas, vy­ku­sias prie As­ve­jos eže­ro, vil­ka­viš­kie­čių ko­man­da, ly­di­ma PSPC vyr. gy­dy­to­jos La­ri­sos Je­li­se­je­vos bei Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­da­li­nio va­do­vės Onos Ani­si­ma­vi­čie­nės, at­vy­ko iš va­ka­ro. Mat nuo 7 val. ry­to jau pra­si­dė­jo var­žy­bos. Jos tę­sė­si iki va­ka­ro. Tad me­di­kams 12 valandų te­ko dirb­ti ekst­re­ma­liu rit­mu. Da­ly­viai tu­rė­jo at­vyk­ti su sa­vo grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bei įran­ga.

Kai bur­tai lė­mė 13 nu­me­rį, ko­man­da kiek su­ne­ri­mo: var­žy­bos vy­ko penk­ta­die­nį, o dar nu­me­ris try­lik­tas – tar­si ne­sėk­mių sim­bo­lis. Ta­čiau vis­kas klos­tė­si ge­rai. Ko­man­doms bu­vo iš­da­ly­ti že­mė­la­piai, ku­riuo­se pa­žy­mė­tos vie­tos, kur vyks už­duo­tys. Ko­man­dai te­ko at­lik­ti de­šimt už­duo­čių: nu­vyk­ti pa­gal „iškvietimą“, nu­sta­ty­ti, kas at­si­ti­ko, su­teik­ti sku­bią pa­gal­bą ir, jei rei­kia, pa­reng­ti „nukentėjusiuosius“ sau­giam trans­por­ta­vi­mui į gy­dy­mo įstai­gą. Taip pat rei­kė­jo nu­spręs­ti, ko­kio ly­gio gy­dy­mo įstai­gos pa­gal­ba rei­ka­lin­ga li­go­niui. Išk­vie­ti­mas ko­man­dą ga­lė­jo už­klup­ti bet ku­riuo me­tu – il­sin­tis, val­gant. Jie pri­va­lė­jo vis­ką mes­ti ir kuo sku­biau vyk­ti į ne­lai­mės vie­tą.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai bu­vo pa­ren­gę ar­ti­mas grei­to­sios pa­gal­bos fel­če­rių dar­bui si­tua­ci­jas su pui­kio­mis, rea­lis­tiš­ko­mis de­ko­ra­ci­jo­mis. Si­tua­ci­jas ins­ce­ni­za­vo žmo­nės ar­ba kom­piu­te­ri­zuo­ti ma­ne­ke­nai.Ge­riau­siai – gim­dy­mas

Vil­ka­viš­kie­čiams pui­kiai pa­vy­ko priim­ti kū­di­kį ins­ce­ni­zuo­ta­me gim­dy­me. Gim­dy­vės vaid­muo te­ko nu­gri­muo­tai Kri­zių ty­ri­mo cent­ro mo­ky­mų spe­cia­lis­tei, kū­di­kis bu­vo rea­laus svo­rio ma­ne­ke­nas. Nors vy­riau­sia­sis žai­dy­nių tei­sė­jas Kęs­tu­tis Sta­šai­tis tei­gė, kad gim­dy­mas GMP dar­be pa­si­tai­ko la­bai re­tai ir fel­če­riams tai pui­ki pro­ga pri­si­min­ti re­tai nau­do­ja­mus įgū­džius, mū­siš­kiai me­di­kai ne­sut­ri­ko. Jiems ne kar­tą yra te­kę priim­ti tik­rą gim­dy­mą grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­ly­je ar gim­dy­vės na­muo­se. At­li­ku­si vis­ką pa­gal inst­ruk­ci­jas, vil­ka­viš­kie­čių ko­man­da drau­ge su „gim­dy­ve“ džiau­gė­si svei­ku sū­ne­liu. Mū­sų me­di­kai už šią už­duo­tį ga­vo aukš­čiau­sią 20 ba­lų įver­ti­ni­mą.

Vil­ka­viš­kie­čiai ne­suk­ly­do nu­sta­ty­da­mi diag­no­zę dar jau­nai, dia­be­tu ser­gan­čiai mo­te­riai, ku­ri skun­dė­si įvai­riais svei­ka­tos su­tri­ki­mais, o tai sun­ki­no už­duo­tį. Išk­lau­sę šir­dies darbą, pa­ma­ta­vę spau­di­mą (su­pran­ta­ma, ta­ria­mo pa­cien­to ty­ri­mų duo­me­nys bu­vo ge­ri, bet ko­mi­si­ja juos pa­keis­da­vo „rei­kia­mais“), fel­če­riai įta­rė in­fark­tą. At­li­kus elekt­ro­kar­diog­ra­mą, įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no. Vil­ka­viš­kie­čiai tei­sin­gai nu­spren­dė to­kią li­go­nę kuo grei­čiau ga­ben­ti į tre­ti­nio ly­gio li­go­ni­nę. Ši už­duo­tis bu­vo taip pat la­bai ge­rai įver­tin­ta.„Pa­cien­tas“ neat­si­ga­vo

Kiek sun­kes­nė vil­ka­viš­kie­čiams pa­si­ro­dė už­duo­tis at­gai­vin­ti spor­to klu­be są­mo­nę pra­ra­du­sį jau­ną vy­rą, ku­rio vaid­me­nį at­li­ko kom­piu­te­ri­zuo­tas ma­ne­ke­nas. Me­di­kai tu­rė­jo ne ak­lai gai­vin­ti, o įver­tin­ti ri­zi­kin­gą spor­to klu­bo ap­lin­ką, su­si­ža­lo­ji­mo ga­li­my­bes ir t. t., o ma­ne­ke­nas ga­lė­jo rea­guo­ti į me­di­kų veiks­mus – kvė­puo­ti, kos­čio­ti ir t. t. De­ja, są­mo­nę pra­ra­du­sio „žmo­gaus“ gy­vy­bė taip ir už­ge­so ant me­di­kų ran­kų. Tai ro­dė, kad jie pa­si­rin­ko blo­gą pa­cien­to gai­vi­ni­mo tak­ti­ką.

Ne leng­ves­nė už­duo­tis bu­vo su­teik­ti pa­gal­bą į rū­sį įkri­tu­siai ir su­si­ža­lo­ju­siai se­no­lei. Me­di­kai ga­vo pra­ne­ši­mą iš mo­ters „kai­my­nų“, kad jau trys die­nos ne­be­ma­to gre­ta gy­ve­nu­sios mo­čiu­tės. Tik pa­te­kę į jos bu­tą fel­če­riai iš­gir­do de­jo­nes ir su­pra­to, jog su­ža­lo­ta mo­te­ris įkri­tu­si į rū­sį. Me­di­kams te­ko leis­tis į siau­rą rū­sį ir dirb­ti vi­siš­ko­je tam­so­je – pa­si­švie­čiant tik tu­ri­mais ži­bin­tais su­tvars­ty­ti se­no­lę ir ne­štu­vais iš­kel­ti ją iš rū­sio.

Ko­man­di­nė­je už­duo­ty­je pa­gal­bą te­ko teik­ti imi­tuo­ta­me eis­mo įvy­ky­je. Anot var­žy­bų da­ly­vių, ava­ri­ja bu­vo taip pui­kiai imi­tuo­ta, kad net me­di­kams da­rė­si šiur­pu. Į jį at­vy­ku­si pir­mo­ji bri­ga­da ra­do še­šis nu­ken­tė­ju­siuo­sius ir pri­va­lė­jo iš­si­kvies­ti „pa­stip­ri­ni­mą“, su­skirs­ty­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius pa­gal būk­lės sun­ku­mą ir nu­sta­ty­ti ei­lę, kam pir­mam teik­ti pa­gal­bą. Krau­piau­sia bu­vo, kai po krū­mu me­di­kai ra­do „ne­gy­vą“ vai­ką. Pa­gal va­ka­rie­tiš­kus stan­dar­tus vai­kui kons­ta­tuo­ti mir­ties iš kar­to ne­ga­li­ma – jį pri­va­lu gai­vin­ti: at­lais­vin­ti kvė­pa­vi­mo ta­kus ir da­ry­ti dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, nors mir­tis – aki­vaiz­di. Jei at­sa­ko nė­ra, ga­li­ma kons­ta­tuo­ti mir­tį. Tad šį­syk me­di­kai taip pat vis­ką at­li­ko pa­gal rei­ka­la­vi­mus.Da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­jo­je

Di­des­nę ga­li­my­bę gau­ti aukš­tes­nį ba­lų skai­čių tu­rė­jo tie, ku­rie pa­si­rin­ko pa­pil­do­mą už­duo­tį. Mū­siš­kiams te­ko per dvi mi­nu­tes pa­gal duo­tą są­ra­šą ir jo ei­lės tvar­ką iš grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio at­neš­ti ir ant ne­štu­vų su­krau­ti įvai­rius me­di­ka­men­tus, gai­vi­ni­mo prie­mo­nes, ki­tą įran­gą.Užduotis vilkaviškiečiai įvykdė laiku

Dė­me­sio su­si­lau­kė spe­cia­li or­ga­ni­za­to­rių su­reng­ta pa­skai­ta-mo­ky­mas, skir­ta skęs­tan­čio­jo gel­bė­ji­mui. Į šal­tą As­ve­jos eže­ro van­de­nį šo­ko Kri­zių ty­ri­mo cent­ro inst­ruk­to­riai: vie­nas de­monst­ra­vo, kaip tik­ro­vė­je el­gia­si skęs­tan­tis žmo­gus, o ki­tas pa­ro­dė, kaip rei­kia elg­tis ir ko­kie pa­vo­jai ty­ko pa­ties gel­bė­to­jo.

Tuo me­tu, kai fel­če­rių ko­man­da run­gė­si var­žy­bo­se, L.Je­li­se­je­va ir O.Ani­si­ma­vi­čie­nė da­ly­va­vo su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Greitosios me­di­ci­nos pa­gal­bos kon­cep­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ak­tua­li­jos“ ir tik per per­trau­kas ga­lė­jo pa­lai­ky­ti sa­vo ko­man­dą, mat žiū­ro­vų ar­ti ne­lei­do.

Kon­fe­ren­ci­jos me­tu bu­vo de­monst­ruo­ja­ma, kaip vei­kia grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gų val­dy­mo mo­de­lis. Jo tiks­las – iš po­kal­bio te­le­fo­nu at­skir­ti, ku­riems pa­cien­tams iš tie­sų rei­kia sku­bio­sios pa­gal­bos, o ku­riems pa­kan­ka kon­sul­ta­ci­jos ar rei­kia kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją. Mat Lie­tu­vo­je grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žai 2,5 kar­to daž­niau nei Va­ka­rų ša­ly­se vyks­ta į iš­kvie­ti­mus, kai sku­bi pa­gal­ba ne­bū­ti­na. Taip švais­to­mos lė­šos, be to, nu­ken­čia sun­kūs li­go­niai, ku­riems gal­būt tuo mo­men­tu bū­ti­na pa­gal­ba.Pa­te­ko į de­šim­tu­ką

Žai­dy­nes ir kon­fe­ren­ci­ją or­ga­ni­za­vo Kri­zių ty­ri­mo cent­ras, Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gų aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos drau­gi­ja, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to Ekst­re­ma­lio­sios me­di­ci­nos ka­ted­ra ir Ekst­re­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cent­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Vil­ka­viš­kie­čiams žai­dy­nės pa­li­ko neiš­dil­do­mų įspū­džių, tad jo­se da­ly­vau­ti ren­gia­si ir ki­tais me­tais. Nors pri­zi­nių vie­tų iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko, vis dėl­to pa­gal su­rink­tus ba­lus jie įsi­tvir­ti­no pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke. Var­žy­bų tei­sė­jai PSPC vyr. gy­dy­to­ją L.Je­li­se­je­vą nu­ra­mi­no, kad ji, iš­ti­kus ne­lai­mei, ga­li ra­miai kvies­tis sa­vo fel­če­rių eki­pa­žą ir pa­ti­kė­ti jiems sa­vo svei­ka­tą, mat vil­ka­viš­kie­čių re­zul­ta­tai iš tie­sų ge­ri – apie 5–6 vie­ta iš 33 da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas