„Santaka“ / Šiaudų granules bendruomenė kol kas gamina tik sau

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-18 08:28

Dalinkitės:  


Bi­ru­tė Kai­liu­vie­nė ro­dė į deš­ras pa­na­šias bend­ruo­me­nės ga­mi­na­mas šiau­dų gra­nu­les.

Autorės nuotr.


Šiaudų granules bendruomenė kol kas gamina tik sau

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Praė­jo be­veik dve­ji me­tai, kai Ke­tur­va­la­kių kai­mo bend­ruo­me­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Pa­sau­lio ap­lin­kos fon­du Ma­žų­jų pro­jek­tų pro­gra­mai vyk­dy­ti ir ėmė­si įreng­ti šiau­dų bri­ke­tų ga­my­bos li­ni­ją. Prie pro­jek­to lė­šo­mis pri­si­dė­jo ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Eko­lo­giš­ko ku­ro ga­my­bai pra­dė­ti iš abie­jų par­tne­rių skir­ta dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų.Sėk­mė ne­nu­si­su­ko

Užp­raei­tų me­tų gruo­dį vi­są ši­tą „ko­šę“ už­vi­rė tuo­me­ti­nis Ke­tur­va­la­kių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vi­tas Ga­vė­nas, ku­ris šiuo me­tu dir­ba Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ju. Tuo­met jis va­do­va­vo Ke­tur­va­la­kių že­mės ūkio bend­ro­vei. Tad pro­jek­tą nu­spręs­ta vyk­dy­ti jos pa­tal­po­se.

Kai praei­tą pa­va­sa­rį V.Ga­vė­nas lai­mė­jo kon­kur­są ir ėmė va­do­vau­ti Že­mės ūkio sky­riui, ke­tur­va­la­kie­čiai bu­vo pra­dė­ję ne­ri­mau­ti, kas tęs pro­jek­tą, ar bus įvyk­dy­ti vi­si įsi­pa­rei­go­ji­mai.

At­ro­do, kad nuo šios bend­ruo­me­nės sėk­mė ne­nu­si­su­ko. Jos ly­de­re ta­po veik­li mo­te­ris Bi­ru­tė Kai­liu­vie­nė, ku­ri yra ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­rė. O Ke­tur­va­la­kių ŽŪB pra­dė­jęs va­do­vau­ti To­mas Nor­bu­tas ne­prieš­ta­ra­vo, jog bend­ro­vei pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis ir to­liau nau­do­tų­si kai­mo bend­ruo­me­nė. Juo­lab kad ke­tur­va­la­kie­čiai iš pro­jek­to lė­šų pa­kei­tė Geis­te­riš­kių kai­me sto­vin­čio an­ga­ro skar­dą. Tai­gi ke­le­to įren­gi­mų ir iš ūki­nin­kų lau­kų par­vež­tų šiau­dų ri­ti­nių sau­go­ji­mu iš nau­jo rū­pin­tis ne­rei­kė­jo.Vers­las be triukš­mo

– Taip tik at­ro­do, kad pa­tal­po­se nie­ko ne­vyks­ta, – sa­kė B.Ka­liu­vie­nė. – Lau­kuo­se į ri­ti­nius su­ka­mi ūki­nin­kų do­va­no­ti šiau­dai ir ve­ža­mi sau­go­ti. Tik pa­skui bend­ro­vės an­ga­re jie smul­ki­na­mi ir pre­suo­ja­mi, nau­do­jant di­de­lį slė­gį. Taip šiau­dų da­le­lės su­lim­pa be ri­ša­mų­jų me­džia­gų ir iš­lai­ko su­teik­tą bri­ke­to ar gra­nu­lės for­mą. Gra­nu­lėms ga­min­ti už­ten­ka ir vie­no žmo­gaus, tad šur­mu­lio ga­my­bos pa­tal­po­se tik­rai ne­bus.

Kol kas dar­bas an­ga­re ne­vyks­ta. Mat lau­kuo­se kaip tik bai­gia­mi ru­dens dar­bai, o vie­ti­niai žmo­nės šiau­dų gra­nu­les ga­mi­na lais­va­lai­kiu, ne­gau­da­mi už tai at­ly­gi­ni­mo.Pro­jek­tas bai­gia­si

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ma­no, kad šį­met, kaip ir ža­dė­ta, šiuo eko­lo­giš­ku ku­ru bus ap­rū­pin­ta mo­kyk­la. Keturvalakiečių gaminama pro­duk­ci­ja patiko ir šiau­dais kū­re­na­mą ka­ti­lą tu­rin­tiems al­vi­tie­čiams. Bai­gia­muo­se re­mon­tuo­ti Ke­tur­va­la­kių bend­ruo­me­nės na­muo­se taip pat bus įreng­tas šiau­dų bri­ke­tais kū­re­na­mas ži­di­nys. Da­lį pel­no, gau­to par­duo­dant šiau­dų bri­ke­tus, pa­gal pro­jek­tą ža­dė­ta per­ves­ti į tęs­ti­nu­mo są­skai­tą, iš ku­rios vė­liau bus fi­nan­suo­ja­mi ki­ti bend­ruo­me­nės ap­lin­ko­sau­gi­niai pro­jek­tai.

Pro­jek­to pa­bai­ga – jau šių me­tų lapk­ri­tį. Ke­tur­va­la­kie­čiai įvyk­dė vi­sas jo są­ly­gas. Bend­ruo­me­nė bu­vo su­lau­ku­si tik­rin­to­jų, ku­rie prie­kaiš­tų dėl gra­nu­lių ga­my­bos pro­ce­so ne­tu­rė­jo.Pa­pil­do­mas vers­las

At­sis­kai­tę fi­nan­sa­vi­mą tei­ku­siems fon­dams, Ke­tur­va­la­kių kai­mo bend­ruo­me­nės na­riai eko­lo­giš­ko ku­ro ga­my­bą už­re­gist­ruos kaip at­ski­rą vers­lą. Ta­da bus įdar­bin­ti žmo­nės ir jau pra­dė­ta ga­my­ba iš­si­vys­tys pla­čiau. Nors iš pro­jek­to lė­šų nu­pirk­ti įren­gi­mai – ne nau­ji ir ne di­džiau­sio na­šu­mo, bet žmo­nės ti­ki­si su tuo su­si­tvar­ky­sią. Juo­lab kad ne­se­niai už­megz­ti kon­tak­tai su to­kią tech­ni­ką tai­san­čia fir­ma. Ji jau gel­bė­jo ke­tur­va­la­kie­čius už­stri­gus gra­nu­lių ga­my­bos apa­ra­tū­rai.

To­ną gra­nu­lių ga­min­to­jai pla­na­vo par­da­vi­nė­ti po 300 li­tų. Ga­li bū­ti, kad pro­duk­ci­ja vė­liau pa­brangs, nes pa­grin­di­nės są­nau­dos ga­mi­nant gra­nu­les – dy­ze­li­nas ir elekt­ra – taip pat kai­nuo­ja ne tiek, kiek prieš dve­jus me­tus.

Pir­kė­jų šiam eko­lo­giš­kam ku­rui trūk­ti ne­tu­rė­tų, nes juo ga­li­ma kū­ren­ti vi­sus kie­to ku­ro ka­ti­lus, gra­nu­lės tin­ka ir ka­ti­lams su au­to­ma­ti­zuo­tu ku­ro tie­ki­mu. Ūki­nin­kams, tu­rin­tiems di­des­nius šiau­dų kie­kius, ku­ro gra­nu­lių ir bri­ke­tų ga­my­ba ga­lė­tų bū­ti pa­pil­do­mas vers­las.Šiau­dų nau­da

Šiau­dų ri­ti­nių bei di­džių­jų ry­šu­lių pre­sa­vi­mo, su­rin­ki­mo, par­ve­ži­mo iš lau­kų ir su­kro­vi­mo sau­gyk­lo­je iš­lai­dos sie­kia iki 100 li­tų už to­ną. Šiau­dų, kaip ku­ro, ši­lu­mi­nę ver­tę cha­rak­te­ri­zuo­ja gry­na­sis ši­lu­min­gu­mas, pa­ro­dan­tis ši­lu­mos kie­kį, iš­si­ski­rian­tį vi­siš­kai su­de­gus šiau­dų ma­sės vie­ne­tui. Tai dau­giau­sia pri­klau­so nuo šiau­dų drėg­nu­mo. Šiau­dų sau­sos ma­sės gry­na­sis ši­lu­min­gu­mas yra 17,6 MJ/kg. Di­dė­jant drėg­nu­mui, šis skai­čius ma­žė­ja. Ši­lu­mi­nė pro­duk­ci­jos ver­tė, esant 15 pro­c. drėg­nu­mui, yra nuo 16,5 iki 17,5 MJ/kg, pe­le­nin­gu­mas – apie 2–4 pro­c. Gra­nu­lių plo­tis – 70 mm, il­gis – at­si­tik­ti­nis.

Spe­cia­lis­tų ap­skai­čia­vi­mu, pi­giau­sia šiau­dus kū­ren­ti ri­ti­niais. Jais kū­re­na­mi ka­ti­lai ga­mi­na­mi, bend­ra­dar­biau­jant su Da­ni­jos in­ži­ne­ri­ne fir­ma, ry­tų Aukš­tai­ti­jo­je. Šiau­dų bri­ke­tai ir gra­nu­lės yra tru­pu­tį bran­ges­nis ku­ras ne­gu mal­kos, bet pi­ges­nis ne­gu gam­ti­nės du­jos.

Ši pro­duk­ci­ja pra­na­šes­nė už mal­kas tuo, kad jai pa­kan­ka ma­žes­nės sau­gyk­los ir pa­to­giau nau­do­ti. Šiau­dų bri­ke­tais ga­li­ma kū­ren­ti tuos pa­čius mal­ko­mis kū­re­na­mus ka­ti­lus. Gra­nu­lės į ka­ti­lo kū­ryk­lą ga­li bū­ti tie­kia­mos au­to­ma­ti­zuo­tai, pa­gal ši­lu­mos po­rei­kį, to­dėl tai yra eko­no­miš­kiau nau­do­ja­mas ku­ras.

Brangs­tant gam­ti­nėms du­joms, ga­li­ma ti­kė­tis ku­ro bri­ke­tų ir gra­nu­lių pa­klau­sos di­dė­ji­mo. Kaip ži­nia, tai yra eko­lo­giš­kai šva­rus ku­ras, ku­rio pe­le­nai – pui­ki trą­ša. Įvertinus tai, jog 1,25 t bri­ke­tų at­sto­ja 1 t ang­lių, ga­li­ma ne­sun­kiai pa­skai­čiuo­ti to­kio kū­re­ni­mo nau­dą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas