„Santaka“ / Klaidų paramos paraiškose nesunku išvengti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:43

Dalinkitės:  


ŽŪM ar­chy­vas


Klaidų paramos paraiškose nesunku išvengti

Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė, kai­mo bend­ruo­me­nių (KB) ir vie­tos veik­los gru­pių (VVG) pro­jek­tų at­ran­kos ko­mi­te­to na­rė Guo­da Bu­ro­kie­nė kon­fe­ren­ci­jos „Ute­nos re­gio­no kai­mo bend­ruo­me­nių pa­tir­tis ir nau­jų ga­li­my­bių paieš­ka 2007–2013 m.“ da­ly­viams pri­sta­tė, kaip kei­tė­si vals­ty­bės pa­ra­ma KB ir VVG veik­lai pa­sta­rai­siais me­tais ir ko­kios klai­dos pa­raiš­kų tei­kė­jams daž­niau­siai už­ker­ta ke­lią gau­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą.Lė­šų ski­ria­ma vis dau­giau

„Vos pra­dė­jus teik­ti pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros stra­te­gi­ją, įgy­ven­di­na­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, 2006 me­tais skir­ta 3 mln. li­tų. Nau­ja ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo net 354 pa­raiš­kė­jai, o jų pro­jek­tų ver­tė sie­kė 5,9 mln. li­tų. To­dėl ki­tais me­tais pa­ra­ma su­da­rė jau 6 mln. li­tų, o pa­raiš­kų gau­ta dar dau­giau – 442“, – trum­pai sta­tis­ti­nius duo­me­nis ap­žvel­gė G. Bu­ro­kie­nė. Pa­sak jos, šie­met KB ir VVG veik­lai skir­ta pa­ra­ma su­da­ro 7,6 mln. li­tų (pa­teik­tos 388 pa­raiš­kos).

„Skai­čiai ro­do, kad lė­šų po­rei­kis nuo­lat di­dė­ja, pa­reiš­kė­jų ape­ti­tas au­ga. Sie­kiant pa­ten­kin­ti kuo dau­giau ver­tin­gų pra­šy­mų, kas­met per­žiū­ri­mos ir to­bu­li­na­mos pro­jek­tų tin­ka­mu­mo tai­syk­lės, tiks­li­na­ma ver­ti­ni­mo sis­te­ma. Štai šie­met pa­ra­ma dar la­biau su­si­ste­min­ta, pa­vyz­džiui, nu­spręs­ta fi­nan­suo­ti tik vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tų ar jų da­lių re­mon­tą, įren­gi­mą, ta­čiau pa­ra­mos ne­ski­ria­ma re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių pa­sta­tams (baž­ny­čioms, mal­dos na­mams), jų ap­lin­kai tvar­ky­ti. Taip pat šie­met ne­bu­vo skir­ta lė­šų vi­daus spor­to aikš­te­lėms įreng­ti, šven­tėms or­ga­ni­zuo­ti, bet pa­ra­ma ga­li bū­ti su­teik­ta pro­jek­tams, pa­gal ku­riuos ren­gia­mi įvai­rūs mo­ky­mai – pa­skai­tos, se­mi­na­rai“, – paaiš­ki­no G.Bu­ro­kie­nė. Ji taip pat pa­ste­bė­jo, kad šie­met, pa­ly­gin­ti su pir­mai­siais ir ant­rai­siais me­tais, pro­jek­tų ko­ky­bė ge­res­nė, jie tvar­kin­ges­ni, ati­džiau pa­reng­ti, ta­čiau ele­men­ta­rių klai­dų vis dėl­to neiš­ven­gia­ma.Ko­kia KB ir VVG veik­la re­mia­ma?

Be mi­nė­tų veik­los sri­čių, vals­ty­bi­nė pa­ra­ma ski­ria­ma ir kai­mo bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­jų są­jun­gų veik­lai rem­ti. Taip pat mi­nė­ti­na pa­ra­ma tech­ni­nei ba­zei stip­rin­ti – ga­vę lė­šų pa­gal šią kryp­tį pa­reiš­kė­jai ga­li įsi­gy­ti kom­piu­te­rių ir įvai­rių in­for­ma­ci­nių prie­mo­nių, su­tei­kian­čių to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bių, pa­leng­vi­nan­čių dar­bą ir bend­ra­vi­mą. „Pir­mais dve­jais pa­ra­mos tei­ki­mo me­tais su­lauk­ta itin daug pra­šy­mų fi­nan­suo­ti bend­ruo­me­nių pa­tal­pų ir ap­lin­kos tvar­ky­mą. Ti­kė­ti­na, kad ki­tą­met bend­ruo­me­nės daž­niau pra­šys pa­ra­mos tech­ni­nei ba­zei ge­rin­ti“, – api­bend­ri­no ko­mi­si­jos na­rė.

Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­ma re­mia pa­ra­mos ga­vė­jų veik­los vie­ši­ni­mą, lei­di­nių apie vyk­do­mą veik­lą lei­dy­bą, nes vie­na pa­ra­mos, su­si­ju­sios su Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dais, ga­vi­mo są­ly­gų yra in­for­ma­ci­jos sklai­da. Ne ma­žiau svar­bi pa­ra­ma vai­kų žai­di­mų ir spor­to aikš­te­lėms įreng­ti. Ta­čiau pri­min­ti­na, kad pa­ra­mos lė­šų ne­ga­li­ma nau­do­ti nau­jam ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui su­kur­ti, pa­vyz­džiui, ke­liams as­fal­tuo­ti. Fi­nan­suo­ja­mos ir pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos.

G.Bu­ro­kie­nė pri­mi­nė, kad di­džiau­sia vals­ty­bės pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti ne­ga­li bū­ti di­des­nė kaip 25 tūkst. li­tų, o vie­nas pro­jek­tas ga­li apim­ti tris nu­ro­dy­tas veik­los sri­tis. Be­je, vals­ty­bės lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­ma iki 100 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.Išs­kir­ti­nis dė­me­sys tai­syk­lėms

„Jau tre­čius me­tus va­ži­nė­ja­me po Lie­tu­vą, aiš­kin­da­mi pro­jek­tų tei­ki­mo tai­syk­les. De­ja, vis tiek at­si­ran­da ne­ma­žai pa­reiš­kė­jų, neį­ver­ti­nan­čių nu­sta­ty­tų tai­syk­lių lai­ky­mo­si svar­bos – ne­re­tai vi­sai ne­su­si­pa­žįs­ta­ma su tai­syk­lė­mis ar­ba jos skai­to­mos tik vie­ną kar­tą, nea­ti­džiai. La­bai svar­bu kas­kart ren­giant pro­jek­tą iš nau­jo su­si­pa­žin­ti su pro­jek­tams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais“, – pa­ta­rė G. Bu­ro­kie­nė, ap­gai­les­tau­da­ma, kad eks­per­tams dėl pa­reiš­kė­jų nea­ti­du­mo ten­ka at­mes­ti ne­ma­žai ge­rų ir įdo­mių pro­jek­tų.

Atk­rei­pia­me dė­me­sį į daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias klai­das: su­mai­šo­mos ei­lu­tės nu­ro­dant iš­lai­das pa­gal veik­los kryp­tis; nu­ro­do­mos ne­tin­ka­mos fi­nan­suo­ti iš­lai­dos; ne­tin­ka­mai už­pil­do­mos pa­slau­gų, dar­bų, pre­kių tie­kė­jų pa­žy­mos (ar­ba pa­tei­kia­mos vi­sai neuž­pil­dy­tos, ar­ba įra­šy­tas tik vie­nas tie­kė­jas, nors to­liau pa­tei­kia­mi skai­čiai nea­ti­tin­ka šių duo­me­nų). Ne­se­niai pa­si­kei­tus ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų skai­čia­vi­mo tai­syk­lei, pa­reiš­kė­jai ga­na daž­nai su­klys­ta: pa­si­rin­kus veik­lą pa­gal ket­vir­tą, penk­tą ar­ba šeš­tą kryp­tį, ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­doms rei­kia skir­ti 5 pro­c., o, pa­vyz­džiui, re­mon­tuo­jant ar sta­tant pa­sta­tus – 15 pro­c. vi­sų lė­šų.Pa­raiš­koms – spe­cia­lios for­mos

Ap­tar­da­ma bū­din­giau­sias klai­das, G.Bu­ro­kie­nė šmaikš­tau­da­ma bend­ruo­me­ni­nin­kus pa­gy­rė už iš­ra­din­gu­mą: „Kar­tais jie pa­raiš­kų for­mas pa­si­tai­so taip, kaip jiems rei­kia. Ta­čiau for­mos yra griež­tai nu­sta­ty­tos ir jų keis­ti ne­ga­li­ma – bū­ti­na lai­ky­tis vi­sų duo­me­nų pa­tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mų.“

Tei­kiant pa­raiš­ką, rei­kia įsi­ti­kin­ti, kad už­pil­dy­ta nau­jau­sia for­ma – jos kas­met pa­to­bu­li­na­mos. Taip pat rei­kia su­tvar­ky­ti vi­sas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ar že­mės nuo­mos pa­nau­dos su­tar­tis ar ki­tus do­ku­men­tus, pa­teik­ti pra­šo­mą pro­jek­to ana­li­zę, pro­to­ko­lus ir kt., kad ver­tin­to­jai ga­lė­tų bū­ti tik­ri, jog pro­jek­tas ak­tua­lus ne vie­nam as­me­niui, o bus nau­din­gas vi­sai bend­ruo­me­nei. Svar­bu ir tin­ka­mai už­pil­dy­ti pro­jek­to da­ly­vių gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mų (CV) for­mas, tar­kim, neuž­ten­ka pa­ra­šy­ti dar­bo me­tų skai­čiaus, bet bū­ti­na nu­ro­dy­ti ir dar­bo po­bū­dį – tik taip ga­lės bū­ti nu­sta­ty­ta, ar pa­reiš­kė­jams už­teks pa­tir­ties pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, ar jų pa­si­ren­gi­mas tin­ka­mas.

„Ne­re­tai su­si­du­ria­me su pa­reiš­kė­jais, ne­per­si­re­gist­ra­vu­siais pa­gal aso­cia­ci­jų įsta­ty­mą, tai yra ne­pa­si­kei­tu­siais rei­kia­mų pa­žy­mė­ji­mų. Tai ypač ak­tua­lu bend­ruo­me­nėms, įsi­kū­ru­sioms iki 2004 m., kai dar bu­vo ga­li­ma re­gist­ruo­tis sa­vi­val­dy­bė­se. Da­bar no­rint gau­ti pa­ra­mą rei­kia pa­teik­ti Re­gist­rų cent­ro pa­tvir­tin­tus pa­žy­mė­ji­mus“, – sa­kė G.Bu­ro­kie­nė.Svar­bus kiek­vie­nas ba­las

Pro­jek­tų at­ran­kos ko­mi­te­to na­riai vi­sus pro­jek­tus ver­ti­na pa­gal griež­tai nu­sta­ty­tą sis­te­mą: kiek­vie­nas kri­te­ri­jus ver­tas tam tik­ro ba­lų skai­čiaus. Vė­liau ba­lai su­su­muo­ja­mi ir nu­sta­to­ma pro­jek­to ver­tė, ki­taip ta­riant, ba­lų skai­čius le­mia, ar pro­jek­tas bus fi­nan­suo­ja­mas, ar ne.

„Vis pri­me­na­me, kad rei­kia steng­tis su­rink­ti kuo dau­giau ba­lų. Juk, tar­kim, ne­sun­ku nu­ro­dy­ti, kad bus dir­ba­ma sa­va­no­riš­kai – vien už tai ski­ria­mi du ba­lai. Daug taš­kų pra­ran­da­ma ne­nu­ro­džius pla­nuo­ja­mo pro­jek­to tęs­ti­nu­mo – dėl ko, kam pro­jek­tas pa­ra­šy­tas, ko­kia veik­la bus vyk­do­ma to­liau?“ – kal­bė­jo Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė, dar­kart pra­šy­da­ma at­kreip­ti dė­me­sį į iš­var­dy­tas klai­das ir ku­riant nau­jus pro­jek­tus, pil­dant pa­raiš­kas steng­tis jų ne­kar­to­ti, o ki­lus klau­si­mų ar su­si­dū­rus su sun­ku­mais, drą­siai kreip­tis pa­gal­bos – pa­ty­rę spe­cia­lis­tai vi­sa­da mie­lai pa­dės ir pa­tars. Nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mą ir stra­te­gi­ją bei pa­ra­mą taip pat ga­li­ma ras­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je (www.zum.lt).Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk. 7669


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas