„Santaka“ / Pastatytas dar vienas paminklas partizanams pagerbti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:29

Dalinkitės:  


Paminklo atidengimo metu buvo prisimintos šiurpios praeities dienos, kalbėta apie istorinės atminties saugojimą.

Romo EIDUKEVIČIAUS nuotr.


Pastatytas dar vienas paminklas partizanams pagerbti

Is­to­ri­kai iki šiol ne­ga­li su­si­tar­ti dėl tiks­laus žu­vu­sių už Tė­vy­nę par­ti­za­nų skai­čiaus. Jau­ni vy­rai, sto­ję gin­ti Lie­tu­vos nuo šim­te­rio­pai gau­ses­nes pa­jė­gas tu­rin­čio oku­pan­to, šio­je ko­vo­je li­ko „vie­nui vie­ni“. Gink­luo­ta ko­va bu­vo tas ke­lias, ku­ris at­ve­dė į par­ti­za­nų gre­tas ir Kle­men­są Ru­šins­ką-Ge­nį (g. l929 m., kuo­pos va­das), Vy­tau­tą Tre­pė­nai­tį-Šal­mą (g. l929 m., kuo­pos žval­gy­bos sky­riaus va­das),Vy­tau­tą Bū­džių-Vy­te­nį ir Juo­zą Pi­jų Gaš­čiu­lį-Da­gi­lį. Šie Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės 69-os kuo­pos par­ti­za­nai žu­vo Sar­ma­či­nų kai­me 1949 me­tų va­sa­rio 4 die­ną.

Vil­ka­viš­kie­tė Liud­vi­ka Šnir­pū­nie­nė, gy­ve­nu­si tuo me­tu kai­my­nys­tė­je, ge­rai pri­si­me­na tą bai­sią pa­va­ka­rę (ji, be­je, tei­gia, kad miš­ko bro­liai žu­vo 1947 me­tais): „Kaip skė­riai iš vi­sų pu­sių pra­dė­jo su­pti Dė­de­lės so­dy­bą. Pa­ju­tę pa­vo­jų, ke­tu­ri par­ti­za­nai dar ban­dė pra­si­verž­ti į ne­to­lie­se esan­tį miš­ke­lį, bet prie­šų bu­vo la­bai daug.“

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je už žu­vu­sius par­ti­za­nus šv. Mi­šias au­ko­jo iš Vil­niaus at­vy­kęs mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas. Pras­min­ga­me pa­moks­le ku­ni­gas kal­bė­jo apie mei­lę ir pa­rei­gą Tė­vy­nei, pra­šė vi­sų lai­ky­tis de­šim­ties Die­vo įsa­ky­mų.

Po šv. Mi­šių vir­ti­nė ma­ši­nų nu­si­drie­kė Sar­ma­či­nų kai­mo link. Rei­kia pa­dė­ko­ti Pil­viš­kių se­niū­nui V.Ju­dic­kui, ku­ris pa­si­rū­pi­no, kad kai­mo ke­le­liai, ku­riais te­ko va­žiuo­ti iki LGGRC pa­sta­ty­to pa­mink­lo, bū­tų iš­va­žiuo­ja­mi. La­bai gai­la, jog ma­ši­nas te­ko sta­ty­ti pie­vo­se, bet par­ti­za­nai juk ne­ga­lė­jo pa­si­rink­ti sa­vo žū­ties vie­tos. Į ren­gi­nį at­vy­ko daug gar­bin­gų sve­čių, žu­vu­sių­jų gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, trem­ti­niai, šau­liai iš įvai­rių res­pub­li­kos vie­tų. Da­ly­va­vo Kraš­to mu­zie­jaus dar­buo­to­jai.

Iš­ki­lu­sis dva­si­nin­kas, kan­ki­nys už lais­vę Al­fon­sas Sva­rins­kas pa­šven­ti­no pa­mink­lą. Jis pri­mi­nė su­si­rin­ku­sie­siems vys­ku­po M.Rei­nio žo­džius: „Te­bus pa­šlo­vin­ti ne­nu­si­len­kę prieš ne­tie­są.“ Ku­ni­gas pri­si­mi­nė ne­se­niai Lau­ku­vo­je (Ši­la­lės r.) pa­šven­tin­tą di­din­gą pa­mink­lą par­ti­za­nei Ire­nai Pet­ku­tei-Ne­rin­gai. Šiam pa­mink­lui Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bė sky­rė per 30 tūks­tan­čių li­tų. Ves­da­ma ren­gi­nį aš skai­čiau šios par­ti­za­nės ei­les. Ji žu­vo bū­da­ma 20-ies me­tų. Ire­na tik­rai bū­tų ta­pu­si poe­te, sa­vo ta­len­tu džiu­gi­nan­čia Lie­tu­vą. Ir Sar­ma­či­nuo­se žu­vę jau­ni vy­rai bū­tų ga­lė­ję au­gin­ti vai­kus, puo­se­lė­ti sa­vo Tė­vy­nę, ku­rią my­lė­jo la­biau už gy­ve­ni­mą. Apie tai kal­bė­jo žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji – Vy­tau­to Tre­pė­nai­čio-Šal­mo bro­lis ir se­suo.

Šia­me pa­mink­lo šven­ti­ni­me da­ly­va­vęs at­kur­to­sios Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Rai­bi­kis pa­brė­žė, kad šian­dien trūks­ta to pa­si­ry­ži­mo ir dva­sios stip­ry­bės, ku­rių tu­rė­jo tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos jau­no­ji kar­ta, per 20 ne­prik­lau­so­my­bės me­tų iš­siug­džiu­si ga­lin­gą Tė­vy­nės mei­lę. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad ren­gi­ny­je ma­žai jau­nų žmo­nių. V.Rai­bi­kis pa­si­ge­do val­džios vy­rų įna­šo sta­tant ir pri­žiū­rint pa­mink­lus. Be­je, šį kar­tą ne­bu­vo jo­kio at­sto­vo iš Sa­vi­val­dy­bės. Ta­čiau ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ne­ma­žu bū­riu žmo­nių, at­vyks­tan­čių į kiek­vie­ną ren­gi­nį. Pa­gir­ti­na, kad vi­sa­da ak­ty­viai iš­kil­mė­se da­ly­vau­ja P.Ka­ru­žos kuo­pos šau­liai. Šven­tei iš­kil­min­gą fo­ną kū­rė an­samb­lio „At­min­tis“ dai­ni­nin­kių, va­do­vau­ja­mų D.Ba­raus­kie­nės, at­lie­ka­mos dai­nos. DLK Vy­te­nio bend­ro­sios pa­ra­mos lo­gis­ti­kos ka­riai lais­vės ko­vų at­mi­ni­mą pa­ger­bė sal­vė­mis, su­si­rin­ku­sie­ji su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną.

Šiur­pias die­nas pri­si­mi­nė ir šio ren­gi­nio ini­cia­to­rius, pri­si­dė­jęs prie pa­mink­lo ap­lin­kos su­tvar­ky­mo, par­ti­za­nų ry­ši­nin­kas Vy­tau­tas Se­dzi­niaus­kas. Su aša­ro­mis aky­se jis pa­sa­ko­jo apie jau­nų pa­trio­tų pa­siau­ko­ji­mą, jų ryž­tą ir at­si­da­vi­mą, iš­ti­ki­my­bę par­ti­za­no prie­sai­kai. La­bai pra­smin­gai nu­skam­bė­jo par­ti­za­nų duk­ros Mar­ti­nos Ast­raus­kai­tės-Bi­ku­li­čie­nės iš­sa­ky­tos min­tys apie is­to­ri­nės at­min­ties sau­go­ji­mą.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos val­dy­bos na­rė Bi­ru­tė Ka­že­mė­kai­tė įtei­kė šau­liui Vy­tau­tui Se­dzi­niaus­kui II laips­nio žy­me­nį „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“. Pa­mink­lo šven­ti­ni­mo iš­kil­mė­se vi­sus pa­dai­nuo­ti par­ti­za­nų dai­nas kvie­tė šau­lių an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Al­gi­man­to Še­ro­no.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kėAčiū or­ga­ni­za­to­riams

Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­dė­ju­siems su­reng­ti ke­tu­rių par­ti­za­nų žū­ties 1949 m. va­sa­rio 4 d. Sar­ma­či­nų kai­me pa­ger­bi­mo ren­gi­nį ir da­ly­va­vu­siems pa­mink­lo ati­den­gi­mo iškilmėse.

Žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji

Užsk. 7655


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas