„Santaka“ / Pastatytas dar vienas paminklas partizanams pagerbti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:29

Dalinkitės:  


Paminklo atidengimo metu buvo prisimintos šiurpios praeities dienos, kalbėta apie istorinės atminties saugojimą.

Romo EIDUKEVIČIAUS nuotr.


Pastatytas dar vienas paminklas partizanams pagerbti

Is­to­ri­kai iki šiol ne­ga­li su­si­tar­ti dėl tiks­laus žu­vu­sių už Tė­vy­nę par­ti­za­nų skai­čiaus. Jau­ni vy­rai, sto­ję gin­ti Lie­tu­vos nuo šim­te­rio­pai gau­ses­nes pa­jė­gas tu­rin­čio oku­pan­to, šio­je ko­vo­je li­ko „vie­nui vie­ni“. Gink­luo­ta ko­va bu­vo tas ke­lias, ku­ris at­ve­dė į par­ti­za­nų gre­tas ir Kle­men­są Ru­šins­ką-Ge­nį (g. l929 m., kuo­pos va­das), Vy­tau­tą Tre­pė­nai­tį-Šal­mą (g. l929 m., kuo­pos žval­gy­bos sky­riaus va­das),Vy­tau­tą Bū­džių-Vy­te­nį ir Juo­zą Pi­jų Gaš­čiu­lį-Da­gi­lį. Šie Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės 69-os kuo­pos par­ti­za­nai žu­vo Sar­ma­či­nų kai­me 1949 me­tų va­sa­rio 4 die­ną.

Vil­ka­viš­kie­tė Liud­vi­ka Šnir­pū­nie­nė, gy­ve­nu­si tuo me­tu kai­my­nys­tė­je, ge­rai pri­si­me­na tą bai­sią pa­va­ka­rę (ji, be­je, tei­gia, kad miš­ko bro­liai žu­vo 1947 me­tais): „Kaip skė­riai iš vi­sų pu­sių pra­dė­jo su­pti Dė­de­lės so­dy­bą. Pa­ju­tę pa­vo­jų, ke­tu­ri par­ti­za­nai dar ban­dė pra­si­verž­ti į ne­to­lie­se esan­tį miš­ke­lį, bet prie­šų bu­vo la­bai daug.“

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je už žu­vu­sius par­ti­za­nus šv. Mi­šias au­ko­jo iš Vil­niaus at­vy­kęs mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas. Pras­min­ga­me pa­moks­le ku­ni­gas kal­bė­jo apie mei­lę ir pa­rei­gą Tė­vy­nei, pra­šė vi­sų lai­ky­tis de­šim­ties Die­vo įsa­ky­mų.

Po šv. Mi­šių vir­ti­nė ma­ši­nų nu­si­drie­kė Sar­ma­či­nų kai­mo link. Rei­kia pa­dė­ko­ti Pil­viš­kių se­niū­nui V.Ju­dic­kui, ku­ris pa­si­rū­pi­no, kad kai­mo ke­le­liai, ku­riais te­ko va­žiuo­ti iki LGGRC pa­sta­ty­to pa­mink­lo, bū­tų iš­va­žiuo­ja­mi. La­bai gai­la, jog ma­ši­nas te­ko sta­ty­ti pie­vo­se, bet par­ti­za­nai juk ne­ga­lė­jo pa­si­rink­ti sa­vo žū­ties vie­tos. Į ren­gi­nį at­vy­ko daug gar­bin­gų sve­čių, žu­vu­sių­jų gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, trem­ti­niai, šau­liai iš įvai­rių res­pub­li­kos vie­tų. Da­ly­va­vo Kraš­to mu­zie­jaus dar­buo­to­jai.

Iš­ki­lu­sis dva­si­nin­kas, kan­ki­nys už lais­vę Al­fon­sas Sva­rins­kas pa­šven­ti­no pa­mink­lą. Jis pri­mi­nė su­si­rin­ku­sie­siems vys­ku­po M.Rei­nio žo­džius: „Te­bus pa­šlo­vin­ti ne­nu­si­len­kę prieš ne­tie­są.“ Ku­ni­gas pri­si­mi­nė ne­se­niai Lau­ku­vo­je (Ši­la­lės r.) pa­šven­tin­tą di­din­gą pa­mink­lą par­ti­za­nei Ire­nai Pet­ku­tei-Ne­rin­gai. Šiam pa­mink­lui Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bė sky­rė per 30 tūks­tan­čių li­tų. Ves­da­ma ren­gi­nį aš skai­čiau šios par­ti­za­nės ei­les. Ji žu­vo bū­da­ma 20-ies me­tų. Ire­na tik­rai bū­tų ta­pu­si poe­te, sa­vo ta­len­tu džiu­gi­nan­čia Lie­tu­vą. Ir Sar­ma­či­nuo­se žu­vę jau­ni vy­rai bū­tų ga­lė­ję au­gin­ti vai­kus, puo­se­lė­ti sa­vo Tė­vy­nę, ku­rią my­lė­jo la­biau už gy­ve­ni­mą. Apie tai kal­bė­jo žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji – Vy­tau­to Tre­pė­nai­čio-Šal­mo bro­lis ir se­suo.

Šia­me pa­mink­lo šven­ti­ni­me da­ly­va­vęs at­kur­to­sios Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Rai­bi­kis pa­brė­žė, kad šian­dien trūks­ta to pa­si­ry­ži­mo ir dva­sios stip­ry­bės, ku­rių tu­rė­jo tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos jau­no­ji kar­ta, per 20 ne­prik­lau­so­my­bės me­tų iš­siug­džiu­si ga­lin­gą Tė­vy­nės mei­lę. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad ren­gi­ny­je ma­žai jau­nų žmo­nių. V.Rai­bi­kis pa­si­ge­do val­džios vy­rų įna­šo sta­tant ir pri­žiū­rint pa­mink­lus. Be­je, šį kar­tą ne­bu­vo jo­kio at­sto­vo iš Sa­vi­val­dy­bės. Ta­čiau ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ne­ma­žu bū­riu žmo­nių, at­vyks­tan­čių į kiek­vie­ną ren­gi­nį. Pa­gir­ti­na, kad vi­sa­da ak­ty­viai iš­kil­mė­se da­ly­vau­ja P.Ka­ru­žos kuo­pos šau­liai. Šven­tei iš­kil­min­gą fo­ną kū­rė an­samb­lio „At­min­tis“ dai­ni­nin­kių, va­do­vau­ja­mų D.Ba­raus­kie­nės, at­lie­ka­mos dai­nos. DLK Vy­te­nio bend­ro­sios pa­ra­mos lo­gis­ti­kos ka­riai lais­vės ko­vų at­mi­ni­mą pa­ger­bė sal­vė­mis, su­si­rin­ku­sie­ji su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną.

Šiur­pias die­nas pri­si­mi­nė ir šio ren­gi­nio ini­cia­to­rius, pri­si­dė­jęs prie pa­mink­lo ap­lin­kos su­tvar­ky­mo, par­ti­za­nų ry­ši­nin­kas Vy­tau­tas Se­dzi­niaus­kas. Su aša­ro­mis aky­se jis pa­sa­ko­jo apie jau­nų pa­trio­tų pa­siau­ko­ji­mą, jų ryž­tą ir at­si­da­vi­mą, iš­ti­ki­my­bę par­ti­za­no prie­sai­kai. La­bai pra­smin­gai nu­skam­bė­jo par­ti­za­nų duk­ros Mar­ti­nos Ast­raus­kai­tės-Bi­ku­li­čie­nės iš­sa­ky­tos min­tys apie is­to­ri­nės at­min­ties sau­go­ji­mą.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos val­dy­bos na­rė Bi­ru­tė Ka­že­mė­kai­tė įtei­kė šau­liui Vy­tau­tui Se­dzi­niaus­kui II laips­nio žy­me­nį „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“. Pa­mink­lo šven­ti­ni­mo iš­kil­mė­se vi­sus pa­dai­nuo­ti par­ti­za­nų dai­nas kvie­tė šau­lių an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Al­gi­man­to Še­ro­no.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kėAčiū or­ga­ni­za­to­riams

Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­dė­ju­siems su­reng­ti ke­tu­rių par­ti­za­nų žū­ties 1949 m. va­sa­rio 4 d. Sar­ma­či­nų kai­me pa­ger­bi­mo ren­gi­nį ir da­ly­va­vu­siems pa­mink­lo ati­den­gi­mo iškilmėse.

Žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji

Užsk. 7655


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas