„Santaka“ / Karšti pietūs vaikams – iš savos mokyklos virtuvės puodų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:27

Dalinkitės:  


Mo­ky­to­ja Re­gi­na Sen­ku­vie­nė pri­žiū­rė­jo va­l­gan­čius sa­vo pir­mo­kus, mokytojų padėjėjos pa­dė­jo deng­ti sta­lus tuoj pie­tau­ti atei­sian­tiems pra­di­nu­kams.

Autorės nuotr.


Karšti pietūs vaikams – iš savos mokyklos virtuvės puodų

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­si­kei­ti­mai Al­vi­te

Ra­jo­no moks­lei­viams ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo pa­slau­gas kaip ir anks­tes­niais me­tais to­liau tei­kia kon­kur­są lai­mė­ju­si ta pa­ti vie­šo­ji įstai­ga „Kre­tin­gos mais­tas“. Šiais moks­lo me­tais pie­tų ga­mi­ni­mą pa­no­ro į sa­vo vir­tu­vę su­si­grą­žin­ti dar vie­na, Al­vi­to pa­grin­di­nė, mo­kyk­la. Ke­le­rius me­tus į ją pa­ga­min­ti pie­tūs bū­da­vo at­ve­ža­mi iš Vir­ba­lio val­gyk­los.

Praė­ju­siais moks­lo me­tais dvi mo­kyk­los – Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nė ir Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nė – ir­gi su­grį­žo prie se­nos tvar­kos ir pie­tus ver­da sa­vo vir­tu­vė­se.

Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vai pa­si­džiau­gė da­bar­ti­ne pa­dė­ti­mi, vi­sų pir­ma dėl to, kad vai­kai gau­na šil­tą mais­tą. Di­de­lę dar­bo pa­tir­tį tu­rin­ti vi­rė­ja Ja­ni­na Ta­ma­šaus­kie­nė anks­čiau dir­bo šio­je val­gyk­lo­je, o kol ne­vei­kė vir­tu­vė, mais­tą tik da­li­jo. Da­bar ji džiau­gia­si daug kuo: ir kad vai­kams ga­li karš­tą, pa­čios iš­vir­tą mais­tą pa­duo­ti, ir tuo, kad „Kre­tin­gos maistas“ pa­rū­pi­no įren­gi­mų, įtai­sė nau­jų, gra­žių lėkš­čių, stik­li­nių, sta­lo įran­kių. O la­biau­siai ji švy­tė­jo dėl to, kad ga­vo dirb­ti vi­su eta­tu. Nors pir­mo­sio­mis rug­sė­jo die­no­mis nė­ra leng­va per­pras­ti ga­my­bą ir su­tvar­ky­ti do­ku­men­tus, bet ji op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­si įveik­ti vi­sus sun­ku­mus. Mo­kyk­los va­do­vai šią mo­te­rį pa­žįs­ta kaip bu­vu­sią sa­vo mo­ki­nę, vė­liau uo­lią dar­bi­nin­kę, to­dėl taip pat ti­ki, kad lai­ki­ni ne­sklan­du­mai bend­ro­mis pa­stan­go­mis bus iš­spręs­ti.Pa­mai­ti­na per tre­čią per­trau­ką

Iš 196 Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vių mo­kyk­los val­gyk­lo­je ne­mo­ka­mais pie­tu­mis pa­mai­ti­na­ma 101 moks­lei­vis, dar­že­ly­je pa­val­go 16 prieš­mo­kyk­li­nu­kų.

Mo­kyk­los val­gyk­lo­je pa­tai­kė­me ap­si­lan­ky­ti, ka­da pie­tau­ja pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui L.Čėp­lie­nė paaiš­ki­no, kaip mo­kyk­la iš­spren­dė šio be­veik pa­dvi­gu­bė­ju­sio, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, vai­kų bū­rio pa­mai­ti­ni­mą.

Per per­trau­ką po tre­čios pa­mo­kos pa­pie­tau­ja 70 vai­kų, nors pa­tal­po­je prie tan­kiai su­stum­tų sta­lų yra 54 vie­tos. Dvi­de­šimt mi­nu­čių val­gyk­los vi­rė­ja Ja­ni­na Ta­ma­šaus­kie­nės, vir­tu­vės dar­bi­nin­kės Re­na­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė ir Ro­mu­tė Krun­kaus­kie­nė ju­da kaip už­suk­tos.

Kad vis­kas vyk­tų grei­čiau ir bū­tų sau­giau, o ma­ži, prie nau­jos ap­lin­kos neįp­ra­tę vai­kai neap­si­lais­ty­tų karš­ta sriu­ba, sta­lus pa­den­gia mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jos, tal­ki­na bu­din­čios vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nės. Pir­miau­sia pa­val­go še­šio­li­ka pir­mo­kų, jiems išė­jus prie pa­deng­tų sta­lų vie­tas už­sė­da ki­ti pra­di­nu­kai.

Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai ži­no, jog per tre­čią per­trau­ką į val­gyk­lą užė­ję ne­bus ap­tar­nau­ti.

Mo­ky­to­joms nė­ra pri­va­lo­ma pri­žiū­rė­ti, kaip val­go vai­kai, bet jos per pie­tus val­gyk­lo­je pa­bū­na ge­ra­no­riš­kai dėl bend­ros tvar­kos pa­lai­ky­mo.Ne­no­ri – tai ir ne­val­go

Kai ku­rie vai­kai val­gy­ti mo­ka la­bai grei­tai – vie­nas du, ir su ban­de­le ran­ko­je le­kia pro du­ris.

Al­vi­te lan­ky­mo­si die­ną vie­ni vai­kai net už­si­ver­tę du­be­nė­lį iš­lai­žė agur­kų sriu­bą, ki­ti jos net ne­pa­lie­tė. Ne­pa­lies­tų li­ko ir ke­le­tas gu­lia­šo po­rci­jų, o da­lis vai­kų jas gra­žiai su­val­gė. Bet ne­ma­žai lėkš­čių į plo­vyk­lą mo­ky­to­jos ne­šė su iš­knai­sio­ta mė­sa, ma­ka­ro­nais ir bu­ro­kė­lias.

Vė­liau su di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ir mo­ky­to­jo­mis kal­bė­jo­mės apie tai, ko­dėl ne­ma­žai ge­ro mais­to ten­ka vers­ti į at­lie­kas. Pa­sak jų, nie­ko čia ne­pa­kei­si: vie­nam vai­kui tas pa­ts pa­tie­ka­las ska­nu, ki­tam – ne, vie­ną die­ną no­ri, ki­tą – ne­val­go. Praė­ju­sios sa­vai­tės vie­niems pie­tums bu­vo vir­ti varš­kė­čiai, – kai ku­rie vai­kai iš­kart pa­stū­mė, sa­ky­da­mi, jog „to­kių na­mie nie­ka­da ne­val­go“, vie­nas ki­tas vai­kas sa­ko ne­mėgs­tąs mė­sos. Kaip be­bū­tų keis­ta, ma­žie­ji, daž­niau­siai no­riai su­val­go sriu­bas.Ski­ria­si gra­mais

Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės mo­ki­nių ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se ad­mi­nist­ra­vi­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pa­siū­ly­tas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tas vai­kų mai­ti­ni­mo nor­mas pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių pie­tums skir­ta 3,38 Lt, vy­res­nie­siems – po 4,42 Lt.

Kaip taip at­sei­kė­ja­ma cen­tas į cen­tą? Vi­rė­ja J.Ta­ma­šaus­kie­nė aiš­ki­no, jog pa­vyz­džiui, gu­lia­šo vy­res­nie­siems tą die­ną bu­vo į lėkš­tes įdė­ta po 10 gra­mų dau­giau mė­sos ir pa­da­žo. Kai val­gia­raš­ty­je bus kot­le­tai, ma­žiu­kams vai­kams jie bus pa­ga­mi­na­mi de­šim­čia gra­mų ma­žes­ni nei vy­res­niems. „Vis­ką at­ski­rai skai­čiuo­ju, į at­ski­rus puo­dus ver­du,“ – ro­dė val­gia­raš­čius vi­rė­ja.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas S.Va­ba­las aiš­ki­no, jog atei­ty­je šios nor­mos dar bus per­žiū­ri­mos, re­gu­liuo­ja­mos, at­si­žvel­giant į pa­sta­bas ir pa­gei­da­vi­mus. Ta­čiau pir­mo­sio­mis rug­sė­jo die­no­mis dėl mai­ti­ni­mo jo­kie nu­si­skun­di­mai ar ne­pa­si­ten­ki­ni­mai nei Švie­ti­mo sky­riaus, nei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pa­sie­kė.Ga­mi­na ir ki­tiems

Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los vir­tu­vė­je da­bar mais­tas pa­ga­mi­na­mas ir iš­da­li­ja­mas ne tik „sa­viems val­gy­to­jams“. Kiek­vie­ną ry­tą pu­sę de­šim­tos vi­rė­jos jau bū­na su­dė­ju­sios į ter­mo­sus ir su­py­lu­sios į bi­do­nė­lius Klam­pu­čių mo­kyk­lai: 40 po­rci­jų 1–4 kla­sių vai­kams ir 32 po­rci­jas – vy­res­nie­siems vai­kams bei 14 po­rci­jų vežama Ka­ralk­rės­lio mo­kyk­los mo­ki­niams. Kiek­vie­ną ry­tą su­si­de­ri­na­ma su Klam­pu­čių ir Al­vi­to mo­kyk­lo­mis, kiek mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių pirks pie­tus.

Kar­tu su pie­tu­mis Al­vi­to vi­rė­jos įde­da ir prieš­pie­čius. Klam­pu­čiuo­se jie pa­skir­ti 40-čiai so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kų, Ka­ralk­rės­ly­je – sep­ty­niems, Al­vi­te – 37.Prieš­pie­čiams... obuo­lys

Pa­gal pa­tvir­tin­tas mai­ti­ni­mo nor­mas prieš­pie­čiams skir­ta 1,95 Lt. Kol ne­bu­vo te­kę ma­ty­ti sa­vai­tės me­niu, įsi­vaiz­da­vau, jog prieš­pie­čiai bū­na prieš pie­tus – pa­pras­tai žmo­nės su­val­go su­muš­ti­nį, kuo nors už­si­ger­da­mi. Pa­si­ro­do, vals­ty­bės re­mia­miems vai­kams duo­da­mas ki­toks mais­tas: po 30 gra­mų sau­sai­nių (vaf­lių ar me­duo­lių) ir stik­li­nė ko­kio nors gė­ri­mo ar­ba vaf­liai ir ba­na­nas, ries­tai­niai ir apel­si­nas ar obuo­lys.

Pa­gal nor­mas obuo­lys kai ku­rio­mis die­no­mis vie­toj ban­de­lės ar ries­tai­no įtrauk­tas ir į pie­tų me­niu. Bet ir obuo­lys obuo­liui ne­ly­gus. Al­vi­tie­tė vi­rė­ja aiš­ki­no, jog kar­tais, no­rint pa­skir­ti tei­sin­gai 150 gra­mų vai­kui pri­klau­san­čio obuo­lio, ten­ka per­pjau­ti. „Nie­ko, aš tuo­met tuos li­ku­sius su­nau­do­ju ki­tos die­nos kompotui“, – sa­kė iš kiek­vie­nos si­tua­ci­jos išei­tį su­ran­dan­ti J.Ta­ma­šaus­kie­nė. At­ro­dė keis­ta, kad da­bar, kai so­dai lūž­ta obuo­liais, rei­kia juos taip rū­pes­tin­gai da­ly­ti ir įduo­ti iš na­mų gal al­ka­nam atė­ju­siam so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos vai­kui kaip „prieš­pie­čių rie­kę“.Ar ga­li­ma ir ki­taip?

Al­vi­tie­tė vi­rė­ja J.Ta­ma­šaus­kie­nė aiš­ki­no, jog mais­tą ga­mi­na iš to, ko­kius gau­na pro­duk­tus, me­niu pa­gal rei­ka­la­vi­mus su­si­da­ro pa­ti. Pus­ry­čiams iš­vir­ti ko­kių nors ko­šių tik­rai neuž­tek­tų lai­ko, nes dar­bo krū­vis ir apim­tys di­džiu­lės, vir­tu­vė­je pra­dė­ju­si triūs­tis nuo ry­to pu­sės šeš­tos, į na­mus išei­na tik po ge­rų pie­tų. „Bet nie­ko, įsi­va­žiuo­si­me, kai ne­prip­ra­tu­sios, tai ge­ro­kai „pa­spor­tuo­ja­me“, – trykš­da­ma op­ti­miz­mu kal­bė­jo Ja­ni­na Ta­ma­šaus­kie­nė.

Rug­sė­jo pra­džio­je lan­kan­tis ki­to­se mo­kyk­lo­se te­ko iš­girs­ti, jog tvar­ka su prieš­pie­čiais pa­na­ši kaip Al­vi­te. Mo­ky­to­jos, val­gyk­lų dar­buo­to­jos sa­kė neat­si­sa­ky­tų ke­liems vai­kams pus­ry­čiams su­tep­ti su­muš­ti­nį, jei tik gau­tų pro­duk­tų. Kaip sa­kė S.Va­ba­las, ry­toj ra­jo­no mo­kyk­lo­se mai­ti­ni­mo si­tua­ci­ja do­mė­sis „Kre­tin­gos maisto“ di­rek­to­rius I.Nor­kus, to­dėl jam bus iš­sa­ky­ta, ko trūks­ta ir kaip no­rė­tų­si ma­ty­ti mai­ti­na­mus mū­sų ra­jo­no vai­kus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas