„Santaka“ / Teisingumo ministras susitiko su žurnalistais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 5,85 a sodo sklypą Vijoklių g. 11, Vilkaviškyje (įvažiavimas iš Lobiškių g., atlikti kadastriniai matavimai). Tel. 8 600 61 776.
Galioja iki: 2019-10-17 11:43:55

Reikalinga siuvėja dirbti visą darbo dieną (siūti užuolaidas). Tel. 8 652 03 388.
Galioja iki: 2019-10-17 13:09:12

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, prie kelio yra elektros įvadas, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdos sklypą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimai 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kart), nedidelį kiekį pašarinių runkelių. Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-10-18 14:19:24

Reikalinga melžėja (galimas apgyvendinimas). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-10-20 10:52:17

Parduoda 7,5 a sodą „Paskenduolės“ bendrijoje (yra vasarnamis). Tel. 8 620 49 187.
Galioja iki: 2019-10-25 09:31:08Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:16

Dalinkitės:  


Teisingumo ministras P.Baguška (antras iš kairės) perdavė rajonų bibliotekoms po keletą knygų „Pirmasis Lietuvos Konstitucijos egzaminas“.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Teisingumo ministras susitiko su žurnalistais

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Pet­ras Ba­guš­ka, pa­kvie­tęs ap­skri­ties žur­na­lis­tus į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, su­pa­žin­di­no juos su mi­nis­te­ri­jos veik­la, pro­gra­mo­mis bei pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą ra­jo­nų gy­ven­to­jams.Su tri­mis pa­ta­rė­jais

Po ra­jo­nus mėgs­tan­tis va­ži­nė­ti ir mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įstai­gas lan­ky­ti mi­nist­ras Pet­ras Ba­guš­ka sa­ve va­di­na „ne­ka­bi­ne­ti­niu“ mi­nist­ru. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu jis kal­bė­jo, kad va­ži­nė­ti po ap­skri­tis, su­si­tik­ti su žur­na­lis­tais ir per juos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę bū­ti­na, nes žmo­nės ap­skri­tai ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ja, ko­kios sri­tys yra pa­val­džios Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Tad gau­na­ma skun­dų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti ad­re­suo­ti vi­sai ki­toms įstai­goms. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Tei­sės ins­ti­tu­tas, Cent­ri­nė hi­po­te­kos įstai­ga, Teis­mo eks­per­ti­zės cent­ras, Re­gist­rų cent­ras, TM mo­ky­mo cent­ras, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos. Prie mi­nis­te­ri­jos įkur­tos įstai­gos: Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas, Tei­si­nės in­for­ma­ci­jos cent­ras, Vals­ty­bi­nis pa­ten­tų biu­ras, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­ja.

Į Ma­ri­jam­po­lę mi­nist­ras at­si­ve­žė vi­sus tris sa­vo pa­ta­rė­jus – Man­tą Va­raš­ką, Pa­ve­lą Ku­ja­lį ir Ža­ną Je­ro­cho­vie­nę, ku­rie su­pa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius su mi­nis­te­ri­jos veik­los sri­ti­mis bei pa­reng­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais.Dau­giau kont­ro­lės

Pats mi­nist­ras pa­tei­kė duo­me­nis, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja per dve­jus jo va­do­va­vi­mo me­tus pa­ren­gė 358 įsta­ty­mus ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tus bei 1072 tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mus. Svar­biau­siais per sa­vo va­do­va­vi­mo mi­nis­te­ri­jai lai­ką P.Ba­guš­ka lai­ko Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo bei fi­nan­sa­vi­mo kont­ro­lės įsta­ty­mą, Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektą, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą, Ants­to­lių bei no­ta­ria­to įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Ra­jo­nuo­se įsteig­ta dau­giau no­ta­ria­tų, pa­dau­gė­jo ad­vo­ka­tų, griež­čiau kont­ro­liuo­ja­ma ant­sto­lių veik­la. Bū­tent dėl jų mi­nis­te­ri­ja gau­na dau­giau­sia nu­si­skun­di­mų, to­dėl te­ko per­žiū­rė­ti ne tik tai­ko­mus įkai­nius, bet ir pa­tik­rin­ti ant­sto­lių kom­pe­ten­ci­ją. Dėl to, kad ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mo iš­si­la­vi­ni­mo, kai ku­riems ant­sto­liams te­ko pa­lik­ti tar­ny­bas.

Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė, jog Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je tiek ant­sto­lių kon­to­rų, tiek no­ta­ria­tų veik­la žmo­nės skun­džia­si la­bai ma­žai. Pats mi­nist­ras anks­čiau yra ap­lan­kęs šias įstai­gas, tad pa­si­džiau­gė pa­gal rei­ka­la­vi­mus įreng­to­mis pa­tal­po­mis bei kva­li­fi­ka­ci­ją ati­tin­kan­čiais kad­rais.Kom­pen­suo­ja ža­lą

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras kal­bė­jo, kad žmo­nės dar per ma­žai tu­ri in­for­ma­ci­jos kai ku­riais jiems pa­tiems ak­tua­liais klau­si­mais. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lis nu­ken­tė­ju­sių­jų ne­ži­no apie smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mą. Įs­ta­ty­mas su­tei­kia tei­sę gau­ti kom­pen­sa­ci­ją as­me­nims, teis­mo pri­pa­žin­tiems nu­ken­tė­ju­siais smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų by­lo­se. Tei­sę į smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los kom­pen­sa­vi­mą tu­ri: nu­ken­tė­ję as­me­nys, ku­riems pa­da­ry­tas smur­ti­nis nu­si­kal­ti­mas, taip pat as­me­nų, ku­rių gy­vy­bė bu­vo atim­ta smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais, su­tuok­ti­niai ir iš­lai­ky­ti­niai. Smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­ta ža­la kom­pen­suo­ja­ma, kai teis­mo pri­teis­tos ža­los neat­ly­gi­na už ža­lą at­sa­kin­gas as­muo ir jos nei­šieš­ko ant­sto­lis dėl to, kad už ža­lą at­sa­kin­gas as­muo ne­tu­ri tur­to ar pa­ja­mų, iš ku­rių ga­li bū­ti išieš­ko­ma.

Šis įsta­ty­mas ga­lio­ja nuo 2005 m. Per pir­muo­sius me­tus pa­teik­ta tik 10 pra­šy­mų kom­pen­suo­ti ža­lą, ta­čiau nė vie­nas jų nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vi­mų ir ne­bu­vo pa­ten­kin­tas. 2006 m. jau krei­pė­si 76 asmenys, iš ku­rių 10 pra­šy­mų pa­ten­kin­ta. Jiems iš­mo­kė­ta 55 tūkst. 888 li­tai. Per­nai krei­pė­si 136 as­me­nys, iš ku­rių 54 ga­vo 247 382 Lt kom­pen­sa­ci­jų. Šie­met per pir­mą pus­me­tį krei­pė­si 72 as­me­nys, be­veik pu­sė pra­šy­mų jau pa­ten­kin­ta ir iš­mo­kė­ta 125 804 Lt.

Mi­nis­te­ri­ja jau pa­ren­gu­si įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pro­jek­te pra­ple­čia­mas smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų są­ra­šas, tad kom­pen­sa­ci­jas ga­lė­tų gau­ti di­des­nis ra­tas žmo­nių. Pro­jek­te siū­lo­ma smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais lai­ky­ti vi­sus svei­ka­tos su­trik­dy­mus, neat­siž­vel­giant į nu­si­kal­ti­mo sun­ku­mą, taip pat žmo­gaus lais­vės su­var­žy­mai. Taip pat siū­lo­ma pa­di­din­ti kom­pen­suo­ja­mos ža­los dy­dį. Da­bar, pa­vyz­džiui, smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu atė­mus žmo­gaus gy­vy­bę ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­ma 9750 Lt ne­vir­ši­jan­ti tur­ti­nė ir 3900 Lt ne­tur­ti­nė ža­la. Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą mi­nė­tos su­mos pa­di­dė­tų dau­giau nei dvi­gu­bai.Dau­gės duo­me­nų ba­zių

Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė, kad žmo­nės vis la­biau pra­de­da nau­do­tis vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ma tei­si­ne pa­gal­ba. Apie vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė pa­ta­rė­ja Ž.Ja­ro­cho­vie­nė. 2005 m. pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta 16 733 as­me­nims, o 2008 m. vien per pir­mą pus­me­tį šią pa­gal­bą jau ga­vo 20 882 as­me­nys. Dau­giau­sia krei­pia­ma­si pa­vel­dė­ji­mo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to at­sta­ty­mo, dar­bo, šei­mos klau­si­mais. Mū­sų ra­jo­ne pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba tei­kia­ma Sa­vi­val­dy­bė­je, 221 ka­bi­ne­te.

Ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba ne­mo­ka­mai tei­kia­ma tik as­me­nims, ku­rių pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 8 tūkst. li­tų per me­tus. Tiems žmo­nėms, ku­rių me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 12 tūkst. li­tų, vals­ty­bė ap­mo­ka 50 pro­c. ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų. Per pir­mą šių me­tų pus­me­tį ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba su­teik­ta 22 740 as­me­nų.

Pa­ta­rė­jas Man­tas Va­raš­ka kal­bė­jo apie Lie­tu­vo­je vei­kian­čią ir vis to­bu­li­na­mą re­gist­rų sis­te­mą. Stam­biau­si jų – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­rai, taip pat Tur­to areš­to ak­tų, Hi­po­te­kos, Ve­dy­bų su­tar­čių, Tes­ta­men­tų, Su­tar­čių ir kt. re­gist­rai. Kai ku­riuos jų iš­lai­ko vals­ty­bė, ki­ti iš­lai­ko­mi iš mo­kes­čio už pa­slau­gą. Vien Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­le, ku­riam pri­klau­so ir Vil­ka­viš­kio sky­rius, per praė­ju­sius me­tus įvyk­dy­ta 109 168 už­sa­ky­mai, iš jų gau­ta 4741,4 tūkst. li­tų pa­ja­mų.

Net­ru­kus sis­te­ma pa­si­pil­dys nau­jo­mis duo­me­nų ba­zė­mis. Pla­nuo­ja­ma su­kur­ti Ne­veiks­nių žmo­nių, Įga­lio­ji­mų re­gist­rus.Da­ly­vau­ki­te eg­za­mi­ne

Kar­tu su mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais at­vy­ku­si Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Eri­ka Strai­gy­tė pri­mi­nė vi­siems, kad spa­lio 4 d. vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se vyks Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Praė­ju­siais me­tais pir­mą­kart su­reng­ta­me Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je ak­ty­viau­si bu­vo Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Mū­sų ra­jo­ne Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no fi­na­li­nin­kais ta­po Jū­ra­tė Dap­kū­nai­tė ir Ka­zys Kiau­la­kis.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras pa­kvie­tė šie­met vi­sus dar ak­ty­viau da­ly­vau­ti eg­za­mi­ne. Juk iš­ma­ny­ti pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą – kiek­vie­no pi­lie­čio gar­bės rei­ka­las. O pa­si­tik­rin­ti ži­nias, ieš­kant at­sa­ky­mo gan šmaikš­čiai su­da­ry­ta­me klau­si­my­ne, – įdo­mu ir nau­din­ga.

Vil­ka­viš­kio vie­ša­jai bib­lio­te­kai, kaip ir ki­toms ap­skri­ties bib­lio­te­koms, mi­nist­ras per­da­vė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos iš­leis­tos kny­gos „Pir­ma­sis Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas“ eg­zemp­lio­rius. Nuot­rau­ko­mis iliust­ruo­ta­me lei­di­ny­je pa­skelb­ti vi­sų ra­jo­nų ir mies­tų fi­na­li­nin­kai, da­ly­vių min­tys, taip pat pir­mo­jo eg­za­mi­no tes­to klau­si­mai ir at­sa­ky­mai. Tad ruo­šian­tis šie­me­ti­niam eg­za­mi­nui pra­var­tu bent bib­lio­te­ko­je pa­var­ty­ti šią nau­jai iš­leis­tą kny­gą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio seniūnui – „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimas
* Ūkininkus domino patikros ir paramų galimybės
* Prokuratūra politikų kaltę įžvelgė, bet atsakomybės netaikė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ko šiuo metu Jums labiausiai trūksta?
Sveikatos.
Darbo.
Pinigų.
Artimo žmogaus.
Poilsio.
Nieko netrūksta.Kalbos patarimai

Didžiuma ar diduma?
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik žodis diduma – didesnė dalis, dauguma. Pvz.: Didžiumą (= Didumą ) derliaus jau nuėmė.
Netaisyklingai vartojamas vietininkas didžiumoje irgi turi būti taisomas. Pvz.: Šiandien romano autorius didžiumoje (= iš esmės, beveik visai ) užmirštas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas