„Santaka“ / Teisingumo ministras susitiko su žurnalistais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:16

Dalinkitės:  


Teisingumo ministras P.Baguška (antras iš kairės) perdavė rajonų bibliotekoms po keletą knygų „Pirmasis Lietuvos Konstitucijos egzaminas“.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Teisingumo ministras susitiko su žurnalistais

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Pet­ras Ba­guš­ka, pa­kvie­tęs ap­skri­ties žur­na­lis­tus į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, su­pa­žin­di­no juos su mi­nis­te­ri­jos veik­la, pro­gra­mo­mis bei pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą ra­jo­nų gy­ven­to­jams.Su tri­mis pa­ta­rė­jais

Po ra­jo­nus mėgs­tan­tis va­ži­nė­ti ir mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įstai­gas lan­ky­ti mi­nist­ras Pet­ras Ba­guš­ka sa­ve va­di­na „ne­ka­bi­ne­ti­niu“ mi­nist­ru. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu jis kal­bė­jo, kad va­ži­nė­ti po ap­skri­tis, su­si­tik­ti su žur­na­lis­tais ir per juos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę bū­ti­na, nes žmo­nės ap­skri­tai ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ja, ko­kios sri­tys yra pa­val­džios Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Tad gau­na­ma skun­dų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti ad­re­suo­ti vi­sai ki­toms įstai­goms. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Tei­sės ins­ti­tu­tas, Cent­ri­nė hi­po­te­kos įstai­ga, Teis­mo eks­per­ti­zės cent­ras, Re­gist­rų cent­ras, TM mo­ky­mo cent­ras, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos. Prie mi­nis­te­ri­jos įkur­tos įstai­gos: Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas, Tei­si­nės in­for­ma­ci­jos cent­ras, Vals­ty­bi­nis pa­ten­tų biu­ras, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­ja.

Į Ma­ri­jam­po­lę mi­nist­ras at­si­ve­žė vi­sus tris sa­vo pa­ta­rė­jus – Man­tą Va­raš­ką, Pa­ve­lą Ku­ja­lį ir Ža­ną Je­ro­cho­vie­nę, ku­rie su­pa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius su mi­nis­te­ri­jos veik­los sri­ti­mis bei pa­reng­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais.Dau­giau kont­ro­lės

Pats mi­nist­ras pa­tei­kė duo­me­nis, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja per dve­jus jo va­do­va­vi­mo me­tus pa­ren­gė 358 įsta­ty­mus ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tus bei 1072 tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mus. Svar­biau­siais per sa­vo va­do­va­vi­mo mi­nis­te­ri­jai lai­ką P.Ba­guš­ka lai­ko Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo bei fi­nan­sa­vi­mo kont­ro­lės įsta­ty­mą, Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektą, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą, Ants­to­lių bei no­ta­ria­to įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Ra­jo­nuo­se įsteig­ta dau­giau no­ta­ria­tų, pa­dau­gė­jo ad­vo­ka­tų, griež­čiau kont­ro­liuo­ja­ma ant­sto­lių veik­la. Bū­tent dėl jų mi­nis­te­ri­ja gau­na dau­giau­sia nu­si­skun­di­mų, to­dėl te­ko per­žiū­rė­ti ne tik tai­ko­mus įkai­nius, bet ir pa­tik­rin­ti ant­sto­lių kom­pe­ten­ci­ją. Dėl to, kad ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mo iš­si­la­vi­ni­mo, kai ku­riems ant­sto­liams te­ko pa­lik­ti tar­ny­bas.

Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė, jog Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je tiek ant­sto­lių kon­to­rų, tiek no­ta­ria­tų veik­la žmo­nės skun­džia­si la­bai ma­žai. Pats mi­nist­ras anks­čiau yra ap­lan­kęs šias įstai­gas, tad pa­si­džiau­gė pa­gal rei­ka­la­vi­mus įreng­to­mis pa­tal­po­mis bei kva­li­fi­ka­ci­ją ati­tin­kan­čiais kad­rais.Kom­pen­suo­ja ža­lą

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras kal­bė­jo, kad žmo­nės dar per ma­žai tu­ri in­for­ma­ci­jos kai ku­riais jiems pa­tiems ak­tua­liais klau­si­mais. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lis nu­ken­tė­ju­sių­jų ne­ži­no apie smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mą. Įs­ta­ty­mas su­tei­kia tei­sę gau­ti kom­pen­sa­ci­ją as­me­nims, teis­mo pri­pa­žin­tiems nu­ken­tė­ju­siais smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų by­lo­se. Tei­sę į smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los kom­pen­sa­vi­mą tu­ri: nu­ken­tė­ję as­me­nys, ku­riems pa­da­ry­tas smur­ti­nis nu­si­kal­ti­mas, taip pat as­me­nų, ku­rių gy­vy­bė bu­vo atim­ta smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais, su­tuok­ti­niai ir iš­lai­ky­ti­niai. Smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­ta ža­la kom­pen­suo­ja­ma, kai teis­mo pri­teis­tos ža­los neat­ly­gi­na už ža­lą at­sa­kin­gas as­muo ir jos nei­šieš­ko ant­sto­lis dėl to, kad už ža­lą at­sa­kin­gas as­muo ne­tu­ri tur­to ar pa­ja­mų, iš ku­rių ga­li bū­ti išieš­ko­ma.

Šis įsta­ty­mas ga­lio­ja nuo 2005 m. Per pir­muo­sius me­tus pa­teik­ta tik 10 pra­šy­mų kom­pen­suo­ti ža­lą, ta­čiau nė vie­nas jų nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vi­mų ir ne­bu­vo pa­ten­kin­tas. 2006 m. jau krei­pė­si 76 asmenys, iš ku­rių 10 pra­šy­mų pa­ten­kin­ta. Jiems iš­mo­kė­ta 55 tūkst. 888 li­tai. Per­nai krei­pė­si 136 as­me­nys, iš ku­rių 54 ga­vo 247 382 Lt kom­pen­sa­ci­jų. Šie­met per pir­mą pus­me­tį krei­pė­si 72 as­me­nys, be­veik pu­sė pra­šy­mų jau pa­ten­kin­ta ir iš­mo­kė­ta 125 804 Lt.

Mi­nis­te­ri­ja jau pa­ren­gu­si įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pro­jek­te pra­ple­čia­mas smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų są­ra­šas, tad kom­pen­sa­ci­jas ga­lė­tų gau­ti di­des­nis ra­tas žmo­nių. Pro­jek­te siū­lo­ma smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais lai­ky­ti vi­sus svei­ka­tos su­trik­dy­mus, neat­siž­vel­giant į nu­si­kal­ti­mo sun­ku­mą, taip pat žmo­gaus lais­vės su­var­žy­mai. Taip pat siū­lo­ma pa­di­din­ti kom­pen­suo­ja­mos ža­los dy­dį. Da­bar, pa­vyz­džiui, smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu atė­mus žmo­gaus gy­vy­bę ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­ma 9750 Lt ne­vir­ši­jan­ti tur­ti­nė ir 3900 Lt ne­tur­ti­nė ža­la. Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą mi­nė­tos su­mos pa­di­dė­tų dau­giau nei dvi­gu­bai.Dau­gės duo­me­nų ba­zių

Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė, kad žmo­nės vis la­biau pra­de­da nau­do­tis vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ma tei­si­ne pa­gal­ba. Apie vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė pa­ta­rė­ja Ž.Ja­ro­cho­vie­nė. 2005 m. pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta 16 733 as­me­nims, o 2008 m. vien per pir­mą pus­me­tį šią pa­gal­bą jau ga­vo 20 882 as­me­nys. Dau­giau­sia krei­pia­ma­si pa­vel­dė­ji­mo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to at­sta­ty­mo, dar­bo, šei­mos klau­si­mais. Mū­sų ra­jo­ne pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba tei­kia­ma Sa­vi­val­dy­bė­je, 221 ka­bi­ne­te.

Ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba ne­mo­ka­mai tei­kia­ma tik as­me­nims, ku­rių pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 8 tūkst. li­tų per me­tus. Tiems žmo­nėms, ku­rių me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 12 tūkst. li­tų, vals­ty­bė ap­mo­ka 50 pro­c. ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų. Per pir­mą šių me­tų pus­me­tį ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba su­teik­ta 22 740 as­me­nų.

Pa­ta­rė­jas Man­tas Va­raš­ka kal­bė­jo apie Lie­tu­vo­je vei­kian­čią ir vis to­bu­li­na­mą re­gist­rų sis­te­mą. Stam­biau­si jų – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­rai, taip pat Tur­to areš­to ak­tų, Hi­po­te­kos, Ve­dy­bų su­tar­čių, Tes­ta­men­tų, Su­tar­čių ir kt. re­gist­rai. Kai ku­riuos jų iš­lai­ko vals­ty­bė, ki­ti iš­lai­ko­mi iš mo­kes­čio už pa­slau­gą. Vien Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­le, ku­riam pri­klau­so ir Vil­ka­viš­kio sky­rius, per praė­ju­sius me­tus įvyk­dy­ta 109 168 už­sa­ky­mai, iš jų gau­ta 4741,4 tūkst. li­tų pa­ja­mų.

Net­ru­kus sis­te­ma pa­si­pil­dys nau­jo­mis duo­me­nų ba­zė­mis. Pla­nuo­ja­ma su­kur­ti Ne­veiks­nių žmo­nių, Įga­lio­ji­mų re­gist­rus.Da­ly­vau­ki­te eg­za­mi­ne

Kar­tu su mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais at­vy­ku­si Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Eri­ka Strai­gy­tė pri­mi­nė vi­siems, kad spa­lio 4 d. vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se vyks Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Praė­ju­siais me­tais pir­mą­kart su­reng­ta­me Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je ak­ty­viau­si bu­vo Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Mū­sų ra­jo­ne Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no fi­na­li­nin­kais ta­po Jū­ra­tė Dap­kū­nai­tė ir Ka­zys Kiau­la­kis.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras pa­kvie­tė šie­met vi­sus dar ak­ty­viau da­ly­vau­ti eg­za­mi­ne. Juk iš­ma­ny­ti pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą – kiek­vie­no pi­lie­čio gar­bės rei­ka­las. O pa­si­tik­rin­ti ži­nias, ieš­kant at­sa­ky­mo gan šmaikš­čiai su­da­ry­ta­me klau­si­my­ne, – įdo­mu ir nau­din­ga.

Vil­ka­viš­kio vie­ša­jai bib­lio­te­kai, kaip ir ki­toms ap­skri­ties bib­lio­te­koms, mi­nist­ras per­da­vė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos iš­leis­tos kny­gos „Pir­ma­sis Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas“ eg­zemp­lio­rius. Nuot­rau­ko­mis iliust­ruo­ta­me lei­di­ny­je pa­skelb­ti vi­sų ra­jo­nų ir mies­tų fi­na­li­nin­kai, da­ly­vių min­tys, taip pat pir­mo­jo eg­za­mi­no tes­to klau­si­mai ir at­sa­ky­mai. Tad ruo­šian­tis šie­me­ti­niam eg­za­mi­nui pra­var­tu bent bib­lio­te­ko­je pa­var­ty­ti šią nau­jai iš­leis­tą kny­gą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas