„Santaka“ / Europos Sąjungos parama padės apsaugoti Lietuvos miškus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-21 19:23

Dalinkitės:  


Kas­met Lie­tu­vo­je ky­la dau­giau kaip 600 gais­rų, iš­de­ga nuo 100 iki 750 ha miš­kų, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma gais­rų ir sti­chi­nių ne­lai­mių pa­žeis­tiems miš­kams at­kur­ti yra la­bai svar­bi.

Kęs­tu­čio VA­NA­GO nuo­tr.


Europos Sąjungos parama padės apsaugoti Lietuvos miškus

Miš­kams ypač di­de­lį pa­vo­jų ke­lia gais­rai ir sti­chi­nės ne­lai­mės. Sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­tas miš­kas – tai ne ma­žes­nis kaip 0,5 ha miš­ko plo­tas, ku­ria­me dėl saus­ros, vė­jo, snie­go, li­jund­ros, gais­rų, li­gų ir miš­ko ken­kė­jų pa­žei­di­mų su­nai­kin­ta, stip­riai pa­žeis­ta ar­ba džiūs­ta 50 pro­c. ir dau­giau me­džių. Kas­met Lie­tu­vo­je ky­la dau­giau kaip 600 gais­rų, iš­de­ga nuo 100 iki 750 ha miš­kų, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma gais­rų ir sti­chi­nių ne­lai­mių pa­žeis­tiems miš­kams at­kur­ti yra la­bai svar­bi.

Nau­jo­sios Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos in­ves­ti­ci­ne-kom­pen­sa­ci­ne prie­mo­ne „Miš­ki­nin­kys­tės po­ten­cia­lo at­kū­ri­mas ir pre­ven­ci­nių prie­mo­nių įdie­gi­mas“ pir­miau­sia sie­kia­ma pri­si­dė­ti prie pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miš­kų, nu­ken­tė­ju­sių nuo sti­chi­nių ne­lai­mių ir gais­rų, at­kū­ri­mo, taip pat nu­ma­to­ma rem­ti ir pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, to­kiu bū­du iš­sau­gant miš­kų ap­lin­ko­sau­gi­nę ir eko­no­mi­nę ver­tę.

Kaip in­for­ma­vo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to In­ves­ti­ci­nių ir kom­pen­sa­ci­nių kai­mo plėt­ros prie­mo­nių koor­di­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Da­rius Liu­ti­kas, pa­gal šią prie­mo­nę, ku­riai 2007–2013 m. skir­ta be­veik 52 mln. li­tų, bus re­mia­mos dvi veik­los sri­tis: „Sti­chi­nių ne­lai­mių ir gais­rų pa­veik­tų miš­kų at­kū­ri­mas ir pre­ven­ci­nės prie­mo­nės“ bei „Bend­ros vals­ty­bi­nės miš­ko prieš­gais­ri­nių prie­mo­nių sis­te­mos ge­ri­ni­mas“. Prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės bu­vo pa­tvir­tin­tos 2008 me­tų sau­sio 14 d.

Pa­ra­ma tei­kia­ma ir pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, ir urė­di­joms

Pa­gal pir­mą­ją prie­mo­nės veik­los sri­tį sie­kia­ma su­teik­ti pa­ra­mą pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams ir vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jams, at­ku­rian­tiems sti­chi­nių ne­lai­mių ir gais­rų pa­žeis­tus miš­kus bei tai­kan­tiems miš­ko prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos pre­ven­ci­nes prie­mo­nes. Pa­reiš­kė­jais ga­li bū­ti pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai ir vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jai (pa­ra­mos be­si­krei­pian­tys fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus). Be­sik­rei­pian­tys pa­ra­mos pa­reiš­kė­jai tu­ri pa­teik­ti miš­ko val­dos, ku­riai pra­šo­ma pa­ra­mos, nuo­sa­vy­bės ar­ba val­dy­mo tei­sę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus; sti­chi­nių ne­lai­mių ar gais­rų pa­žeis­to miš­ko plo­to at­kū­ri­mo pro­jek­tą; pa­žy­mą dėl sti­chi­nės ne­lai­mės ar gais­ro pa­veik­to miš­ko nu­sta­ty­mo fak­to; miš­kot­var­kos pro­jek­tą su su­pro­jek­tuo­to­mis miš­ko gais­rų pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis, ku­rioms pra­šo­ma pa­ra­mos.

Pa­gal ant­rą­ją veik­los sri­tį pa­ra­ma ski­ria­ma ju­ri­di­niams as­me­nims, įgy­ven­di­nan­tiems bend­rą vals­ty­bi­nę miš­ko prieš­gais­ri­nių prie­mo­nių sis­te­mą tiek pri­va­čiuo­se, tiek vals­ty­bės miš­kuo­se. D.Liu­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad pa­ra­ma prieš­gais­ri­nėms pre­ven­ci­nėms prie­mo­nėms įsi­gy­ti tei­kia­ma tuo at­ve­ju, jei­gu miš­kų val­dy­to­jas tu­ri miš­kų, pri­skir­tų aukš­tam ir vi­du­ti­niam gais­rin­gu­mo ri­zi­kos laips­niui. Aukš­tos ir vi­du­ti­nės gais­rų ri­zi­kos miš­kams pri­skir­tas bend­ras miš­ko plo­tas sie­kia 1091,5 tūkst. ha, ar­ba apie 50 pro­c. vi­sų Lie­tu­vos miš­kų plo­to. Pa­reiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti miš­ko prieš­gais­ri­nės pre­ven­ci­jos veik­los pla­ną ar­ba ope­ra­ty­vi­nio miš­ko gais­rų ge­si­ni­mo pla­ną su nu­ma­to­mo­mis įgy­ven­din­ti miš­ko gais­rų pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis; gais­rų ste­bė­ji­mo bokš­tų sta­ty­bai, įren­gi­mui ar re­konst­ra­vi­mui bū­ti­nus do­ku­men­tus ir pro­jek­tus, jei tam pra­šo­ma pa­ra­mos.

Pa­gal prie­mo­nę „Miš­ki­nin­kys­tės po­ten­cia­lo at­kū­ri­mas ir pre­ven­ci­nių prie­mo­nių įdie­gi­mas“ fi­nan­suo­ja­ma iki 80 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui – iki 345 280 li­tų pa­gal pir­mą­ją veik­los sri­tį ir iki 1 381 120 li­tų pa­gal ant­rą­ją veik­los sri­tį. „Pa­kar­to­ti­nai kreip­tis pa­ra­mos pa­gal ant­rą­ją veik­los sri­tį ga­li­ma tik įgy­ven­di­nus anks­tes­nį­jį pro­jek­tą“, – įspė­ja D.Liu­ti­kas.

Už lė­šas, skir­tas pa­gal veik­los sri­tį „Sti­chi­nių ne­lai­mių ir gais­rų pa­veik­tų miš­kų at­kū­ri­mas ir pre­ven­ci­nės prie­mo­nės“, ga­li­ma su­tvar­ky­ti ir iš­va­ly­ti pa­žeis­tą miš­ko plo­tą, pirk­ti ir vež­ti miš­ko sod­me­nis, žel­di­nius, pa­ruoš­ti dir­vą, so­din­ti, įsi­gy­ti žel­di­nių ap­sau­gos prie­mo­nių, įreng­ti, at­nau­jin­ti ir pri­žiū­rė­ti prieš­gais­ri­nius bar­je­rus, mi­ne­ra­li­zuo­tas juos­tas bei la­puo­čių me­džių rū­šių juos­tas.

Pa­ra­ma pa­gal veik­los sri­tį „Bend­ros vals­ty­bi­nės miš­ko prieš­gais­ri­nių prie­mo­nių sis­te­mos ge­ri­ni­mas“ tei­kia­ma gais­rų ste­bė­ji­mo bokš­tams sta­ty­ti ir įreng­ti, van­dens paė­mi­mo vie­toms, dirb­ti­nėms van­dens sau­gyk­loms įreng­ti, miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­moms, duo­me­nų ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­nių ry­šių sis­te­moms įsi­gy­ti ir įreng­ti, in­for­ma­ci­niams ženk­lams ir sten­dams įreng­ti, vi­suo­me­nės švie­ti­mui skir­tiems lei­di­niams ir vaiz­do kli­pams prieš­gais­ri­ne te­ma­ti­ka iš­leis­ti bei ki­toms pre­ven­ci­nėms prie­mo­nėms.

Tuo at­ve­ju, jei pra­šo­ma bend­ra pa­ra­mos su­ma di­des­nė nei pla­nuo­ja­ma skir­ti pa­ra­mos su­ma, bus at­lie­ka­mas pro­jek­tų prio­ri­te­tiš­ku­mo ver­ti­ni­mas.

Pro­jek­tai, ati­tin­kan­tys to­liau nu­ro­dy­tus kri­te­ri­jus, tu­ri pir­me­ny­bę prieš pro­jek­tus, ku­rie ati­tin­ka ki­tus to­les­nius prio­ri­te­ti­nius kri­te­ri­jus: 1) pa­reiš­kė­jas nė­ra ga­vęs ES pa­ra­mos miš­kų sek­to­riu­je; 2) pro­jek­tas skir­tas sti­chi­nių ne­lai­mių ir gais­rų pa­veik­tiems miš­kams at­kur­ti; 3) pa­reiš­kė­jas nė­ra ga­vęs ES in­ves­ti­ci­nės pa­ra­mos; 4) pa­reiš­kė­jas yra pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kas; 5) ma­žes­nė pra­šo­mos pa­ra­mos su­ma.

Lau­kia­ma di­de­lio miš­ko sa­vi­nin­kų su­si­do­mė­ji­mo

D.Liu­ti­kas nea­be­jo­ja, kad 2007–2013 me­tų pro­gra­mi­niu lai­ko­tar­piu nau­ja pa­ra­mos prie­mo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ka su­do­mins ne vie­ną miš­ko sa­vi­nin­ką ar vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­ją. Svar­bu tai, kad yra ne­ma­žai ad­mi­nist­ra­vi­mo po­ky­čių – vi­sų pir­ma, pa­reiš­kė­jams su­ma­žė­jo rei­ka­lin­gų pa­teik­ti do­ku­men­tų, nes dau­ge­lį jų Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra tie­sio­giai už­si­sa­ko iš įvai­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų. Taip ti­ki­ma­si iš­veng­ti at­ve­jų, kai pa­reiš­kė­jai ne­pa­tei­kia vi­sų rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų ar­ba jie bū­na ne­tiks­lūs, o tai stab­do ir pa­raiš­kų ver­ti­ni­mą.Že­mės ūkio

mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk.6178


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas