„Santaka“ / Neįgaliesiems pagalba ateina tada, kada ji reikalinga

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-21 19:19

Dalinkitės:  


Juo­zui Duo­bai ir jo žmo­nai Bi­ru­tei ten­ka pri­pras­ti prie nau­jo gy­ve­ni­mo ir džiaug­tis, kad pa­ly­gin­ti grei­tai ir ko­ky­biš­kai įreng­tas pan­du­sas.

Autorės nuotr.


Neįgaliesiems pagalba ateina tada, kada ji reikalinga

Birutė NENĖNIENĖ

Da­lies žmo­nių gy­ve­ni­mus su­grau­žia ir ne­pil­na­ver­čiais pa­da­ro smulk­me­nos. Visiems niurgz­liams ge­riau­siu vais­tu ga­lė­tų bū­ti pa­žin­tis su ne­ti­kė­tai ne­ga­lią pa­ty­ru­siais ir su ja su­si­gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis.Ne­ti­kė­tas po­sū­kis

Vil­ka­viš­kie­čiai Bi­ru­tė ir Juo­zas Duo­bai su­si­tuo­kė prieš 44 me­tus, užau­gi­no tris vai­kus – sū­nų ir dvi duk­ras, pa­si­sta­tė na­mą. Me­ni­nin­kės sėk­le­lę nuo vai­kys­tės bran­di­nan­ti il­ga­me­tė dar­že­lio auk­lė­to­ja Bi­ru­tė Duo­bie­nė, prieš ke­le­rius me­tus su­ren­gu­si spal­vin­gą sa­vo pie­ši­nių ir ki­to­kia tech­ni­ka at­lik­tų dar­be­lių pa­ro­dą, da­bar pri­vers­ta paa­be­jo­ti, ar su­ras lai­ko ki­tai pa­na­šiai pa­ro­dai. Vis re­čiau at­si­ran­da lais­vo lai­ko po­mė­giui. Ir tai to­dėl, kad li­ki­mas jų šei­mai pa­mė­tė­jo di­de­lį iš­ban­dy­mą ir vi­sas sva­jo­nes apie ra­mų bū­si­mą pen­si­nin­kų po­ros gy­ve­ni­mą su­skal­dė į ši­pu­lius.

Šiuo at­ve­ju la­bai tin­ka liau­dies iš­min­tis, jog vie­na bė­da nevaikšto.

Ken­tęs klu­bų są­na­rių skaus­mus J.Duo­ba prieš ke­le­rius me­tus ry­žo­si abie­jų kojų ope­ra­ci­jai. Bet žmo­gus neil­gai džiau­gė­si pa­ge­rė­ji­mu. Da­bar „madinga“ li­ga – dia­be­tas – su­trik­dė ko­jų ar­te­ri­jų dar­bą, te­ko ope­ruo­ti krau­ja­gys­les.

Praė­ju­sie­ji me­tai ypač įsi­min­ti­ni: vy­riš­kis su­si­ruo­šė į Kau­no kli­ni­kas keis­ti krau­ja­gys­lių, bet tu­rė­jo su­si­tai­ky­ti su me­di­kų nuo­spren­džiu, jog dėl gy­vy­bės rei­kia au­ko­ti vie­ną ko­ją. Tai bu­vo va­sa­rio 14-ąją. Ly­giai po pus­me­čio, rugp­jū­čio 14-ąją, kad žmo­gui iš­gel­bė­tų gy­ve­ni­mą, ant­rą­ją ko­ją am­pu­ta­vo Vil­ka­viš­kio me­di­kai...

Jau be­veik me­tus J.Duo­ba mo­ko­si su­si­tai­ky­ti su sa­vo pa­dė­ti­mi, o žmo­nai Bi­ru­tei te­ko slau­gy­to­jos da­lia.

Mo­te­ris, be­si­rū­pin­da­ma gau­ti vy­rui in­va­li­do ve­ži­mė­lį, Neį­ga­lių­jų bend­ri­jo­je pa­si­guo­dė, jog to­kiam li­go­niui, kaip jos Juozas, už­si­vė­rė net na­mų du­rys – stam­baus su­dė­ji­mo vy­rą ne jos ran­ko­mis iš­neš­ti į kie­mą. Bend­ri­jos mo­te­rys pa­ta­rė kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių – gal neį­ga­lia­jam kuo nors pa­dė­tų dėl gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos pri­tai­ky­mo.Pir­mo­ji ke­lio­nė pan­du­su

Ir štai praeitą ant­ra­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Gra­baus­kie­nė, Vie­ti­nio ūkio vyr. spe­cia­lis­tas Vidmantas Len­čiaus­kas bei pa­gal pa­ten­tą dir­ban­tis ir būs­tą re­konst­ra­vęs Pra­nas Radž­vi­las bu­vo pir­mie­ji, ku­rie pa­ma­tė, kaip pu­sam­žis vy­ras iš va­ka­ro baig­tu įreng­ti pan­du­su ra­tu­kais nu­si­lei­do į kie­mą ir įkvė­pė skaid­raus va­sa­riš­ko oro. Dar­bi­nin­kai už vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės skir­tas lė­šas (šiuo at­ve­ju – 16 tūkst. Lt) įren­gė pan­du­są, neį­ga­lio­jo žmo­gaus po­rei­kiams pri­tai­kė vo­nios kam­ba­rį, sa­ni­ta­ri­nį maz­gą. Šei­mai li­ko tik kai ku­rie smul­kūs dar­be­liai.

Abu Duo­bai sa­kė, jog dėl dar­bų ko­ky­bės ne­tu­ri nė ma­žiau­sio prie­kaiš­to. „Esu la­bai pa­ten­kin­tas, o bė­da vis­ko iš­mo­ko“, – nu­si­šyp­so­jo vy­riš­kis ir rem­da­ma­sis stip­rio­mis ran­ko­mis nuo so­fos grei­tai per­siy­rė ant ve­ži­mė­lio. Jis tuoj pat iš­vai­ra­vo pa­de­monst­ruo­ti, kaip pa­ts ga­li nu­rie­dė­ti pan­du­su. Kol vy­ras dar neį­gu­do nau­do­tis šiais pa­to­gu­mais, va­žiuo­jan­tį su­tuok­ti­nį ser­gi žmo­na.

Žmo­gus apie sa­vo da­lią sa­kė, jog džiau­gia­si tuo, kad ga­li ma­ty­ti vai­kus, anū­kus, o nuo šio­lei – ir įkvėp­ti gry­no oro.Per šiuos me­tus – pen­kiems

Šią sa­vai­tę bu­vo baig­ta įreng­ti vo­nios pa­tal­pa neį­ga­liai vil­ka­viš­kie­tei Al­do­nai Ka­siu­lio­nie­nei. Tam iš neį­ga­lių­jų rė­mi­mo pro­gra­mos skir­ta 11 tūkst. li­tų. Praus­tu­vas, du­šas, klo­ze­tas įreng­ti se­no na­mo pa­tal­po­se, kur iš pir­mo žvilgs­nio ro­dė­si, jog ten nie­ko ge­ra neį­ma­no­ma pa­da­ry­ti.

Šie­met pa­na­šūs bū­ti­ni pa­to­gu­mai pri­tai­ky­ti ir pil­viš­kie­tei Bi­ru­tei Ma­ri­jai Sta­nai­tie­nei. Sa­vo ei­lės lau­kia vil­ka­viš­kie­tis Iva­nas Kol­pa­ko­vas ir Au­ri­mas Ala­bur­da iš Kark­li­nių.Dir­ba at­sa­kin­gai ir ko­ky­biš­kai

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja D.Gra­baus­kie­nė sa­kė, jog džiau­gia­si, kad šie­met pa­vy­ko su­ras­ti žmo­nes, ko­ky­biš­kai, tvar­kin­gai ir at­sa­kin­gai at­lie­kan­čius šiuos būs­to pri­tai­ky­mo dar­bus. Pa­gal pa­ten­tą dir­ban­čiam Pra­nui Radž­vi­lui tal­ki­na sū­nus Man­tas, po­ra dar­bi­nin­kų. Vie­nuo­se na­muo­se to­kie re­mon­to dar­bai pa­pras­tai už­trun­ka iki mė­ne­sio.

P.Radž­vi­las sa­kė, jog su­pran­ta neį­ga­lių žmo­nių da­lią, to­dėl pir­miau­sia iš­klau­so jų no­rus, ta­ria­si, pra­šo at­vi­rai pa­reikš­ti pa­sta­bas, ne­nu­ty­lė­ti, jei kas ne­pa­tin­ka. „Sten­giuo­si kuo dau­giau bend­rau­ti su žmo­nė­mis, nes kaip ki­taip ga­lė­čiau su­ži­no­ti, ko jie no­ri ar ti­ki­si, ką aš ne taip da­rau. Kol vi­sų žmo­nių no­rų neiš­pil­dau, tol iš tų na­mų neiš­va­žiuo­ju“, – jaut­riai kal­bė­jo apie sa­vo dar­bą P.Radž­vi­las.Da­lį den­gia vals­ty­bė

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja D.Gra­baus­kie­nė paaiš­ki­no, jog būs­tas pri­tai­ko­mas neį­ga­lie­siems, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ir ap­si­tar­na­vi­mo pro­ble­mų. Pri­tai­kant būs­tą ir ap­lin­ką neį­ga­lie­siems, sie­kia­ma tiks­lin­gai ten­kin­ti jų spe­cia­liuo­sius po­rei­kius bui­ty­je ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me bei pa­dė­ti jiems gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai sa­vo na­muo­se bei sau­gio­je ap­lin­ko­je. Už būs­to ir gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos pri­tai­ky­mo neį­ga­lie­siems pro­jek­tų koor­di­na­vi­mą at­sa­kin­gas Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Sa­vi­val­dy­bė Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui pa­tei­kia pa­raiš­kas bei są­ma­tas ir gau­na da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą. Vals­ty­bė spe­cia­lių po­rei­kių as­me­nims su la­bai ryš­kiais su­tri­ki­mais pa­den­gia 80 pro­c. lė­šų, rei­ka­lin­gų būs­to ir gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos pri­tai­ky­mui (20 pro­c. – iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to), jei su­tri­ki­mai vi­du­ti­niai – per­pus den­gia vals­ty­bė ir Sa­vi­val­dy­bė.

Ve­dė­ja sa­kė, jog pa­sta­ruo­ju me­tu pa­raiš­kos dėl būs­to ir gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos pri­tai­ky­mo neį­ga­lie­siems prii­ma­mos, bet dar­bai bus at­lie­ka­mi jau ki­tais me­tais, kai bus pa­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Kiek­vie­ną at­ve­jį įver­ti­na ko­mi­si­ja, įfor­mi­na­mi rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas