„Santaka“ / Stogų tvarkytojai palėpėse gaudo balandžius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-21 16:25

Dalinkitės:  


Pradėtas remontuoti Kęstučio g. 9-o namo stogas buvo ypač blogos būklės, palėpėje veisėsi pro šiferio skyles sulindę balandžiai.

Autorės nuotr.


Stogų tvarkytojai palėpėse gaudo balandžius

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Pa­si­dai­rius po ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lus šir­dis ima džiaug­tis – su­si­ta­rę tar­pu­sa­vy­je kai­my­nai ne tik ap­lin­ką tvar­ko­si, bet ran­da lė­šų ir sto­gui nau­jai už­deng­ti, dau­ge­lis kei­čia laip­ti­nių lan­gus ir du­ris.

Mat daž­niau­siai dėl to­kių rei­ka­lų tar­pu­sa­vy­je sun­kiai su­si­ta­rian­tys žmo­nės pa­ga­liau su­pra­to, jog kol Vilkaviškio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė paden­gia 30 pro­c. iš­var­dy­tiems dar­bams rei­ka­lin­gų lė­šų, rei­kia nau­do­tis pro­ga, nes ant­ros vė­liau ga­li ne­pa­si­tai­ky­ti.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ina Blauz­džiū­nie­nė sa­kė, kad tvir­ti­nant šių me­tų biu­dže­tą Dau­gia­bu­čių na­mų re­mon­to rė­mi­mo pro­gra­mai bu­vo nu­ma­ty­ta 200 tūks­tan­čių li­tų. Iki vi­dur­va­sa­rio jau at­lik­ta dar­bų, ku­rių ver­tė – per 98 tūks­tan­čius li­tų.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus, ši pro­gra­ma pra­dė­ta vyk­dy­ti jau nuo 2006 me­tų ant­ro­sios pu­sės. Ta­da pa­si­nau­do­ti tei­kia­ma leng­va­ta su­si­gun­dė pen­ki na­mai.

Praei­tais me­tais sto­gai su­tvar­ky­ti net dvi­de­šimt de­vy­niems dau­gia­bu­čiams. Vien per šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį įvai­rūs dar­bai at­lik­ti jau dvi­de­šimt pen­kiuo­se na­muo­se. Mat kom­pen­suo­ja­mų dar­bų są­ra­šas pra­si­plė­tė.

Ta­ry­ba pri­ta­rė min­čiai, kad rei­kia pa­deng­ti dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams ir 30 pro­c. laip­ti­nių lan­gų ir du­rų kei­ti­mo iš­lai­dų.

I.Blauz­džiū­nie­nė sa­kė, jog šia leng­va­ta nau­do­jo­si ne tik Vil­ka­viš­kio dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kai. Praei­tais me­tais net 13 iš 29 su­tvar­ky­tų na­mų sto­gų bu­vo Ky­bar­tuo­se, du – Vir­ba­ly­je.

Al­vi­te tam rei­ka­lui ne­tgi bu­vo įkur­ta na­mo bend­ri­ja, mat per­nai dar ne­bu­vo pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­to­rius pa­na­šiems rei­ka­lams ad­mi­nist­ruo­ti, tad leng­va­ta ga­lė­jo nau­do­tis tik bend­ri­jos.

Na­mų bend­ri­jos praei­tais me­tais bu­vo pa­sy­ves­nės, ta­čiau šiais me­tais leng­va­ta pa­si­nau­do­ti su­ska­to pen­kios.

Be­je, prieš dve­jus me­tus „pir­mo­sio­mis kregž­dė­mis“ bu­vo daugiabučių namų savininkų bendrijos „Sva­jo­nė“ ir „Drau­gys­tė“. Ki­tiems dau­gia­bu­čiams vi­sus rei­ka­lus tvar­kė pa­skir­ta ad­mi­nist­ruo­jan­ti įstai­ga – UAB „Vil­ku­va“.

Šios bend­ro­vės Ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Vil­kai­tis sa­kė, kad da­bar pa­si­keis­ti lan­gus ar sto­gą dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų įkal­bi­nė­ti jau ne­rei­kia.

Jis vos ne kiek­vie­ną die­ną kvie­čia­mas į dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mus, tad po dar­bo ten­ka pa­rei­ti vė­lo­kai.

Ve­dė­jas net su­si­da­rė gra­fi­ką, kur ir ku­riuo lai­ku tu­ri vyk­ti, o su na­mų sa­vi­nin­kais su­si­ta­rė, kad šiam rei­ka­lui ga­li su­gaiš­ti dvi die­nas per sa­vai­tę.

Žmo­nės su­pra­to sa­vo būs­to re­no­va­ci­jos nau­dą ir pa­gei­dau­ja at­lik­ti net bran­giai kai­nuo­jan­čių šlai­ti­nių sto­gų re­mon­tą. Jau pra­dė­ti Kęs­tu­čio 9-o na­mo sto­go remonto dar­bai, nes jis yra ypač blo­gos būk­lės. V.Vil­kai­tis sa­kė, kad ten pro ply­šius į pa­lė­pę su­lin­dę ba­lan­džiai pri­da­rė ne­ma­žai bė­dos. Jų pri­terš­to­se pe­rė­ji­mo vie­to­se pra­dė­jo veis­tis kir­mi­nai, ten pil­na ir paukš­čių gai­še­nų. UAB „Vil­ku­va“ dar­buo­to­jai ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti, jog ba­lan­džiai bū­tų iš­vai­ky­ti, vi­sas „tur­tas“ iš­vež­tas, o pa­lė­pės iš­va­ly­tos.

V.Vil­kai­tis sa­kė, kad pa­gal rė­mi­mo pro­gra­mą šį­met pa­ke­ti­niai lan­gai įdė­ti pen­kių na­mų laiptinėse, vie­nam pa­keis­tos laip­ti­nių du­rys. Už­sa­ky­ti lan­gai dar ke­tu­riems, o no­rin­čių­jų – di­džiu­lė ei­lė. Ve­dė­jas užsiminė, kad vi­siems Sa­vi­val­dy­bės skir­tų pi­ni­gų ga­li ir neuž­tek­ti.

Yra na­mų, ku­rie pa­si­nau­do­jo leng­va­ta ir jau su­si­tvar­kė ne tik sto­gus, bet ir lan­gus, įsi­dė­jo du­ris. V.Vil­kai­tis pa­tvir­ti­no, kad vis­kas spren­džia­ma la­bai gra­žiai. Bend­ro­vė iš­siun­čia už­klau­si­mus ke­lioms fir­moms, šios pa­tei­kia ko­mer­ci­nius pa­siū­ly­mus. Ta­da su jais su­pa­žin­di­na­mi gy­ven­to­jai, ku­rie ir pa­si­ren­ka dar­bus at­lik­sian­čią fir­mą. Daž­niau­siai ren­ka­ma­si ma­žiau­sią kai­ną siū­lan­čias fir­mas.

Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ja I.Blauzdžiūnienė sa­kė, kad ir ki­tais me­tais ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bus tei­kia­mas pa­siū­ly­mas rem­ti dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mą.

Pa­sak jos, val­džia la­bai to­le­ran­tiš­kai žiū­ri į žmo­nių no­rą at­nau­jin­ti sa­vo būs­tus, to­dėl ir ska­ti­na. Mat jau ke­lis de­šimt­me­čius sto­vin­tys dau­gia­bu­čiai nuo sa­vo „gi­mi­mo“ die­nos ne­bu­vo re­mon­tuo­ti. Kai ku­rie skai­čiuo­ja dau­giau nei tris de­šimt­me­čius.

Tie gy­ven­to­jai, ku­rie su­si­pras sa­vo būs­tus at­nau­jin­ti, kol vei­kia rė­mi­mo pro­gra­ma, tik­rai lai­mės, nes dar­bų ir me­džia­gų kai­nos ky­la, o su­si­dė­vė­ju­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė smun­ka.

Spe­cia­lis­tės nuo­mo­ne, žmo­nės, įdė­ję pi­ni­gų į re­no­va­ci­ją, juos at­siims de­šim­te­rio­pai – ne tik su­ma­nę par­duo­ti būs­tą, bet ir su­ma­žė­jus šil­dy­mo iš­lai­doms. Be to, pa­tiems sma­giau ma­tant pa­švie­sė­ju­sius na­mus, iš­džiū­vu­sias sie­nas bu­te, ku­ria­me anks­čiau pro kiau­rą sto­gą te­kė­jo van­dens la­ta­kai, san­da­rias laip­ti­nių du­ris.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas