„Santaka“ / Be mokslo nebus pažangaus ūkininkavimo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 20:29

Dalinkitės:  


Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nei „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ sep­ty­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui skir­ta net 57 mln. Lt.

Sau­liaus ŽIŪ­ROS nuo­tr.


Be mokslo nebus pažangaus ūkininkavimo

Pas­ta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je daug dė­me­sio ski­ria­ma kai­mo gy­ven­to­jų, žem­dir­bių švie­ti­mui ir mo­ky­mui. Eu­ro­pos Są­jun­ga ir Lie­tu­va 2004–2006 m. pro­gra­ma­vi­mo lai­ko­tar­piui tam sky­rė dau­giau kaip 3 mln. Lt pa­ra­mos. Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nei „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ sep­ty­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui skir­ta net 57 mln. Lt. Šia prie­mo­ne sie­kia­ma stip­rin­ti žem­dir­bių ir kai­mo gy­ven­to­jų įgū­džius ir ge­bė­ji­mus pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čios ap­lin­kos, dieg­ti nau­jas ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas, eko­no­mi­nio ūki­nin­ka­vi­mo me­to­dus. Kon­ku­ren­cin­go ūkio kū­ri­mą le­mia ra­cio­na­lus ino­va­ci­jų ir pa­žan­gios pa­tir­ties tai­ky­mas, to­dėl šio­je prie­mo­nė­je daug dė­me­sio ski­ria­ma moks­lo nau­jo­vių ir ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dai.


Pa­ra­ma mo­ky­mui ir in­for­ma­vi­mui


KPP prie­mo­nės „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ pir­mo­sios veik­los sri­ties „As­me­nų, su­si­ju­sių su že­mės ir miš­kų ūkio veik­la, mo­ky­mas ir in­for­ma­vi­mas“ tiks­lai – di­din­ti že­mės ir miš­kų ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mą, stip­ri­nant žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius; kel­ti dir­ban­čių že­mės ir miš­kų ūky­je as­me­nų pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją bei kom­pe­ten­ci­ją, su­tei­kiant jiems ga­li­my­bę pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų rin­kos po­ky­čių bei ska­ti­nant jų ge­bė­ji­mą kon­ku­ruo­ti; mo­ky­ti dir­ban­čius že­mės ir miš­kų ūkio sek­to­riuo­se as­me­nis, to­bu­lin­ti jų ži­nių ly­gį ir pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją, ug­dy­ti vers­lu­mo įgū­džius.

Kaip in­for­ma­vo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Moks­lo ir mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Van­da Na­ru­šy­tė, pa­ra­ma bus tei­kia­ma mo­ky­mo kur­sams, se­mi­na­rams, lau­ko die­noms ir ki­tai in­for­ma­vi­mo veik­lai or­ga­ni­zuo­ti. Veik­lą nu­ma­to­ma vyk­dy­ti pa­gal šias mo­ky­mo kryp­tis: 1 kryp­tis – ūkio val­dy­mo (vi­suo­me­nės, gy­vū­nų ir au­ga­lų svei­ka­tos, ap­lin­ko­sau­gos, gy­vū­nų ge­ro­vės ir ge­ros ag­ra­ri­nės būk­lės rei­ka­la­vi­mai bei dar­bo sau­gos stan­dar­tai); ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kraš­to­vaiz­džio ge­ri­ni­mas (įskai­tant eko­lo­gi­nį ir tau­so­jan­tį ūki­nin­ka­vi­mą); vers­lu­mo ug­dy­mas ir fi­nan­sų val­dy­mas; jau­nų­jų ūki­nin­kų kom­pe­ten­ci­jos ug­dy­mas; 2 kryp­tis – že­mės ūkio ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos; miš­ki­nin­kys­tė.

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui pa­gal 1 kryp­tį – 2 762 240 Lt, o pa­gal 2 mo­ky­mo kryp­tį – 690 560 Lt.

„Tin­ka­mas pa­reiš­kė­jas pa­gal 1 mo­ky­mo kryp­tį yra Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skir­ta mo­ky­mą or­ga­ni­zuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, o pa­gal 2 mo­ky­mo kryp­tį – žem­dir­bių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos, aso­cia­ci­jos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gos ir ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys“, – sa­kė Moks­lo ir mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja E.V.Na­ru­šy­tė. Mo­ky­mo ins­ti­tu­ci­jos tu­ri bū­ti įgi­ju­sios tei­sę už­siim­ti suau­gu­sių­jų mo­ky­mu.Moks­lo ži­nių ir ino­va­ci­nės pra­kti­kos sklai­da

Pa­gal KPP prie­mo­nės „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ ant­rą­ją veik­los sri­tį „Že­mės ir miš­kų ūkio veik­los ir že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo ūky­je moks­lo ži­nių ir ino­va­ci­nės pra­kti­kos sklai­da“ tei­kia­ma pa­ra­ma pa­dės di­din­ti že­mės ir miš­kų ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mą, stip­ri­nant žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius ir die­giant pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas ir ino­va­ci­jas; skleis­ti že­mės ir miš­kų ūkio veik­los, že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo ūki­nin­ko ūky­je ar že­mės ūkio įmo­nė­je moks­lo ži­nias bei ino­va­ci­jas.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tė E.V.Na­ru­šy­tė pa­brė­žė, kad pa­ra­ma bus tei­kia­ma pa­ro­do­mie­siems ban­dy­mams įreng­ti (vyk­dy­ti, pri­žiū­rė­ti ir de­monst­ruo­ti), se­mi­na­rams, lau­ko die­noms ir ki­tai in­for­ma­vi­mo veik­lai or­ga­ni­zuo­ti bei moks­lo ži­nių ir ino­va­ci­nės pra­kti­kos sklai­dai. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma, ski­ria­ma vie­nam pro­jek­tui, yra 345 280 Lt.

Tin­ka­mais pa­reiš­kė­jais lai­ko­mos ins­ti­tu­ci­jos ir or­ga­ni­za­ci­jos (įstai­gos), vyk­dan­čios že­mės ir miš­kų ūkio, že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ap­do­ro­ji­mo ir per­dir­bi­mo ūky­je moks­li­nius ty­ri­mus, ir (ar) už­sii­man­čios jų re­zul­ta­tų ir ino­va­ci­nės pra­kti­kos sklai­da.

Pa­reiš­kė­jas ga­li teik­ti pa­raiš­ką in­di­vi­dua­liai ar­ba kar­tu su par­tne­riais, ku­rie da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant pro­jek­tą ir nau­do­ja­si jo re­zul­ta­tais ar­ba pro­duk­tais. Jei­gu pa­raiš­ka tei­kia­ma kar­tu su par­tne­riais, tarp pa­reiš­kė­jo ir par­tne­rių tu­ri bū­ti pa­si­ra­šo­ma jung­ti­nės veik­los (par­tne­rys­tės) su­tar­tis, ku­ri pa­tei­kia­ma kar­tu su pa­raiš­ka. At­sa­ko­my­bė už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą ati­ten­ka pa­ra­mos ga­vė­jui.

Su­tei­kia­mos pa­ra­mos dy­dis skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tin­ka­mas fi­nan­suo­ti iš­lai­das. Pro­jek­te tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos vi­sos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu, ta­čiau pa­ra­mos lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mos tik tin­ka­mos fi­nan­suo­ti, bū­ti­nos pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš­lai­dos, ne­vir­ši­jan­čios nu­ma­ty­to pa­ra­mos dy­džio.Ga­lu­ti­niai nau­dos ga­vė­jai

Prie­mo­nės „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ pro­jek­tams tei­kia­mos pa­ra­mos dy­dis, pri­klau­so­mai nuo veik­los sri­ties ir mo­ky­mo kryp­ties, svy­ruo­ja nuo 345 tūkst. Lt iki 2,7 mln. Lt, ta­čiau fi­nan­suo­ja­ma iki 100 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.

Tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti iš­lai­do­mis lai­ko­mos su pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos, pa­tir­tos nuo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mai da­tos, t. y. nuo 2007 m. rug­sė­jo 19 d. (iš­sky­rus su pro­jek­to pa­ren­gi­mu su­si­ju­sias iš­lai­das) iki pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pio pa­bai­gos.

Tin­ka­mos fi­nan­suo­ti iš­lai­dos: pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos, tie­sio­giai su­si­ju­sios su pro­jek­to pa­ren­gi­mu ir ad­mi­nist­ra­vi­mu, pa­tir­tos ne anks­čiau kaip 2007 m. sau­sio 1 d. ir ne di­des­nės kaip 20 pro­c. pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­tos pa­ra­mos su­mos; tie­sio­giai su pro­jek­to vyk­dy­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos; pro­jek­to vie­ši­ni­mo iš­lai­dos.

Ga­lu­ti­niai nau­dos ga­vė­jai, neat­siž­vel­giant į veik­los sri­tis, tu­ri bū­ti ūki­nin­kai, jų par­tne­riai, ūkio dar­buo­to­jai ir ki­ti fi­zi­niai, ju­ri­di­niai as­me­nys, už­sii­man­tys že­mės ir miš­kų ūkio veik­la bei įre­gist­ra­vę že­mės ir miš­kų ūkio val­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio ir kai­mo vers­lo re­gist­re.

„ES pa­ra­ma kai­mo gy­ven­to­jų mo­ky­mui ir in­for­ma­vi­mui yra reikš­min­ga ir nau­din­ga dėl to, kad jie įgis daug ver­tin­gų ži­nių, ku­rias ga­lės pri­tai­ky­ti sa­vo pra­kti­nė­je veik­lo­je“, – prie­mo­nę „Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ cha­rak­te­ri­za­vo Moks­lo ir mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja E.V.Na­ru­šy­tė.

Va­do­vau­jan­tis 2007–2008 m. pa­raiš­kų rin­ki­mo gra­fi­ku, šie­met kvie­ti­mai 1 veik­lai nu­ma­ty­ti nuo 2008 m. ba­lan­džio 1 d. iki 2008 m. gruo­džio 31 d. (1 mo­ky­mo kryp­čiai) ir nuo 2008 m. ba­lan­džio 30 d. iki 2008 m. birželio16 d.(2 mo­ky­mo kryp­čiai); 2 veik­lai – nuo 2008 m. rug­sė­jo 15 d. iki 2008 m. spa­lio 31 d.Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos

in­for­ma­ci­ja

Užsk. 6173


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas