„Santaka“ / Teįsimins kaip aktyvaus bendravimo su knyga metai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38

Išsinuomotų 2–3 kambarių butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-04 08:14:48

Skubiai parduoda suremontuotą 1 kambario butą Vilkaviškyje (sava pakura), naudotus labai geros būklės baldus (sekciją, 3 durų spintą), akordeoną „Weltmeister“ (120 bosų, suderintas, geros būklės). Tel. 8 656 04 768.
Galioja iki: 2019-04-04 10:09:27

Parduoda OPEL MERIVA (2006 m. balandžio mėn., 1,6 l, benzinas, 74 kW, mechaninė pavarų dėžė, TA iki 2020 m. rugsėjo 16 d., 272 000 km rida, 2200 Eur). Tel.: 8 614 56 782, 8 618 71 679.
Galioja iki: 2019-04-04 13:05:21

Šeima ieško buto ar namo išsinuomoti arba namo išperkamajai nuomai Vilkaviškis–Marijampolė ar netoli šių miestų. Tel. 8 600 65 396.
Galioja iki: 2019-04-04 14:34:37Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 19:58

Dalinkitės:  


Do­cen­tas Kęs­tu­tis Ur­ba ti­ki, kad Skai­ty­mo me­tų ren­gi­niai ne vie­nam pri­mins, jog rei­kia pa­skai­ty­ti se­niai už­mes­tą kny­gą.

Vla­do BRA­ZIŪ­NO nuo­tr.


Teįsimins kaip aktyvaus bendravimo su knyga metai

2007-ųjų me­tų gruo­džio 6 die­ną ofi­cia­liai pa­skelb­ta Skai­ty­mo me­tų pra­džia. O tai, kad Skai­ty­mo me­tų pra­džia bu­vo pa­skelb­ta mi­nint gar­sios šve­dų ra­šy­to­jos Ast­ri­dos Lindg­ren šimt­me­čio ju­bi­lie­jų, yra dės­nin­gas ir pra­smin­gas su­ta­pi­mas. Sun­ku su­ras­ti ki­tą kū­rė­ją, ku­ris bū­tų taip trau­kęs Lie­tu­vos vai­kus prie kny­gos, taip ska­ti­nęs skai­ty­ti, kaip ši ra­šy­to­ja.

Tai­gi Lie­tu­va sim­bo­liš­kai pe­rė­mė iš A.Lindg­ren skai­ty­mo fa­ke­lą, o mū­sų pa­rei­ga jį per­neš­ti per 2008-uo­sius – Skai­ty­mo me­tus. Ti­ki­mės, kad šie me­tai vi­siems įsi­mins kaip ak­ty­vaus bend­ra­vi­mo su kny­ga me­tai.

Šia pro­ga kal­bi­no­me Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to do­cen­tą Kęs­tu­tį UR­BĄ, ku­ris ne tik yra vie­nas iš Skai­ty­mo me­tų eks­per­tų ko­mi­si­jos na­rių, bet ir di­de­lis vai­kų li­te­ra­tū­ros ger­bė­jas, po­pu­lia­rin­to­jas, ver­tė­jas ir, ži­no­ma, ty­ri­nė­to­jas. Tai žmo­gus, ku­riuo ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti: jei pa­sa­kė, kad ver­ta pa­skai­ty­ti, sa­ky­kim, „Anę iš Evon­lio“, net nea­be­jo­da­mas imk ir skai­tyk – tai bus ne tik me­niš­kai ver­tin­ga kny­ga, bet, be­veik nea­be­jo­ju, ir sma­giai pa­ki­ken­si, ir daug ką per­mąs­ty­si apie sa­vo gy­ve­ni­mą, ir re­ko­men­duo­si tą vai­kiš­ką kny­gą ku­riam nors sa­vo ge­ram drau­gui.

– Tai ar sun­ku įpra­tin­ti vai­ką skai­ty­ti kny­gas? Kaip pa­dė­ti jam už­megz­ti kon­tak­tą su „bal­tų pie­vų juo­do­mis ave­lė­mis“?


– Ma­nau, jog ne­sun­ku, jei­gu pa­ts esi įpra­tęs. Įsi­vaiz­duo­ki­te ty­los va­lan­dą na­muo­se, kai ir tė­tis, ir ma­ma, ir vy­res­nė­liai su­si­kau­pę prie kny­gos. Ką ta­da ma­ža­jam be­lie­ka veik­ti?.. Ži­no­ma, tai – idea­li­zuo­tas ir ne­daž­nas vaiz­de­lis, bet ne toks jau ir ant­gam­tiš­kas. Na, o šiaip jau­nos ir pa­žan­gios ma­mos prieš ruoš­da­mo­si gim­dy­ti jau ži­no, kad pra­smin­ga dar net ne­gi­mu­siam vai­kui pa­skai­ti­nė­ti, ypač ei­lė­raš­tį. Kai tik vai­kas ima kal­bė­ti, bū­ti­na jam po tru­pu­tė­lį kas­dien pa­skai­ty­ti gar­siai, ap­tar­ti kny­gos pa­veiks­lė­lius. Ge­rai pa­rin­ki­me kny­gą, kad ji vi­sa­pu­siš­kai bū­tų me­niš­ka ir ug­dy­tų es­te­ti­nį jaus­mą. Ar­gi su­dė­tin­ga mig­dant vai­ką nors 10–15 mi­nu­čių pa­skai­ty­ti jam kny­gą?

Be­je, šiais lai­kais spe­cia­lis­tai ypač daug kal­ba apie gar­si­nio skai­ty­mo reikš­mę – ir ne tik ma­žiems vai­kams, bet ir paaug­liams. Kny­ga – bend­ra­vi­mo bū­das ir dar daug kas...

– Kaip tai se­kė­si da­ry­ti Jums? Ar Jū­sų vai­kai jau gi­mė „pa­lin­kę“ į li­te­ra­tū­rą?


– Juk ži­no­te, kad kur­piaus vai­kai ba­si, o siu­vė­jo – api­ply­šę... Nors ma­no at­ve­ju gal tai ne vi­sai tie­sa. Nei aš pa­ts bu­vau, nei ma­no vai­kai yra „kny­go­ma­nai“. Bet, ti­kiuo­si, iš vai­kys­tės gra­žių skai­ty­mo pri­si­mi­ni­mų iš­si­ne­šė. Ir da­bar jie ger­bia kny­gą, ra­dę lai­ko pa­skai­to. Pir­miau­sia čia tu­riu gal­vo­je sū­nų, mat jis ne­ta­po fi­lo­lo­gu. La­bai džiau­giau­si, kai pus­me­čiui iš­vy­kęs stu­di­juo­ti į už­sie­nį pa­pra­šė at­siųs­ti ne su­val­kie­tiš­kų la­ši­nių, bet Um­ber­to Eco „Ro­žės var­dą“.

– Paaug­lių tė­vai gal­būt be­vil­tiš­kai mo­ja ran­ka: ką čia kny­ga, kai kom­piu­te­ris na­muo­se...


– Joks pro­tin­gas žmo­gus šian­dien ne­spjaus į kom­piu­te­rį – jo ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti kny­gos prie­šu. Kar­tais kom­piu­te­ris pa­de­da su­si­do­mė­ti kny­ga. Jei­gu no­ri­me išug­dy­ti vi­sa­pu­siš­ką, har­mo­nin­gą as­me­ny­bę, tu­ri­me įti­kin­ti paaug­lį, kad vis­kam rei­kia ir įma­no­ma ras­ti lai­ko, kad vi­sur rei­kia pu­siaus­vy­ros. Ži­no­ma, kny­ga rei­ka­lau­ja di­des­nio su­si­kau­pi­mo, dau­giau są­mo­nin­gų pa­stan­gų, to­dėl ji tam tik­ra pra­sme ir pra­lai­mi, rung­ty­niau­da­ma su kom­piu­te­riu. Ta­čiau skai­tan­ty­sis ži­no, kuo kny­ga yra pra­na­šes­nė...

– Ar ne ko­va su vė­jo ma­lū­nais yra ban­dy­mas šiais, Skai­ty­mo, me­tais „pa­so­din­ti“ prie kny­gos suau­gu­sį žmo­gų, ku­ris, be „Ri­ki­ki ir Ru­du­du“, dau­giau nie­ko taip ir ne­pers­kai­tė per sa­vo gy­ve­ni­mą? Ko­kius pro­jek­tus ren­gia ir iš­ban­do Lie­tu­vos kul­tū­ros spe­cia­lis­tai (tur­būt lai­biau­siai – bib­lio­te­ki­nin­kai)?


– Žur­na­lis­tai me­tų pra­džio­je mū­sų klau­sė: tai ko jūs sie­kia­te tais Skai­ty­mo me­tais – kad ne­skai­tan­tys im­tų skai­ty­ti ar kad skai­tan­tys im­tų skai­ty­ti ge­res­nes kny­gas? Ži­no­ma, abie­jų da­ly­kų. Aš as­me­niš­kai la­biau ti­kiu ant­ro­jo at­ve­jo sėk­me ir pra­sme. Ta­čiau Skai­ty­mo me­tų pro­jek­tai ak­ty­viau­siems bib­lio­te­ki­nin­kams ar šiaip kul­tū­ri­nin­kams su­da­ro ga­li­my­bes reng­ti dau­giau su­si­ti­ki­mų su ra­šy­to­jais, skai­to­vais, me­ni­nin­kais. Ma­nau, kad to­kių da­ly­kų žmo­nės pa­siil­gę ir gal­būt į juos už­kly­dęs vie­nas ki­tas ne­skai­tan­tis su­si­do­mės kny­ga.

Yra su­ma­ny­ta ga­na įdo­mi ak­ci­ja – pa­do­va­no­ti po ne­di­de­lę kny­ge­lę ke­liau­jan­čiajam au­to­bu­su ar trau­ki­niu – to­kią, ku­rią iki ke­lio­nės pa­bai­gos žmo­gus be­maž ga­lė­tų per­skai­ty­ti, o pa­skui pa­do­va­no­ti ki­tiems. Pra­di­nu­kams iš­lei­do­me įdo­mų li­te­ra­tū­ri­nį ka­len­do­rių. Jei­gu mo­ky­to­jai jo neuž­mes ant kros­nies, po­vei­kis tik­rai bus... Yra ir dau­giau su­ma­ny­mų.

– Gal jau yra kokių pa­ste­bė­ji­mų, gal jau ga­li­ma da­ry­ti pir­mą­sias iš­va­das apie Skai­ty­mo me­tų pra­smę?


– Skai­ty­mo me­tus pra­smin­ga ly­gin­ti su ką tik praė­ju­siais Vai­kų kul­tū­ros me­tais. Gai­la, bet apie anuos me­tus ma­žai kas gir­dė­jo, o štai apie Skai­ty­mo me­tus net ir per ži­niask­lai­dos ka­na­lus iš­girs­ta­me vis daž­niau. Ta­čiau juk ir at­si­tik­ti­nė nuo­gir­da ga­li pri­min­ti „kny­gos rei­ka­lą“ – apie sva­jo­tą ar už­mes­tą kny­gą. Tai, kad paaug­liai vis daž­niau žvilg­te­li į sve­tai­nę www.skai­ty­mo­me­tai.lt, kad bal­suo­ja už mė­ne­sio kny­gą – jau šio­kie to­kie at­gar­siai. Bet, ži­no­ma, iš­va­dų dau­gės ant­ro­je me­tų pu­sė­je.

– Ko­kių tu­ri­te ži­nių, kas da­ro­ma Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je (Ma­ri­jam­po­lės, Kaz­lų Rū­dos, Kal­va­ri­jos, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bei Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės)?


– Kad at­sa­ky­čiau tiks­liai, reikė­tų il­gai raus­tis ar­chy­vuo­se. Bet at­si­me­nu, jog svars­ty­da­mi skai­ty­mo sklai­dos pa­raiš­kas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je džiau­gė­mės, kad Ma­ri­jam­po­lės Pet­ro Kriau­čiū­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­ren­gė ne daug smul­kių (kaip da­rė ne vie­nas ra­jo­nas), o vie­ną so­li­dų ir „pla­tų“ pro­jek­tą – „Skai­tan­ti šei­ma“, dėl to ir pel­nė ko­mi­si­jos pa­lan­ku­mą. Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­tas skel­bė: „Skai­ty­mas – ke­lias į to­bu­lė­ji­mą“ (ar­gi ga­li­ma bu­vo su tuo ne­su­tik­ti?..). Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los pro­jek­tas bu­vo la­bai poe­tiš­kas – kaip ir de­ra to­kį var­dą tu­rin­čiai mo­kyk­lai: „Įsi­leis­kit, kny­gos! Šian­dien že­mėj ly­ja“. Be­je, la­bai džiau­giau­si, kad per Vil­niaus Kny­gų mu­gę, tei­kiant pre­mi­jas Ast­ri­dai Lindg­ren skir­to ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jams, da­ly­va­vo gra­žus bū­re­lis Vil­ka­viš­kio mo­ki­nu­kų... Pas­kel­bus kon­kur­są „Vie­šie­ji skai­ty­mai ne­tra­di­ci­nė­se erd­vė­se“ vil­ka­viš­kie­čiai to­kių erd­vių su­ra­do be­ne 10, ša­kie­čiai – 3, Kal­va­ri­jos ra­jo­nas – po­rą, Kaz­lų Rū­da – 1. Bū­ki­te bud­rūs, ne­pra­žiop­so­ki­te pa­čių ren­gi­nių!

Tie­sa, me­tų pra­džio­je aš pa­ts bu­vau Ky­bar­tų mo­ky­to­jų Ni­jo­lės Čer­naus­kie­nės, Jo­lan­tos Ja­nu­lai­ty­tės ir Onu­tės Gurs­kie­nės or­ga­ni­zuo­ta­me gra­žia­me ren­gi­ny­je (sce­na­ri­jų ren­gi­niui pa­ra­šė bu­vu­si ky­bar­tie­tė Vio­le­ta Mic­ke­vi­čiū­tė). Žo­džiu, iš­lai­kant se­nas gra­žias tra­di­ci­jas, Sū­du­vo­je kny­gai te­bė­ra at­vi­ri ke­liai. Sū­du­viai – švie­sūs ir nar­sūs žmo­nės, tur­būt kur nors su­siė­ję taip ir grū­mo­ja kumš­čiais: „Mes be kny­gos ne­nu­rim­sim!“Dai­va KLI­MA­VI­ČIE­NĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajoną aplankę gidai prikaupė kelionių maršrutų idėjų
* Ruošdamiesi techninei apžiūrai ūkininkai kartoja senas klaidas
* Žole apaugusios aikštelės susilieja su vejomis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „ganėtinai“?
Taip, žodis ganėtinai vartojamas reikšme „pakankamai“. Pvz.: Ji nesijautė ganėtinai sveika.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas