„Santaka“ / Žygis baidarėmis Šešupe buvo ir naudingas, ir malonus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 19:48

Dalinkitės:  


Baidarėmis Šešupe plaukė būrys jaunuolių.

Nuo­trauka iš asmeninio albumo


Žygis baidarėmis Šešupe buvo ir naudingas, ir malonus

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kio jau­ni­mas lie­pos pra­džio­je vėl su­ren­gė bai­da­rių žy­gį Še­šu­pės upe. Jau­ni žmo­nės per dvi die­nas ne tik sma­giai pa­si­plau­kio­jo, bet ir tvar­kė upės pa­kran­tes, poil­sia­vie­tė­je pa­sta­tė me­di­nius įren­gi­nius.

Vi­sa tai or­ga­ni­za­vo vil­ka­viš­kie­čiai stu­den­tai de­vy­nio­lik­me­čiai Ri­čar­das Fio­do­ro­vas ir Juo­zas Urb­šys.Pa­dė­jo stu­di­jos

Šis žy­gis bu­vo jau per­nai pra­dė­to pro­jek­to tę­si­nys. Praė­ju­sių me­tų va­sa­rą šie­du vai­ki­nai su­ra­do bū­rį bend­ra­min­čių ir plau­kė Še­šu­pe, su­sto­da­mi pau­py­je bei ­rink­da­mi poil­siau­to­jų pa­lik­tas šiukš­les. Ke­lio­nės pa­bai­go­je Ma­tar­nų poil­sia­vie­tė­je jau­ni­mas pa­sta­tė sta­lą su suo­lais.

Šie­met to­je pat poil­sia­vie­tė­je jau­ni­mas nu­ta­rė pa­sta­ty­ti dar vie­ną, di­des­nį, sta­lą.

Per­nai, ruoš­da­ma pro­jek­to do­ku­men­tus, už jau­nuo­lius, tuo­met dar moks­lei­vius, ge­ro­kai pa­plu­šė­jo Vil­ka­viš­kio jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Dan­guo­lė Gu­de­liaus­kie­nė. Šie­met ji ir­gi la­bai daug pa­dė­jo, bet be­veik vi­sus po­pie­rius stu­den­tai su­si­tvar­kė pa­tys.

– Su­si­dū­rė­me su tik­ru po­pie­riz­mu. Nuo pat va­sa­rio mė­ne­sio var­go­me su do­ku­men­tais, pa­raiš­ko­mis, ga­ran­ti­niais raš­tais ir rė­mė­jų paieš­ko­mis, – pa­sa­ko­jo dau­giau­siai prie „popierių“ dir­bęs Ri­čar­das Fio­do­ro­vas.

Su­sit­var­ky­ti su šūs­ni­mis do­ku­men­tų jam pa­dė­jo stu­di­jų pa­tir­tis, mat Ri­čar­das Vil­niaus tei­sės ir vers­lo ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­ja tu­riz­mo ir vieš­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Vai­ki­nai pa­tei­kė pa­raiš­ką Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo fon­do lė­šoms gau­ti. No­rint gau­ti lė­šų, ne­for­ma­liam jau­ni­mui te­ko glaus­tis prie ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, t. y. su­da­ry­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vil­ka­viš­kio ke­liau­to­jų klu­bu „Aista“.Aš­tuo­nio­mis bai­da­rė­mis

Šie­met Še­šu­pe aš­tuo­nio­mis bai­da­rė­mis plau­kė še­šio­li­ka žmo­nių (per­nai žy­gy­je da­ly­va­vo aš­tuo­ni).

Pir­mo­sios die­nos van­dens žy­gis pra­si­dė­jo ties Alks­nė­nais ir bai­gė­si Ma­tar­nų poil­sia­vie­tė­je, ant­rą die­ną nuo Ma­tar­nų jau­ni­mas nu­plau­kė iki Ku­dir­kos Nau­mies­čio.

Tik at­va­žia­vę į star­to vie­tą vil­ka­viš­kie­čiai ap­tvar­kė ap­lin­ką. Čia su­rink­tas šiukš­les iš­ve­žė pa­ts Juo­zas.

Vi­so­kias at­lie­kas jau­nuo­liai ran­kio­jo ir ke­lio­nės me­tu iš­li­pę į kran­tą.

– Pa­čio­je Ma­tar­nų poil­sia­vie­tė­je ne­bu­vo daug šiukš­lių, bet pa­kran­tė­se ra­do­me vis­ko! – kal­bė­jo Ri­čar­das.

Vil­ka­viš­kie­čiai ra­do ne tik vi­so­kių plas­ti­ki­nių bu­te­lių, po­pier­ga­lių, skar­di­nių – te­ko su­ran­kio­ti net ir kaž­kie­no iš­mes­tas stam­bias au­to­mo­bi­lių da­lis.Pas­ta­tė lau­ko bal­dus

Atp­lau­kęs į Ma­tar­nų poil­sia­vie­tę jau­ni­mas jo­je pa­sta­tė dar vie­ną sta­lą su suo­lais. Tu­rint pa­tir­ties dar­bas se­kė­si kur kas grei­čiau nei per­nai, be to, ir lau­ko bal­dų konst­ruk­ci­jos bu­vo tru­pu­tį ki­to­kios.

Vi­sas me­džia­gas bal­dams gaminti jau­ni­mui da­vė Gin­ta­ro Urb­šio, Juo­zo tė­čio, me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė.

Iš G.Urb­šio pro­jek­to da­ly­viai ga­vo me­die­nos, da­žų, įran­kių ir ki­tų me­džia­gų, pa­ts įmo­nės sa­vi­nin­kas pa­ma­ta­vo ir pa­ruo­šė len­tas. Ta pa­ti įmo­nė da­vė jau­ni­mui ir mai­šų bei pirš­ti­nių šiukš­lėms rink­ti.

Tie­sa, pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kė­jo ir pi­ni­gų. Dau­giau­sia lė­šų – 300 li­tų – sky­rė Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, iš­kart pri­ta­ręs šau­niai jau­ni­mo idė­jai ma­lo­nu­mą de­rin­ti su vi­suo­me­nei nau­din­gu dar­bu.

Žy­gio da­ly­viai džiau­gė­si, jog šie­met Ma­tar­nų poil­sia­vie­tę ra­do tvar­kin­gą, gra­žiai pri­žiū­ri­mą se­niū­ni­jos.

Ry­te, jau tvar­ky­da­mi poil­sia­vie­tę, jau­nuo­liai nu­ste­bo pa­ma­tę at­rie­dantį ark­lio trau­kia­mą ve­ži­mą. Juo Klau­su­čių se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai į Ma­tar­nų poil­sia­vie­tę at­ve­žė per­si­ren­gi­mo ka­bi­ną. „Pui­ku, poil­sio vie­to­je toks da­ly­kas juk reikalingas“, – kal­bė­jo R.Fio­do­ro­vas.

Se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kų jau­ni­mas pa­pra­šė iš­vež­ti prie vie­nos upės priei­gos su­rink­tus ir pa­lik­tus ke­lis di­džiu­lius mai­šus šiukš­lių.Va­do­va­vo nuo kran­to

J.Urb­šys, kaip juok­da­mie­si pa­sa­ko­jo jau­nuo­liai, bu­vo „pro­jek­to va­do­vas ant kranto“. Jis pa­ts bai­da­re ne­plau­kė, nes rū­pi­no­si žy­gei­vių nu­ve­ži­mu, daik­tų per­ga­be­ni­mu.

Bai­da­rės, ku­rio­mis plau­kė jau­ni­mas, – pa­ties Juo­zo nuo­sa­vy­bė. Vai­ki­nas Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja me­die­nos ga­mi­nių di­zai­ną ir jų tech­no­lo­gi­jas, o Vil­ka­viš­ky­je pa­de­da­mas tė­čio įkū­rė bai­da­rių nuo­mos punk­tą.

„Pra­džia bu­vo ta­da, kai su tė­vais ėmiau plau­kio­ti bai­da­rė­mis. Po to ke­le­tą kar­tų da­ly­va­vau bai­da­ri­nin­kų var­žy­bo­se, o ga­liau­siai su tė­čiu pa­tys nu­spren­dė­me nuo­mo­ti bai­da­res. Per­nai tu­rė­jo­me tik ke­tu­rias, o šie­met – jau devynias“, – pa­sa­ko­jo vai­ki­nas.

Bai­da­res, kaip sa­kė J.Urb­šys, jo punk­te už­si­sa­ko ne­ma­žai žmo­nių. Ta­čiau dau­gu­ma no­ri plauk­ti sa­vait­ga­lį, o ei­li­nė­mis die­no­mis Juo­zui dar­bo ge­ro­kai ma­žiau. Vai­ki­nas pa­ts už­sa­ko­vus pai­ma iš na­mų, juos su bai­da­rė­mis nu­ve­ža į plau­ki­mo vie­tą, pa­ts juos par­ve­ža na­mo. Jei rei­kia, dvi die­nas plau­kian­tiems bai­da­ri­nin­kams Juo­zas iš poil­sia­vie­tės į poil­sia­vie­tę per­ve­ža ir jų daik­tus.

Bai­da­res ir tu­ris­tus Juo­zas nu­ve­ža ne tik iki Še­šu­pės, bet ir iki Mer­kio, Bal­to­sios An­čios ir ki­tur.

„Vi­sai ne­se­niai žmo­nes kaip tik ve­žiau į Mer­kį. Ten ma­ne iš­gąs­di­no bai­sus bū­rys uo­dų. Mū­sų Še­šu­pė yra ge­ra tuo, kad prie jos uo­dų be­veik nė­ra. Be to, Še­šu­pė – tu­riz­mo po­žiū­riu ra­mi upė. O tas po­pu­lia­rią­sias tarp bai­da­ri­nin­kų upes ga­lė­čiau pa­ly­gin­ti su au­tost­ra­da – tu­ris­tai prie tu­ris­tų. Jie ir poil­sia­vie­tes ati­tin­ka­mai pri­šiukš­li­na...“ – kal­bė­jo Juo­zas.Nie­kas už tai ne­mo­ka

Pag­rin­di­nis pro­jek­to va­do­vas Ri­čar­das ne­slė­pė, kad plauk­ti upe su di­de­le gru­pe jau­ni­mo, ku­rio da­lis – dar ir ne­pil­na­me­čiai, bu­vo ne­ma­ža at­sa­ko­my­bė. Juk žy­gy­je bet ku­ris ga­li su­si­rgti, įvirs­ti į upę ar su­si­ža­lo­ti. Ta­čiau vai­ki­nai tvir­ti­no į vis­ką žiū­rė­ję la­bai at­sa­kin­gai.

– Ki­tiems me­tams tu­riu dar di­des­nių am­bi­ci­jų... Gal ir Juo­zą vėl pri­si­kal­bin­siu. No­rė­čiau suor­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­lą so­cia­liai rem­ti­niems vai­kams – tiems, ku­rie pa­tys ne­ga­li iš­si­nuo­mo­ti bai­da­rių, – pa­sa­ko­jo R.Fio­do­ro­vas.

Tie­sa, stu­den­tas ne­ži­no, ar to­kius už­mo­jus pa­vyks įgy­ven­din­ti. Mat or­ga­ni­za­ci­nės pa­tir­ties ne­beuž­teks, rei­kia tu­rė­ti ir tam tik­rus lei­di­mus.

R.Fio­do­ro­vas sa­kė, jog iš šio pro­jek­to tik­rai neuž­dir­ba, al­gos už tai jam nie­kas ne­mo­ka.

– Ne­se­niai ko­le­gi­jo­je tu­rė­jau pa­reng­ti kal­bą apie pro­jek­tus. Pa­tei­kiau jau­ni­mui pa­vyz­džių, aiš­ki­nau, kaip tie pro­jek­tai ra­šo­mi. Su­si­do­mė­jo ne­ma­žai stu­den­tų, bet ma­ne nu­ste­bi­no pa­ts daž­niau­sias jų klau­si­mas: ko­kia man iš to nau­da? Iš tie­sų ma­te­ria­lios nau­dos nė­ra jo­kios. Tai – tik ge­rai pra­leis­tas lai­kas su jau­ni­mu ir per­spek­ty­vos to­bu­lin­tis dar­bo su jau­nais žmo­nė­mis sri­ty­je, – sa­kė Ri­čar­das.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas