„Santaka“ / Alvitas laukia ir puošiasi savo didžiosioms šventėms – Oninėms

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 19:41

Dalinkitės:  


Šeimenos seniūnas G.Bakūnas džiaugiasi šventėms besipuošiančiu Alvitu.

Autorės nuotr.


Alvitas laukia ir puošiasi savo didžiosioms šventėms – Oninėms

Birutė NENĖNIENĖ

Ki­tą šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį Al­vi­te vyks ti­tu­li­niai šv. Onos at­lai­dai ir tra­di­ci­nė Oni­nių šven­tė. Šv. Mi­šios abi die­nas bus au­ko­ja­mos 8, 10 ir 12 va­lan­do­mis. Šeš­ta­die­nį po su­mos, 13.30 val., me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dys Al­vi­to mo­te­rų an­samb­lis ir kai­mo ka­pe­la „Šir­vin­ta“. Sek­ma­die­nį, 12 val. šv. Mi­šių me­tu, bus pa­šven­tin­ta Al­vi­to vė­lia­va, pri­sta­ty­tas her­bas. Po šv. Mi­šių, 14 val., pra­si­dės kul­tū­ri­nė pro­gra­ma. Vė­lia­va bus iš­kil­min­gai iš­kel­ta par­ke­ly­je, prie Al­vi­to 500 me­tų su­kak­tį pri­me­nan­čio pa­mink­lo. Į at­lai­dus bei šven­tę su­si­rin­ku­siems žmo­nėms kon­cer­tuos Vi­ta­li­ja ir Mo­ni­ka Ka­tuns­ky­tės bei And­rius Ri­miš­kis.Džiaugiasi her­bu

Gi­du po šven­tei be­si­ruo­šian­tį Al­vi­tą pa­si­siū­lęs pa­bū­ti Šei­me­nos se­niū­nas Gin­tau­tas Ba­kū­nas pa­sa­ko­ji­mą pir­miau­sia pra­dė­jo nuo to, apie ką daug me­tų svars­ty­ta ir pa­ga­liau su­lauk­ta. Al­vi­tas nie­ka­da ne­tu­rė­jo is­to­ri­nio her­bo. Per­nai dai­li­nin­kas Ar­vy­das Kaž­dai­lis su­kū­rė Al­vi­to her­bo eta­lo­ną. Jį He­ral­di­kos ko­mi­si­ja ap­ro­ba­vo 2007 m. rugp­jū­čio 30 d., Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tas spa­lio 18 die­ną jį pa­tvir­ti­no dek­re­tu.

He­ral­di­kos ko­mi­si­jo­je svars­tant nau­jo her­bo idė­jas, kar­tu su se­niū­ni­jos at­sto­vais bu­vo nu­spręs­ta ja­me at­spin­dė­ti der­lin­gą kraš­tą, do­va­no­ju­sį Lie­tu­vai iš­ki­lių kū­ry­bin­gų as­me­ny­bių. He­ral­di­kos ko­mi­si­ja Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo leis­ti Al­vi­to her­bą nau­do­ti Šei­me­nos se­niū­ni­jai. Tą pa­čią sim­bo­li­ką ga­li­ma nau­do­ti vė­lia­vo­je. Se­niū­ni­ja, džiaug­da­ma­si sa­vo sim­bo­liais, Oni­nėms pa­si­rū­pi­no pa­ga­min­ti vė­lia­vą, her­bą ir pa­veiks­lą su her­bu.Grožėsis vė­lia­va

Al­vi­to her­be pa­vaiz­duo­tas ve­ži­mas pa­gal sim­bo­lių reikš­mių aiš­ki­ni­mą yra su­si­jęs su sau­lės sim­bo­li­ka, jos sklei­džia­ma ši­lu­ma, au­ga­lų ve­ge­ta­ci­ja, die­vų kul­tu.

Dau­ge­ly­je pa­sau­lio re­li­gi­jų ge­ro­sios die­vy­bės vaiz­duo­ja­mos at­vyks­tan­čios į že­mę ve­ži­mu. Me­dis – be­veik vi­sų tau­tų mi­to­lo­gi­jo­je yra vie­nas se­niau­sių tra­di­ci­nių neiš­sen­kan­čios gy­vy­bi­nės ener­gi­jos sim­bo­lių. Kas­met la­pus me­tan­tys ir vėl su­ža­liuo­jan­tys la­puo­čiai reiš­kia vis iš nau­jo mir­tį nu­ga­lin­čią gy­vy­bę, la­pi­jos vai­ni­kas tar­si nu­sa­ko ry­šį tarp dan­giš­ko­jo ir že­miš­ko­jo gy­ve­ni­mo. Me­dis – vys­ty­mo­si, o jo įvai­rių for­mų ša­kos – vie­ny­bės sim­bo­liai. Ža­lia sky­do spal­va he­ral­di­ko­je sim­bo­li­zuo­ja lais­vę, gro­žį, vil­tį ir svei­ka­tą, tai – aug­me­ni­jos spal­va. Auk­si­nė (gel­to­na) spal­va reiš­kia do­ru­mą ir pro­tin­gu­mą. Tuos pa­čius sim­bo­lius tu­rin­ti Al­vi­to (ir se­niū­ni­jos) vė­lia­va nė­ra pri­tai­ky­ta iš­kel­ti lau­ke. Ji vi­su spal­vų ir sim­bo­lių gro­žiu virš mies­te­lio aikš­tės ple­vė­suos tik vie­ną šven­tės die­ną – ki­tą sek­ma­die­nį. „Vė­lia­va yra la­bai bran­gus daik­tas. Atei­ty­je ją iš­sklei­si­me įvai­rių šven­čių pro­go­mis pa­tal­po­se“, – apie ver­tin­gą sim­bo­lį kal­bė­jo se­niū­nas.Juo­sia nau­ji ša­li­gat­viai

Per Al­vi­tą plen­tu va­žiuo­jan­tie­ji se­no­kai pa­ste­bė­jo, jog at­si­ra­do Mal­dė­nus žy­min­tis ir au­to­mo­bi­lių grei­tį ap­ri­bo­jan­tis ženk­las. Se­niū­nas paaiš­ki­no jo pa­skir­tį: len­te­lė pa­sta­ty­ta po to, kai bu­vo nu­ties­tas pės­čių­jų ta­kas nuo Pae­že­rių iki Al­vi­to. Tai pa­da­ry­ta pir­miau­sia dėl vai­kų, atei­nan­čių iš Čyč­kų ir ap­lin­ki­nių kai­mų į Al­vi­to mo­kyk­lą, sau­gu­mo. Ki­ta ver­tus, to­kiu bū­du lyg ir „at­sta­ty­ta tei­sy­bė“: Mal­dė­nų kai­mas bu­vo tar­si iš­brauk­tas, o jo gy­ven­to­jai lai­ko­mi Al­vi­to gy­ven­to­jais.

Se­niū­nas džiau­gia­si ir ki­tais po­ky­čiais: prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jus rū­pin­tis, kaip su­tvar­ky­ti gat­ves, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus rū­pes­čiu gau­ta 250 tūkst. li­tų. Už šias lė­šas per­nai Mal­dė­nuo­se pa­vy­ko nu­ties­ti 500 m pės­čių­jų ta­kų, o šie­met Al­vi­te trin­ke­lė­mis iš­klo­ti ta­kai tar­si ap­juo­sia, įrė­mi­na lie­pų par­ką prieš baž­ny­čios šven­to­rių.

Ši svar­bi vie­ta, ku­rio­je vyks­ta mies­te­lio šven­tės, aki­vaiz­džiai pa­švie­sė­jo. Mat ta­ke­lius su­klo­ti rū­pė­jo iki Oni­nių – šio dar­bo ėmę­si UAB „Me­vils­ta“ dar­bi­nin­kai praė­ju­sią sa­vai­tę už­duo­tį sėk­min­gai įvyk­dė. Ta­kai dėl gra­žu­mo spe­cia­liai šiek tiek pa­vin­giuo­ti ir at­ro­do kiek pa­na­šūs į at­lai­di­nį pyp­kės for­mos sal­dai­nį. Žmo­nėms, at­ro­do, pa­ti­ko šie ta­ke­liai, jais vaikš­to­ma. To­dėl G.Ba­kū­nas vis daž­niau gar­siai pa­sva­jo­ja apie atei­tį: kai at­si­ras lė­šų, pae­že­rė­je įrengs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, pės­čių­jų ta­kas ves šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­me­lių link, o čia pat, prieš par­ką, at­si­vers var­tai į nau­jo­sios baž­ny­čios šven­to­rių.Ne­nu­si­lei­džia mies­tui

„Čia žmo­nės no­ri švęs­ti, no­ri pa­si­da­ly­ti džiaugs­mu“, – praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sią Čyč­kų bend­ruo­me­nės šven­tę ir ruo­ši­mą­si šv. Onos at­lai­dams ver­ti­no Al­vi­to pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Ka­jo­kas. Pro pla­čiai at­ver­tos baž­ny­tė­lės du­ris ma­tė­si šva­ru­tė­lės, ką tik nu­la­kuo­tos grin­dys. Prie įė­ji­mo žy­di di­džiu­lis spal­vin­gas sur­fi­ni­jų ku­po­las – nė kiek ne pra­stes­nis, o gal net ir gra­žes­nis nei Vil­ka­viš­ky­je. Tai – Pa­tun­kiš­kių kai­mo žmo­nių do­va­na. Prieš šven­tę žmo­nės no­ri pa­si­puoš­ti ne tik sa­vo kie­me­lius, bet ir vie­šą­sias erd­ves, ypač Al­vi­te.

Per atei­nan­čią sa­vai­tę prie baž­ny­tė­lės bus įreng­ta vie­ta lai­ki­nam al­to­riui, pa­sta­ty­ta de­ko­ra­ty­vi­nė tvo­re­lė ir pa­ky­la cho­ris­tams. Esant ge­ram orui, tai pra­vers ne tik šioms Oni­nėms, bet ir vi­są tą lai­ką, kol vyks nau­jos baž­ny­čios sta­ty­bos dar­bai.Pris­ta­tys baž­ny­čios pro­jek­tą

Atei­nan­tį tre­čia­die­nį, 12 val., Al­vi­to bend­ruo­me­nės na­muo­se vi­suo­me­nė bus su­pa­žin­din­ta su nau­jos baž­ny­čios pro­jek­to pa­vyz­džiu. Pa­sak kle­bo­no ir se­niū­no, po dve­jus me­tus tru­ku­sių ieš­ko­ji­mų, de­ri­ni­mų, do­ku­men­tų tvar­ky­mo jau ga­li­ma pa­vie­šin­ti du iš be­ne dvi­de­šim­ties pra­džio­je bu­vu­sių pro­jek­tų va­rian­tų. Juos įver­tin­ti, pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę kvie­čia­mi pa­ra­pi­jos kai­mų bend­ruo­me­nių at­sto­vai, vi­si, ku­riuos do­mi­na, ko­kia bus sta­to­ma Al­vi­to baž­ny­čia.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas