„Santaka“ / Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-16 16:33

Dalinkitės:  


Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pir­ma­die­nį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas priė­mė nuo­spren­dį be­ne skan­da­lin­giau­sio­je pa­sta­ruo­ju me­tu by­lo­je. Į tei­sia­mų­jų suo­lą įtar­ta ky­ši­nin­ka­vi­mu sė­do bu­vu­si Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) va­do­vė.Ra­do per kra­tą

„San­ta­ka“ ne kar­tą ra­šė apie tai, kaip me­tų pra­džio­je, va­sa­rio 5 d., tuo­me­ti­nės PSPC vyr. gy­dy­to­jos Re­gi­nos Ra­žu­kie­nės ka­bi­ne­te bu­vo at­lik­ta kra­ta, o įstai­gos va­do­vė nu­ša­lin­ta nuo pa­rei­gų. Ty­ri­mą, įta­rę po­lik­li­ni­kos va­do­vę ky­ši­nin­ka­vi­mu, pra­dė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai. Ofi­cia­liuo­se pra­ne­ši­muo­se spau­dai bu­vo skel­bia­ma, kad po­lik­li­ni­kos va­do­vei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl 2007 m. gegužės–birželio mė­ne­siais ir šių me­tų sau­sį ga­li­mo ky­šio prie­var­ta­vi­mo iš Vil­niaus UAB „Fi­biu­ra“, lai­mė­ju­sios vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są po­lik­li­ni­kos bal­dams ga­min­ti. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, pa­da­rę kra­tą R.Ra­žu­kie­nės dar­bo ka­bi­ne­te, su­ra­do ir paė­mė bend­ro­vės va­do­vo Vir­gi­ni­jaus Adu­ta­vi­čiaus jai per­duo­tus 10 tūkst. li­tų.

Tuo­met po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­vo ko­le­goms pa­tei­kė ver­si­ją, jog UAB „Fi­biu­ra“ di­rek­to­rius jai ne­ma­tant įme­tė į stal­čių pa­ke­tą su pi­ni­gais. Į ka­bi­ne­tą įsi­ver­žę Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai juos ir ra­dę. Teig­ta, kad su R.Ra­žu­kie­ne ban­do­ma su­si­do­ro­ti, nes di­džių­jų mies­tų vers­li­nin­kai tu­ri in­te­re­sų pri­va­ti­zuo­ti at­nau­jin­tą po­lik­li­ni­kos pa­sta­tą, o da­bar­ti­nė va­do­vė iš­lie­ka prin­ci­pin­ga ir to­kiems jų ke­ti­ni­mams ne­pa­si­duo­da. Po­lik­li­ni­kos dar­buo­to­jai abe­jo­jo, ar vyr. gy­dy­to­ja ga­lė­jo rei­ka­lau­ti ky­šio, kai su­tar­tys su ga­min­to­jais se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­tos, bal­dai su­sta­ty­ti ka­bi­ne­tuo­se, o pi­ni­gai per­ves­ti juos ga­mi­nu­siai bend­ro­vei.Teis­me at­si­pra­šė

Ta­čiau Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai iš­kart nea­be­jo­jo ky­ši­nin­ka­vi­mo fak­tu, mat tu­rė­ta svar­bių įro­dy­mų. Nuo pat pra­džių da­ry­ti po­kal­bių įra­šai, rink­ti įkal­čiai, ku­rie vėliau bu­vo pa­teik­ti teis­mui.

Teis­me R.Ra­žu­kie­nė vi­siš­kai pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir at­si­pra­šė vi­sų, ku­riems toks jos el­ge­sys ga­lė­jo pa­kenk­ti. Ji ne­slė­pė, kad apie ga­li­mą at­ly­gį bal­dus ga­mi­nu­siai bend­ro­vei už­si­mi­nė dar ta­da, kai su­tar­tis ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Pir­mą kar­tą po­lik­li­ni­kos va­do­vė apie ga­li­mą at­ly­gį pa­sa­kė UAB „Fi­biu­ra“ va­dy­bi­nin­kei. Į me­di­kų kon­fe­ren­ci­ją Vil­niun nu­vy­ku­si R.Ra­žu­kie­nė su ja su­si­ti­ko vieš­bu­ty­je „Re­val Ho­tel Lie­tu­va“. Me­di­kė tvir­ti­no, kad dėl bal­dų pir­ki­mo kon­kur­so tu­rės as­me­ni­nių iš­lai­dų, ku­rias tu­rė­tų pa­deng­ti kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė. Va­dy­bi­nin­kė tuo­met nie­ko ne­pa­ža­dė­jo ir sa­kė rei­ka­lą tu­rin­ti ap­tar­ti su bend­ro­vės va­do­vu.Pra­šė 5 pro­cen­tų

Teis­me pa­vie­šin­ta, jog ky­šio bu­vo rei­ka­lau­ja­ma ir te­le­fo­ni­nių po­kal­bių me­tu – iš pra­džių tik užuo­mi­no­mis, o pa­skui kal­bė­ta ir apie konk­re­čias su­mas. 5 pro­c. mo­kes­tį nuo su­tar­ties, ku­rio­je dar­bų bu­vo nu­ma­ty­ta už maž­daug 240 tūkst., bend­ro­vei pa­siū­lė pa­ti R.Ra­žu­kie­nė. Po­kal­bio me­tu ji už­ra­šė šį skai­čių ant po­pie­riaus. Vė­liau bū­ta užuo­mi­nų, kad ne­su­mo­kė­jus pi­ni­gų su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trauk­ta.

Po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių de­ry­bų bu­vo nu­spręs­ta, jog UAB „Fi­biu­ra“ po­lik­li­ni­kos va­do­vei tu­rė­tų su­mo­kė­ti 10 tūkst. li­tų. Nors su­tar­tys jau bu­vo pa­si­ra­šy­tos ir bal­dai pa­ga­min­ti, po­kal­biai apie va­di­na­mąjį „ot­ka­tą“ ne­si­bai­gė. Sau­sio pa­bai­go­je su bend­ro­vės va­do­vu kal­bė­ju­si R.Ra­žu­kie­nė su­ta­rė ga­lu­ti­nai už­baig­ti vi­sus rei­ka­lus ir su­si­tik­ti Vil­ka­viš­ky­je. Kai va­sa­rio 5 d. V.Adu­ta­vi­čius vyr. gy­dy­to­jos ka­bi­ne­te jai per­da­vė pa­ke­tą su pi­ni­gais, me­di­kė juos dar kar­tą per­skai­čia­vo, įsi­ti­ki­no, jog ga­vo 10 tūkst. li­tų, ir pa­ti įsi­dė­jo į stal­čių. Tuo me­tu į ka­bi­ne­tą įžen­gė STT pa­rei­gū­nai, iš anks­to in­for­muo­ti apie bū­si­mą ky­šio per­da­vi­mo fak­tą.Dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų

Pak­laus­ta, kas pa­ska­ti­no taip pa­sielg­ti, R.Ra­žu­kie­nė pri­pa­ži­no pi­ni­gais su­si­gun­džiu­si dėl sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties. Mat tu­rin­ti duk­te­rį su ne­ga­lia ir ne­pil­na­me­tį sū­nų, ku­riuos au­gi­na vie­na. Nors vy­ras mo­ka ali­men­tus, vai­kų iš­lai­ky­mui ir vais­tams jų ne­pa­kan­ka. Bu­vu­si po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­kė gir­dė­ju­si, jog daž­nai kon­kur­sus or­ga­ni­zuo­jan­čios įstai­gos pa­si­pel­no iš juos lai­mė­ju­sių bend­ro­vių. PSPC or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me kon­kur­se bal­dams ga­min­ti da­ly­va­vo vie­nin­te­lė bend­ro­vė, to­dėl ji už pa­slau­gas už­si­pra­šė gan aukš­tą kai­ną. Ne­pa­vy­kus kai­nos nu­muš­ti, me­di­kė tei­gė nu­ma­niu­si, jog bend­ro­vė iš šio už­sa­ky­mo tu­rės di­de­lį pel­ną. Taip ki­lo min­tis už­si­min­ti apie ky­šį.

Tiek kal­ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­kęs pro­ku­ro­ras, tiek ad­vo­ka­tas bu­vo vie­no­dos nuo­mo­nės, kad iš sa­vo kal­tę nuo­šir­džiai pri­pa­žįs­tan­čios, ne­stan­dar­ti­nė­je šei­my­ni­nė­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­sios mo­ters ne­ga­li­ma atim­ti pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio – už­draus­ti gy­dy­to­jos veik­los, tad siū­ly­ta tai­ky­ti ki­tą baus­mę – lais­vės atė­mi­mą. Pir­ma­die­nį teis­mas priė­mė nuo­spren­dį šio­je by­lo­je. R.Ra­žu­kie­nei skir­ta de­vy­nių mė­ne­sių ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant vie­ne­riems me­tams. Baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu R.Ra­žu­kie­nei pa­skir­tas įpa­rei­go­ji­mas neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos il­giau kaip 7 pa­roms be ins­ti­tu­ci­jos, pri­žiū­rin­čios baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą, su­ti­ki­mo.

Nuosp­ren­dį ji ga­li per 20 die­nų ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas