„Santaka“ / Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-16 16:33

Dalinkitės:  


Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pir­ma­die­nį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas priė­mė nuo­spren­dį be­ne skan­da­lin­giau­sio­je pa­sta­ruo­ju me­tu by­lo­je. Į tei­sia­mų­jų suo­lą įtar­ta ky­ši­nin­ka­vi­mu sė­do bu­vu­si Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) va­do­vė.Ra­do per kra­tą

„San­ta­ka“ ne kar­tą ra­šė apie tai, kaip me­tų pra­džio­je, va­sa­rio 5 d., tuo­me­ti­nės PSPC vyr. gy­dy­to­jos Re­gi­nos Ra­žu­kie­nės ka­bi­ne­te bu­vo at­lik­ta kra­ta, o įstai­gos va­do­vė nu­ša­lin­ta nuo pa­rei­gų. Ty­ri­mą, įta­rę po­lik­li­ni­kos va­do­vę ky­ši­nin­ka­vi­mu, pra­dė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai. Ofi­cia­liuo­se pra­ne­ši­muo­se spau­dai bu­vo skel­bia­ma, kad po­lik­li­ni­kos va­do­vei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl 2007 m. gegužės–birželio mė­ne­siais ir šių me­tų sau­sį ga­li­mo ky­šio prie­var­ta­vi­mo iš Vil­niaus UAB „Fi­biu­ra“, lai­mė­ju­sios vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są po­lik­li­ni­kos bal­dams ga­min­ti. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, pa­da­rę kra­tą R.Ra­žu­kie­nės dar­bo ka­bi­ne­te, su­ra­do ir paė­mė bend­ro­vės va­do­vo Vir­gi­ni­jaus Adu­ta­vi­čiaus jai per­duo­tus 10 tūkst. li­tų.

Tuo­met po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­vo ko­le­goms pa­tei­kė ver­si­ją, jog UAB „Fi­biu­ra“ di­rek­to­rius jai ne­ma­tant įme­tė į stal­čių pa­ke­tą su pi­ni­gais. Į ka­bi­ne­tą įsi­ver­žę Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai juos ir ra­dę. Teig­ta, kad su R.Ra­žu­kie­ne ban­do­ma su­si­do­ro­ti, nes di­džių­jų mies­tų vers­li­nin­kai tu­ri in­te­re­sų pri­va­ti­zuo­ti at­nau­jin­tą po­lik­li­ni­kos pa­sta­tą, o da­bar­ti­nė va­do­vė iš­lie­ka prin­ci­pin­ga ir to­kiems jų ke­ti­ni­mams ne­pa­si­duo­da. Po­lik­li­ni­kos dar­buo­to­jai abe­jo­jo, ar vyr. gy­dy­to­ja ga­lė­jo rei­ka­lau­ti ky­šio, kai su­tar­tys su ga­min­to­jais se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­tos, bal­dai su­sta­ty­ti ka­bi­ne­tuo­se, o pi­ni­gai per­ves­ti juos ga­mi­nu­siai bend­ro­vei.Teis­me at­si­pra­šė

Ta­čiau Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai iš­kart nea­be­jo­jo ky­ši­nin­ka­vi­mo fak­tu, mat tu­rė­ta svar­bių įro­dy­mų. Nuo pat pra­džių da­ry­ti po­kal­bių įra­šai, rink­ti įkal­čiai, ku­rie vėliau bu­vo pa­teik­ti teis­mui.

Teis­me R.Ra­žu­kie­nė vi­siš­kai pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir at­si­pra­šė vi­sų, ku­riems toks jos el­ge­sys ga­lė­jo pa­kenk­ti. Ji ne­slė­pė, kad apie ga­li­mą at­ly­gį bal­dus ga­mi­nu­siai bend­ro­vei už­si­mi­nė dar ta­da, kai su­tar­tis ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Pir­mą kar­tą po­lik­li­ni­kos va­do­vė apie ga­li­mą at­ly­gį pa­sa­kė UAB „Fi­biu­ra“ va­dy­bi­nin­kei. Į me­di­kų kon­fe­ren­ci­ją Vil­niun nu­vy­ku­si R.Ra­žu­kie­nė su ja su­si­ti­ko vieš­bu­ty­je „Re­val Ho­tel Lie­tu­va“. Me­di­kė tvir­ti­no, kad dėl bal­dų pir­ki­mo kon­kur­so tu­rės as­me­ni­nių iš­lai­dų, ku­rias tu­rė­tų pa­deng­ti kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė. Va­dy­bi­nin­kė tuo­met nie­ko ne­pa­ža­dė­jo ir sa­kė rei­ka­lą tu­rin­ti ap­tar­ti su bend­ro­vės va­do­vu.Pra­šė 5 pro­cen­tų

Teis­me pa­vie­šin­ta, jog ky­šio bu­vo rei­ka­lau­ja­ma ir te­le­fo­ni­nių po­kal­bių me­tu – iš pra­džių tik užuo­mi­no­mis, o pa­skui kal­bė­ta ir apie konk­re­čias su­mas. 5 pro­c. mo­kes­tį nuo su­tar­ties, ku­rio­je dar­bų bu­vo nu­ma­ty­ta už maž­daug 240 tūkst., bend­ro­vei pa­siū­lė pa­ti R.Ra­žu­kie­nė. Po­kal­bio me­tu ji už­ra­šė šį skai­čių ant po­pie­riaus. Vė­liau bū­ta užuo­mi­nų, kad ne­su­mo­kė­jus pi­ni­gų su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trauk­ta.

Po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių de­ry­bų bu­vo nu­spręs­ta, jog UAB „Fi­biu­ra“ po­lik­li­ni­kos va­do­vei tu­rė­tų su­mo­kė­ti 10 tūkst. li­tų. Nors su­tar­tys jau bu­vo pa­si­ra­šy­tos ir bal­dai pa­ga­min­ti, po­kal­biai apie va­di­na­mąjį „ot­ka­tą“ ne­si­bai­gė. Sau­sio pa­bai­go­je su bend­ro­vės va­do­vu kal­bė­ju­si R.Ra­žu­kie­nė su­ta­rė ga­lu­ti­nai už­baig­ti vi­sus rei­ka­lus ir su­si­tik­ti Vil­ka­viš­ky­je. Kai va­sa­rio 5 d. V.Adu­ta­vi­čius vyr. gy­dy­to­jos ka­bi­ne­te jai per­da­vė pa­ke­tą su pi­ni­gais, me­di­kė juos dar kar­tą per­skai­čia­vo, įsi­ti­ki­no, jog ga­vo 10 tūkst. li­tų, ir pa­ti įsi­dė­jo į stal­čių. Tuo me­tu į ka­bi­ne­tą įžen­gė STT pa­rei­gū­nai, iš anks­to in­for­muo­ti apie bū­si­mą ky­šio per­da­vi­mo fak­tą.Dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų

Pak­laus­ta, kas pa­ska­ti­no taip pa­sielg­ti, R.Ra­žu­kie­nė pri­pa­ži­no pi­ni­gais su­si­gun­džiu­si dėl sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties. Mat tu­rin­ti duk­te­rį su ne­ga­lia ir ne­pil­na­me­tį sū­nų, ku­riuos au­gi­na vie­na. Nors vy­ras mo­ka ali­men­tus, vai­kų iš­lai­ky­mui ir vais­tams jų ne­pa­kan­ka. Bu­vu­si po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­kė gir­dė­ju­si, jog daž­nai kon­kur­sus or­ga­ni­zuo­jan­čios įstai­gos pa­si­pel­no iš juos lai­mė­ju­sių bend­ro­vių. PSPC or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me kon­kur­se bal­dams ga­min­ti da­ly­va­vo vie­nin­te­lė bend­ro­vė, to­dėl ji už pa­slau­gas už­si­pra­šė gan aukš­tą kai­ną. Ne­pa­vy­kus kai­nos nu­muš­ti, me­di­kė tei­gė nu­ma­niu­si, jog bend­ro­vė iš šio už­sa­ky­mo tu­rės di­de­lį pel­ną. Taip ki­lo min­tis už­si­min­ti apie ky­šį.

Tiek kal­ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­kęs pro­ku­ro­ras, tiek ad­vo­ka­tas bu­vo vie­no­dos nuo­mo­nės, kad iš sa­vo kal­tę nuo­šir­džiai pri­pa­žįs­tan­čios, ne­stan­dar­ti­nė­je šei­my­ni­nė­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­sios mo­ters ne­ga­li­ma atim­ti pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio – už­draus­ti gy­dy­to­jos veik­los, tad siū­ly­ta tai­ky­ti ki­tą baus­mę – lais­vės atė­mi­mą. Pir­ma­die­nį teis­mas priė­mė nuo­spren­dį šio­je by­lo­je. R.Ra­žu­kie­nei skir­ta de­vy­nių mė­ne­sių ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant vie­ne­riems me­tams. Baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu R.Ra­žu­kie­nei pa­skir­tas įpa­rei­go­ji­mas neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos il­giau kaip 7 pa­roms be ins­ti­tu­ci­jos, pri­žiū­rin­čios baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą, su­ti­ki­mo.

Nuosp­ren­dį ji ga­li per 20 die­nų ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas