„Santaka“ / Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-16 16:33

Dalinkitės:  


Buvusi vadovė pripažino reikalavusi kyšio

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pir­ma­die­nį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas priė­mė nuo­spren­dį be­ne skan­da­lin­giau­sio­je pa­sta­ruo­ju me­tu by­lo­je. Į tei­sia­mų­jų suo­lą įtar­ta ky­ši­nin­ka­vi­mu sė­do bu­vu­si Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) va­do­vė.Ra­do per kra­tą

„San­ta­ka“ ne kar­tą ra­šė apie tai, kaip me­tų pra­džio­je, va­sa­rio 5 d., tuo­me­ti­nės PSPC vyr. gy­dy­to­jos Re­gi­nos Ra­žu­kie­nės ka­bi­ne­te bu­vo at­lik­ta kra­ta, o įstai­gos va­do­vė nu­ša­lin­ta nuo pa­rei­gų. Ty­ri­mą, įta­rę po­lik­li­ni­kos va­do­vę ky­ši­nin­ka­vi­mu, pra­dė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai. Ofi­cia­liuo­se pra­ne­ši­muo­se spau­dai bu­vo skel­bia­ma, kad po­lik­li­ni­kos va­do­vei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl 2007 m. gegužės–birželio mė­ne­siais ir šių me­tų sau­sį ga­li­mo ky­šio prie­var­ta­vi­mo iš Vil­niaus UAB „Fi­biu­ra“, lai­mė­ju­sios vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są po­lik­li­ni­kos bal­dams ga­min­ti. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, pa­da­rę kra­tą R.Ra­žu­kie­nės dar­bo ka­bi­ne­te, su­ra­do ir paė­mė bend­ro­vės va­do­vo Vir­gi­ni­jaus Adu­ta­vi­čiaus jai per­duo­tus 10 tūkst. li­tų.

Tuo­met po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­vo ko­le­goms pa­tei­kė ver­si­ją, jog UAB „Fi­biu­ra“ di­rek­to­rius jai ne­ma­tant įme­tė į stal­čių pa­ke­tą su pi­ni­gais. Į ka­bi­ne­tą įsi­ver­žę Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai juos ir ra­dę. Teig­ta, kad su R.Ra­žu­kie­ne ban­do­ma su­si­do­ro­ti, nes di­džių­jų mies­tų vers­li­nin­kai tu­ri in­te­re­sų pri­va­ti­zuo­ti at­nau­jin­tą po­lik­li­ni­kos pa­sta­tą, o da­bar­ti­nė va­do­vė iš­lie­ka prin­ci­pin­ga ir to­kiems jų ke­ti­ni­mams ne­pa­si­duo­da. Po­lik­li­ni­kos dar­buo­to­jai abe­jo­jo, ar vyr. gy­dy­to­ja ga­lė­jo rei­ka­lau­ti ky­šio, kai su­tar­tys su ga­min­to­jais se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­tos, bal­dai su­sta­ty­ti ka­bi­ne­tuo­se, o pi­ni­gai per­ves­ti juos ga­mi­nu­siai bend­ro­vei.Teis­me at­si­pra­šė

Ta­čiau Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai iš­kart nea­be­jo­jo ky­ši­nin­ka­vi­mo fak­tu, mat tu­rė­ta svar­bių įro­dy­mų. Nuo pat pra­džių da­ry­ti po­kal­bių įra­šai, rink­ti įkal­čiai, ku­rie vėliau bu­vo pa­teik­ti teis­mui.

Teis­me R.Ra­žu­kie­nė vi­siš­kai pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir at­si­pra­šė vi­sų, ku­riems toks jos el­ge­sys ga­lė­jo pa­kenk­ti. Ji ne­slė­pė, kad apie ga­li­mą at­ly­gį bal­dus ga­mi­nu­siai bend­ro­vei už­si­mi­nė dar ta­da, kai su­tar­tis ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Pir­mą kar­tą po­lik­li­ni­kos va­do­vė apie ga­li­mą at­ly­gį pa­sa­kė UAB „Fi­biu­ra“ va­dy­bi­nin­kei. Į me­di­kų kon­fe­ren­ci­ją Vil­niun nu­vy­ku­si R.Ra­žu­kie­nė su ja su­si­ti­ko vieš­bu­ty­je „Re­val Ho­tel Lie­tu­va“. Me­di­kė tvir­ti­no, kad dėl bal­dų pir­ki­mo kon­kur­so tu­rės as­me­ni­nių iš­lai­dų, ku­rias tu­rė­tų pa­deng­ti kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė. Va­dy­bi­nin­kė tuo­met nie­ko ne­pa­ža­dė­jo ir sa­kė rei­ka­lą tu­rin­ti ap­tar­ti su bend­ro­vės va­do­vu.Pra­šė 5 pro­cen­tų

Teis­me pa­vie­šin­ta, jog ky­šio bu­vo rei­ka­lau­ja­ma ir te­le­fo­ni­nių po­kal­bių me­tu – iš pra­džių tik užuo­mi­no­mis, o pa­skui kal­bė­ta ir apie konk­re­čias su­mas. 5 pro­c. mo­kes­tį nuo su­tar­ties, ku­rio­je dar­bų bu­vo nu­ma­ty­ta už maž­daug 240 tūkst., bend­ro­vei pa­siū­lė pa­ti R.Ra­žu­kie­nė. Po­kal­bio me­tu ji už­ra­šė šį skai­čių ant po­pie­riaus. Vė­liau bū­ta užuo­mi­nų, kad ne­su­mo­kė­jus pi­ni­gų su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trauk­ta.

Po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių de­ry­bų bu­vo nu­spręs­ta, jog UAB „Fi­biu­ra“ po­lik­li­ni­kos va­do­vei tu­rė­tų su­mo­kė­ti 10 tūkst. li­tų. Nors su­tar­tys jau bu­vo pa­si­ra­šy­tos ir bal­dai pa­ga­min­ti, po­kal­biai apie va­di­na­mąjį „ot­ka­tą“ ne­si­bai­gė. Sau­sio pa­bai­go­je su bend­ro­vės va­do­vu kal­bė­ju­si R.Ra­žu­kie­nė su­ta­rė ga­lu­ti­nai už­baig­ti vi­sus rei­ka­lus ir su­si­tik­ti Vil­ka­viš­ky­je. Kai va­sa­rio 5 d. V.Adu­ta­vi­čius vyr. gy­dy­to­jos ka­bi­ne­te jai per­da­vė pa­ke­tą su pi­ni­gais, me­di­kė juos dar kar­tą per­skai­čia­vo, įsi­ti­ki­no, jog ga­vo 10 tūkst. li­tų, ir pa­ti įsi­dė­jo į stal­čių. Tuo me­tu į ka­bi­ne­tą įžen­gė STT pa­rei­gū­nai, iš anks­to in­for­muo­ti apie bū­si­mą ky­šio per­da­vi­mo fak­tą.Dėl ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų

Pak­laus­ta, kas pa­ska­ti­no taip pa­sielg­ti, R.Ra­žu­kie­nė pri­pa­ži­no pi­ni­gais su­si­gun­džiu­si dėl sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties. Mat tu­rin­ti duk­te­rį su ne­ga­lia ir ne­pil­na­me­tį sū­nų, ku­riuos au­gi­na vie­na. Nors vy­ras mo­ka ali­men­tus, vai­kų iš­lai­ky­mui ir vais­tams jų ne­pa­kan­ka. Bu­vu­si po­lik­li­ni­kos va­do­vė sa­kė gir­dė­ju­si, jog daž­nai kon­kur­sus or­ga­ni­zuo­jan­čios įstai­gos pa­si­pel­no iš juos lai­mė­ju­sių bend­ro­vių. PSPC or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me kon­kur­se bal­dams ga­min­ti da­ly­va­vo vie­nin­te­lė bend­ro­vė, to­dėl ji už pa­slau­gas už­si­pra­šė gan aukš­tą kai­ną. Ne­pa­vy­kus kai­nos nu­muš­ti, me­di­kė tei­gė nu­ma­niu­si, jog bend­ro­vė iš šio už­sa­ky­mo tu­rės di­de­lį pel­ną. Taip ki­lo min­tis už­si­min­ti apie ky­šį.

Tiek kal­ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­kęs pro­ku­ro­ras, tiek ad­vo­ka­tas bu­vo vie­no­dos nuo­mo­nės, kad iš sa­vo kal­tę nuo­šir­džiai pri­pa­žįs­tan­čios, ne­stan­dar­ti­nė­je šei­my­ni­nė­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­sios mo­ters ne­ga­li­ma atim­ti pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio – už­draus­ti gy­dy­to­jos veik­los, tad siū­ly­ta tai­ky­ti ki­tą baus­mę – lais­vės atė­mi­mą. Pir­ma­die­nį teis­mas priė­mė nuo­spren­dį šio­je by­lo­je. R.Ra­žu­kie­nei skir­ta de­vy­nių mė­ne­sių ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant vie­ne­riems me­tams. Baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu R.Ra­žu­kie­nei pa­skir­tas įpa­rei­go­ji­mas neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos il­giau kaip 7 pa­roms be ins­ti­tu­ci­jos, pri­žiū­rin­čios baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą, su­ti­ki­mo.

Nuosp­ren­dį ji ga­li per 20 die­nų ap­skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas