„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų 1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel. 8 625 53 553.
Galioja iki: 2019-01-17 08:22:33

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-15 09:02

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė MIČIULIENĖ

Nut­ren­kė žai­bas

Pirmadinio nak­tį žai­bas nu­tren­kė Pae­že­rių eže­re žve­jo­ju­sį žmo­gų.

Per­kū­ni­jo­mis svai­džiu­si aud­ra tą nak­tį iš mie­go pa­kė­lė ne vie­ną vil­ka­viš­kie­tį. Tarp 2 ir 3 val. nak­ties tren­kusio žai­bo smū­gis bu­vo toks stip­rus, jog, ro­dės, vis­kas ap­link su­dre­bė­jo, ėmė kauk­ti au­to­mo­bi­lių si­re­nos.

Ne­ži­nia, ar tai ir bu­vo tas smū­gis, ku­ris nu­si­ne­šė ne­ra­mią nak­tį Pae­že­rių eže­re žve­jo­ju­sio Ma­žų­jų Bū­de­že­rių gy­ven­to­jo D.V. gy­vy­bę.

Vy­riš­kis gam­to­je lai­ką lei­do su šei­ma. Žai­bo nu­trenk­tą tė­vą pir­mos pa­ste­bė­jo jo duk­ros.

Me­di­kai vy­riš­kiui pa­dė­ti ne­be­ga­lė­jo – 36 me­tų vy­ras žu­vo vie­to­je.Atė­mė au­to­mo­bi­lį

Sek­ma­die­nio nak­tį Rū­dos kai­me (Gi­žų sen.) bu­vo už­pul­ti du jau­nuo­liai.

Apie pu­sę pir­mos nak­ties į Rūdos k. esan­čią de­ga­li­nę už­su­kę 21 me­tų Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jas D.D. bei jo drau­gė 20 me­tų R.K. įsė­do į au­to­mo­bi­lį „Maz­da 626“, sto­vė­ju­sį bu­vu­sios Gi­žų pie­ni­nės aikš­te­lė­je.

Po­rai su­sė­dus į mašiną prie jų pri­šo­ko du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys. Jau­ni už­puo­li­kai pa­gro­bė sa­vo au­kų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, iš mer­gi­nos – dar ir si­dab­ro pa­puo­ša­lus, o ga­liau­siai atė­mė au­to­mo­bi­lio „Maz­da 626“ rak­te­lius ir jį nu­va­rė.Apip­lė­šė gat­vė­je

Šeš­ta­die­nį Ky­bar­tuo­se už­pul­tas ir api­plėš­tas žmo­gus.

Laz­di­jų ra­jo­ne, Kros­no­je, re­gist­ruo­tas G.P. apie 6 val. ry­to ėjo J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve. Stai­ga jį už­puo­lė bū­rys ne­pa­žįs­ta­mų jau­nuo­lių.

41 me­tų vy­rą už­puo­li­kai su­mu­šė, pa­gro­bė te­le­fo­ną „No­kia 3110“ ir 180 litų.

Be mo­ra­li­nės ža­los, žmo­gus pa­ty­rė 680 L­t nuo­sto­lio.Siau­tė­jo so­dy­bo­je

Šeš­ta­die­nį Viš­ty­ty­je, Žve­jų g. 2 esan­čio­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je, siau­tė­jo jau­ni­mas.

Tą va­ka­rą vie­na­me iš so­dy­bos pa­sta­tų il­sė­jo­si ke­le­tas jau­nų žmo­nių. Kaip jie pa­tys vė­liau pa­sa­ko­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, apie 2 va­lan­dą nak­ties vi­dun įsi­bro­vė grės­min­gai nu­si­tei­ku­sių, laz­do­mis ap­si­gink­la­vu­sių ne­pa­žįs­ta­mų jau­nuo­lių gau­ja.

Įsib­ro­vė­liai nu­siau­bė kam­ba­rį – iš­kū­lė lan­go stik­lą, ap­ga­di­no du­ris, su­dau­žė bran­gų plaz­mi­nį te­le­vi­zo­rių bei an­tik­va­ri­nę kė­dę.

Be­veik vi­si na­me­ly­je poil­sia­vę jau­nuo­liai spė­jo už­si­da­ry­ti gre­ti­mo­je pa­tal­po­je, ta­čiau pa­bėg­ti ne­spė­ju­sį 23 me­tų ma­ri­jam­po­lie­tį P.A. už­puo­li­kai su­mu­šė bei ap­ga­di­no jo mo­ti­nai pri­klau­san­tį so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz“.

Kas ir ko­dėl šeš­ta­die­nio nak­tį siau­tė­jo Viš­ty­ty­je, po­li­ci­ja aiš­ki­na­si.

Už­puo­li­kų pa­da­ry­ta ža­la įver­tin­ta 15 000 li­tų.Su­mu­šė va­do­vą

Anks­tų šeš­ta­die­nio ry­tą su­muš­tas Či­žiš­kių kai­me (Viš­ty­čio sen.), „Vik­to­ri­jos“ poil­sia­vie­tė­je, sto­vyk­la­vu­sių vai­kų va­do­vas.

Ma­ri­jam­po­lie­tis K.R. „Vik­to­ri­jo­je“ pri­žiū­rė­jo vai­kų lais­va­lai­kio ir užim­tu­mo sto­vyk­lo­je poil­sia­vu­sius moks­lei­vius.

Šeš­ta­die­nį pa­ry­čiais K.R. iš­gir­do gar­sius vy­rų bal­sus. Išė­jęs lau­kan sto­vyk­los va­do­vas pa­ma­tė prie pat vai­kų lan­gų rū­kan­čius ir šū­kau­jan­čius tris vy­rus.

Už auk­lė­ti­nius at­sa­kin­gas vy­riš­kis pa­pra­šė triukš­min­gos kom­pa­ni­jos paei­ti nuo­ša­liau. Ta­čiau pa­si­trau­ku­si tik per ke­le­tą žings­nių tri­ju­lė triukš­ma­vo to­liau.

K.R. dar kar­tą pa­mė­gi­nus su­draus­min­ti kom­pa­ni­ją, įvy­ko konf­lik­tas. Vy­rai su­si­mu­šė, vai­kų va­do­vui bu­vo su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis.

Po­li­ci­ja su­lai­kė ir ap­klau­sė tris 19–22 me­tų įta­ria­muo­sius, jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl žmo­gaus su­ža­lo­ji­mo.Vėl iš­plė­šė bu­tą

Penk­ta­die­nį vėl bu­vo iš­plėš­tas mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų bu­tas, šį kar­tą – Ky­bar­tuo­se.

Ky­bar­tie­tė Ž.G. 13.40 val. atė­jo į jos pri­žiū­ri­mą V.G. pri­klau­san­tį bu­tą. Mo­te­ris nu­stė­ro ra­du­si su­ga­din­tą įlei­džia­mą du­rų spy­ną. Vi­du­je vis­kas bu­vo su­vers­ta.

Iš bu­to bu­vo din­gę pi­ni­gų, auk­so pa­puo­ša­lų ir ki­tų daik­tų. Ža­la dar nu­sta­ti­nė­ja­ma.Buvo neatsargus

Šeš­ta­die­nį ke­ly­je Ma­ri­jam­po­lė–Ky­bar­tai bu­vo sun­kiai su­ža­lo­tas neat­sar­giai va­žia­vęs mo­pe­do vai­ruo­to­jas.

Vė­lai va­ka­re, 23.50 val., ne­to­li „Kap­čiaus“ ka­vi­nės mo­pe­du va­žia­vęs Mal­dė­nų kai­me gy­ve­nan­tis N.R. iš­vai­ra­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu „Au­di 90“, vai­ruo­ja­mu Lakš­tu­čių k. gy­ven­to­jo A.B.

Sun­kius kū­no su­ža­lo­ji­mus pa­ty­ręs 21 me­tų N.R. bu­vo iš­vež­tas į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas.Užk­liu­dė ir din­go

Penk­ta­die­nį prie Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės kliu­dęs sve­ti­mą au­to­mo­bi­lį vai­ruo­to­jas iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Gu­de­lių kai­mo gy­ven­to­jas R.Č. apie 12 val. pa­ste­bė­jo, kad ap­ga­din­tas Mai­ro­nio gat­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie li­go­ni­nės sto­vė­jęs jo „Peu­geot 605“. Tų, kas ma­tė šį įvy­kį, pra­šo­ma apie tai pra­neš­ti į Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.Pa­si­mai­šė stir­na

Pir­ma­die­nio nak­tį prie­šais mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­lį iš­šo­ko stir­na.

Žvė­ris į gat­vę iš­bė­go ne­to­li Vir­ba­lio, ke­lio Ma­ri­jam­po­lė-Ky­bar­tai-Ka­li­ning­ra­das 35-ame ki­lo­met­re. Stir­na pa­te­ko po J.Ž. vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Nis­san Pri­me­ra“ ra­tais ir bu­vo mir­ti­nai su­ža­lo­ta. Ava­ri­jos me­tu ap­ga­din­tas ir au­to­mo­bi­lis.De­gė ūkio pa­sta­tas

Šeš­ta­die­nį ry­te Būd­vie­čių kai­me (Pa­je­vo­nio sen.) už­si­lieps­no­jo D. N. ūki­nis pa­sta­tas.

Pri­va­čia­me na­mų val­dos skly­pe esan­tis sta­ti­nys už­si­de­gė dėl pa­čių sa­vi­nin­kų neat­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi.

Tą ry­tą žmo­nės ne­to­li sta­ti­nių de­gi­no lau­ko at­lie­kas, o vė­jas žie­žir­bą už­ne­šė ant de­gių tvar­to konst­ruk­ci­jų.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams me­di­nis pa­sta­to per­den­gi­mas de­gė at­vi­ra lieps­na.

Su­de­gė ūki­nio pa­sta­to pa­sto­gė, per­den­gi­mas ir tvar­te bu­vusi maždaug 1 to­na šie­no.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks finansiškai Jums yra sausis?
Po švenčių labai trūksta pinigų.
Toks, kaip ir visi kiti mėnesiai.
Finansiniai reikalai pagerėjo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „dvigubas dublis“?
Junginys dvigubas dublis (angl. double double ) gali būti vartojamas kalbant apie žaidėją, kuris per vienas rungtynes pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių. Kalbininkai siūlo vartoti junginį dvigubas dviženklis.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas