„Santaka“ / Jaunieji ūkininkai – konkurencingo ir dinamiško žemės ūkio ateitis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-11 20:48

Dalinkitės:  


K.Pruns­kie­nė ir V.Žoš­tau­tie­nė kar­tu su jau­nų­jų ūki­nin­kų kong­re­so ir kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viais.

Sta­sio BIELS­KIO nuo­tr.


Jaunieji ūkininkai – konkurencingo ir dinamiško žemės ūkio ateitis

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Že­mės ūkio rū­mais bei Jau­nų­jų ūki­nin­kų ra­te­lių są­jun­ga Tar­vy­dų so­dy­bo­je (Jo­man­tų k., Pa­jū­rio sen., Ši­la­lės r.) praė­ju­sį penk­ta­die­nį su­ren­gė kong­re­są „Jau­nie­ji ūki­nin­kai – kon­ku­ren­cin­go ir di­na­miš­ko že­mės ūkio ateitis“. Su Kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis su­pa­žin­di­no ir į jau­nie­siems ūki­nin­kams ak­tua­lius klau­si­mus at­sa­ki­nė­jo že­mės ūkio mi­nist­rė pro­f. Ka­zi­mie­ra Pruns­kie­nė, vi­ce­mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Žoš­tau­tie­nė bei Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai.

Kong­re­se da­ly­va­vo jau­nie­ji ūki­nin­kai iš Ku­piš­kio, Pas­va­lio, Kre­tin­gos, Plun­gės ra­jo­nų, Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės. At­vy­ko ir moks­lei­vių – gau­siau­sia gru­pė bu­vo iš Ro­kiš­kio ra­jo­no, ne­ma­žai gim­na­zis­tų iš Ak­me­nės.

Že­mės ūkio mi­nist­rė pro­f. K.Pruns­kie­nė kong­re­so da­ly­viams kal­bė­jo: „Ma­lo­nu pa­si­džiaug­ti kar­tu su ju­mis ne tik jū­sų jau­nys­te, verž­lu­mu, bet ir ak­ty­vu­mu įsi­sa­vi­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą, ku­rian­tis, stip­rė­jant, ug­dant sa­vo kaip ūki­nin­ko ge­ro­vę. Lie­tu­vos kai­mas tu­ri atei­ties tiek, kiek atei­na į že­mės ūkio sri­tį jau­nų žmo­nių, kiek įsi­ku­ria jau­nų­jų ūki­nin­kų. Nuo praė­ju­sių me­tų pra­džios už­si­re­gist­ra­vo dau­giau kaip tūks­tan­tis jau­nų­jų ūki­nin­kų ir tiek pat jų pa­tei­kė įsi­kū­ri­mo pa­ra­mos pra­šy­mus.“

Onuš­kio kai­mo (Ro­kiš­kio r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ge­nė Gra­žie­nė sa­kė, kad sie­kiant, jog vai­kai dau­giau su­ži­no­tų apie že­mės ūkį, tech­ni­ką ir tiks­lin­gai pra­leis­tų lais­vą lai­ką, prie bend­ruo­me­nės bu­vo su­kur­tas jau­nų­jų ūki­nin­kų ra­te­lis, o jo na­riai at­vy­ko į kong­re­są, no­rė­da­mi įgy­ti dau­giau ži­nių. „Vi­sų vai­kų ir jų tė­vų var­du nuo­šir­džiai dė­ko­ju mi­nist­rei pro­f. K.Pruns­kie­nei, ku­ri rū­pi­na­si jau­ni­mu, Lie­tu­vos atei­ti­mi, kad vai­kai užaug­tų ge­rais žmo­nė­mis, rink­tų­si ūki­nin­ko ke­lią, my­lė­tų sa­vo Tė­vy­nę“, – dė­ko­jo G.Gra­žie­nė ir įtei­kė K.Pruns­kie­nei Onuš­kio sū­rį.

Jau­nų­jų ūki­nin­kų ra­te­lių są­jun­gos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Pra­nas Žy­man­čius lin­kė­jo į kong­re­są su­va­žia­vu­siems jau­nie­siems ūki­nin­kams kuo ge­riau­sios sėk­mės ir tap­ti kon­ku­ren­cin­gais eu­ro­pi­nio ly­gio ūki­nin­kais.

B.Mar­kaus­kas, Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas, kal­bė­jo: „Aš pa­ts jau 20 me­tų ūki­nin­kau­ju, ge­rai, kad po­žiū­ris į ūki­nin­ką jau kei­čia­si. Ma­nau, kad šian­dien vai­kams mo­kyk­lo­je ne­gė­da pa­sa­ky­ti, kad jų tė­vai ūki­nin­kau­ja. Jie vis drą­siau gal­vo­ja apie že­mės ūkį, apie ūki­nin­ka­vi­mą. Džiau­giuo­si, kad ūki­nin­ka­vi­mas ir že­mės ūkis Lie­tu­vo­je tu­ri ge­rą per­spek­ty­vą“, – sa­kė B.Mar­kaus­kas.

Po iš­kil­min­go kong­re­so ati­da­ry­mo su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rią ve­dė vi­ce­mi­nist­rė V.Žoš­tau­tie­nė, bu­vo ap­žvelg­ta ša­lies jau­nų­jų ūki­nin­kų pa­dė­tis, Kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos per­spek­ty­vos, ša­lies jau­nų­jų ūki­nin­kų ini­cia­ty­vos, ga­li­my­bės ir pro­ble­mos plė­to­jant ūkius, taip pat kal­bė­ta apie jau­nų­jų ūki­nin­kų pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo pa­si­kei­ti­mus ir nau­jus rei­ka­la­vi­mus, bend­ruo­sius že­mės ūkio po­li­ti­kos po­ky­čius.

Prof. K.Pruns­kie­nė kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo: „Ge­rai, kad tu­rė­jo­me ga­li­my­bę su­sie­ti Anks­ty­vo pa­si­trau­ki­mo iš pre­ki­nės že­mės ūkio ga­my­bos rė­mi­mo prie­mo­nę su Jau­nų­jų ūki­nin­kų įsi­kū­ri­mu, kai pro­gra­mo­je iš kar­to da­ly­vau­ja dvi ar trys kar­tos. Kai se­ne­lių ūkis per­duo­da­mas jau­niems ūki­nin­kams, se­ne­liai iš­kart ne­pa­sit­rau­kia iš ūki­nin­ka­vi­mo, tal­ki­na jaunesniems“. Mi­nist­rė taip pat pa­si­džiau­gė, kad iki 40 tūkst. eu­rų ver­tės pro­jek­tai yra ad­mi­nist­ruo­ja­mi ap­skri­ty­se, to­dėl to­li­mes­nių ra­jo­nų ūki­nin­kams ne­rei­kia va­žiuo­ti į Vil­niu­je įsi­kū­ru­sią Na­cio­na­li­nę mo­kė­ji­mo agen­tū­rą.

Ap­tar­da­ma Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą ŽŪM Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to In­ves­ti­ci­nių ir kom­pen­sa­ci­nių kai­mo plėt­ros prie­mo­nių koor­di­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Žu­tau­tie­nė pa­žy­mė­jo, kad 2004–2006 m. bend­ro­jo pro­gra­ma­vi­mo do­ku­men­to prie­mo­nei „Jau­nų­jų ūki­nin­kų įsi­kū­ri­mas“ bu­vo skir­ta 55,48 mln. Lt, o tai su­da­rė 9,2 pro­c. vi­sų BPD skir­tų lė­šų. Ši prie­mo­nė bu­vo vie­na po­pu­lia­riau­sių – gau­tos 753 pa­raiš­kos, pa­si­ra­šy­tos 677 pa­ra­mos su­tar­tys 55,896 mln. Lt su­mai.

Šiais me­tais jau įvy­ko aš­tuo­nio­li­ka at­ran­kos ko­mi­si­jos po­sė­džių, ku­riuo­se svars­ty­ti pra­šy­mai pa­ra­mai gau­ti pa­gal Kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Jau­nų­jų ūki­nin­kų įsikūrimas“. Šie­met ši ko­mi­si­ja jau ap­svars­tė 714 pro­jek­tų, ku­rie bu­vo pa­teik­ti 2007 me­tais, o 639-iems iš jų re­ko­men­da­vo skir­ti pa­ra­mą. Pro­jek­tams fi­nan­suo­ti pa­nau­do­ta 83,11 mln. Lt. Iš vi­so 2007 me­tais bu­vo gau­tos 728 pa­raiš­kos 89,336 mln. Lt su­mai. Šiuo me­tu yra pa­si­ra­šy­tos 460 pa­ra­mos su­tar­čių 60,855 mln. Lt su­mai.

Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rai­mun­das Sprun­tu­lis kal­bė­jo apie jau­nų­jų ūki­nin­kų, sie­kian­čių gau­ti pa­ra­mą, daž­niau­siai da­ro­mas klai­das. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad daž­nai nu­tin­ka taip, jog bū­tent dėl ūki­nin­kų pa­si­sam­dy­tų pro­jek­tų ren­gė­jų klai­dų jų pa­raiš­kos at­me­ta­mos. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­lų ir tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­to Bend­ro­sios že­mės ūkio po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo koor­di­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vai­do­tas Aš­mo­nas pa­pa­sa­ko­jo apie tai, kaip bus tvar­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių že­mės ūkis po Kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo.

Ki­tos die­nos ry­tą jau­nie­ji ūki­nin­kai da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je ap­lin­ko­sau­gos te­mo­mis, su­si­pa­ži­no su „Na­tu­ra 2000“ vie­to­vių sam­pra­ta ir są­ly­go­mis gau­ti iš­mo­kas ūki­nin­kau­jan­tiems šio­se vie­to­vė­se. „Na­tu­ra 2000“ yra Eu­ro­pos Są­jun­gos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tink­las, pa­den­gian­tis di­džią­ją Eu­ro­pos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų da­lį. Šis tink­las jun­gia tra­piau­sias ir ver­tin­giau­sias na­tū­ra­lias ES bu­vei­nes bei rū­šis, to­dėl to­kio­se te­ri­to­ri­jo­se yra ūki­nin­ka­vi­mo ap­ri­bo­ji­mų.In­for­ma­ci­ją pa­ren­gė

agen­tū­ra „At­rask spau­dą“

Užsk. 6006


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas