„Santaka“ / Paežerių dvaro festivalis visiems paliko laukimo jausmą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-11 20:45

Dalinkitės:  


Už surengtą Paežerių dvaro festivalį Eglei ir Aidui Strimaičiams buvo skirta daug padėkos žodžių.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Paežerių dvaro festivalis visiems paliko laukimo jausmą

Laima VABALIENĖ

Sek­ma­die­nį sva­jin­go­mis tan­go me­lo­di­jo­mis bai­gė­si pir­ma­sis Pae­že­rių dva­ro ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis. „Ti­ki­mės, kad šis fes­ti­va­lis jū­sų šir­dy­se pa­liks ne tik gra­žiai skam­ban­čias aki­mir­kas, bet ir lau­ki­mo jaus­mą“, – at­si­svei­kin­da­ma su ža­lią­ją dva­ro par­ko erd­vę už­plū­du­siais mu­zi­kos ger­bė­jais kal­bė­jo vie­na iš fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių Eg­lė Stri­mai­tie­nė.

Pa­sak vi­sus fes­ti­va­lio kon­cer­tus lan­kiu­sių vil­ka­viš­kie­čių, tas nau­jų su­si­ti­ki­mų su mu­zi­ka lau­ki­mo jaus­mas jau at­si­ra­do vos tik nu­skam­bė­jus pa­sku­ti­niam bai­gia­mo­jo kon­cer­to akor­dui.

Prieš mė­ne­sį pra­si­dė­jęs fes­ti­va­lis mū­sų kraš­to žmo­nėms pa­tei­kė įvai­rias­pal­vę kla­si­ki­nės ka­me­ri­nės mu­zi­kos ir poe­zi­jos šven­tę. Kiek­vie­nas klau­sy­to­jas de­vy­nių kon­cer­tų cik­lo me­tu ga­lė­jo at­ras­ti šir­džiai ar­ti­mą ir mie­lą mu­zi­ką bei pa­tir­ti kaž­ką nau­ja ir ne­gir­dė­ta. Fes­ti­va­lio kon­cer­tai skam­bė­jo ne tik Pae­že­rių dva­ro rū­mų erd­vė­je, bet ir po Vil­ka­viš­kio ka­ted­ros skliau­tais bei kul­tū­ros rū­mų sce­no­je. Nors kar­tais ir ne­bū­da­vo gau­saus bū­rio žiū­ro­vų, ta­čiau at­li­kė­jai ver­ti­no ir ne­di­de­lės gru­pės žmo­nių ati­dų bei su­pra­tin­gą klau­sy­mą­si ir, kaip nu­ti­ko pro­gra­mos „At­verk sa­vo šir­dį“ me­tu, pa­ti­ku­sį kū­ri­nį kar­to­jo ne vie­ną kar­tą.

Vi­sa fes­ti­va­lio au­ra at­vy­ku­siems at­li­kė­jams pa­li­ko ge­rą įspū­dį. E.Stri­mai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad po poe­ti­nės-mu­zi­ki­nės kom­po­zi­ci­jos „Dia­lo­gai“ ak­to­riai ir mu­zi­kan­tai grįž­da­mi na­mo iki pat Vil­niaus ap­ta­ri­nė­jo ne­pa­kar­to­ja­mą ir įkve­pian­čią Pae­že­rių dva­ro erd­vę bei jo­je be­si­bu­rian­čius me­nui im­lius žmo­nes.

De­vy­ni mu­zi­kos va­ka­rai, pa­sak Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės J.Mo­ro­zai­tės, bu­vo ir pa­na­šūs, nes kiek­vie­na­me skam­bė­jo mu­zi­ka, ir skir­tin­gi, nes tuos mu­zi­kos ir poe­zi­jos gar­sus per­tei­kė vis nau­ji at­li­kė­jai su vis įdo­mes­nė­mis in­terp­re­ta­ci­jo­mis. Or­ga­ni­za­to­riai šį fes­ti­va­lį de­di­ka­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros sie­lai V.Ku­dir­kai. To­dėl ne at­si­tik­ti­nai vie­na­me iš va­ka­rų skam­bė­jo ak­to­rės V.Ko­chans­ky­tės pa­reng­ta pro­gra­ma, skir­ta šiam gar­biam mū­sų kraš­tie­čiui. Klau­sė­mės Bal­ti­jos gi­ta­rų kvar­te­to, Ma­ri­jam­po­lės ka­me­ri­nio an­samb­lio, „Duo Stri­mai­tis“ ko­lek­ty­vo mu­zi­ka­vi­mo, ka­ted­ro­je ai­dė­jo D.Ja­tau­tai­tės var­go­nų ir V.Ši­lins­ko trom­bo­no bei M.K.Čiur­lio­nio sty­gi­nių kvar­te­to mu­zi­ka.

Pas­ku­ti­nio kon­cer­to me­tu skam­bė­jo ne tik an­samb­lio “4Tango” pro­gra­ma.

Bu­vo ne­ma­žai kal­bų, pa­dė­kų ir ap­do­va­no­ji­mų fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riams, jų tal­ki­nin­kams ir rė­mė­jams. Dau­giau­sia dė­kin­gu­mo žo­džių, aiš­ku, bu­vo skir­ta Pae­že­rių dva­ro fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jams ir įkvė­pė­jams – vil­nie­čiams mu­zi­kan­tams Eg­lei ir Ai­dui Stri­mai­čiams. „Tai šių jau­nų žmo­nių dė­ka tu­rė­jo­me ga­li­my­bę klau­sy­tis pa­čių gra­žiau­sių kū­ri­nių ir ge­riau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų bei vie­no mū­sų re­gio­no ko­lek­ty­vo pro­gra­mos. Džiau­giuo­si, kad Pae­že­rių dva­ras pri­glau­dė žmo­nes, ku­rie da­li­ja­si sa­vo ge­ru­mu ir mei­lės švie­sa mu­zi­kai, me­nui, dai­lei“, – įteik­da­ma E. ir A.Stri­mai­čiams Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko, fes­ti­va­lio glo­bė­jo A.Mit­ru­le­vi­čiaus pa­dė­ką kal­bė­jo ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­ja D.Mi­cu­tie­nė. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riams dė­ko­jo ir mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, spe­cia­lia juos­ta su išaus­tu už­ra­šu „Pae­že­rių fes­ti­va­lis 2008“ juos ap­juo­sė Pae­že­rių dva­ro rū­mų šei­mi­nin­kai – Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nio kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai. Dė­kin­gu­mo žo­džių, ku­rie iš­si­lie­jo V.Ža­lie­nės iš­sa­ky­to­mis ei­lė­mis, at­ro­do, bu­vo skli­di­nos vi­sų kon­cer­to klau­sy­to­jų šir­dys.

Pae­že­rių dva­ro fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jai no­rė­jo mū­sų re­gio­no žmo­nėms ne tik su­teik­ti ga­li­my­bę pa­si­klau­sy­ti pro­fe­sio­na­lių at­li­kė­jų, bet ir pa­dė­ti Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­niam kul­tū­ros cent­rui įsi­gy­ti nau­ją ko­ky­biš­ką mu­zi­kos inst­ru­men­tą. Vi­si už bi­lie­tus gau­ti pi­ni­gai ar paau­ko­tos lė­šos skir­tos nau­jam for­te­pi­jo­nui įsi­gy­ti. „Ačiū, kad nuo­šir­džiai at­si­lie­pė­te į mū­sų ra­gi­ni­mus pri­si­dė­ti prie skam­bios sva­jo­nės įgy­ven­di­ni­mo – nau­jo for­te­pi­jo­no įsi­gi­ji­mo. Ak­ty­vi ir nuo­šir­di jū­sų pa­ra­ma gal pri­vers ne vie­ną aukš­tą vals­ty­bės as­me­nį su­si­mąs­ty­ti ir at­kreip­ti dė­me­sį į kul­tū­rą, į me­ną, į Pae­že­rių dva­ro rū­mus“, – fes­ti­va­lio ren­gi­nius lan­kiu­siems žmo­nėms dė­ko­jo A.Stri­mai­tis.

Kol kas su­rink­tų pi­ni­gų su­ma (apie 5 tūkst. Lt) ne­pa­kan­ka­ma for­te­pi­jo­nui įsi­gy­ti. Inst­ru­men­tas, ku­rį fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai nu­ma­tę nu­pirk­ti ir pa­do­va­no­ti re­gio­ni­niam kul­tū­ros cent­rui, kai­nuo­ja apie 30 tūkst. Lt. Vie­šo­ji įstai­ga „Mu­si­cus ic­tus” AB ban­ke „Han­sa­ban­kas“ yra ati­da­riu­si spe­cia­lią są­skai­tą Nr. LT507300010108090427, į ku­rią per­ves­tos lė­šos bus skir­tos for­te­pi­jo­nui pirk­ti. Tad kiek­vie­no kul­tū­rą ir me­ną ga­lin­čio pa­rem­ti žmo­gaus paau­ko­tas li­tas skam­bią sva­jo­nę, ku­rios var­das „Nau­jas for­te­pi­jo­nas“, ga­li priar­tin­ti prie rea­ly­bės.

Pak­laus­ta, ar pir­mo­jo fes­ti­va­lio ren­gi­niai ne­nu­vy­lė, E.Sti­mai­tie­nė sa­kė, kad rea­ly­bė lū­kes­čius ne­tgi pra­no­ko. Tad jei­gu ir or­ga­ni­za­to­rių, ir da­ly­vių, ir klau­sy­to­jų šir­dy­se li­ko lau­ki­mo jaus­mas, ti­kė­si­me, kad su fes­ti­va­liu at­si­svei­kin­ta tik iki ki­tos va­sa­ros.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas