„Santaka“ / Ar trauks vilkaviškiečiai į teatrą su... riestainiais ir arbata?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-11 20:44

Dalinkitės:  


„Amerikos pirtyje“ personažai nepraranda žiūrovų simpatijų ir po šimto metų.

Autorės nuotr.


Ar trauks vilkaviškiečiai į teatrą su... riestainiais ir arbata?

Birutė PAVLOVIENĖ

Prie ka­len­do­ri­nio pu­siau­jo ar­tė­jan­ti va­sa­ra Vil­ka­viš­kio kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo pa­dan­gei šie­met su­tei­kė ke­le­tą ne­tra­di­ci­nių spal­vų. Vie­na iš jų – sek­ma­die­nių pa­va­ka­rės, skir­tos mė­gė­jų teat­rams Šei­me­nos upe­lio pa­kran­tė­je. Prie kul­tū­ros rū­mų svy­ran­tys gluos­niai to­kių liau­diš­kai pa­pras­tų su­si­bū­ri­mų iki šiol ne­bu­vo re­gė­ję.Bū­ta – ne­sap­nuo­ta

Pen­ke­tą nuo­tai­kin­gų spek­tak­lių žiū­ro­vams pa­do­va­no­jęs Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro pro­jek­tas „Po pau­pio gluos­niais“ pri­mi­nė ne to­kius jau ir se­nus lai­kus, kai į šiuo­se rū­muo­se ren­gia­mas ap­žiū­ras iš įvai­rių ra­jo­no kam­pe­lių su­va­žiuo­da­vo dvy­li­ka dra­mos mė­gė­jų ko­lek­ty­vų. Jie bu­vo su­si­bū­rę Gi­rė­nuo­se, Gi­žuo­se, Klam­pu­čiuo­se, Al­vi­te ir ki­to­se vie­to­vė­se. Dvi teat­ro mė­gė­jų stu­di­jos vei­kė Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros rū­muo­se. Net ke­tu­rias­de­šimt tre­jus me­tus kai­mo ar­tis­tų teat­ras ­gy­va­vo Ra­mo­niš­kiuo­se. Da­bar mū­sų ra­jo­no kul­tū­ros įstai­go­se nė­ra nė vie­no teat­ro mė­gė­jų ko­lek­ty­vo. Vil­ka­viš­kie­čių gar­bę įvai­riuo­se sam­bū­riuo­se, fes­ti­va­liuo­se gi­na pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo „Ru­de­nė­lis“ dra­mos ko­lek­ty­vas „Ker­tė“, kar­tu su sve­čiais vai­di­nęs ir šį kar­tą.

Mū­sų kul­tū­ros dar­buo­to­jai ne­lin­kę sa­ky­ti, jog vyk­dant per­tvar­kas mė­gė­jų teat­rai nu­ny­ko sa­vai­me. Pa­na­šiau, kad jie bu­vo nai­ki­na­mi, ke­liant rei­ka­la­vi­mų kar­te­les. Mat kai kam at­ro­dė, jog mė­gė­jų teat­ras su sa­vo se­no­mis ko­me­di­jo­mis – at­gy­ve­na, liau­džiai rei­kia duo­ti pro­fe­sio­na­laus šiuo­lai­ki­nio me­no. Et­nog­ra­fės Ni­jo­lės Skin­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, da­bar kai ku­rie „kai­miš­ki“ teat­rai tik­rai bū­tų re­mia­mi, fi­nan­suo­ja­mi, nes lai­kas pa­ro­dė, jog žmo­nėms rei­kia vi­so­kio me­no: ir pro­fe­sio­na­laus, ir mė­gė­jiš­ko.Pa­ža­din­ti po­rei­kį

Pro­jek­to „Po pau­pio gluos­niais“ koor­di­na­to­rė Dai­va Ka­su­lai­tie­nė sa­kė, jog vie­nas iš šių sek­ma­die­ni­nių vai­di­ni­mų „ma­ra­to­no“, ku­rį pra­dė­jo Sma­li­nin­kų mies­te­lio teat­ras „Ąžuo­ly­nė“, tiks­lų bu­vo vėl pa­ža­din­ti vil­ka­viš­kie­čių po­rei­kį steig­ti sa­vo mė­gė­jų teat­rą. Žiū­ro­vai tu­rė­jo pro­gos įsi­ti­kin­ti, kad puo­dus lip­do ne šven­tie­ji. Ša­kių Za­na­vy­kų teat­re vai­di­na pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas, vai­ruo­to­jas, ūki­nin­kas. Kai­my­nai, ku­rie sa­vo spek­tak­lį (A.Vie­nuo­lio „Prieb­lan­do­je“) dėl jo spe­ci­fi­kos ro­dė kul­tū­ros rū­mų sce­no­je, po vai­di­ni­mo kvie­tė į ją vil­ka­viš­kie­čius iš sa­lės. Šie be jo­kios re­pe­ti­ci­jos vi­sai ne­blo­gai su­vai­di­no ke­le­tą tik ką ma­ty­tų epi­zo­dų. „Na, štai ir pa­ruo­šė­me jums ar­tis­tų“, – sa­kė nuo 1986 me­tų vei­kian­čio Za­na­vy­kų teat­ro re­ži­sie­rė Gra­ži­na Gu­zo­je­vie­nė. Ki­tą sek­ma­die­nį po pau­pio gluos­niais ša­kie­čių už­mo­jį pra­tę­sė mū­siš­kės „Ker­tės“ re­ži­sie­rė Leo­nar­da Gau­ry­lie­nė.

Žai­dy­bi­nių ele­men­tų žiū­ro­vams pa­siū­lė ir Kal­va­ri­jos teat­ras „Tit­na­gas“, įro­dęs, kad A.Ke­tu­ra­kio „Ame­ri­ka pir­ty­je“ ne­pa­se­nu­si ir po šim­to me­tų. Pub­li­ka ap­gai­les­ta­vo tik dėl to, kad 23 spek­tak­lius dvi­de­šimt tre­jų me­tų kū­ry­bi­nė­je biog­ra­fi­jo­je tu­rin­tis, „Auk­so paukš­te“ no­mi­nuo­tas Kęs­tu­čio Kras­nic­ko va­do­vau­ja­mas Kal­va­ri­jos ko­lek­ty­vas Vil­ka­viš­ky­je su­vai­di­no tik vie­ną šios ko­me­di­jos veiks­mą.Pra­džia – ne pa­bai­ga

Dau­giau­sia šur­mu­lio su­kė­lė že­mai­čiai, at­vy­kę iš Kel­mės. Jos Ma­ža­jam teat­rui prieš po­rą me­tų su­teik­tas pro­fe­sio­na­laus sa­vi­val­dy­bės teat­ro sta­tu­sas. Že­mai­čiai su sa­vo spek­tak­liais yra iš­mai­šę pu­sę pa­sau­lio. Kel­miš­kiai gar­sė­ja ori­gi­na­lio­mis, liau­diš­kai taik­lio­mis kau­kių in­terp­re­ta­ci­jo­mis. Vil­ka­viš­kie­čiai ne­kant­rau­da­mi lau­kė, kaip at­ro­dys taip pa­teik­ta B.Dau­gu­vie­čio „Žal­do­ky­nė“. Dai­va Ka­su­lai­tie­nė sa­kė, jog fil­muo­tą me­džia­gą ji bu­vo ma­čiu­si, bet pa­ro­dy­ta kau­kių ko­me­di­ja pra­no­ko vi­sus lū­kes­čius. Anks­tes­niuo­se spek­tak­liuo­se do­mi­na­vo vy­res­nio am­žiaus pub­li­ka, o šis, pa­sku­ti­ny­sis, pri­trau­kė ne­ma­žai jau­ni­mo.

Vi­sų ko­lek­ty­vų va­do­vai tvir­ti­no, kad jiems pa­ti­ko Vil­ka­viš­kio žiū­ro­vų au­di­to­ri­ja. Ar­tis­tui juk svar­biau­sia – ras­ti ke­lią į žiū­ro­vo šir­dį.

Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Re­na­ta Me­de­lie­nė kal­bė­jo, kad sma­gu bu­vo ste­bė­ti, kaip žmo­nės ren­ka­si, sė­da­si ant pie­ve­lės, šne­ku­čiuo­ja­si, bend­rau­ja, kaip ne­gai­li plo­ji­mų, pra­trūks­ta juo­kais. Di­rek­to­rė sa­kė, kad teat­rų po gluos­niais idė­ją prieš ke­le­tą me­tų pir­mo­sios pra­dė­jo kel­ti Ni­jo­lė Skin­kie­nė ir šiuo me­tu vai­ką au­gi­nan­ti kul­tū­ros rū­mų ad­mi­nist­ra­to­rė Ok­sa­na Las­ke­vi­čie­nė.

Į dar­bą priė­mus pro­jek­tų va­do­vę Ri­tą Mar­ce­lio­ny­tę, su­ma­ny­mus įgy­ven­din­ti ta­po leng­viau. Spe­cia­lis­tai ap­ta­ria, iš­sa­ko idė­jas, o ji at­lie­ka vi­są „po­pie­ri­nį“ pro­jek­to pa­ruo­ši­mo dar­bą, ku­riam kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai ne vi­sa­da ga­li skir­ti sa­vo lai­ko. R.Me­de­lie­nė tei­gė, kad pro­jek­tas „Po pau­pio gluos­niais“ bus pra­tęs­tas: „Su­ma­ny­mų tu­ri­me. No­rė­tų­si, kad čia vyk­tų žmo­nių ne­var­žan­tys ren­gi­niai. Atei­tų šei­mos, įsi­tai­sy­tų ant žo­lės, iš­si­trauk­tų ries­tai­nių, ger­tų ter­mo­suo­se at­si­neš­tą ar­ba­tą...“

– Tai, kas vyks­ta sa­lė­se – įpras­ta, o čia – gy­ve­ni­mo paį­vai­ri­ni­mas. Me­ti vi­sus dar­bus į ša­lį ir atei­ni, – kal­bė­jo po spek­tak­lių už­kal­bin­ti vil­ka­viš­kie­čiai Al­gi­man­tas ir Ma­ry­tė Kuš­liai.

„Sū­du­vių“ an­samb­ly­je dai­nuo­jan­ti Bi­ru­tė Jo­tau­tie­nė pri­dū­rė, kad se­niai sva­jo­ju­si ką nors pa­na­šaus ma­ty­ti šio­je pa­kran­tė­je. „Čia ga­lė­tų kon­cer­tuo­ti ir et­nog­ra­fi­niai an­samb­liai“, – sa­kė ji.

Vil­ka­viš­kie­čių pro­jek­tą vai­din­ti po gluos­niais pa­rė­mė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos fon­das. Pa­si­ga­min­ta ne vie­nam ren­gi­niui tar­nau­sian­ti lau­ko sce­nos pa­ky­la. „Žem­kal­ni­jos“ įmo­nė do­va­no­jo me­džia­gos jos užuo­lai­doms. Kad vis­kas vyk­tų sklan­džiai, dir­bo vi­sa Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų ko­man­da. Or­ga­ni­zuo­ti dau­giau kaip mė­ne­sį tru­ku­sį ren­gi­nį bu­vo gan ri­zi­kin­ga. „Kvie­tė­me po vie­ną ko­lek­ty­vą. O jei­gu kas nors at­si­tik­tų ir jis ne­ga­lė­tų at­vyk­ti dėl ar­tis­to li­gos ar ki­tos bė­dos, kas ta­da?..“ – svars­tė D.Ka­su­lai­tie­nė. Žiū­ro­vai bū­to ne­ri­mo tik­riau­siai nė ne­pas­te­bė­jo. Pa­vyz­džiui, jie tik po spek­tak­lio su­ži­no­jo, jog vie­na „Ker­tės“ ko­lek­ty­vo ar­tis­tė į sce­ną li­po ne šiaip sau ska­ra pri­den­gu­si ran­ką: ji bu­vo su­gip­suo­ta po iš­va­ka­rė­se pa­tir­tos ava­ri­jos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas