„Santaka“ / Mokykla suaugusiųjų lauks ne tik visą vasarą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-11 20:26

Dalinkitės:  


Direktoriaus pavaduotoja Danutė Voitiuk jaunimą mokytis gali paskatinti ir savo pavyzdžiu.

Autorės nuotr.


Mokykla suaugusiųjų lauks ne tik visą vasarą

Birutė NENĖNIENĖ

Šian­dien, lie­pos 12 die­ną, Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vyks­ta suau­gu­sių­jų va­ka­ri­nių kla­sių abi­tu­rien­tų at­si­svei­ki­ni­mo su mo­kyk­la šven­tė. Tai jau penk­to­ji šią mo­kyk­lą bai­gu­si suau­gu­sių­jų lai­da. Mo­ky­da­mie­si va­ka­rais ir ruoš­da­mie­si sa­va­ran­kiš­kai vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jo 31 jau­nuo­lis.

Mo­kyk­la skel­bia to­liau prii­man­ti pil­na­me­čius jau­nuo­lius, dar ne­tu­rin­čius pa­grin­di­nio iš­si­la­vi­ni­mo pa­žy­mė­ji­mo ar bran­dos ates­ta­to, mo­ky­tis 10, 11, 12 suau­gu­sių­jų va­ka­ri­nė­se kla­sė­se. Su mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, ku­ruo­jan­čia suau­gu­sių­jų mo­ky­mą­si, Da­nu­te Voi­tiuk kal­bė­jo­mės apie šią mo­kyk­lą, jau­nų ir vy­res­nių žmo­nių nuo­sta­tą bei sam­pra­tą, jog žmo­gui mo­ky­tis nie­ka­da ne vė­lu.Pas­ka­ti­na sa­vi vai­kai

Šie­met va­ka­rais mo­kė­si tik dvi suau­gu­sių­jų kla­sės: vie­nuo­lik­ta ir dvy­lik­ta. Pa­sak pa­va­duo­to­jos, ypač spal­vin­ga ir rim­ta vie­nuo­lik­ta kla­sė. Vi­si 33 jau­nuo­liai – bū­si­mi dvy­lik­to­kai – tvir­tai nu­si­tei­kę gi­lin­ti sa­vo tu­rė­tas ži­nias, už­pil­dy­ti moks­lo spra­gas. Jų am­žiaus vi­dur­kis – 26,5 me­tų, be to, kai ku­rių vy­res­nių mo­ki­nių vai­kai jau lan­ko mo­kyk­lą, mo­ko­si net šeš­to­je ar sep­tin­to­je kla­sė­je.

Mo­ky­to­jams be­si­do­mint suau­gu­sių­jų mo­ty­va­ci­ja siek­ti moks­lo paaiš­kė­ja, jog vis daž­niau to­kiam žings­niui kaip tik pa­ska­ti­na vai­kai. Be to, daž­nai jau­nuo­liai pa­reiš­kia, jog moks­lo siek­ti paa­ki­na darb­da­viai bei tos ap­lin­ky­bės, su ku­rio­mis su­si­du­ria sa­vo ge­bė­ji­mus siū­ly­da­mi dar­bo rin­ko­je. Kaip pa­ska­ta baig­ti vi­du­ri­nę mo­kyk­lą yra at­si­ra­dęs no­ras to­liau mo­ky­tis, pa­ga­liau – ir sa­vi­gar­ba.

Mo­kyk­lai džiu­gu, kad iš anks­tes­niais me­tais suau­gu­sių­jų kla­ses bai­gu­sių vil­ka­viš­kie­čių vie­nas ki­tas ry­žo­si tęs­ti moks­lus ir sėk­min­gai stu­di­juo­ja aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Da­lis šie­me­ti­nių abi­tu­rien­tų taip pat svars­to ga­li­my­bę to­liau mo­ky­tis ko­le­gi­jo­se.Nu­by­ra vis ma­žiau

Praė­ju­siais moks­lo me­tais dėl per ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus (kla­sė­je tu­ri bū­ti de­šimt) Vil­ka­viš­ky­je ne­su­si­da­rė de­šim­ta kla­sė, to­dėl de­šim­to­kams bu­vo pa­siū­ly­ta mo­ky­tis Ma­ri­jam­po­lės ar Kal­va­ri­jos suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ruo­se.

Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus suau­gu­sių­jų va­ka­ri­nė­se kla­sė­se mo­ki­nių ma­žė­ja, bet ma­žiau jų ir nu­by­ra. O tai reiš­kia, kaip sa­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, jog dau­giau at­si­ran­da pa­si­ry­žu­sių rim­tai mo­ky­tis.

Pa­vyz­džiui, 2003–2004 moks­lo me­tus pra­dė­jo 132 jau­nuo­liai, bai­gė 98. 2006–2007 moks­lo me­tų pra­džio­je su­si­rin­ko 77, bai­gė 63. Šiuos moks­lo me­tus pra­dė­jo 59, bai­gia 64. Suau­gu­sių­jų kla­sė­se nuo­la­tos, vi­sus moks­lo me­tus, vyks­ta ju­dė­ji­mas. Dėl įvai­rių prie­žas­čių ne vi­si pra­dė­ju­sie­ji moks­lus juos bai­gia, per moks­lo me­tus pri­si­jun­gia nau­jų mo­ki­nių.

Suau­gu­sių­jų kla­ses lan­ko ne vien vil­ka­viš­kie­čiai: ne­ma­ža da­lis mo­ki­nių at­vyks­ta iš Ky­bar­tų, Bart­nin­kų, Lakš­tu­čių, Pi­lia­kal­nių, Ke­tur­va­la­kių ir kt.Sa­vos tra­di­ci­jos

Kiek­vie­nais moks­lo me­tais mo­ky­to­jai at­lie­ka mo­ki­nių ap­klau­sas, no­rė­da­mi su­ži­no­ti mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ją, prie­žas­tis, ku­rios su­truk­dė mo­ky­tis pa­lan­kiau­siu lai­ku. Daž­niau­siai bū­na „kaltos“ šei­my­ni­nės ap­lin­ky­bės: mer­gi­nos gim­do, au­gi­na vai­kus, o vai­ki­nai at­sa­ko ap­ta­kiai, tei­sin­da­mie­si as­me­ni­nė­mis pro­ble­mo­mis.

Taip pat yra to­kių, ku­rie pa­bai­gę pro­fe­si­nes mo­kyk­las ir tu­ri spe­cia­ly­bę, ta­čiau neį­gi­ję vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo ates­ta­to, to­dėl su­grįž­ta į mo­kyk­los suo­lą.

Suau­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­niai nau­do­ja­si vi­so­mis mo­kyk­los tu­ri­mo­mis mo­ky­mo prie­mo­nė­mis, in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­ria sa­vas bend­ra­vi­mo tra­di­ci­jas. Va­ka­ri­nė­se kla­sė­se vyks­ta to­kie pa­tys ren­gi­niai kaip die­ni­nė­se: ad­ven­ti­nės va­ka­ro­nės, šim­ta­die­niai, pa­sku­ti­nio skam­bu­čio šven­tės ir kt. Be to, mo­ki­niai da­ly­vau­ja kiek­vie­ną ru­de­nį ša­ly­je vyks­tan­čios suau­gu­sių­jų švie­ti­mo sa­vai­tės ren­gi­niuo­se.

„Šie­met jos me­tu su­ren­gė­me mū­sų vie­nuo­lik­to­kų ir jų vai­kų šei­mos šven­tę. Šei­mų na­riai su­si­pa­ži­no su mo­kyk­la, kar­tu pa­si­links­mi­no, pa­bend­ra­vo“, – sa­kė D.Voi­tiuk.Ver­ti­na, kad bū­na su­pras­ti

Pa­sa­ko­da­ma apie suau­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­nių kas­die­ny­bę, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja vis kar­to­jo „ma­no mokiniai“. Ki­lo klau­si­mas, ar pe­da­go­gė nei­dea­li­zuo­ja „savųjų“.

Paš­ne­ko­vė pri­pa­ži­no, jog dir­ban­tiems pa­mai­no­mis neį­ma­no­ma bū­ti uo­liais mo­ki­niais. Bend­ras kla­sės va­lan­dė­les ne­re­tai pa­kei­čia in­di­vi­dua­lūs po­kal­biai dėl lan­ko­mu­mo ir pa­žan­gu­mo, įvai­rius rei­ka­lus ug­dy­ti­niai spren­džia gru­pe­lė­se.

Taip pat kas­met at­lie­ka­ma mo­ki­nių ap­klau­sa dėl san­ty­kių su mo­ky­to­jais.

„Perž­vel­gus an­ke­tas ge­ra ži­no­ti, jog ver­ti­na­ma tai, kad mo­ky­to­jai juos su­pran­ta, pa­drą­si­na, bend­rau­ja. Ma­to­te, mū­sų mo­ky­to­jai tu­ri and­ro­go­gi­nių ži­nių ir la­bai ge­rai su­pran­ta be­si­mo­kan­tį suau­gu­sį žmo­gų. Aš su mo­ky­to­jų ko­man­da da­ly­va­vau pro­jek­te, ten bu­vo mo­ko­ma įvai­rių me­to­dų, kaip dirb­ti su suau­gu­siai­siais“, – pa­sa­ko­jo and­ro­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­ju­si D.Voi­tiuk.

Mo­ky­to­ja nuo­la­tos da­ly­vau­ja se­mi­na­ruo­se ir nau­jau­sias ži­nias per­tei­kia mo­ky­to­jams.Atei­ty­je bus sun­kiau

Pa­va­duo­to­ja sa­kė, jog vi­są va­sa­rą mo­kyk­lo­je bus bu­din­tys žmo­nės.

Jie su­tiks bei pa­kon­sul­tuos vi­sus, no­rin­čiuo­sius ne­baig­tus moks­lus tęs­ti va­ka­rais. „Bū­tų sma­giau, jei bū­si­mi mo­ki­niai atei­tų pa­si­tar­ti, ko­kius da­ly­kus no­rė­tų ir ga­lė­tų pa­si­rink­ti, nes pa­gal Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą 40 pro­cen­tų mo­ky­mo ug­dy­mo ga­li pa­si­rink­ti pa­tys. Mo­ky­mo pro­gra­mą vis tiek rei­kia iš­dės­ty­ti ir mo­ki­niai tu­ri ją išei­ti, bet mes tai­ko­me įvai­rius lanks­čius metodus“, – sa­kė pa­va­duo­to­ja.

Šiuo me­tu jau su­si­for­ma­vu­sios dvy­lik­ta ir vie­nuo­lik­ta kla­sės, ta­čiau, pa­sak D.Voi­tiuk, mo­kyk­la lau­kia dar dau­giau mo­ki­nių.

Ga­li bū­ti, jog atei­ty­je jau­nuo­liams bus sun­kiau siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo, nes ne­liks mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų, abi­tu­rien­tai tu­rės lai­ky­ti vien vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus.Ga­li bū­ti pa­vyz­džiu

Pa­va­duo­to­ja D.Voi­tiuk jau­ni­mą mo­ky­tis ga­li pa­ska­tin­ti ir sa­vo pa­vyz­džiu. Ji per pa­sta­ruo­sius me­tus įgi­jo švie­ti­mo kon­sul­tan­to kva­li­fi­ka­ci­ją ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te bai­gė ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo stu­di­jų pro­gra­mą, įgi­jo edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį.

Pa­sak pe­da­go­gės, suau­gu­siems, šei­mas tu­rin­tiems žmo­nėms mo­ky­ma­sis sėk­min­gas ta­da, kai jų sie­kį su­pran­ta ar­ti­mie­ji. Ji dė­kin­ga sa­vo vy­rui, ku­ris ne­prie­kaiš­tau­ja, kai pati sa­vait­ga­liais pa­si­ne­ria į moks­lus.

Pa­va­duo­to­ja taip pat dė­ko­ja mo­ki­nių šei­mų na­riams, ku­rie su­pran­ta moks­lo pra­smę bei ver­tę ir sa­vuo­sius va­ka­rais iš­lei­džia į pa­mo­kas. Pedagogė, stu­di­juo­da­ma pa­ti, ge­riau su­pran­ta ir sa­vo mo­ki­nius.

Da­nu­tė Voi­tiuk yra ti­ky­bos ir bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja. Baig­da­ma šie­me­ti­nes stu­di­jas ji nu­spren­dė, jog rei­kė­tų at­nau­jin­ti ti­ky­bos ži­nias, to­dėl jau pa­si­rin­ko stu­di­jas nuo­to­li­niu bū­du ne­for­ma­laus suau­gu­sių­jų švie­ti­mo Gy­ve­ni­mo ir ti­kė­ji­mo ins­ti­tu­te. Pe­da­go­gė ke­le­rius me­tus ku­ruo­ja ra­jo­no mo­kyk­lų ti­ky­bos mo­ky­to­jų dar­bą.

„Kuo dau­giau tu­ri už­siė­mi­mų, tuo ma­žiau lie­ka lais­vo lai­ko ir tuo dau­giau pajėgi“, – sa­kė mo­ky­to­ja. Ji ma­no, jog be kur­sų, se­mi­na­rų, mo­ky­mo­si už­pul­tų ru­ti­na, da­ry­tų­si nuo­bo­du.

„Kad daug kur su­spė­tum, vi­sų pir­ma rei­kia šei­mos, ko­le­gų, drau­gų ir mo­ki­nių pa­lai­ky­mo. O kai toks pa­lai­ky­mas yra, ne­no­ri ki­tų ap­vil­ti bei pa­ts „užpelkėti“, tai ban­dai čiur­len­ti upe­liu – gal ne ko­kiu nors srau­niu, bet nors ma­žu­čiu. Ir ta­da gy­ven­ti smagiau“, – šypsojosi D.Voitiuk.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas